ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ МІХАСЯ ЛЫНЬКОВА

0
4454

Асабіна, С. В. Фразеалогія ў творах Міхася Лынькова: функцыянальна-стылістычны аспект: манагр. / С. В. Асабіна. — Гродна: ГрДУ, 2011. — 167 с.

Аўрамчык, М. Знаёмыя постаці / М. Аўрамчык. — Мінск: Маст. літ., 2004. — С. 68—72.

Барадзiна, А. I. Выяўленне гуманiстычнага патэнцыялу творчасцi Мiхася Лынькова (апавяданне «Сустрэчы») / А. I. Барадзiна // Беларус. мова i лiт. — 1999. — № 2. — С. 62—68.

Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.]; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. — Мінск: Вышэйш. шк., 2008. — С. 242—267.

Бугаёў, Д. Служэнне Беларусі: прабл. арт., літ. партр., эсэ, успаміны / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 2003. — С. 124—168.

Бугаёў, Д. Шчодрае сэрца пісьменніка: проза Міхася Лынькова даваеннага часу / Д. Бугаёў. — Мінск: Дзяржвыд. БССР, 1963. — 200 с.

Бур’ян, Б. І толькі надпіс…: арт. і эсэ / Б. Бур’ян. — Мінск: Маст. літ., 1987. — С. 69—80.

Быкаў, В. Праўдай адзінай: літ. крытыка, публіцыстыка, інтэрв’ю / В. Быкаў. — Мінск: Маст. літ., 1984. — С. 128—129.

Васілевіч, А. «Як позна-позна і як рана-рана…» / А. Васілевіч // Голас Радзімы. — 1994. — 1 снеж. — С. 1, 6.

Гілевіч, Н. Удзячнасць і абавязак: літ.-крытыч. артыкулы і нататкі / Н. Гілевіч. — Мінск: Маст. літ., 1982. — С. 108—121.

Гісторыя беларускай літаратуры: ХХ ст. (20—50-я гады): падруч. для фiлал. спец. вышэйш. навуч. устаноў / У. В. Гніламёдаў [і інш.]; пад агул. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Мінск: Вышэйш. шк., 2000. — С. 477—502.

Гісторыя беларускай савецкай літаратуры: вучэб. дапам. для філал. фак. ун-таў / С. А. Андраюк [і інш.]; пад рэд. І. Я. Навуменкі, П. К. Дзюбайлы, Д. Я. Бугаёва. — Мінск: Вышэйш. шк., 1982. — Ч. 2. — С. 145—170.

Грамовіч, І. У сховах памяці і сэрца: успаміны, нататкі / І. Грамовіч. —Мінск: Маст. літ., 1983. — С. 54—73.

Грахоўскі, С. Так і было: арт., успаміны, эсэ / С. Грахоўскі. — Мінск: Маст. літ., 1986. — С. 59—73.

Дзюбайла, П. Беларускі раман аб Вялікай Айчыннай вайне / П. Дзюбайла. — Мінск: Навука і тэхніка, 1964. — С. 76—125.

Жуковіч, М. В. Міхась Лынькоў. Аповесць «Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў» / М. В. Жуковіч // Беларус. мова і літ. — 2001. — № 3. — С. 67—74; № 4. — С. 88—99.

Жураўлёў, В. Мастацкая функцыя побыту ў рамане Міхася Лынькова «На чырвоных лядах» / В. Жураўлёў // Роднае слова. — 2001. — № 5. — С. 32—35.

Жураўлёў, В. П. Актуальнасць традыцый: Якуб Колас у пісьменніцкім асяродку / В. П. Жураўлёў. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — С. 155—179.

Зарыцкі, А. За словам-падарункам: успаміны, крытыч. артыкулы, нарысы / А. Зарыцкі. — Мінск: Маст. літ., 1985. — С. 4—7.

Каваленка, В. А. Мiхась Лынькоў / В. А. Каваленка // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 1999. — Т. 2. — С. 370—412.

Кавалёў, П. На ўсё жыццё: нарысы, успаміны / П. Кавалёў. — Мінск: Маст. літ., 1986. — С. 162—175.

Кадзет, М. «Душа радуецца за нашы перамогі»: малавядомыя лісты М. Лынькова / М. Кадзет // Літ. і мастацтва. — 2004. — 7 мая. — С. 15.

Казека, Я. Падарожжа ў маладосць: арт., літ. партрэты, успаміны / Я. Казека. — Мінск: Маст. літ., 1984. — С. 60—78.

Казлова, В. В. На скрыжаваннях лёсу: зб. прац / В. В. Казлова. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2009. — С. 44—67.

Карпаў, У. Па шляху сталасці: літ.-крытыч. арт. аб беларус. прозе і драматургіі / У. Карпаў. — Мінск: Дзяржвыд. БССР, 1952. — С. 279—341.

Кенька, М. П. Міхась Лынькоў: летапіс жыцця і творчасці / М. П. Кенька. — Мінск: Універсітэцкае, 1987. — 173 с.

Клімуць, Я. І. Якуб Колас і Міхась Лынькоў: жыццёвыя і творчыя стасункі / Я. І. Клімуць // Каласавіны. Творчая спадчына Якуба Коласа ў парадыгме грамадска-інтэлектуальнага асяроддзя пісьменніка: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 125-годдзю з дня нараджэння нар. паэта Беларусі Я. Коласа, 30 кастр. 2007 г., Мінск / склад. З. М. Камароўская, Г. І. Зайцава; Дзярж. літ.-мемарыял. музей Я. Коласа. — Мінск, 2008. — С. 47—52.

Куляшоў, Ф. І. Міхась Лынькоў: семінарый / Ф. І. Куляшоў. — Мінск : Выд-ва М-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адукацыі БССР, 1963. — 92 с.

Куляшоў, Ф. Літаратурныя партрэты: літ.-крытыч. нарысы / Ф. Куляшоў. — Мінск: Маст. літ., 1983. — С. 3—200.

Куляшоў, Ф. Міхась Лынькоў: нарыс жыцця і творчасці / Ф. Куляшоў. — Мінск: Нар. асвета, 1979. — 191 с. — (Народныя пісьменнікі БССР).

Куляшоў, Ф. У дарозе: літ.-крытыч. артыкулы / Ф. Куляшоў. — Мінск: Маст. літ., 1988. — С. 35—44.

Локун, В. «Векапомныя дні» — пра вогненныя гады / В. Локун // Беларус. думка. — 2005. — № 7. — С. 152—156.

Лынькоў, М. Аўтабіяграфія / М. Лынькоў // Пяцьдзесят чатыры дарогі: аўтабіягр. беларус. пісьменнікаў / склад. Я. Казека. — Мінск: Дзяржвыд. БССР, 1963. — С. 359—366.

Марціновіч, А. Святло чароўнага ліхтарыка: выбр. старонкі гіст. беларус. дзіцячай літаратуры: дапам. для педагогаў дашк. устаноў: у 2 кн. / А. Марціновіч. — Мінск: Нар. асвета, 1997. — Кн. 1. — С. 142—149.

Мехаў, У. «І плакала Рыва…»: перачытваючы апавяданне Лынькова / У. Мехаў // Літ. і мастацтва. — 2000. — 26 мая. — С. 14—15.

Нікіценка, С. «Прывітанне, Міхаіл Ціханавіч»: з «народных» лістоў да Міхася Лынькова / С. Нікіценка // Полымя. — 2010. — № 2. — С. 174—178.

Пшыркоў, Ю. С. Мудры і шчодры талент (да 80-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка АН БССР М. Ц. Лынькова) / Ю. С. Пшыркоў // Весці АН БССР. — Сер. грамад. навук. — 1979. — № 6. — С. 101—108.

Рагуля, А. Семантычныя ёмкасці лакальнай формы: эстэтыка прозы М. Лынькова / А. Рагуля // Роднае слова. — 2009. — № 11. — С. 3—6.

Саламаха, У. Да Лынькова ў Крынкі / У. Саламаха // Маладосць. — 2000. — № 2. — С. 237—245.

Святло яго душы: успаміны пра Міхася Лынькова / склад. С. Лынькова-Куспіц, Ю. Пшыркоў. — Мінск: Маст. літ., 1979. — 366 с.

Семяноўская, Л. В. Міхась Лынькоў у школе / Л. В. Семяноўская. — Мінск: Вучпедвыд. БССР, 1963. — 102 с.

Страха, М Некаторыя аспекты праблемы жанравай ідэнтыфікацыі ў творчасці М. Лынькова і С. Цвейга / М. Страха // Слово в культуре: сб. науч. ст.: в 2 ч. / УО «Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины»; редкол.: В. А. Бобрик [и др.]. — Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2004. — Ч. 1. — С. 354—358.

Сцяшковіч, Т. Ф. Мова твораў Міхася Лынькова / Т. Ф. Сцяшковіч; Гродзен. дзярж. пед. ін-т імя Я. Купалы. — Гродна, 1965. — 235 с.

Суднік, З. Рамантычная накіраванасць ранніх апавяданняў М. Лынькова / З. Суднік // Беларус. мова і літ. у шк. — 1989. — № 11. — С. 27—31.

Тарасевіч, Р. Пісьменніцкі «дэсант» Міхася Лынькова, або Пра лёс кнігі, якая за 50 гадоў так і не надрукавана / Р. Тарасевіч // Маладосць. — 1994. — № 3. — С. 197—199.

Тычына, М. Пясняр рамантычнага парыву: штрыхі да партрэта М. Лынькова / М. Тычына // Роднае слова. — 1999. — № 11. — С. 11—26.

Хромчанка, К. Жыццём і часам народжанае / К. Хромчанка // Літ. і мастацтва. — 1986. — 6 чэрв. — С. 5—6.

Шамякіна, Т. «Глядзеў, бачыў вечнасць…» / Т. Шамякіна // Полымя. — 1986. — № 8. — С. 185—193.

Шамякін, І. Карэнні і галіны: партрэты настаўнікаў, сяброў, бацькоў, сваякоў, штрыхі аўтапартрэта / І. Шамякін. — Мінск: Маст. літ., 1986. — С. 122—142.

Шарапава, А. В. Перакрыжаванне: літаратурная казка і апавядальная гісторыя ў межах жанру (на прыкладзе аповесці Міхася Лынькова «Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў») / А. В. Шарапава // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 26–27 крас. 2006 г. / Магілёўс. дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. — С. 137—142.

Шкраба, Р. Усімі скарбамі душы / Р. Шкраба // Полымя. — 1973. — № 9. — С. 197—214.

Шупенька, Г. Прага мастацкасці: выбр. / Г. Шупенька. — Мінск: Маст. літ., 1996. — С. 430—442.

Шыльчонак, І. Ф. Асаблівасці аўтарскай пазіцыі М. Лынькова ў паказе вайны / І. Ф. Шыльчонак // Вызваленне Беларусі ад германскіх акупантаў (восень 1943 — лета 1944 гг.): матэрыялы Рэспубл. навук.-тэарэт. канф., Мінск, 29 крас. 2003 г. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, УА «Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка»; рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДПУ, 2004. — С. 210—211.