ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ ІВАНА МЕЛЕЖА

0
2508

Адамовіч, А. Здалёк і зблізку: беларус. проза на літ. планеце / А. Адамовіч. — Мінск: Маст. літ., 1976. — С. 358—437.

Андраюк, С. Зямля Івана Мележа / С. Андраюк // Полымя. — 2010. — № 8. — С. 125—135.

Андраюк, С. Нацыянальны вобраз свету і чалавека / С. Андраюк // Полымя. — 2007. — № 6. — С. 174—187.

Андраюк, С. Пісьменнікі. Кнігі: літ.-крытыч. артыкулы / С. Андраюк. — Мінск: Маст. літ., 1997. — С. 96—115.

Андраюк, С. Талент глыбока беларускі / С. Андраюк // Полымя. — 2001. — № 2. — С. 253—271.

Баршчэўскі, Л. П. Беларуская літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён: папул. нарысы / Л. П. Баршчэўскі, П. В. Васючэнка, М. А. Тычына. — Мінск: Радыёла-плюс, 2006. — С. 335—341.

Бельскі, А. І. Іван Мележ / А. І. Бельскі, М. А. Тычына // Беларуская літаратура: дапам. для вучняў 10-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання; пад рэд. А. І. Бельскага, М. А. Тычыны. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. — С. 217—233.

Бугаёў, Д. Арганічнасць таленту: літ.-крытыч. артыкулы / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 4—54.

Бугаёў, Д. Вернасць прызванню: творчая індывідуальнасць I. Мележа / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 1977. — 237 с.

Бугаёў, Д. Спавядальнае слова: лiт. крытыка, успамiны / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. лiт., 2001. — С. 3—27.

Бярозкін, Р. Паэзія — маё жыццё: літ.-крытыч. артыкулы / Р. Бярозкін. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 356—367.

Воюш, I. Духоўны свет палескай жанчыны вачамi Iвана Мележа / I. Воюш // Роднае слова. — 2001. — № 2. — С. 3—6.

Гарадніцкі, Я. А. Персанажная намінацыя ў мастацкай сістэме «Палескай хронікі» Івана Мележа / Я. А. Гарадніцкі // Весцi БДПУ. — Сер. 2: Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя. — 2008. — № 3. — С. 77—80.

Гараднiцкi, Я. Вобразы дарогi i падарожных у раманах «Палескай хронiкi» Iвана Мележа / Я. Гараднiцкi // Роднае слова. — 2003. — № 4.— С. 18—21.

Гілевіч, Н. Удзячнасць і абавязак: літ.-крытыч. артыкулы і нататкі / Н. Гілевіч. — Мінск: Маст. літ., 1982. — С. 122—138.

Гніламёдаў, У. Іван Мележ: нарыс жыцця і творчасці / У. Гніламёдаў. — Мінск: Нар. асвета, 1984. — 128 с. — (Народныя пісьменнікі БССР).

Грамадчанка, Т. К. Беларуская проза XX стагоддзя: постаці, творы, праблемы: дапам. / Т. К. Грамадчанка; М-ва адук. Рэсп. Беларусь, БДПУ імя М. Танка. — Мінск: БДПУ, 2009. — С. 19—26.

Губiна, Т. В. Праблема калектывiзацыi ў раманах Iвана Мележа / Т. В. Губiна // Изв. Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2005. — № 5. — С. 41—44.

Далідовіч, Г. З Глінішча — у свет вялікі: да 85-годдзя з дня нараджэння Івана Мележа / Г. Далідовіч // Полымя. — 2006. — № 2. — С. 160—165.

Дасаева, Т. М. Беларуская літаратура ў кантэксце часу: літ. артыкулы, рэцэнзіі, эсэ: вучэб.-метад. дапам. / Т. М. Дасаева. — Мінск: БДУ, 2011. — С. 85—94.

Драздова, З. У. Майстэрства слова: моўна-стылявыя асаблівасці «Палескай хронікі» Івана Мележа / З. У. Драздова; АН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. — Мінск: Навука і тэхніка, 1993. — 134 с.

Жураўлёў, В. П. Класіка і літаратурная сучаснасць: духоўны патэнцыял чалавека / В. П. Жураўлёў. — Мінск: Беларус. навука, 2011. . — С. 134—138, 193—194, 211—214.

Запрудскі, І. М. Метафізіка беларускай літаратурнай крытыкі: арт., нататкі, рэцэнзіі, водгукі / І. М. Запрудскі. — Мінск: БДУ, 2013. — С. 8—11.

Зборнік навуковых матэрыялаў, прысвечаных 75-годдзю і 130-годдзю з дня нараджэння Івана Мележа і Марыі Радзевіч / навук. рэд. В. Я. Ляшук, У. А. Сенькавец. — Брэст: БрДУ імя А. С. Пушкіна, 1999. — 124 с.

Iван Мележ i сучасны лiтаратурны працэс: праблемы выкладання ў школе i ВНУ: матэрыялы Рэспубл. навук. канф., Мазыр, 16—17 лют. 1996 г. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь; Мазыр. дзярж. пед. iн-т; рэдкал.: Л. В. Мельнiкава, Т. С. Нуждзіна, Л. І. Прашковіч. — Мазыр: МазДПI iмя Н. К. Крупскай, 1996. — 64 с.

Кавалюк, А. С. Нацыянальны фальклор i абрады ў мастацкай канве «Палескай хронiкi» I. Мележа /А. С. Кавалюк // Весн. Брэсц. ун-та. — 1999. — № 1. — С. 35—43.

Казека, Я. Падарожжа ў маладосць: арт., літ. партрэты, успаміны / Я. Казека. — Мінск: Маст. літ., 1984. — С. 14—40.

Казлова, В. В. На скрыжаваннях лёсу: зб. прац / В. В. Казлова. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2009. — С. 158—167.

Кiйко, В. У. «Якiя вочы мне дало каханне! Але… спярша душу яму аддаў…»: псiхалогiя кахання ў рамане I. Мележа «Людзi на балоце» / В. У. Кiйко // Нар. асвета. — 2006. — № 1. — С. 86—88.

Козiч, В. I. Перачытваючы старонкi «Палескай хронiкi» / В. I. Козiч // Беларус. мова i лiт. — 1998. — № 1. — С. 51—59.

Кошман, П. Р. Мастацкi вобраз Палесся ў нацыянальнай лiтаратурнай традыцыi ХIХ — ХХ стагоддзяў: аўтарэф. дыс… канд. фiлал. навук: 10.01.01 / П. Р. Кошман; НАН Беларусi, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск, 2003. — 19 с.

Кудравец, А. За дальнім прычалам: літ. партрэты / А. Кудравец. — Мінск: Медысонт, 2007. — С. 69—77.

Кулешов, Ф. И. Подвиг художника: лит. путь И. Мележа / Ф. И. Кулешов. — 2-е изд., доп. и перераб. — Минск: Изд-во БГУ, 1982. — 224 с.

Куляшоў, Ф. У дарозе: літ.-крытыч. артыкулы / Ф. Куляшоў. — Мінск: Маст. літ., 1988. — С. 9—35.

Лапата-Загорскі, А. Урокі Мележа / А. Лапата-Загорскі // Маладосць. — 2006. — № 10. — С. 135—140.

Лойка, А. Дрэва жыцця: кн. аднаго лёсу / А. Лойка. — Слонім: ГАУПП «Слонім. друкарня», 2004. — С. 112—114.

Ляшук, В. Я. Іван Мележ у школе: дапам. для настаўнiкаў агульнаадукац. устаноў / В. Я. Ляшук. — 2-е выд. — Мінск: Аверсэв, 2005. — 191 с.

Макмілін, А. Беларуская літаратура ў 50—60-я гады XX стагоддзя: манагр. / А. Макмілін; пер. з анг. А. Літвіноўскай. — Мінск: Беларус. кнігазбор, 2001. — С. 185—207.

Марціновіч, А. Жыццё, якое яно ёсць / А. Марціновіч // Полымя. — 1996. — № 3. — С. 243—260.

Марціновіч, А. Палессе і ўвесь свет / А. Марціновіч // Беларус. думка. — 1996. — № 2. — С. 181—187.

Мехаў, У. Ненапісаныя сюжэты / У. Мехаў // Полымя. — 1991. — № 3. — С. 190—197.

Навуменка, І. Я. Іван Мележ / І. Я. Навуменка // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2001. — Т. 3. — С. 574—596.

Палякова, Т. В. Увасабленне нацыянальнага характару ў «Палескай хронiцы» I. Мележа: ХІ кл. / Т. В. Палякова // Беларус. мова i лiт. — 2006. — № 6. — С. 36—40.

Рагуля, А. У. Іван Мележ / А. У. Рагуля // Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1941—1980: падруч. для філал. фак. пед. ін-таў БССР / В. І. Гапава [і інш.]; пад агул. рэд. М. А. Лазарука і А. А. Семяновіча. — Мінск: Вышэйш. шк., 1983. — С. 288—329.

Сказ пра Івана Мележа / аўт.-склад. А. М. Адамовіч. — Мінск: Беларусь, 1984. — 63 с.

Смыкоўская, В. І. Творчая канцэпцыя пісьменніка: задума і яе мастацкае ўвасабленне ў «Палескай хроніцы» І. Мележа / В. І. Смыкоўская. — Мінск: Выд-ва БДУ, 1976. — 112 с.

Смыкоўская, В. Слова пра Iвана Мележа / В. Смыкоўская // Роднае слова. — 2001. — № 2. — С. 92—95, 106.

Смыкоўская, В. Слова пра Iвана Мележа / В. Смыкоўская // Роднае слова. — 2001. — № 2. — С. 92—95, 106.

Стыль пісьменніка / АН БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Навука і тэхніка, 1974. — С. 231—302.

Успаміны пра Івана Мележа / склад. Л. Я. Пятрова-Мележ. — Мінск: Маст. літ., 1982. — 414 с.

Чарнякевіч, Ц. Мележава праўда / Ц. Чарнякевіч // Літ. і мастацтва. — 2011. — 11 лют. — С. 1.

Шупенька, Г. Галоўнае — талент: літ.-крытыч. артыкулы / Г. Шупенька. — Мінск: Маст. літ., 1987. — С. 4 — 42.

Яскевіч, А. Выхад за круг: літаратуразн. артыкулы / А. Яскевіч. — Мінск: Маст. літ., 1985. — С. 90—122.