ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ ІВАНА НАВУМЕНКІ

0
3125

Адамовіч, А. Літаратура, мы і час: арт. і выступленні / А. Адамовіч. — Мінск: Маст. літ., 1979. — С. 242—247.

Алейнік, Л. Пясочны гадзіннік: літ.-крытыч. артыкулы, нарысы, рэцэнзіі, нататкі / Л. Алейнік. — Мінск: Літ. і Мастацтва, 2010. — С. 77—85.

Бельскі, А. Галасы і вобразы: літ.-крытыч. артыкулы / А. Бельскі. — Мінск: Літ. і Мастацтва, 2008. — С. 28—34.

Бугаёў, Д. Жыццём ідучы: з гіст. беларус. літ. і літ. крытыкі / Д. Бугаёў. — Мінск: БДУ, 2013. — С. 11—17.

Бугаёў, Д. Талент і праца: літ. крытыка / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 1979. — С. 250—266.

Васючэнка, П. В. Ад імя пакалення сямнаццацігадовых / П. В. Васючэнка // Сямнаццатай вясной: зб. сучаснай беларус. прозы і крытыкі / уклад. Л. Алейнік, М. Мінзер. — Мінск: Літ. і Мастацтва, 2010. — С. 88—97.

Васючэнка, П. В. Іван Навуменка / П. В. Васючэнка // Беларуская літаратура: дапам. для вучняў 11-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання; пад рэд. А. І. Бельскага, М. А. Тычыны. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. — С. 111—120.

Васючэнка, П. В. Іван Навуменка / П. В. Васючэнка // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2001. — Т. 3. — С. 689—713.

Васючэнка, П. В. Іван Якаўлевіч Навуменка / П. В. Васючэнка // Весці АН Беларусі. — Сер. гуманіт. навук. — 1995. — № 1. — С. 115—117.

Васючэнка, П. Салдаты вярнуліся: ваенная проза Івана Навуменкі / П. Васючэнка // Роднае слова. — 2005. — № 1. — С. 6—10.

Вечны рух жыцця і заканамернасці творчых пошукаў літаратуры: матэрыялы рэспубл. навук.-практ. канф.: да 90-годдзя з дня нараджэння нар. пісьменніка Беларусі акад. І. Я. Навуменкі (Мінск, 26—27 лют. 2015 года) / рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2015. — 502 с.

Гарадніцкі, Я. А. Сістэма топасаў у раманах Івана Навуменкі «Сасна пры дарозе», «Вецер у соснах», «Сорак трэці» / Я. А. Гарадніцкі // Весці НАН Беларусі. — Сер. гуманіт. навук. — 2006. — № 4. — С. 94—98.

Гарадніцкі, Я. Шырыня праблематыкі, багацце ідэй / Я. Гарадніцкі // Маладосць. — 2010. — № 5. — С. 123—126.

Гардзей, В. Вялікімі сталі таполі юнацтва / В. Гардзей // Маладосць. — 1995. — № 2. — С. 221—226.

Гардзіцкі, А. Сустрэчы / А. Гардзіцкі. — Мінск: Маст. літ., 1972. — С. 37—43.

Грамадчанка, Т. К. Беларуская проза XX стагоддзя: постаці, творы, праблемы: дапам. / Т. К. Грамадчанка; М-ва адук. Рэсп. Беларусь, БДПУ імя М. Танка. — Мінск: БДПУ, 2009. — С. 41—46.

Жураўлёў, В. Гуманістычны лад мастацкай і літаратуразнаўчай думкі / В. Жураўлёў // Полымя. — 2010. — № 8. — С. 116—124.

Жураўлёў, В. З павагай да праўды / В. Жураўлёў // Літ. і мастацтва. — 1995. — 17 лют. — С. 7.

Каваленка, В. Давер: літ.-крытыч. артыкулы / В. Каваленка. — Мінск: Беларусь, 1967. — С. 46—61.

Каваленка, У. П. Палескія матывы ў прозе Івана Навуменкі / У. П. Каваленка // Духоўная і культурная спадчына беларускага Палесся: матэрыялы навук. канф. (18—19 верас. 1997 г.) / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 1998. — С. 140—144.

Каваленка, У. П. Памяць сэрца: аб прататыпах трылогіі І. Навуменкі / У. П. Каваленка // Беларуская літаратура. — Мінск: БДУ імя У. І. Леніна, 1980. — Вып. 8. — С. 79—89.

Кароткая, Л. Жывое, роднае: літ.-крытыч. артыкулы / Л. Кароткая. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 6—37.

Ламека, Л. Прага высокай духоўнасці / Л. Ламека // Полымя. — 1985. — № 2. — С. 188—201.

Лаўшук, С. Да выдання 10-томнага Збору твораў Івана Навуменкі / С. Лаўшук // Навуменка, І. Збор твораў: у 10 т. / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ. — Мінск: Маст. літ., 2012. — Т. 1. — С. 621—662.

Лаўшук, С. З пакалення, што не стала на калені / С. Лаўшук // Полымя. — 1995. — № 3. — С. 213—221.

Летуценнасць і вялікія здзяйсненні: успаміны пра Івана Якаўлевіча Навуменку / уклад. і прадм. С. С. Лаўшука; НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2017. — 367 с.

Лойка, А. Запрашэнне да трох соснаў / А. Лойка // Маладосць. — 1985. — № 2. — С. 161—169.

Марціновіч, А. Дарога ў запаветнае: нарысы, артыкулы / А. Марціновіч. — Мінск: Юнацтва, 1992. — С. 61—66.

Марціновіч, А. З вышыні пражытага: штрыхі да творчага партрэта І. Навуменкі / А. Марціновіч // Роднае слова. — 2000. — № 2. — С. 4—8.

Марціновіч, А. Салдат вялікай вайны… Генерал вялікай літаратуры… / А. Марціновіч // Беларус. думка. — 2000. — № 2. — С. 168—175.

Мішчанчук, М. Салдаты самай вялікай вайны: творчасць Івана Навуменкі / М. Мішчанчук // Роднае слова. — 2007. — № 2. — С. 52—58.

Мушынскі, М. І. Пісьменнік, вучоны, арганізатар навук / М. І. Мушынскі // Весці АН БССР. — Сер. грамад. навук. — 1985. — № 1. — С. 123—127.

Навуменка, І. Мая біяграфія / І. Навуменка // Маладосць. — 2005. — № 5. — С. 140—141.

Навуменка, П. Тры сасны пры лясной дарозе / П. Навуменка // Навуменка, І. Збор твораў: у 10 т. / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ. — Мінск: Маст. літ., 2012. — Т. 1. — С. 3—16.

Навумовіч, У. А. Іван Навуменка / У. А. Навумовіч // Навумовіч, У. А. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. — 2-е выд., дап. — Мінск: Вышэйш. шк., 2013. — C. 410—424.

Навумовіч, У. А. Эвалюцыя светабачання маладога пакалення ў прозе Івана Навуменкі / У. А. Навумовіч // Беларус. мова і літ. — 2008. — № 6. — С. 20—27.

Оляндэр, Л. К. Художественно-философская концепция формирования личности в творчестве И. Я. Науменко: трилогия «Дзяцінства. Падлетак. Юнацтва» / Л. К. Оляндэр // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы VІ Міжнар. навук. чытанняў, прысв. памяці нар. пісьменніка Беларусі, акад. І. Я. Навуменкі (Гомель, 2—3 кастр. 2018 г.). — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. — С. 5—8.

Піскун, Л. А. Іван Навуменка / Л. А. Піскун. — Мазыр: РВФ «Белый ветер», 1997. — 182 с.— (Народныя пісьменнікі Беларусі).

Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: Міжнар. навук. чытанні, прысв. памяці І. Навуменкі (Гомель, 2—3 кастр. 2008 г.): зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: І. Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.]. — Гомель: ЦДІР, 2009. — 299 с.

Саковіч, Т. Увасабленне вайны ў творчасці Івана Навуменкі і Генрыха Бёля / Т. Саковіч // Роднае слова. — 2014. — № 1. — С. 19—21.

Сіненка, Г. Іван Навуменка: нарыс творчасці / Г. Сіненка. — Мінск: Маст. літ., 1982. — 206 с.

Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст: Рэспуб. навук. канф. да 85-годдзя з дня нараджэння нар. пісьменніка Беларусі акад. І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лют. 2010 г.) / рэдкал.: С. С. Лаўшук (навук. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2010. — 472 с.

Творчая асоба І. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: Т. І. Шамякіна (гал. рэд.) [і інш.]; уклад. А. І. Бельскі. — Мінск: РІВШ, 2006. — 336 с.

Тычко, Г. К. Беларуская літаратура ХІХ — ХХ стагоддзяў: час i асобы / Г. К. Тычко. — Мінск: БДУКМ, 2010. — С. 157—164.

Яскевіч, А. Творчая культура Івана Навуменкі / А. Яскевіч // Полымя. — 2010. — № 5. — С. 148—155.