ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ РЫГОРА БАРАДУЛІНА

0
5027

Азгур, З. Нечаканае ў знаёмым голасе / З. Азгур // Азгур, З. Тое, што помніцца…: аповед пра час, пра людзей і пра мастацтва / З. Азгур. — Мінск: Маст. літ., 1994. — Кн. 5. — С. 92— 97.

Арочка, М. М. Рыгор Барадулін / М. М. Арочка // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — 2-е выд. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — Т. 4, кн. 1. — С. 594—619.

Астраух, А. «Веча радзімых бяроз» / А. Астраух // Маладосць. — 2003. — № 12. — С. 118—130.

Астраух, А. Водар сапраўднай паэзіі / А. Астраух // Барадулін, Р. Слаўлю чысты абрус: выбр. — Мінск: Беларусь, 1996. — С. 3—12.

Астраух, А. Пад трохзор’ем святынь / А. Астраух // Літ. і мастацтва. — 1995. — 18 жн. — С. 6—7.

Астраух, А. Э. Адлюстраванне міфалагічнага бачання свету ў творчасці Р. Барадуліна / А. Э. Астраух // Весці АН Беларусі. — Сер. гуманіт. навук. — 1997. — № 3. — С. 108—116.

Астраух, А. Э. Мастацка-вобразны свет паэзii Р. Барадулiна: аўтарэф. дыс… канд. фiлал. навук: 10.01.01 / А. Э. Астраух; НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск, 1998. — 22 с.

Астраух, А. Э. Рыгор Барадулін і сучасная беларуская лірыка: вучэб.-метад. дапам. / А. Э. Астраух. — Гродна: ГрДУ, 2001. — 120 с.

Барадулін, Р. Дзённікі і запісы / Р. Барадулін. — Мінск: Кнігазбор, 2015—2018. — Вып. 1: 1951—1969. — 325 с.; Вып. 2: 1970―1978. — 412 с.; Вып. 3: 1979—1982. — 336 с.; Вып. 4: 1983—1988. — 377 с.; Вып. 5: 1989—1999. — 337 с.

Барадулін, Р. На таку майго веку / Р. Барадулін // Барадулін, Р. Выбраныя творы. — Мінск: Кнігазбор, 2008. — С. 365—423.

Барадуліна, В. Пяцьдзесят тры гады разам / В. Барадуліна // Дзеяслоў. — 2015. — № 1(74). — С. 211—228.

Барысюк, Т. «Рунець, красаваць, налівацца» — вечна!: пошукі неўміручасці ў паэзіі Р. Барадуліна / Т. Барысюк // Роднае слова. — 2011. — № 9. — С. 25—26.

Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.]; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. — Мінск: Вышэйш. шк., 2008. — С. 583—627.

Бельскі, А. І. Рыгор Барадулін / А. І. Бельскі // Беларуская літаратура: дапам. для вучняў 11-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання; пад рэд. А. І. Бельскага, М. А. Тычыны. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. — С. 120—131.

Бельскі, А. Класікі і сучаснікі ў школе / А. Бельскі. — Мінск: Аверсэв, 2005. — С. 115—128. — (Вывучэнне творчасці пісьменнікаў).

Бельскі, А. Краса і смутак: дапам. для настаўнікаў. — Мінск: Маст. літ., 2000. — С. 128—132.

Бечык, В. Выбранае: літ.-крытыч. артыкулы / В. Бечык. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 258—267.

Булыка, Г. Сцюдзёны прарок / Г. Булыка // Крыніца. — 1996. — № 7. — С. 54—55.

Быкаў, В. З глыбінь душы / В. Быкаў // Вобраз–86: літ.-крытыч. артыкулы / склад. Т. Чабан. — Мінск: Маст. літ., 1986. — С. 181—183.

Бярозкін, Р. Паэзія — маё жыццё: літ.-крытыч. артыкулы / Р. Бярозкін. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 286—297.

Гарэлік, Л. Зямля дала мне права: станаўленне творчай індывідуальнасці Р. Барадуліна / Л. Гарэлік. — Мінск: Навука і тэхніка, 1983. — 126 с.

Гарэлік, Л. Паўстагоддзя на ніве беларускай паэзіі: светлы геній Рыгора Барадуліна / Л. Гарэлік // Роднае слова. — 2010. — № 2. — С. 5—8.

Гаспадыніч, П. Пераклады Рыгора Барадуліна / П. Гаспадыніч // Полымя. — 2003. — № 7. — С. 154—166.

Гніламёдаў, У. Класікі і сучаснікі: арт., нарысы, старонкі ўспамінаў / У. Гніламёдаў. — Мінск: Маст. літ., 1987. — С. 176—187.

Гніламёдаў, У. Ля аднаго вогнішча: літ.-крытыч. артыкулы: / У. Гніламёдаў. — Мінск: Юнацтва, 1984. — С. 75—91.

Гніламёдаў, У. Усё — жывое: развагі пра паэзію Р. Барадуліна / У. Гніламёдаў // Роднае слова. — 1999. — № 4. — С. 6—17.

Дзяшкевіч, М. Ад вытокаў радаводных…: літ.-крытыч. артыкулы, нарысы, успаміны пра аўтара / М. Дзяшкевіч. — Мінск: Маст. літ., 1990. — С. 113—116.

Дранько-Майсюк, Л. Парнаская таямніца Рыгора Барадуліна / Л. Дранько-Майсюк // Крыніца. — 1996. — № 7. — С. 80.

Дуброўскі, А. У. Паэтыка Рыгора Барадуліна: рытмічная арганізацыя верша / А. У. Дуброўскі. — Мінск: Рэйплац, 2006. — 128 с.

Дуброўскі, А. Як «працуе» верш Барадуліна / А. Дуброўскі // Полымя. — 2015. — № 2. — С. 127—133.

Зуёнак, В. Неба тваіх вачэй: маналог з Ушаччыны / В. Зуёнак // Зуёнак, В. Лінія высокага напружання: літ.-крытыч. нататкі, постаці, роздум. —Мінск: Маст. літ., 1983. — С. 127—145.

Зуёнак, В. Паміж небам і зямлёй літ.-лінгвістыч. эсэ, эцюды, падарожныя нататкі / В. Зуёнак. — Мінск: Беларус. навука, 2009. — С. 112—118.

Камейша, К. Абсяг паэта / К. Камейша // Маладосць. — 1995. — № 2. — С. 227—233.

Карлюкевіч, А. Рэкі і азёры ў паэзіі Рыгора Барадуліна / А. Карлюкевіч. — Мінск: Пейто, 2000. — 30 с.

Лапіцкая, А. «Наогул паэзіі тут не чытаюць…» / А. Лапіцкая // Літ. і мастацтва. — 2015. — 20 лют. — С. 6.

Лойка, А. Галгофа: кн. лёсаў / А. Лойка. — Слонім: ГАУПП «Слонім друк.», 2001. — С. 236—240.

Марціновіч, А. Для Ілонкі, Дамінікі і іншых малышоў / А. Марціновіч // Пралеска. — 1993. — № 4. — С. 23—55.

Марціновіч, А. Праз прызбу хаты матчынай… / А. Майсейчык // Літ. і мастацтва. — 1995. — С. 6—7.

Максімовіч, В. А. Шляхам спазнання існасці: літ. працэс другой паловы XIX — пачатку XXI ст. у постацях / В. А. Максімовіч. — Мінск: Беларус. навука, 2011. — С. 164—182.

Навумовіч, У. А. Рыгор Барадулін / У. А. Навумовіч // Навумовіч, У. А. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. — 2-е выд., дап. — Мінск: Вышэйш. шк., 2013. — C. 439—444.

Паслаў бы табе душу…: ліставанне Рыгора Барадуліна з мамай (1954—1971) / уклад. Н. Давыдзенкі, С. Шапрана. — Мінск: Лімарыус, 2009. — 275 с.

Русецкі, А. Ісці да чалавека: літ. партрэты / А. Русецкі. — Мінск: Маст. літ., 1987. — С. 101—130.

Сабуць, А. «Біблія слова матулінага»: барадулінскае ліставанне з маці / А. Сабуць, Н. Шандроха // Роднае слова. — 2011. — № 6. — С. 28—31.

Семашкевіч, Р. Выпрабаванне любоўю: эсэ, артыкулы / Р. Семашкевіч. — Мінск: Маст літ., 1982. — С. 15—20.

Старычонак, В. Філасофская лірыка Рыгора Барадуліна праз прызму метафары / В. Старычонак // Роднае слова. — 2000. — № 2. — C. 17—19.

Стральцоў, М. Пячатка майстра: літ.-крытыч. артыкулы, эсэ / М. Стральцоў. — Мінск: Маст. літ., 1986. — С. 108—136.

Сямёнава, А. Слова сапраўднага лад: літ. эцюды / А. Сямёнава. — Мінск: Маст. літ., 1986. — С. 86—98.

Сямёнава, А. «Хлеб для душы мае…» / А. Сямёнава // Літ. і мастацтва. — 1995. — 24 лют. — С. 8.

Тычко, Г. К. Беларуская літаратура ХІХ — ХХ стагоддзяў: час i асобы / Г. К. Тычко. — Мінск: БДУКМ, 2010. — С. 198—206.

Шапран, С. Мова = Мама: успамінаючы Рыгора Барадуліна / С. Шапран // Роднае слова. — 2015. — № 2. — С. 9—12.

Шапран, С. Тры мяхі дзядзькі Рыгора, альбо Сам-насам з Барадуліным / С. Шапран. — Мінск: I. П. Логвiнаў, 2012. — 360 с.

Шпакоўскі, І. С. Пераадоленне. Пошук выхаду са стылявога тупіка ў Янкі Сіпакова, Рыгора Барадуліна, Васіля Зуёнка / І. С. Шпакоўскі // Мішчанчук, М. І. Беларуская літаратура ХХ ст.: вучэб. дапам. / М. І. Мішчанчук, І. С. Шпакоўскі. — Мінск: Вышэйш. шк., 2001. — С. 297—314.

Яніцкі, М. І. Індывідуальна-аўтарскае выяўленне творчага стылю ў інтымнай лірыцы Р. Барадуліна / М. І. Яніцкі // Весн. Брэсц. ун-та. — Сер. філал. навук. — 2007. — № 1. — С. 45—50.