МОВА І СТЫЛЬ ІВАНА ЧЫГРЫНАВА

0
4146
 1. Адамовіч, Я. К. Гармонія абставін — гармонія душы: беларус. апавяданне 50—60-х гадоў / Я.К. Адамовіч. — Мінск: Беларус. навука, 1998. — С. 52—53, 126—133.
 2. Андраюк, С. Жыць чалавекам: літ.-крытыч. арт. / С. Андраюк. — Мінск: Маст. літ., 1983. — С. 21—24, 64—69.
 3. Бугаёў, Д. Праўдалюбства сiлкавала яго талент: асаблiвасцi прозы i драматургii I.Чыгрынава / Д. Бугаёў // Роднае слова. — 2008. — №  — С. 20—22.
 4. Бугаёў, Д. Слова майстра не старэе: [пра І.Чыгрынава] / Д. Бугаёў // Літ. і мастацтва. — 2001. — 12 студз. — С. 6—7.
 5. Бугаёў, Д. Я.Мастацкi свет Iвана Чыгрынава / Д. Я. Бугаёў // Выбраныя навуковыя працы Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта, 1921—2001: у 7 т. — Мінск: БДУ, 2001. — Т. 2: Гісторыя. Філалогія. Журналістыка / адк. рэд. А. А. Яноўскі. — С. 244—258.
 6. Гніламёдаў, У. Спяшайся не спяшаючы… / У.Гніламёдаў // Гніламёдаў, У. Класікі і сучаснікі: арт., нарысы, старонкі ўспамінаў. — Мінск: Маст. літ., 1987. — С. 165—175.
 7. Грамадчанка, Т. К. Жывая памяць народа: нарыс творчасці І. Чыгрынава / Т. К. Грамадчанка. — Мінск: Навука і тэхніка, 1984. — 111 с.
 8. Грамадчанка, Т. К. Чыгрынаў Іван Гаўрылавіч / Т. К. Грамадчанка // Беларуская мова: энцыкл. / пад рэд. А.Я. Міхневіча. — Мінск: БелЭн, 1994. — С. 615—617.
 9. Дзюбайла, П. К. Праблемы стылю ў сучаснай беларускай прозе / П. К. Дзюбайла. — Мінск: Навука і тэхніка, 1973. — С. 74—81.
 10. Еўчык, Н. В. Жыць разам з народам (Характар у апавяданні Івана Чыгрынава «Ішоў на вайну чалавек» / Н.В. Еўчык // Мастацкi вобраз: генезiс, эвалюцыя, сучас. стан: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 28—30 вер. 2000 г. — Брэст: БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2001. — С. 78—80.
 11. Еўчык, Н.В. Нацыянальна-культурная своеасаблівасць апавядальнай творчасці Івана Чыгрынава / Н. В. Еўчык // Скарына і наш час: матэрыялы IV Міжнар. навук. канф., Гомель, 13—14 ліст. 2008 г.: у 2 ч. / рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд. [і інш.]. — Гомель, 2008. — Ч.  — С. 178—183.
 12. Каваленка, В. Творчае ўзвышэнне / В. Каваленка // Маладосць. — 1995. — № 1. — С. 209—218.
 13. Клімуць, Я. І. Глыбіннае ўзнаўленне жыцця / Я. І. Клімуць // Клімуць, Я. І. Шляхі пазнання: нарысы гіст. беларус. літаратуры другой паловы ХХ ст.: манагр. / Я. І. Клімуць. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 164—174.
 14. Конюшкевич, М.И. Временные союзы в русском-белорусском сопоставлении: (на материале произведений А. Ананьева и И. Чигринова ) / М. И. Конюшкевич // Русский язык: межвуз. сб. / Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина; редкол.: П. П. Шуба (отв. ред.) [и др.]. — Минск: Университетское, 1990. — С. 93—101.
 15. Лебедзеў, У. А. Стылявыя адметнасці апавяданняў Івана Чыгрынава / У. А. Лебедзеў // Беларуская літаратура: міжведамасны зб. —Мінск: Універсітэцкае, 1991. — Вып. 19. — С. 98—106.
 16. Ленсу, А. Рысы эпасу: [Аб майстэрстве раманаў І. Чыгрынава «Плач перапёлкі» і «Апраўданне крыві»] / А. Ленсу // Маладосць. — 1978. — № 11. — С. 173—178.
 17. Лісіцкая, Н. Па былінах нашага часу: пераклад «Слова пра паход Ігараў»Івана Чыгрынава / Н. Лісіцкая // Роднае слова. — 2002. — №  — С. 36—38.
 18. Локун, В. И. Стилевое своеобразие современной белорусской военной прозы: на материале творчества В. Быкова, Б. Саченко, И. Чигринова, 60—70 годы: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.02 / В. И. Локун; Минский гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. — Минск, 1984. — 17 с.
 19. Локун, В. Празаiкэпiчнага таленту: проза I. Чыгрынава / В. Локун // Беларус. думка. — — № 12. — С. 54—61.
 20. Марціновіч, А. Іван Чыгрынаў: нарыс жыцця і творчасці / А. Марціновіч. — Мінск: Нар. асвета, 1998. — 189 с.
 21. Чыгрынаў Іван // Беларускія пісьменнікі: біябібліягр. слоўнік: у 6т. / рэдкал.: Б. І. Сачанка (гал. рэд.) [і інш]. — Мінск: БелЭн, 1995. — Т.  — С. 297—302.
 22. Шамякіна, Т. Праўда і чалавечнасць / Т. Шамякіна // Шамякіна, Т. На лініі перасячэння: літ.-крытыч. нататкі. — Мінск: Маст. літ., 1981. — С. 92—142.
 23. Шаршнёва, Т. М. Саматычныя фразеалагізмы ў раманах І. Чыгрынава / Т. М. Шаршнёва, І. М. Ячмянёва // У ракурсе сучаснага асэнсавання: філалогія: міжкафедральны зб. навук. прац / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Магілёўс. дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова»; пад рэд. А.А. Лаўшук. — Магілёў, 2011. — Вып. 5. — С. 169—175.
 24. Шаршнёва, Т. М. Фразеалагізмы з функцыяй узуальнага характару ў раманах I.Чыгрынава / Т. М. Шаршнёва, I. М. Ячмянёва // Куляшоўскія чытанні: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 26—27 апр. 2012 г. / редкол.: О. А. Лавшук [и др.]. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. — С. 321—323.
 25. Юрэвіч, У. Адкрытая кніга жыцця: штрыхіда партрэта І. Чыгрынава / У. Юрэвіч // Полымя. — 1994. — №  — С. 219—227.
 26. Яскевіч, А. У свеце мастацкага твора / А. Яскевіч. — Мінск: Маст. літ., 1977. — С. 107—109, 193.