ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ НІЛА ГІЛЕВІЧА

0
5583

Багамолава, А. «Гэтых матчыных песень дзівоснае прадзіва…»: лінгвістычны аналіз стылеўтваральных экспрэсіўных сродкаў паэтычнай мовы Ніла Гілевіча / А. Багамолава // Роднае слова. — 2004. — № 12. — С. 26—28.

Баравікова, Р. Гілевічы / Р. Баравікова // Алеся. — 1995. — № 5. — С. 8—9.

Бароўская, І. Вобразна-выяўленчая сістэма песенна-паэтычнай творчасці Ніла Гілевіча / І. Бароўская // Роднае слова. — 2011. — № 9. — С. 79—82.

Баршчэўскі, Л. П. Беларуская літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён: папул. нарысы / Л. П. Баршчэўскі, П. В. Васючэнка, М. А. Тычына. — Мінск: Радыёла-плюс, 2006. — С. 492—493.

Барысюк, Т. П. Ідэйна-жанравыя пошукі ў паэзіі Ніла Гілевіча за 1986—2016 гады / Т. П. Барысюк // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры: зб. матэрыялаў (Мінск, Беларусь, 5–6 мая 2016 г.) / рэдкал.: А. І. Лакотка (гал. рэд.) [і інш.]; Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 425—428.

Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.]; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. — Мінск: Вышэйш. шк., 2008. — С. 543—565.

Бельскі, А. Краса і смутак: дапам. для настаўнікаў / А. Бельскі. — Мінск: Маст. літ., 2000. — С. 132—136.

Бельскі, А. Сам-насам з літаратурай: літаратуразн. і пед. артыкулы, творч. партрэты і ўспаміны / А. Бельскі. — Мінск: Зміцер Колас, 2018. — С. 14—31.

Бечык, В. Выбранае: літ.-крытыч. артыкулы / В. Бечык. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 287—293.

Быкаў, В. Праўдай адзінай: літ. крытыка, публіцыстыка, інтэрв’ю / В. Быкаў. — Мінск: Маст. літ., 1984. — С. 230—232.

Гарэлік, Л. З вераю ў роднае слова: творчы партрэт Ніла Гілевіча / Л. Гарэлік // Беларус. мова і літ. у шк. — 1990. — № 9. — С. 31—39.

Гарэлік, Л. М. Ніл Гілевіч / Л. М. Гарэлік // Беларуская літаратура: дапам. для вучняў 11-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання; пад рэд. А. І. Бельскага, М. А. Тычыны. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. — С. 88—120.

Гарэлік, Л. На высокім алтары: да 70-годдзя народнага паэта Ніла Гілевіча / Л. Гарэлік // Роднае слова. — 2001. — № 9. — С. 31—39.

Гілевіч, Н. З нарыса аб маёй радаслоўнай / Н. Гілевіч // Роднае слова. — 2005. — № 5. — С. 82—86.

Гілевіч, Н. Перажыўшы вайну: аповесць у абразках памяці / Н. Гілевіч. — Мінск: Юнацтва, 1988. — 219 с.

Гілевіч, Н. Радавод / Н. Гілевіч // Роднае слова. — 2001. — № 9. — С. 88—89.

Гніламёдаў, У. Ля аднаго вогнішча: літ.-крытыч. артыкулы / У. Гніламёдаў. — Мінск: Юнацтва, 1984. — С. 46—59.

Жардзецкая, А. У. Пад зоркай Венерай: лірыка кахання Максіма Багдановіча і Ніла Гілевіча / А. У. Жардзецкая // Мастацкі свет Максіма Багдановіча: адметнасць, шматграннасць, універсальнасць: зб. навук. артыкулаў / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал.: В. Д. Старычонак (адк. рэд.) [і інш.]; адк. рэд. В. Д. Старычонак. — Мінск: БДПУ, 2012. — С. 89—94.

Жардзецкая, А. У. Праблема зямлі, радзімы, народа ў творах Якуба Коласа «Новая зямля» і Ніла Гілевіча «Родныя дзеці» / А. У. Жардзецкая // Каласавіны. Якуб Колас: Чалавек. Эпоха. Час: матэрыялы XXVII навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Якуба Коласа, 2–3 ліст. 2012 г., г. Мінск / склад. З. М. Камароўская, Г. С. Спорыш. — Мінск: Ковчег, 2013. — С. 70—74.

Зуёнак, В. Лінія высокага напружання: літ.-крытыч. нататкі, постаці, роздум / В. Зуёнак. — Мінск: Маст. літ., 1983. — С. 146—150.

Ішчанка, Г. М. «І ўсё ж мы дойдзем, дойдзем мы да Беларусі!»: штрыхі да творч. партрэта Н. Гілевіча / Г. М. Ішчанка // Весн. Брэсц. ун-та. — Сер. філал. навук. — 2008. — № 1. — С. 41—46.

Каваленка, В. Веліч праўды: выбр. / В. Каваленка. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 334—346.

Кароткая, Л. Жывое, роднае: літ.-крытыч. артыкулы / Л. Кароткая. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 38—60.

Конан, У. М. Ніл Гілевіч / У. М. Конан // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — 2-е выд. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — Т. 4, кн. 1. — С. 412—438.

Конан, У. Ніл Гілевіч — пісьменнік універсальнага таленту / У. Конан // Роднае слова. — 2006. — № 9. — С. 84—86.

Коўтун, В. Пра сейбіта беларускага / В. Коўтун // Маладосць. — 2006. — № 9. — С. 137—141.

Ламека, Л. Боль і сумленне Бацькаўшчыны: штрыхі да партрэта Ніла Гілевіча / Л. Ламека // Роднае слова. — 1996. — № 9. — С. 59—75.

Латышава, Д. «Думайма, браткі-беларусы, думайма!» / Д. Латышава // Літ. і мастацтва. — 2016. — 8 крас. — С. 6.

Люблю цябе, жыццё…: штрыхі да партрэта нар. паэта Беларусі Н. Гілевіча / склад. і прадм. Я. Стасевіча. ― Мінск: Кнігазбор, 2011. ― 79 с.

Маляўка, П. Спецыфіка жанру загадкі ў творчасці Ніла Гілевіча / П. Маляўка // VII рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні: матэрыялы рэспубл. навук. канф. (г. Брэст, 15 снеж. 2009 г.): у 2 ч. / пад агул. рэд. А. С. Кавалюк. — Брэст: Альтернатива, 2010. — Ч. 1. — С. 121—126.

Манкевіч, А. «Тым, што зрабіў, любоў я вымяраў…»: да 80-годдзя Ніла Гілевіча / А. Манкевіч // Роднае слова. — 2011. — № 9. — С. 9—12.

Марук, У. А дзе ж тая крынічанька…: рэтраспектыўныя асацыяцыі над радкамі Ніла Гілевіча / У. Марук // Полымя. — 2006. — № 9. — С. 158—161.

Мікуліч, М. На зломе часу: старонкі, інтэрв’ю, дыялогі / М. Мікуліч. — Мінск: Навука і тэхніка, 1995. — С. 105—111.

Мішчанчук, М. І. Беларуская літаратура ХХ ст.: вучэб. дапам. / М. І. Мішчанчук, І. С. Шпакоўскі. — Мінск: Вышэйш. шк., 2001. — С. 343—350.

Навасельцава, І. І. Мова паэзіі Ніла Гілевіча: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / І. І. Навасельцава; НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа. — Мінск, 2002. — 16 с.

Навасельцава, І. «Маё багацце ўсё ў слове…» / І. Навасельцава // Маладосць. — 2001. — № 10. — С. 197—209.

Навумовіч, У. А. Ніл Гілевіч / У. А. Навумовіч // Навумовіч, У. А. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. — 2-е выд., дап. — Мінск: Вышэйш. шк., 2013. — C. 425—434.

Ніл Гілевіч: на хвалях купалаўскай мовы: з Н. Гілевічам размаўляла Н. Баравуля // Пачатк. шк. — 2001. — № 9. — С. 14—16.

Ніл Гілевіч: «Я вельмі любіў глядзець, як мама купае малых…»: размаўляла В. Мядзведзева // Звязда. — 1999. — 9 лют. — С. 7—8.

Нуждзіна, Т. Ніл Гілевіч: маштабнасць таленту і веліч асобы / Т. Нуждзіна. — Мінск: Про Хрысто, 2015. — 178 с.

Рублеўская, Л. Тое, што душу азарыла да дна… / Л. Рублеўская // Літ. і мастацтва. — 2003. — 29 жн. — С. 15.

Сіненка, Г. Д. Ніл Гілевіч: нарыс творчасці / Г. Д. Сіненка. — Мінск: Вышэйш. шк., 1981. — 269 с.

Старычонак, В. Д. Тыпы метафар у творчасцi Нiла Гiлевiчa / В. Д. Старычонак // Роднае слова. — 2001. — № 9. — С. 27—29.

Стасевіч, Я. Хто ты, Вядзьмак-Лысагорскі?: з гісторыі пошукаў аўтfhf паэмы «Сказ пра Лысую гару» / Я. Стасевіч. — Мінск: Беларус. кнігазбор, 2004. — 71 с.

Тарасюк, Л. Пытаннi да сучаснікаў / Л. Тарасюк // Маладосць. — 1988. — № 9. — С. 172—175.

Тычко, Г. К. Беларуская літаратура ХІХ — ХХ стагоддзяў: час i асобы / Г. К. Тычко. — Мінск: БДУКМ, 2010. — С. 216—224.

«Тэстамэнт…» Гілевіча // Літ. і мастацтва. — 2016. — 1 крас. — С. 3.

Узрост вышыні: да 80-годдзя нар. паэта Беларусі Н. Гілевіча: арт., эсэ, нататкі, вершы, лісты і тэлеграмы / уклад. С. Гілевіч. — Мінск: Канфіда, 2012. — 263 с.