МОВА І СТЫЛЬ АРКАДЗЯ КУЛЯШОВА

0
2997
 1. Абабурка, М. В. А. Куляшоў i беларускае вусна-гутарковае маўленне / М. В. Абабурка // Весн. МДУ iмя А. А. Куляшова. — 2002. — № 2—3. — С. 80—86.
 2. Абабурка, М. В. А. Куляшоў і развіццё мовы беларускай мастацкай літаратуры / М. В. Абабурка // А. А. Куляшоў i вывучэнне яго творчасцi ў ВНУ i школе ў кантэксце сучаснай беларускай лiтаратуры: тэз. навук. дакладаў і паведамл. другіх Куляшоўскіх чытанняў (1989 г.) / Ін-т літ. імя Я. Купалы АН БССР, Магілёўс. дзярж. пед. ін-т імя А. Куляшова; рэд. Я. І. Клімуць. — Магілёў, 1991. — С. 55—58.
 3. Абабурка, М. В. Альтэрнатыўна-антанiмiчныя выказваннi — стылёвая рыса твораў Аркадзя Куляшова / М. В. Абабурка // Куляшоўскiя чытаннi: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Могилев, 26—27 апр. 2012 г.; редкол.: О. А. Лавшук [и др.]. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. — С. 3—6.
 4. Абабурка, М. В. Вывучэнне мовы твораў Аркадзя Куляшова: вучэб.-метад. матэрыялы / М. В. Абабурка. — Магілёў: МДУ iмя А. А. Куляшова, 2014. — 59 с.
 5. Абабурка, М. В. Да лiнгватэксталагiчнага вывучэння твораў А. Куляшова / М. В. Абабурка // Куляшоўскія чытанні: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 27—28 апр. 2011 г. / редкол.: А. А. Папейко [и др.]. — Могилев, 2011. — С. 3—8.
 6. Абабурка, М. В. Задачы вывучэння твораў Аркадзя Куляшова з пазiцыi сучаснай лiнвiстычнай паэтыкi i тэксталогii / М. В. Абабурка // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Магілёў, 24 крас. 2009 г.) / рэдкал.: В. І. Рагаўцоў [і інш.]. — Магілёў, 2009. — С. 3—4.
 7. Абабурка, М. В. Ідыяматычныя выразы ў творах А. Куляшова / М. В. Абабурка // Кулешовские чтения: материалы науч.-практ. конф. препод. и сотрудников по итогам науч.-исслед. работы в 2000 г., 6—7 февр. 2001 г.: тез. докл. / Могилевс. гос. ун-т им. А. А. Кулешова; ред. совет: Е. А. Носова [и др.]. — Могилев, 2001. — С. 39—41.
 8. Абабурка, М. В. Моўна-стылёвыя асаблівасці ў творах А. Куляшова / М. В. Абабурка // Аркадзь Куляшоў: вывучэнне творчасці ў ВНУ і школе: метад. рэкамендацыі для студэнтаў філал. фак-та і настаўнікаў беларус. мовы і літ. сярэдніх школ / Мін-ва асветы БССР, Навук.-метад. кабінет Мін-ва асветы БССР, Магілёўс. дзярж. пед. ін-т імя А. А. Куляшова; рэдкал.: Я. І. Клімуць (адк. рэд.), В. І. Атрашкевіч, Я. К. Усікаў. — Магілёў, 1986. — Ч. 3. — С. 4—5.
 9. Абабурка, М. В. Пытальна-адказавая форма як спецыфiчны элемент Куляшоўскага паэтычнага расповеду / М. В. Абабурка // Куляшоўскiя чытаннi: матэрыялы Мiжнар. навук.-практ. канф., Магiлёў, 24—25 крас. 2014 г. / рэдкал.: М. В. Абабурка [і інш.]. — Магiлёў: МДУ iмя А. А. Куляшова, 2014. — С. 22—26.
 10. Абабурка, М. В. Сэнсаадрознiвальная i сюжэтна-тэматычная функцыя некаторых паўтораў у паэзii А. Куляшова / М. В. Абабурка // А. А. Куляшоў і вывучэнне яго творчасці ў ВНУ і школе ў кантэксце сучаснага літаратурнага працэсу: матэрыялы трэціх рэспубл. навук. чытанняў / Магілёўс. дзярж. пед. ін-т. — Магілёў, 1994. — С. 146—148.
 11. Абабурка, М. В. Так званая «Чужая мова» ў паэтычных творах А. Куляшова / М. В. Абабурка // Актуальныя праблемы фiлалогii i методыкi выкладання фiлалагiчных дысцыплiн: зб. навук. артыкулаў: [па матэрыялах выступленняў на Міжнар. навук. канф. «Куляшоўскія чытанні» (16 крас. 2015 г.), прысв. 80-гадоваму юбілею фак. славян. філалогіі МДУ імя А. А. Куляшова] / пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. — Магiлёў: МДУ iмя А. А. Куляшова, 2015. — С. 3—7.
 12. Абабурка, М. В. Фальклорная iнкрустацыя ў паэтычных творах Аркадзя Куляшова / М. В. Абабурка // Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин: сб. науч. статей Междунар. науч.-практ. конф., посв. 100-летию МГУ им. А. А. Кулешова / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО «Могилевс. гос. ун-т им. А. А. Кулешова, Фак. иностр. яз., Фак. славян. филол., 15—16 мая 2013 г.; редкол.: Е. Н. Грушецкая [и др.]. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2013. — С. 238—241.
 13. Абабурка, М. В. Філалагічнасць як моўна-стылёвая адметнасць твораў Аркадзя Куляшова / М. В. Абабурка // Terra Alba І. Праблемы беларускага літаратуразнаўства: (да 85-годдзя з дня нар. А. Куляшова) / рэд. С. І. Даніленка і Я. Я. Іваноў. — Мінск: Маладзёж. навук. тав-ства, 2000. — С. 179—182.
 14. Агароднікава, С. В. Стылістычныя асаблівасці патрыятычнай лірыкі А. Куляшова (на прыкладзе аналізу твораў «Маці» і «Ліст з палону») / С. В. Агароднікава // Материалы ІІ Международной научной конференции, посв. памяти О. В. Озоровского (1935—1995), проводимой в рамках «Кулешовских чтений», 25—26 марта 2005 г. — Могилев, 2005. — С. 65—67.
 15. Алісіевіч, С. А. Асаблівасці структурнай арганізацыі перыяду ў творах А. Куляшова / С. А. Алісіевіч // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 11—12 снеж. 2003 г.: тэз. дакл.: у 2 ч. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, Магілёўс. дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова; адк. рэд. М. І. Вішнеўскі. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. — Ч. 2. — С. 150—152.
 16. Аляхновіч, М. М. Куляшоў Аркадзь Аляксандравіч / М. МАляхновіч // Беларуская мова: энцыкл. / пад рэд. А. Я. Міхневіча. — Мінск: БелЭн, 1994. — С. 278—280.
 17. Аляхновіч, М. М. Фраземы ў кантэксце твораў А. Куляшова / М. М. Аляхновіч // Аркадзь Куляшоў: вывучэнне творчасці ў ВНУ і школе: метад. рэкамендацыі для студэнтаў філал. фак-та і настаўнікаў беларус. мовы і літ. сярэдніх школ / Мін-ва асветы БССР, Навук.-метад. кабінет Мін-ва асветы БССР, Магілёўс. дзярж. пед. ін-т імя А. А. Куляшова; рэдкал.: Я. І. Клімуць (адк. рэд.), В. І. Атрашкевіч, Я. К. Усікаў. — Магілёў, 1986. — Ч. 3. — С. 3—4.
 18. Апанасевіч, М. М. Некаторыя аспекты мастацкага перакладу з рускай мовы А. Куляшова / М. М. Апанасевіч // Кулешовские чтения: материалы науч.-практ. конф. препод. и сотрудников по итогам науч.-исслед. работы в 2000 г., 6—7 февр. 2001 г.: тез. докл. / Могилевс. гос. ун-т им. А. А. Кулешова; ред. совет: Е. А. Носова [и др.]. — Могилев, 2001. — С. 41—42.
 19. Арочка, М. М. Аркадзь Куляшоў. 1914—1978 / М. М. Арочка // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы; рэдкал.: У. В. Гніламёдаў [і інш.]; навук. рэд. У. В. Гніламёдаў, В. П. Жураўлёў. — Мінск: Беларус. навука, 2001. — Т. 3: 1941—1965. — С. 416—456.
 20. Арочка, М. Эпічны свет Куляшова / М. Арочка // Полымя. — 1978. — № 6. — С. 224—246.
 21. Бароўская, І. «Парушыўшы законы прыцягнення…»: песенна-паэтычная спадчына Аркадзя Куляшова / І. Бароўская // Роднае слова. — 2014. — № 2. — С. 82—84.
 22. Барысенка, В. Я. Дзеяслоўная метафара як моўна-выяўленчы сродак у паэзіі Аркадзя Куляшова / В. Я. Барысенка // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 24 крас. 2009 г. / рэдкал.: В. І. Рагаўцоў [і інш.]. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. — С. 9—10.
 23. Барысенка, В. Я. Паэтычны дыскурс Аркадзя Куляшова / В. Я. Барысенка // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час»: матэрыялы III Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 27 вер. 2013 г. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Мазыр. дзярж. пед. ун-т імя І. П. Шамякіна»; рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2013. — С. 220—224.
 24. Барысенка, В. Я. Эпітэт як моўна-выяўленчы сродак у паэзіі А. Куляшова / В. Я. Барысенка // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 11—12 снеж. 2003 г.: тэз. дакл.: у 2 ч. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, Магілёўс. дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова; адк. рэд. М. І. Вішнеўскі. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. — Ч. 2. — С. 154—156.
 25. Бечык, В. Л. Аркадзь Куляшоў / В. Л. Бечык // Стыль пісьменніка / АН БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы; рэд. В. В. Барысенка, П. К. Дзюбайла. — Мінск: Навука і тэхніка, 1974. — С. 149—187.
 26. Бечык, В. Шлях да акіяна: кн. пра паэзію А. Куляшова / В. Бечык. — Мінск: Маст. літ., 1981. — 268 с.
 27. Бузук, М. П. Параўнанні ў мове твораў А. Куляшова / М. П. Бузук // Аркадзь Куляшоў: вывучэнне творчасці ў ВНУ і школе: метад. рэкамендацыі для студэнтаў філал. фак-та і настаўнікаў беларус. мовы і літ. сярэдніх школ / Мін-ва асветы БССР, Навук.-метад. кабінет Мін-ва асветы БССР, Магілёўс. дзярж. пед. ін-т імя А. А. Куляшова; рэдкал.: Я. І. Клімуць (адк. рэд.), В. І. Атрашкевіч, Я. К. Усікаў. — Магілёў, 1986. — Ч. 3. — С. 8—9.
 28. Бярозкін, Р. Аркадзь Куляшоў: нарыс жыцця і творчасці / Р. Бярозкін.— Мінск: Нар. асвета, 1978. — 191 с.
 29. Воінава, А. М. Моўныя асаблівасці перакладу паэмы М. Ю. Лермантава «Мцыры» на беларускую мову А. Куляшовым / А. М. Воінава, А. М. Палуян // Беларуская мова ў культурнай і моўнай прасторы Славіі: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 24—25 ліст. 2009 г.: тэз. дакл. / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы; рэдкал.: М. П. Антропаў (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2009. — С. 284—288.
 30. Гарадніцкі, Я. Класік беларускай паэзіі ХХ стагоддзя — Аркадзь Куляшоў / Я. Гарадніцкі // Роднае слова. — 2009. — № 2. — С. 71—74.
 31. Гніламёдаў, У. В. Паэзія Аркадзя Куляшова: абрысы стылю / У. В. Гніламёдаў // Творчасць Аркадзя Куляшова ў дыялогу славянскіх літаратур: традыцыі, наватарства, нацыянальная адметнасць: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (да 100-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова), Мінск, 29 студз. 2014 г. / Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі. — Мінск: Права і эканоміка, 2014. — С. 19—27.
 32. Грынчык, М. Аркадзь Куляшоў: крытыка-біягр. нарыс / М. Грынчык. — Мінск: Беларусь, 1964. — 156 с.
 33. Губернатараў, М. Асаблівасці паэтыкі Аркадзя Куляшова / М. Губернатараў // Беларус. мова і літ. у шк. — 1989. — № 1. — С. 37—38; № 2. — С. 23—25.
 34. Данільчык, З. П. Кантэкстуальныя антонімы і іх стылістычнае выкарыстанне ў мове твораў Куляшова / З. П. Данільчык // Беларуская мова: міжвед. зб. — Мінск: Універсітэцкае, 1989. — Вып. 17. — С. 117—121.
 35. Дзянісаў, У. С. Эпітэт у куляшоўскім радку / У. С. Дзянісаў // А. А. Куляшоў i вывучэнне яго творчасцi ў ВНУ i школе ў кантэксце сучаснай беларускай лiтаратуры: тэз. навук. дакладаў і паведамл. другіх Куляшоўскіх чытанняў (1989 г.) / Ін-т літ. імя Я. Купалы АН БССР, Магілёўс. дзярж. пед. ін-т імя А. Куляшова; рэд. Я. І. Клімуць. — Магілёў, 1991. — С. 47—49.
 36. Дзянiсаў, У. С. Эпiтэт у куляшоўскiм радку / У. С. Дзянiсаў // Куляшоўскія чытанні: Міжнар. навук.-практ. канф.: матэрыялы, 29—30 крас. 2010 г.: у 2 ч. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. — Ч. 2. — С. 14—19.
 37. Каратай, В. К. Жанравая амбівалентнасць паэм А. Куляшова 60—70 гг. / В. К. Каратай // Весн. БДУ. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. — 1997. — № 3. — С. 7—10.
 38. Кашэвіч, В. В. Анамастыкон даваенных паэм Аркадзя Куляшова / В. В. Кашэвіч // Дни студенческой науки: материалы XLVIII студенческой науч.-практ. конф. (Гомель, 14–15 мая 2019 г.): в 2 ч. / УО «Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины»: редкол.: Р. В. Бородич (гл. ред.) [и др.]. — Гомель ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. — С. 33.
 39. Кашэвіч, В. В. Сінтаксічныя адметнасці даваенных паэм Аркадзя Куляшова / В. В. Кашэвіч // Актуальные проблемы филологии: сб. науч. статей / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО «Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины». — Гомель: ГГУим. Ф. Скорины, 2019. — Вып. 12. — С. 81—84.
 40. Кенька, М. П. Майстэрства Аркадзя Куляшова — перакладчыка / М. П. Кенька. — Мінск: Навука і тэхніка, 1983. — 126 с.
 41. Клiмуць, С. В. Выразнасць i адмысловасць паэтычнага слова А. Куляшова / С. В. Клiмуць // Кулешовские чтения: материалы науч.-практ. конф. препод. и сотрудников по итогам науч.-исслед. работы в 2000 г., 6—7 февр. 2001 г.: тез. докл. / Могилевс. гос. ун-т им. А. А. Кулешова; ред. совет: Е. А. Носова [и др.]. — Могилев, 2001. — С. 46—48.
 42. Клімуць, С. В. Паэтычная вобразнасць слоў з няпэўнаколькасным значэннем у паэзіі А. Куляшова / С. В. Клімуць // Аркадзь Куляшоў: вывучэнне творчасці ў ВНУ і школе: метад. рэкамендацыі для студэнтаў філал. фак-та і настаўнікаў беларус. мовы і літ. сярэдніх школ / Мін-ва асветы БССР, Навук.-метад. кабінет Мін-ва асветы БССР, Магілёўс. дзярж. пед. ін-т імя А. А. Куляшова; рэдкал.: Я. І. Клімуць (адк. рэд.), В. І. Атрашкевіч, Я. К. Усікаў. — Магілёў, 1986. — Ч. 3. — С. 11—13.
 43. Клімуць, Я. І. Шляхіпазнання: нарысы гіст. беларус. літ. другой паловы ХХ ст.: манагр. / Я. І. Клімуць. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 3—28.
 44. Крук, Б. А. Бяззлучнікавыя складаныя сказы ў творах А. Куляшова: семантыка і структура / Б. А. Крук // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 24 крас. 2009 г. / рэдкал.: В. І. Рагаўцоў [і інш.]. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. — С. 36—37.
 45. Ладутько, М. В. Перевод поэтического текста и культурный концепт (на материале произведений А. Кулешова) / М. В. Ладутько, Е. К. Сычова // Кулешовские чтения: материалы науч.-практ. конф. препод. и сотрудников по итогам науч.-исслед. работы в 2000 г., 6—7 февр. 2001 г.: тез. докл. / Могилевс. гос. ун-т им. А. А. Кулешова; ред. совет: Е. А. Носова [и др.]. — Могилев, 2001. — С. 23—28.
 46. Лаўшук, А. С. Гiстарызмы i архаiзмы ў раннiх творах А. Куляшова з пункту погляду сучаснага стану беларускай мовы/ А. С. Лаўшук // А. А. Куляшоў i вывучэнне яго творчасцi ў ВНУ i школе ў кантэксце сучаснай беларускай лiтаратуры: тэз. навук. дакладаў і паведамл. другіх Куляшоўскіх чытанняў (1989 г.) / Ін-т літ. імя Я.Купалы АН БССР, Магілёўс. дзярж. пед. ін-т імя А. Куляшова;рэд. Я. І. Клімуць. — Магілёў, 1991.— С. 49—51.
 47. Лаўшук, А. С. Узаемадзеянне тэрміналагічнай і агульнакультурнай лексікі ў творах А. Куляшова / А. С. Лаўшук // Аркадзь Куляшоў: вывучэнне творчасці ў ВНУ і школе: метад. рэкамендацыі для студэнтаў філал. фак-та і настаўнікаў беларус. мовы і літ. сярэдніх школ / Мін-ва асветы БССР, Навук.-метад. кабінет Мін-ва асветы БССР, Магілёўс. дзярж. пед. ін-т імя А. А. Куляшова; рэдкал.: Я. І. Клімуць (адк. рэд.), В. І. Атрашкевіч, Я. К. Усікаў. — Магілёў, 1986. — Ч. 3. — С. 8—9.
 48. Люкевич, В. В. Локусы родного края в поэзии Коласа и Кулешова военных лет / В. В. Люкевич // Романовские чтения — 6: сб. статей Междунар. науч. конф., 24—25 нояб. 2009 г. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. — С. 153—154.
 49. Міхалевіч, А. Паэтычнае майстэрства Аркадзя Куляшова: паэма «Сцяг брыгады» / А. Міхалевіч // Роднае слова. — 2018. — № 7. — С. 53—55.
 50. Ненадавец, А. М. Вобразная сiстэма ранняй творчасцi А. Куляшова / А. М. Ненадавец // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 26—27 крас. 2006 г. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, Магілёўс. дзярж.  ун-т імя А. А. Куляшова; рэдкал.: А. М. Макарэвіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2006.— С. 18—22.
 51. Несцяровіч, В. Б. Сімвалічныя вобразы ў паэзіі А. Куляшова / В. Б. Несцяровіч // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 24 крас. 2009 г. / рэдкал.: В. І. Рагаўцоў [і інш.]. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. — С. 56—59.
 52. Новикова, Л. А. Белорусизмы в русском переводе поэтических произведений Аркадия Кулешова / Л. А. Новикова // Аркадзь Куляшоў: вывучэнне творчасці ў ВНУ і школе: метад. рэкамендацыі для студэнтаў філал. фак-та і настаўнікаў беларус. мовы і літ. сярэдніх школ / Мін-ва асветы БССР, Навук.-метад. кабінет Мін-ва асветы БССР, Магілёўс. дзярж. пед. ін-т імя А. А. Куляшова; рэдкал.: Я. І. Клімуць (адк. рэд.), В. І. Атрашкевіч, Я. К. Усікаў. — Магілёў, 1986. — Ч. 3. — С. 9—11.
 53. Новикова, Л. А. Лексическая интерференция в поэзии А. Кулешова / Л. А. Новикова // Кулешовские чтения: материалы науч.-практ. конф. препод. и сотрудников по итогам науч.-исслед. работы в 2000 г., 6—7 февр. 2001 г.: тез. докл. / Могилевс. гос. ун-т им. А. А. Кулешова; ред. совет: Е. А. Носова [и др.]. — Могилев, 2001. — С. 52—53.
 54. Перкін, Н. С. Аркадзь Куляшоў: паэтычная творчасць / Н. С. Перкін. — Мінск: Выд-ва АН БССР, 1951. — 202 с.
 55. Пісьменнік і мова: хрэстаматыя / пад рэд. акадэміка П. Ф. Глебкі. — Мінск: Выд-ва Мін-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адукацыі БССР, 1962. — С. 172—178.
 56. Рагаўцоў, В. I. Аказiяналiзмы ў паэзii А. Куляшова / В. I. Рагаўцоў // А. А. Куляшоў i вывучэнне яго творчасцi ў ВНУ i школе ў кантэксце сучаснай беларускай лiтаратуры: тэз. навук. дакладаў і паведамл. другіх Куляшоўскіх чытанняў (1989 г.) / Ін-т літ. імя Я.Купалы АН БССР, Магілёўс. дзярж. пед. ін-т імя А. Куляшова;рэд. Я. І. Клімуць. — Магілёў, 1991. — С. 58—59.
 57. Русілка, В. І. Умоўна-асацыятыўны вобраз у лірыцы А. Куляшова / В. І. Русілка // А. А. Куляшоў і вывучэнне яго творчасці ў ВНУ і школе ў кантэксце сучаснага літаратурнага працэсу: матэрыялы трэціх рэспубл. навук. чытанняў / Магілёўс. дзярж. пед. ін-т. — Магілёў, 1994. — С. 21—23.
 58. Саўчанка, В. М. Перыяд у тэкстах А. Куляшова / В. М. Саўчанка // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 11—12 снеж. 2003 г.: тэз. дакл.: у 2 ч. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, Магілёўс. дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова; адк. рэд. М. І. Вішнеўскі. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. — Ч. 2. — С. 161—163.
 59. Саўчанка, В. М. Спосабы структурнай арганізацыі перыяду ў творчасці А. А. Куляшова / В. М. Саўчанка // Десятые Поливановские чтения: сб. статей по материалам докладов и сообщений конференции, Смоленск, 4—5 окт. 2011 г. / редкол.: И. А. Королева, Н. А. Максимчук, В. С. Ковалева. — Смоленск: Маджента, 2011. — Ч. 1. — С. 250—254.
 60. Смальянава, Л. П. Шляхі паэтычнага эпасу: з гісторыі беларус. сав. паэмы: манагр. / Л. П. Смальянава. — Мінск: БДУ імя У. І. Леніна, 1977. — 160 с.
 61. Солахаў, А. В. Індывідуальна-аўтарскія наватворы Аркадзя Куляшова / А. В. Солахаў // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 11—12 снеж. 2003 г.: тэз. дакл.: у 2 ч. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, Магілёўс. дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова; адк. рэд. М. І. Вішнеўскі. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. — Ч. 2. — С. 164—165.
 62. Старасценка, Т. Зваротак у беларускім паэтычным дыскурсе сярэдзіны ХХ стагоддзя / Т. Старасценка // Слова ў кантэксце часу: матэрыялы IV Міжнар. навук.-практ. канф., прысв. 90-годдзю з дня нар. д-ра філал. навук праф. А. І. Наркевіча, Мінск, 14—15 сак. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2019. — С. 104—106.
 63. Старычонак, В. Д. Другасныя намiнацыi ў паэтычным дыскурсе Аркадзя Куляшова / В. Д. Старычонак // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 24—25 крас. 2014 г. / рэдкал.:М. В. Абабурка [і інш.]. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — С. 17—22.
 64. Сычова, Е. К. Лексика «своего» пространства в поэтических произведениях Я. Коласа, А. Кулешова, А. Твардовского / Е. К. Сычова // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 29—30 крас. 2010г.: у 2 ч. / рэдкал.: Л. Ц. Кілевая [і інш.]. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. — Ч. 2. — С. 30—36.
 65. Украiнка, С. С. Сiстэмны аналiз верша А. Куляшова «Карусель» (1978 г.) / С. С. Украiнка // Кулешовские чтения : материалы науч.-практ. конф. препод. и сотрудников по итогам науч.-исслед. работы в 2000 г., 6—7 февр. 2001 г.: тез. докл. / Могилевс. гос. ун-т им. А. А. Кулешова; ред. совет: Е. А. Носова [и др.]. — Могилев, 2001. — С. 54—56.
 66. Церахава, Ж. С. Вобразы прыроднай стыхіі ў лірыцы А. Куляшова 60-х гадоў / Ж. С. Церахава // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 11—12 снеж. 2003 г.: тэз. дакл.: у 2 ч. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, Магілёўс. дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова; адк. рэд. М. І. Вішнеўскі. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. — Ч. 2. — С. 166—168.
 67. Шпакоўскі, І. С. Сувязь з часам і людзьмі. Роздум над паэзіяй Аркадзя Куляшова / І. С. Шпакоўскі // Мішчанчук, М. І. Беларуская літаратура ХХ ст.: вучэб. дапам. / М. І. Мішчанчук, І. С. Шпакоўскі. — Мінск: Вышэйш. шк., 2001. — С. 269—288.
 68. Якавенка, Н. Прыклад хуткага росту: аўтапераклады Аркадзя Куляшова / Н. Якавенка // Роднае слова. — 2014. — № 2 — С. 6—8.