МОВА І СТЫЛЬ ЯНКІ КУПАЛЫ

0
2817
 1. Асабіна, С. В. Агаленне ўнутранай формы фразеалагізма параўнаннем (на прыкладзе твораў Я. Купалы і М. Лынькова) / С. В. Асабіна // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы»; рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 3—8.
 2. Асабіна, С. В. Версіфікацыйныя варыянты фразеалагізмаў у творах Янкі Купалы / С. В. Асабіна // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2007. — С. 149—154.
 3. Асабіна, С. В. З тэксталагічных назіранняў над п’есамі Я. Купалы / С. В. Асабіна // Актуальныя праблемы мовазнаўства (да 80-годдзя праф. І. Я. Лепешава): матэрыялы Міжнар. навук. канф., 28  кастр. 2004 г., Гродна / Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы; рэдкал.: Т. І. Тамашэвіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2004. — С. 197—200.
 4. Асабіна, С. В. Лексічныя варыянты фразеалагізмаў у творах Янкі Купалы / С. В. Асабіна // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў: зб. навук. артыкулаў, 25—26 мая 2006 г. / М-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА«Мазырскі дзярж. пед. ун-т»; адк. рэд. А. В. Солахаў, В. В. Шур. —  Мазыр: МДПУ, 2006. — С. 85—86.
 5. Асіпчук, А. М. Антонімы-назоўнікі ў паэзіі Янкі Купалы / А. М. Асіпчук // Слова класічная вышыня: (да 130-годдзя з дня нар. Янкі Купалы і Якуба Коласа): зб. навук. прац / УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы». — Гродна: ЮрСаПринт, 2012. — С. 10—15.
 6. Асіпчук, А.М. Кантэкстуальныя антонімы ў паэзіі Янкі Купалы / А. М. Асіпчук // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2007. — С. 139—142.
 7. Асіпчук, А. М. Стылістычнае выкарыстанне антонімаў у паэмах Янкі Купалы / А. М. Асіпчук // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ЮрСаПрынт, 2015. — С. 87—91.
 8. Багдзевіч, А. І. Загаловак як кампанент метатэксту ў творчасці Янкі Купалы / А. І. Багдзевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы»; рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 8—12.
 9. Багдзевіч, А. І. Семантычна-культуралагічны аспект перакладу лексемы «лапці» ў паэзіі Янкі Купалы / А. І. Багдзевіч, С. Г. Ляскевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: І.В. Жук (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ТАА «ЮрСаПрынт», 2013. — С. 168—173.
 10. Балуш, Т. В. Концепт «белорусы» в белорусском художественном тексте ХХ в. / Т. В. Балуш, В. Т. Иватович-Бабич // Беларусь на скрыжаванні стагоддзяў: ад класікі да сучаснасці: (да 130-годдзя з дня нар. Янкі Купалы і Якуба Коласа): матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 1—2 ліст. 2012 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал.: В. Д. Старычонак (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДПУ, 2012. — С. 23—27.
 11. Бандарык, А. Калі пытанне робіцца адказам?: на моўным матэрыяле п’ес Янкі Купалы / А. Бандарык // Роднае слова. — 2010. — №  — С. 37—38.
 12. Бароўская, І. А. Моўна-вобразныя адметнасці паэтычнай мовы як аснова музычнасці песеннай лірыкі Янкі Купалы / І. А. Бароўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 245—249.
 13. Бельскі, А. І. Песня як метакод у мастацкай свядомасці Янкі Купалы / А. І. Бельскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы»; рэдкал.: А. С. Садоўская (гал. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2019. — С. 3—9.
 14. Бобрик, В. А. Новообразования в языке Янки Купалы: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.02 / В. А. Бобрик; АН Беларуси, Ин-т языкознания им. Я. Коласа. — Минск, 1992. — 28 с.
 15. Бобрык, У. А. Вербальная метафара ў мове твораў Я. Купалы / У. А. Бобрык // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2005. — №  — С. 26—34.
 16. Бобрык, У. А. Індывідуальныя купалаўскія словаўтварэнні // У. А. Бобрык // Беларуская мова. Вып. 9 / Гомел. дзярж. ун-т; рэдкал.: У. В. Анічэнка (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Выд-ва БДУ імя У. І. Леніна, 1981. — С. 38—47.
 17. Бобрык, У. А. Купалаўскія самацветы / У.А. Бобрык // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2009. — №  — С. 74—77.
 18. Бубновіч, І. І. Асаблівасці формаўтварэння і ўжывання дзеясловаў у творах Янкі Купалы / І. І. Бубновіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 234—240.
 19. Бубновіч, І. І. Мова твораў Янкі Купалы, надрукаваных у «Нашай ніве» / І. І. Бубновіч // Слова класічная вышыня: (да 130-годдзя з дня нар. Янкі Купалы і Якуба Коласа): зб. навук. прац / УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы». — Гродна: ЮрСаПрвнт, 2012. — С. 23—30.
 20. Бубновіч, І. І. Моўныя асаблівасці вершаў Янкі Купалы, надрукаваных у «Нашай ніве» (1911 г.) / І. І. Бубновіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы»; рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 28—32.
 21. Бубновіч, I. Роля Янкі Купалы ў станаўленні, развіцці і нармаванні беларускай літаратурнай мовы / І. І. Бубновіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: І. В. Жук (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ТАА «ЮрСаПрынт», 2013. — С. 144—149.
 22. Бубновіч, І. І. Станаўленне традыцый беларускай літаратурнай мовы ў пачатку ХХ ст. (на прыкладзе твораў Янкі Купалы і іншых беларускіх пісьменнікаў) / І. І. Бубновіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ЮрСаПрынт, 2015. — С. 58—65.
 23. Бубноў, Д. Інварыянт і варыятыўнасць у мастацкіх перакладах вершаў Янкі Купалы на ўсходнеславянскія (руская, украінская) сінтэтычныя і паўднёваславянскую (балгарская) аналітычную мовы: [лінгвастылістычны аналіз перакладаў] / Д. Бубноў // Мастацкі свет Янкі Купалы: класічна-анталагічнае і непаўторна-індывідуальнае: VIII Міжнародныя Купалаўскія чытанні: навук. канф., Мінск, 26—27 чэрв. 2007 г.: да 125-годдзя з дня нар. Янкі Купалы / Дзярж. літ. музей Янкі Купалы; рэдкал.: В. П. Рагойша [і інш.];  уклад. А. У. Бурбоўская. — Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2009. — С. 17—26.
 24. Бярозкін, Р. Свет Купалы. Звенні: літ. крытыка: выбр. / Р.Бярозкін. — Мінск: Маст. літ., 1981. — 570 с.
 25. Важнік, С. Эпісталярны этыкет беларусаў у святле нацыянальнай сінтаксічнай ідыяматыкі беларускай мовы (на матэрыяле эпісталярнай спадчыны Янкі Купалы) / С. Важнік // Славянские языки: аспекты исследования. Международная научная конференция «VIСупруновские чтения», г. Минск, 5—6 дек. 2008 г. — Минск: БГУ, 2009. — С. 37—42.
 26. Валынец, Т. П. Аналіз формаўтварэння ўласных назоўнікаў у мове Янкі Купалы / Т. П. Валынец // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы»; рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 32—35.
 27. Ванковіч, Л. А. Некаторыя назіранні над слоўнікам купалаўскай «Жалейкі» / Л. А. Ванковіч // Весці АН БССР.—Сер. грамад. навук. — № 1. — С. 103—111.
 28. Варановіч, В. Л. Марфаналагічныя асаблівасці словаўтваральнай структуры дзеясловаў незакончанага трывання ў мове Янкі Купалы / В. Л. Варановіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: І.В. Жук (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ТАА «ЮрСаПрынт», 2013. — С. 178—183.
 29. Васілеўская, А. С. Выкарыстанне інфінітыва ў творах Якуба Коласа і Янкі Купалы / А. С. Васілеўская, К. В. Гаранюк // Шостыя Танкаўскія чытанні: да 125-годдзя з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа і 95-годдзя з дня нар. М. Танка: зб. навук. артыкулаў / Беларус. дзярж. пед. ун-т; рэдкал.: А.І. Лугоўскі (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДПУ, 2008. — С. 96—97.
 30. Васючэнка, П. В. Драматычная спадчына Янкі Купалы: вопыт сучас. прачытання / П. В. Васючэнка. — Мінск: Навука і тэхніка, 1994. — 173 с.
 31. Воінава, А. М. Асаблівасці перакладу твораў Тараса Шаўчэнкі на беларускую мову Янкам Купалам / А. М. Воінава, А. М. Палуян // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 190—195.
 32. Воінава, А. М. Інтэрпрэтацыя паэтычнага тэксту (на матэрыяле перакладаў Я. Купалам вершаў М. А. Някрасава) / А. М. Воінава // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы»; рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 36—39.
 33. Воінава, А. М. Моўныя асаблівасці перакладу паэмы «Медны коннік» А. С. Пушкіна Янкам Купалам / А. М. Воінава // Взаимодействие и взаимопроникновение языков и культур: состояние и перспективы : материалы Междунар. науч. конф., г. Минск, 20—21 марта 2008 г.: в 2 ч. / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО «Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка»; редкол.: В. Д. Стариченок, И. П. Кудреватых, Т. В. Балуш (отв. ред.). — Минск, 2008. — Ч. 1. — С. 178—181.
 34. Волкава, Т. В. Адметнасць параўнальных канструкцый у тэкстах Я. Купалы / Т. В. Волкава // Студенческая наука — 2008: регион. науч.-практ. конф. студентов вузов Могилев. обл., посв. 95-летию МГУ им. А. А. Кулешова: материалы конф. / ред. совет: Е. К. Сычова (отв. ред.) [и др.]. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. — С. 203—204.
 35. Галай, В. Словы нямецкага паходжання ў творчасці Янкі Купалы / В. Галай // Роднае слова. — 2012. — № 6. — С. 40—42.
 36. Гапоненка, І. А. Асаблівасці аўтарскага лексікону Янкі Купалы і Якуба Коласа: пазаслоўнікавая лексіка ў творах пачатку XX ст. / І. А. Гапоненка // Роднае слова. — 2012. — № 2. — С. 36—39.
 37. Гапоненка, І. А. Лексіка беларускай літаратурнай мовы ХІХ — пачатку ХХ ст.: асаблівасці станаўлення і развіцця / І. А. Гапоненка. — Мінск: БДУ, 2012. — 307 с.
 38. Гапоненка, І. Роля Янкі Купалы ў фарміраванні сістэмы вобразна-пераносных значэнняў беларускай мовы / І. Гапоненка // Literatura, język, kultura / redakcja naukowa: M. Timoszuk i M. Chaustowicz. — Warszawa, 2007. — С. 172—179.
 39. Гарадніцкі, Я. А. Паэтыка беларускай літаратуры XX стагоддзя: суб’ектна-аб’ектныя суадносіны / Я. А. Гарадніцкі. — Мінск: Беларус. навука, 2010. — 329 с.
 40. Гаўрош, Н. Вобразнае азначэнне ў Купалавым радку / Н.Гаўрош // Моўныя адзінкі і кантэкст / Э. Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1992. — С. 130—137.
 41. Гаўрыловіч, В. Г. Фразеалагізмы з кампанентам-заонімам (дзікія звяры) ў творчасці Янкі Купалы / В. Г. Гаўрыловіч // Творчество молодых-2004: сб. науч. работ студентов и аспирантов УО «Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины» / под ред. Д. Г. Лина. — Гомель: ГГУ, 2004. — С. 264—266.
 42. Герасимович, О. В. Семантические особенности духовных наименований Вера, Надзея, Любоў в творчестве Янки Купалы / О. В. Герасимович // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 253—258.
 43. Гілевіч, Н. Валадар роднага слова / Ніл Гілевіч // Гілевіч, Н. Удзячнасць і абавязак: літ.-крытыч. артыкулы і нататкі. — Мінск: Маст. літ., 1982. — С.3—18.
 44. Гілевіч, Н. Вобразнае слова Янкі Купалы / Ніна Гілевіч // Гілевіч, Н. Таямніцы роднага слова: з назіранняў над мовай і стылем твораў беларус. маст. літаратуры. — Мінск: Про Хрысто, 2006. — С.61—69.
 45. Гніламёдаў, У. Ад даўніны да сучаснасці: нарыс пра беларус. паэзію / У. Гніламёдаў. — Мінск: Маст. літ., 2001. — 246с.
 46. Даніловіч, М. А. Дыялектная фразеалогія ў творах Янкі Купалы / М. А. Даніловіч // Слова класічная вышыня: (да 130-годдзя з дня нар. Янкі Купалы і Якуба Коласа): зб. навук. прац / УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы». — Гродна: ЮрСаПрынт, 2012. — С. 61—67.
 47. Даніловіч, М. А. Дыялектныя фразеалагізмы ў мове твораў Янкі Купалы / М. А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2007. — С. 117—123.
 48. Даніловіч, М. А. Фразеаўтваральнае слова кут у творах Янкі Купалы / М. А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: І. В. Жук (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ТАА «ЮрСаПрынт», 2013. — С. 135—139.
 49. Даніловіч, М. А. Этымалагічны аналіз Купалавых фразеалагізмаў / М. А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 70—76.
 50. Данільчык, З. П. Бяззлучнікавыя сказы ў Купалавых паэмах / З. П. Данільчык // Скарына і наш час: матэрыялы IV Міжнар. навук. канф., Гомель, 13—14 ліст. 2008 г.: у 2 ч. / рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Гомель, 2008. — Ч.  — С. 8—11.
 51. Данільчык, З. П. З назіранняў над сінтаксічным ладам Купалавых паэм: асаблівасці выкарыстання бяззлучнікавых сказаў / З. П. Данільчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2007. — С. 123—127.
 52. Данільчык, З. П. Назоўны прэдыкатыўны назоўнікаў з адценнем параўнання ў мове Янкі Купалы і іншых мастацкіх тэкстах / З. П. Данільчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 241—245.
 53. Данільчык, З. П. Пытальныя канструкцыі ў паэме Янкі Купалы «Адвечная песня»: асаблівасці ўжывання, структура, семантыка / З. П. Данільчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ЮрСаПрынт, 2015. — С. 84—87.
 54. Дземідзенка, Л. П. Традыцыі Янкі Купалы ў мове твораў паэтаў-маладнякоўцаў / Л. П. Дземідзенка // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы»; рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 43—46.
 55. Дзмітрыева, Е.А. Функцыяніраванне слова ў метафары-ўвасабленні ў дакастрычніцкай лірыцы Я. Купалы / Е. А. Дзмітрыева // Весн. БДУ. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 1985. — № 2. — С. 29—33.
 56. Доўгаль, Д. А. Адрасатыўныя формы ў эпісталярнай спадчыне Я. Купалы / Д. А. Доўгаль // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Магілёў, 24 крас. 2009 г.) / рэдкал.: В. І. Рагаўцоў [і інш.]. — Магілёў, 2009. — С. 121—123.
 57. Доўгаль, Д. А. Моўнае афармленне сітуацый падзякі і прабачэння: (на матэрыяле эпісталярнай спадчыны Я. Купалы) / Д. А. Доўгаль // Мова і літаратура ў XXI стагоддзі: актуальныя аспекты ўзаемадзеяння: матэрыялы Рэспубл. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 26 сак. 2010 г. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. —
  С. 141—144.
 58. Доўгаль, Д. А. Эсхатакол ліста: кампазіцыя і этыкетны склад: (на матэрыяле эпісталярнай спадчыны Я. Купалы) / Д. А. Доўгаль // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте: сб. науч. статей по материалам II Междунар. науч. конф., 30—31 окт. 2009 г. / УО «Могилёв. гос. ун-т им. А. А. Кулешова»; под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев, 2010. — С. 138—142.
 59. Жук, І. Прыхінуцца да крыніцы / І.Жук. — Гродна: ГрДУ, 2017. — 235 с.
 60. Зайко, С.С. Фразеалагізмы з кампанентам увесь у творах Янкі Купалы / С. С. Зайко // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2007. — С. 154—159.
 61. Запрудскі, С. М. Даследаванне мовы твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа ў 1920—50-я гг. / С. М. Запрудскі // Журнал Белорус. гос. ун-та. — 2017. — № 3. — С. 5—18.
 62. Запрудскі, С. М. Некаторыя аспекты дыяхранічнага вывучэння мовы твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа / С. М. Запрудскі // Мова — літаратура — культура: VII Міжнар. навук. канф., прысв. 130-годдзю з дня нар. Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27—28 вер. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. артыкулаў / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. — С. 158—162.
 63. Истомин, В. С. Лексическо-семантическое поле «Родина» в творчестве Я. Купалы и М. Богдановича / В. С. Истомин // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: І. В. Жук (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ТАА «ЮрСаПрынт», 2013. — С. 161—168.
 64. Истомин, В. С. Функционирование фразеологических единиц в бытовом дискурсе: (на материале пьесы Янки Купалы «Павлинка») / В. С. Истомин // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 210—215.
 65. Кавалёва, М. Экспрэсіўная лексіка ў Купалавым вершы гадоў Вялікай Айчыннай вайны / М. Кавалёва // Моўныя адзінкі і кантэкст / Э. Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1992. — С. 87—90.
 66. Кавальчук, А. І. Камунікацыйная прастора драматычных твораў (на матэрыяле камедыі Янкі Купалы «Паўлінка») / А. І. Кавальчук // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ЮрСаПрынт, 2015. — С. 53—57.
 67. Калеснік, У. Купалы сны нязводныя / У.Калеснік // Калеснік, У. Тварэнне легенды: літ. партрэты і нарысы. — Мінск: Маст. літ., 1987. — С. 294—430.
 68. Касцюкевіч, Т. І. Эпітэты ў творах Янкі Купалы пачатку ХХ стагоддзя / Т. І. Касцюкевіч // Беларускае слова на скрыжалях гісторыі: Матэрыялы навуковых чытанняў, прысв. 100-годдзю з дня нар. праф. М. А. Жыдовіч (19 кастр. 2006 г., Мінск) / Беларус. дзярж. ун-т; адк. рэд. М. Р. Прыгодзіч, М. І. Свістунова. — Мінск, 2007. — С. 48—50.
 69. Каўрус, А. А. Купала Янка / А. А. Каўрус // Беларуская мова: энцыкл. / пад рэд. А. Я. Міхневіча. — Мінск: БелЭн, 1994. — С. 280—284.
 70. Качаноўская, В. Б. Фразеалагізмы біблейскага паходжання ў творчасці Янкі Купалы / В. Б. Качаноўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2007. — С. 133—138.
 71. Клачко, І. К. Фразеалагізмы са значэннем смерці ў мове твораў Янкі Купалы / І. К. Клачко // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы»; рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 62—66.
 72. Ковалёва, Л. Е. Особенности перевода реалий с белорусского языка на английский (на материале стихов Янки Купалы) // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 258—262.
 73. Конан, У. Выбранае / У. Конан; уклад. М. А. Козенкі. — Мінск: Смэлтак, 2009. — 535с.
 74. Купалава і Коласава слова: зб. арт. / Мін-ва асветы БССР, МДПІ імя А. М. Горкага. — Мінск, 1981. — 110с.
 75. Лашук, Д. А. Субстантыўныя фразеалагічныя дыялектызмы ў творах Янкі Купалы / Д. А. Лашук // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: І. В. Жук (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ТАА «ЮрСаПрынт», 2013. — С. 202—206.
 76. Лепешаў, І. Я. Лінгвістычны аналіз тэксту: вучэб. дапам. для студэнтаў вышэйш. навуч. устаноў па філал. спецыяльнасцях / І. Я. Лепешаў. — Мінск: Вышэйш. шк., 2009. — 287 с.
 77. Лепешаў, І. Я. Тэксталагічны аналіз Купалавай «Паўлінкі» / І. Я. Лепешаў // Лепешаў, І. Я. У пошуках ісціны. — Ліда, 2007. — С. 179—184.
 78. Лепешаў, І. Я. Функцыянальна-стылістычнае выкарыстанне фразеалагізмаў у «Тутэйшых» Янкі Купалы / І.Я. Лепешаў // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: І. В. Жук (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ТАА «ЮрСаПрынт», 2013. — С. 123—128.
 79. Лісоўская, І. С. Дзеясловы руху, мімікі і жэсту ў паэме Янкі Купалы «Яна і я» / І. С. Лісоўская, Ю. М. Лісоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы»; рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 74—78.
 80. Лісоўская, І. С. Кагнітыўная функцыя кінемных дзеясловаў і дзеясловаў руху ў паэме Янкі Купалы «Яна і я» / І. С. Лісоўская // Слова класічная вышыня: (да 130-годдзя з дня нар. Янкі Купалы і Якуба Коласа): зб. навук. прац / УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы». — Гродна: ЮрСаПринт, 2012. — С. 132—138.
 81. Лобань, Н. П. Колераабазначэнні ў паэме «Бандароўна» Янкі Купалы / Н. П. Лобань // Адзінаццатыя Танкаўскія чытанні: (да Года малой радзімы): зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка»; рэдкал.: В. Д. Старычонак (адк. рэд.), І. М. Гоўзіч, Н. В. Заяц. — Мінск: БДПУ, 2018. — С. 122—125.
 82. Лобань, Н. П. Жанравая спецыфіка мастацкага твора і адбор моўных сродкаў (з лінгвістычнага аналізу паэмы «Курган» Янкі Купалы) / Н. П. Лобань // Беларусь на скрыжаванні стагоддзяў: ад класікі да сучаснасці: (да 130-годдзя з дня нар. Янкі Купалы і Якуба Коласа): матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 1—2 ліст. 2012 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал.: В. Д. Старычонак (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДПУ, 2012. — С. 144—145.
 83. Лойка, А. А. Янка Купала / А. А. Лойка // Лойка, А. А. Гісторыя беларускай літаратуры: дакастрычніцкі перыяд: у 2 ч.: падруч. для філал. фак. ВНУ. — Мінск: Вышэйш. шк. — 1989. — Ч.  — С. 89—203.
 84. Ляскевіч, С. Г. Зборнік перакладаў санетаў Янкі Купалы на замежныя мовы (кампазіцыйныя і моўныя асаблівасці) / С. Г. Ляскевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ЮрСаПрынт, 2015. — С. 96—101.
 85. Ляскевіч, С. Г. «Не пагарджайце лапцяў лазовых»: назвы адзення і абутку ў зборніку Янкі Купалы «Жалейка» / С. Г. Ляскевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы». — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 82—86.
 86. Ляшчынская, В.А. Аб ролі Янкі Купалы ў развіцці беларускай літаратурнай мовы / В. А. Ляшчынская // Беларус. мова і літ. — 2003. — №  — С. 117—122.
 87. Ляшчынская, В. А. Аб светаўспрыманні Янкі Купалы праз лексіку яго твораў / В. А. Ляшчынская // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та імя Я. Купалы. — Сер. 1. — 2003. — № 3 (21). — С. 141—145.
 88. Ляшчынская, В. А. Антрапацэнтрычнасць карціны свету ў фразеалогіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы». — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 86—93.
 89. Ляшчынская, В. А. Асаблівасці паэтычнай мовы Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Весці НАН Беларусі. — Сер. гуманіт. навук. — 2004. — №  — С. 106—109.
 90. Ляшчынская, В. А. Гукавая арганізацыя паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Весн. МДУ імя А. А. Куляшова. — 2004. — № 1 (17). — С. 73—83.
 91. Ляшчынская, В. А. Каардынацыя загалоўка з семантыкай тэксту ў паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Весці НАН Беларусі. — Сер. грамад. навук. — 2002. — №  — С. 111—116.
 92. Ляшчынская, В. А. Канцэптуалізацыя эмоцый сораму i сарамлівасці ў фразеалагізмах мовы твораў Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: І. В. Жук (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ТАА «ЮрСаПрынт», 2013. — С. 128—135.
 93. Ляшчынская, В. А. Канцэптуальна-тэматычная карціна свету Янкі Купалы (на матэрыяле метафар) / В. А. Ляшчынская // Studia Wschоdniosłowi-anskie. Т.  — Białystok, 2005. — С. 229—240.
 94. Ляшчынская, В. А. Маўленчыя кантрасты і супрацьпастаўленні ў ідыястылі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Весці БДПУ імя М. Танка. — Сер. 1: Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. — 2004. — №  — С. 62—65.
 95. Ляшчынская, В. А. Метафара ў паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская. — Гомель: ГДУ, 2003. — 159 с.
 96. Ляшчынская, В. А. Метафарычныя спалучэнні са значэннем пачуццяў і стану чалавека / В. А. Ляшчынская // Весн. МДПУ імя І. П. Шамякіна. — 2003. — № 2 (9). — С. 71—74.
 97. Ляшчынская, В. А. Мова паэзіі Янкі Купалы: аўтарэф. дыс. … д-ра філал. навук: 10.02.01 / В.А. Ляшчынская; НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа. — Мінск, 2004. — 42 с.
 98. Ляшчынская, В. А. Невычэрпныя магчымасці слова: на матэрыяле паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Роднае слова. — 2003. — № 12. — С. 45—46.
 99. Ляшчынская, В. А. Онімныя і апелятыўныя назвы асоб як сродкі вобразнасці ў паэме «Бандароўна» Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Изв. Гомел. гос. ун-та
  им. Ф. Скорины. — 2014. — №  — С. 99—102.
 100. Ляшчынская, В. А. Паранімічная атракцыя ў паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Весн. БДУ. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2004. — №  — С. 45—48.
 101. Ляшчынская, В. А. Параўнанні ў паэзіі Янкі Купалы і светапогляд паэта / В. А. Ляшчынская // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2003. — № 6 (21). — С. 89—95.
 102. Ляшчынская, В. А. Паўтор у паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Весці НАН Беларусі. — Сер. гуманіт. навук. — 2003. — № — С. 112 —120.
 103. Ляшчынская, В. А. Праца Купалы над словам і фарміраванне слоўнікавага складу і лексічных нормаў беларускай мовы / В. А. Ляшчынская // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та імя Я. Купалы. — 2007. — №  — С. 7—14.
 104. Ляшчынская, В. А. Рэпрэзентацыя эмоцый і пачуццяў фразеалагічнымі адзінкамі ў мове твораў Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Беларусь на скрыжаванні стагоддзяў: ад класікі да сучаснасці: (да 130-годдзя з дня нар. Янкі Купалы і Якуба Коласа): матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 1—2 ліст. 2012 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал.: В. Д. Старычонак (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДПУ, 2012. — С. 152—155.
 105. Ляшчынская, В. А. Саматычныя фразеалагізмы ў мове Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Беларус. лінгвістыка. Вып.  — Мінск: Беларус. навука, 2003. — С. 72—77.
 106. Ляшчынская, В. А. Семантычныя зрухі слоў у паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Весн. МДПУ імя І. П. Шамякіна. — 2002. — № 2 (7). — С. 81—87.
 107. Ляшчынская, В. А. Сінтаксічныя сродкі жывога маўлення ў паэтычных творах / В. А. Ляшчынская // Весці НАН Беларусі. — Сер. гуманіт. навук. — 2003. — №  — С. 108—116.
 108. Ляшчынская, В. А. Слова ў паэзіі Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская. — Мінск: Беларус. навука, 2004. — 270 с.
 109. Ляшчынская, В. А. Слоўнік параўнанняў у мове мастацкіх твораў Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская, З. У. Шведава. — Гомель: ГрДУ, 2004. — 104 с.
 110. Ляшчынская, В. А. Слоўнік фразеалагізмаў мовы твораў Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская, З. У. Шведава. — Гомель: ГДУ, 2007. — 312 с.
 111. Ляшчынская, В. А. Умовы пераасэнсавання і фарміравання другасных знакавых функцый атрактантаў (на матэрыяле паэзіі Янкі Купалы) / В. А. Ляшчынская // Вест. МГЛУ. — Сер. 1: Филология. — 2004. — №  — С. 70—75.
 112. Ляшчынская, В. А. Фразеалагічныя адзінкі ў мове Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская. — Мінск: РІВШ, 2008. — 184 с.
 113. Ляшчынская, В. А. Фразеалогія Янкі Купалы ў кантэксце культуры / В. А. Ляшчынская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / рэдкалегія: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 58—64.
 114. Ляшчынская, В. А. Эмоцыя здзіўлення ў беларускай фразеалогіі: лінгвакагнітыўны і лінгвакультуралагічны аспекты / В.А. Ляшчынская // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2012. — №  — С. 144—150.
 115. Ляшчынская, В. А. Янка Купала ля вытокаў нармавання беларускай літаратурнай мовы / В. А. Ляшчынская // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования: материалы IV Междунар. науч.-метод. конф., Брест, 25—26 нояб. 2009 г.: в 2 ч. / под общ. ред. О. Б. Переход. — Брест: Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина, 2010. — Ч.  — С. 16—22.
 116. Ляшчынская, В. А. Янка Купала — стваральнік нормаў беларускай літаратурнай мовы і паэтычных нормаў / В. А. Ляшчынская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2007. — С. 8—17.
 117. Ляшчынская, В. Антрапанімічная лексіка ў паэзіі Янкі Купалы: Імёны рэальных гістарычных асоб / В.Ляшчынская // Роднае слова. — 2002. — №  — С. 24—26.
 118. Ляшчынская, В. Ключавы канцэпт культурна-нацыянальнага светапогляду праз фразеалагізмы з твораў Янкі Купалы / В.Ляшчынская // Роднае слова. — 2012. — №  — С. 37—39.
 119. Ляшчынская, В. Тропы і іх сувязі ў вершаваным творы: на прыкладзе паэзіі Янкі Купалы / В. Ляшчынская // Роднае слова. — 2003. — №  — С. 42—44.
 120. Ляшчынская, В. Фразеалагічнае багацце мовы Янкі Купалы: агульнамоўнае і індывідуальна-аўтарскае / В.Ляшчынская // Мастацкі свет Янкі Купалы: класічна-анталагічнае і непаўторна-індывідуальнае: VIII Міжнародныя Купалаўскія чытанні: навук. канф., Мінск, 26—27 чэрв. 2007 г.: да 125-годдзя з дня нар. Янкі Купалы / Дзярж. літ. музей Янкі Купалы; рэдкал.: В. П. Рагойша [і інш.];  уклад. А. У. Бурбоўская. — Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2009. — С. 92—96.
 121. Мантур, А. Я. Аўтарскія неалагізмы і іх рускамоўныя перакладныя эквіваленты: (на матэрыяле беларускай паэзіі XX — пачатку XXI ст.) / А. Я. Мантур // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — — № 3. — С. 54—60.
 122. Мароз, В. Адлюстраванне светапогляду Янкі Купалы ў крылатых выслоўях / В. Мароз // Нараджэнне класіка: да 100-годдзя беларускамоўнай творчасці Янкі Купалы: VІІ Міжнар. Купалаўскія чытанні: навук. канф., Мiнск, 17—18чэрв. 2004 г.: да 100-годдзя беларускамоўнай творчасцi Я. Купалы / уклад. А. У. Бурбоўская — Мінск: Нац. б-ка Беларусі, 2005. — С. 119—122.
 123. Маршэўская, В. В. Бяззлучнікавыя прыдаткі ў мове твораў Янкі Купалы часоў Першай сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў / В.В. Маршэўская // Праблемы рэцэпцыі і інтэрпрэтацыі спадчыны Янкі Купалы: XI Міжнар. Купалаўскія чытанні, прысв. 70-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 70-годдзю заснавання Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы: матэрыялы навук. канф. (Мінск, 19 чэрв. 2014 г.) / рэдкал.: В. П. Рагойша (гал. рэд.), А. Р. Ляшковіч, Г. Ю. Варонава; уклад.: Г. Ю. Варонава, А. Р. Ляшковіч. — Мінск: А. М. Вараксін, 2014. — С. 132—137.
 124. Маршэўская, В. В. Вобразы этыкету ў «Слоўніку фразеалагізмаў мовы твораў Янкі Купалы» / В. В. Маршэўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы». — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 93—96.
 125. Маршэўская, В. В. Канструкцыі параўнання ў мове твораў Янкі Купалы / В. В. Маршэўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ЮрСаПрынт, 2015. — С. 65—69.
 126. Маршэўская, В. В. Прыслоўныя фразеалагізмы з валентна абмежаваным значэннем: [на матэрыяле «Слоўніка фразеалагізмаў мовы твораў Янкі Купалы»] / В. В. Маршэўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 225—229.
 127. Маршэўская, В. В. Структура i семантыка кампаратыўных фразеалагізмаў [на матэрыяле твораў Янкі Купалы»] / В. В. Маршэўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: І.В. Жук (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ТАА «ЮрСаПрынт», 2013. — С. 173—178.
 128. Матыўная прастора беларускай літаратуры пачатку XX стагоддзя: манагр. / І.В. Жук [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2009. — 255 с.
 129. Мятліцкая, Г. М. Генезіс і семантыка вобразаў-сімвалаў у паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыяду: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.01.01 / Г. М. Мятліцкая; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 21 с.
 130. Мятліцкая, Г. М. Семантыка вобразаў лесу, бору і пушчы ў паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыяду / Г. М. Мятліцкая // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2007. — С. 43—49.
 131. Памецька, Н. К. Клічная форма ў мове твораў Янкі Купалы / Н. К. Памецька // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2007. — С. 127—133.
 132. Памецька, Н.К. Тэксты з твораў Янкі Купалы для заняткаў па гістарычнай марфалогіі беларускай мовы / Н. К. Памецька // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 219—224.
 133. Панюціч, К. Перыфраза як стылістычны сродак у паэзіі Янкі Купалы / К.Панюціч // Моўныя адзінкі і кантэкст / Э. Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1992. — С. 96—108.
 134. Паўлавец, Д. «З цэлым народам гутарку весці»: Янка Купала пра родную мову і нацыянальную самасвядомасць / Д. Паўлавец // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: Міжнар. навук. чытанні, прысв. памяці І. Навуменкі: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: І.Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.]. — Гомель: ЦДІР, 2009. — С. 160—163.
 135. Піваварчык, І. В. Матыў плачу ў творчасці Янкі Купалы / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы». — Гродна: ГрДУ, 2009. —
  С. 128—131.
 136. Піваварчык, І. Рэалізацыя канцэпта «сэрца» ў моўнай сістэме і паэтычных тэкстах Я.Купалы / І. Піваварчык, М. Якалцэвіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2007. — С. 143—148.
 137. Пушкарова, Н. С. Тэанімічная лексіка ў вершаванай творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа / Н. С. Пушкарова // Беларусь на скрыжаванні стагоддзяў: ад класікі да сучаснасці: (да 130-годдзя з дня нар. Янкі Купалы і Якуба Коласа): матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 1—2 ліст. 2012 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М.Танка; рэдкал.: В. Д. Старычонак (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДПУ, 2012. — С. 193—196.
 138. Рагаўцоў, В. І. Вербальнае выражэнне камічнага ў сцэнічным жарце Я. Купалы «Прымакі» / В. І. Рагаўцоў // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў: зб. навук. артыкулаў, 25—26 мая 2006 г. / М-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Мазырскі дзярж. пед. ун-т»; адк. рэд. А. В. Солахаў, В. В. Шур. —  Мазыр: МДПУ, 2006. — С. 120—
 139. Рагаўцоў, В. І. Вербальнае выражэнне камічнага ў трагікамедыі Янкі Купалы «Тутэйшыя» / В. І. Рагаўцоў // Весн. Магілёўс. дзярж. ун-та імя А. А. Куляшова. — 2006. — №  — С. 133—141.
 140. Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў п’есе Янкі Купалы «Паўлінка» / В. І. Рагаўцоў // Беларус. мова і літ. — 2007. — № 7. — С. 3—10.
 141. Рагаўцоў, В. І. Сродкі і спосабы маўленчага выражэння камічнага ў драме Янкі Купалы «Раскіданае гняздо» / В. І. Рагаўцоў // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2007. — С. 32—37.
 142. Рагаўцоў, В. Фразеалагізмы як аснова стварэння камічнага эфекту: на матэрыяле п’ес Янкі Купалы / В. Рагаўцоў // Роднае слова. — 2012. — № 6. — С. 33—36.
 143. Рыжковіч, Г. А. Тэмпаральныя прыназоўнікава-склонавыя сінтаксемы ў мове паэм Янкі Купалы / Г. А. Рыжковіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ЮрСаПрынт, 2015. — С. 91—96.
 144. Рычкова, Л. В. Имена персонажей драматургических произведений Янки Купалы как центры культурно-тематических полей текста / Л. В. Рычкова // Язык. Образование. Компьютер: сб. науч. статей. — Гродно, 2010. — Гродно: ГрГУ, 2010. — С. 25—31.
 145. Рычкова, Л. В. Міфалагічныя мікрапарадыгмы ў драматургічных творах Янкі Купалы / Л.В. Рычкова // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы»; рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 136—143.
 146. Садоўская, А. С. Спалучальнасць фразеалагізмаў са словамі кантэксту (на матэрыяле твораў Янкі Купалы) / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / УА«Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы»; рэдкал.: А. С. Садоўская (гал. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2019. — С. 24—29.
 147. Садоўская, А. С. Фразеалагізмы са значэннем асобы ў творах Янкі Купалы / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: І.В. Жук (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ТАА «ЮрСаПрынт», 2013. — С. 186—189.
 148. Садоўская, А. С. Фразеалагізмы-сінонімы ў мове твораў Янкі Купалы / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 215—219.
 149. Садоўская, А. С. Фразеалагізмы-спалучэнні ў мове твораў Янкі Купалы / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы»; рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 148—152.
 150. Садоўскі, П. В. Мова Янкі Купалы / П. В. Садоўскі // Янка Купала: энцыкл. давед. / рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БелСЭ, 1986. — С. 404—405.
 151. Серыкаў, Р. У. Лексічная стылістыка Янкі Купалы: функцыянаванне сінанімічных лексем нерэгулярнага і рэгулярнага ўжытку: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / Р. У. Серыкаў; Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. — Гомель, 1999. — 20 с.
 152. Сіманава, Л. А. Ахраматычныя колеракоды ў мове паэм Янкі Купалы / Л. А. Сіманава // От идеи — к инновации: материалы XV Респ. студенческой науч.-практ. конф.: в 2 ч., г. Мозырь, 24 апр. 2008 г.: в 2 ч. / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО«Мозыр. гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина»; редкол.: И. Н. Кралевич (отв. ред.) [и др.]. — Мозырь, 2008. — Ч. 2. — С. 136—137.
 153. Сіманава, Л. А. Каларыстычная лексіка ў драматычных творах Янкі Купалы / Л. А. Сіманава // Х (55) региональная научно-практическая конференция преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов университета: сб. статей / редкол.: А.Л. Гладков (отв. ред.) [и др.]. — Витебск, 2008. — С. 127—129.
 154. Сіманава, Л. А. Храматычныя колеракоды ў мове паэм Янкі Купалы / Л.А. Сіманава // Традыцыі духоўнай культуры ў сучасным свеце: зб. навук. артыкулаў маладых даследчыкаў / пад рэд. Д. В. Дзятко. — Мінск: БДПУ, 2008. — С. 111—113.
 155. Сіманава, Л. А. Этнамоўныя асаблівасці колерапісу Янкі Купалы / Л. А. Сіманава // III Машеровские чтения. История. Белорусская филология. Русская филология: материалы респ. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 24—25 марта 2009 г. / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО«Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова»; редкол.: А. Л. Гладков (гл. ред.), А. Н. Галкин [и др.]. — Витебск: ВГУ им. П. М. Машерова, 2009. — С. 224—225.
 156. Сіплівеня, Ж. С. Назвы з’яў і аб’ектаў прыроды ў мове твораў Янкі Купалы / Ж. С. Сіплівеня // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ЮрСаПрынт, 2015. — С. 79—83.
 157. Сіплівеня, Ж. С. Прыметнікі-каларатывы ў дакастрычніцкіх паэмах Янкі Купалы / Ж. С. Сіплівеня // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы»; рэдкал.:
  У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 161—165.
 158. Сіплівеня, Ж. С. Словаўтваральныя мадэлі і тыпы складаных прыметнікаў у мове твораў Янкі Купалы / Ж. С. Сіплівеня // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: І. В. Жук (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ТАА «ЮрСаПрынт», 2013. — С. 152—157.
 159. Сіплівеня, Ж. С. Уласныя асабовыя імёны ў творах Янкі Купалы / Ж. С. Сіплівеня // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 229—234.
 160. Слоўнік мовы Янкі Купалы: у 8 т. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. Т. 1: А—Г / рэдкал.: У. В. Анічэнка [і інш.]; склад.: У. В. Анічэнка [і інш.]. — Мінск: Беларус. навука, 1997. — 339 с.
 161. Слоўнік мовы Янкі Купалы: у 8 т. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. Т. 2: Д—К / рэдкал.: У. В. Анічэнка [і інш.]; склад.: У. В. Анічэнка [і інш.]. — Мінск: Беларус. навука, 1999. — 416 с.
 162. Слоўнік мовы Янкі Купалы: у 8 т. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. Т. 3: Л—П / рэдкал.: У. В. Анічэнка [і інш.]; склад.: У. В. Анічэнка (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларус. навука, 2001. — 413 с.
 163. Слоўнік мовы Янкі Купалы: у 8 т. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. Т. 4: П—С / рэдкал.: У. В. Анічэнка [і інш.]; склад.: В. А. Ляшчынская (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларус. навука, 2001. — 354 с.
 164. Слоўнік мовы Янкі Купалы: у 8 т. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. Т. 5: С—Я / рэдкал.: У. В. Анічэнка [і інш.]; склад.: В. А. Ляшчынская (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларус. навука, 2003. — 398 с.
 165. Слоўнік мовы Янкі Купалы: у 8 т. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. Т. 6: Анамастыка / рэдкал.: У. А. Бобрык [і інш.]; склад.: В. А. Ляшчынская (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларус. навука, 2003. — 262 с.
 166. Слоўнік мовы Янкі Купалы: у 8 т. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. Т. 7: А—І: (дадатак) / склад.: У. В. Анічэнка [і інш.]; рэдкал.: У. А. Бобрык [і інш.]. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны. — 554 с.
 167. Слоўнік мовы Янкі Купалы: у 8 т. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. Т. 8, кн. 1: К—Р: (дадатак) / склад.: У. В. Анічэнка [і інш.]; рэдкал.: У. А. Бобрык [і інш.]. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. — 561 с.
 168. Слоўнік мовы Янкі Купалы: у 8 т. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. Т. 8, кн. 2: С—Я: (дадатак) / склад.: У. В. Анічэнка [і інш.]; рэдкал.: У. А. Бобрык [і інш.]. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. — 484 с.
 169. Станкевіч, А. А. Моўны механізм эмацыянальна-ацэначнай канатацыі паэтычнага маўлення Янкі Купалы / А. А. Станкевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 76—81.
 170. Станкевіч, А. А. Тапанімічныя назвы ў мове твораў Янкі Купалы / А. А. Станкевіч, В. А. Ляшчынская // Валадар роднага слова: тэз. рэспубл. навук.-метад. канф., прысв. 110-гадавіне з дня нар. Янкі Купалы. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 1992. — С. 46—48.
 171. Станкевіч, А. А. Тэкстаўзроўневы аналіз паэтычных твораў: лексічная парадыгматыка ў вершах Янкі Купалы / А. А. Станкевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы». — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 171—176.
 172. Струкава, С. М. Лексічныя архаізмы ў творах Янкі Купалы і іх лінгвістычны аналіз / С. М. Струкава // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы». — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 176—180.
 173. Струкава, С. М. Словатворчасць Янкі Купалы / С. М. Струкава // Белорусская литература и мировой литературный процесс: междунар. науч. сб. / УО «Полоц. гос. ун-т», ист.-филол. ф-т, каф. мировой литературы и культурологии; отв. ред. А. А. Гугнин. — Новополоцк: УО «ПГУ», 2005. — Вып. 1. — С. 99—109.
 174. Тамашэвіч, Т. І. Купалава слова / Т. І. Тамашэвіч // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та імя Я. Купалы. — 2007. — № 3. — С. 68—70.
 175. Тамашэвіч, Т.І. Эпітэты ў творах Янкі Купалы i Вячаслава Адамчыка / Т. І. Тамашэвіч, Н. Грэбень // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: І. В. Жук (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ТАА «ЮрСаПрынт», 2013. — С. 139—144.
 176. Томчык, Д. С. Этыкетныя формы зносін у п’есах Янкі Купалы / Д. С. Томчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы». — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 184—188.
 177. Філімонава, Н. В. Аб разнавіднасцях сутыкнення фразеалагізма і яго кампанентаў ці фразеалагізмаў: [на матэрыяле твораў Янкі Купалы] / Н. В. Філімонава // Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах: материалы V Междунар. науч. конф. (Гомель, 5—6окт. 2005 г.) / редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.]. — Гомель: ГГУ, 2007. — С. 287—293.
 178. Філімонава, Н. В. Змена іменнага кампанента фразеалагізма ў мове твораў Янкі Купалы / Н. В. Філімонава // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы». — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 188—192.
 179. Філімонава, Н. В. Традыцыйныя і індывідуальна-аўтарскія тыпы фразеалагізмаў у мове Янкі Купалы / Н. В. Філімонава // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2007. — С. 160—165.
 180. Філімонава, Н. В. Усходнеславянскія фразеалагізмы ў творчасці Янкі Купалы / Н. В. Філімонава // Руска-беларускае літаратурнае ўзаемадзеянне: гісторыя, сучасны стан, перспектывы: матэрыялы міжнар. навук. канф., 18—19 сн. 2003 г.: у 2 ч. / пад агул. рэд. М.І. Мішчанчука. — Брэст: БрДУ, 2004. — Ч. 1. — С. 196—200.
 181. Філімонава, Н. Індывідуальна-аўтарская патэнцыя ў выкарыстанні фразеалагічных рэсурсаў: на прыкладзе п’есы «Раскіданае гняздо» Янкі Купалы / Н.Філімонава // Роднае слова. — 2006. — № 6. — С. 36—38.
 182. Хазанава, К. Л. Прыдатак як мастацкае азначэнне ў перакладных творах Янкі Купалы / К. Л. Хазанава // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы». — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 192—196.
 183. Хлусевіч, І.М. Варыянтнасць слоў у вершаваных творах Янкі Купалы / І. М. Хлусевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: І. В. Жук (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ТАА «ЮрСаПрынт», 2013. — С. 183—186.
 184. Цікоцкі, М. Я. Урокі моўнага майстэрства: стылістычныя назіранні над паэзіяй і мастацкай прозай Янкі Купалы і Якуба Коласа: дапам. / М. Я. Цікоцкі. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. — 87 с.
 185. Чабатар, Н. Адметная лексіка ў творах Якуба Коласа і Янкі Купалы / Н. Чабатар // Каласавіны. Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння беларускіх і іншанацыянальных літаратурных і культурных узаемасувязей: матэрыялы XXIV навук. канф., прысв. 50-годдзю з дня адкрыцця Дзярж. літ.-мемар. музея Якуба Коласа, Мінск, 3 ліст. 2009 г. / склад.: З. М. Камароўская, Г. І. Зайцава. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. — С. 190—195.
 186. Чабатар, Н. Назоўнікі з суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі ў мове твораў Якуба Коласа і Янкі Купалы / Н. Чабатар // Каласавіны. Творчая спадчына Якуба Коласа ў парадыгме грамадска-інтэлектуальнага асяроддзя пісьменніка: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 125-годдзю з дня нар. народнага паэта Беларусі Я. Коласа, 30 кастр. 2007 г., Мінск / Дзярж. літ.-мемарыял. музей Я.Коласа; склад.: З. М. Камароўская, Г. І. Зайцава. — Мінск, 2008. — С. 223—228.
 187. Шакун, Л. М. Роля Янкі Купалы ў развіцці беларускай літаратурнай мовы / Л. М. Шакун // Шакун, Л. М. Карані роднай мовы: выбр. працы па гіст. беларус. мовы. — Мінск, 2001. — С. 158—164.
 188. Шандроха, Н. Э. Дыялагічнае маўленне ў публіцыстычным дыскурсе Янкі Купалы / Н. Э. Шандроха // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 249—253.
 189. Шандроха, Н. Э. Слоўная арнаментацыя ў празаічнай публіцыстыцы Янкі Купалы / Н. Э. Шандроха // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы». — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 201—205.
 190. Швед, М. В. Асаблівасці мовы рамантычнай паэмы Я. Купалы «Курган» / М. В. Швед, Т. Р. Сіліцкая // Содружество наук. Барановичи-2007: материалы Междунар. науч.-практ. студ. конф., 24—25мая 2007 г., Барановичи, Респ. Беларусь / редкол.: В. Н. Зуев, В. В. Таруц (главные ред.).  — Барановичи: РИО БарГУ, 2007. — С. 164—165.
 191. Шведава, З. У. Кола жаночых антрапонімаў у паэзіі Янкі Купалы / З.У. Шведава // Актуальные вопросы славянской ономастики: материалы II междунар. науч. конф. «Славянская ономастика в ареальном, этимологическом и хронологическом аспектах»; отв. ред. Р. М. Козлова. — Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2004. — С. 240—244.
 192. Шведава, З. У. Фразеалагізмы са значэннем «разумовыя здольнасці чалавека» сярод фразеалагізмаў Янкі Купалы / З. У. Шведава // Беларусь на скрыжаванні стагоддзяў: ад класікі да сучаснасці: (да 130-годдзя з дня нар. Янкі Купалы і Якуба Коласа): матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 1—2 ліст. 2012 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М.Танка; рэдкал.: В. Д. Старычонак (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДПУ, 2012. — С. 258—261.
 193. Шведава, З. У. Функцыянаванне тапонімаў у паэзіі Янкі Купалы / З. У. Шведава // Слово в культуре: сб. науч. статей: в 2 ч. / УО «Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины»; редкол.: Л. С. Банникова (отв. ред.) [и др.]. — Гомель: ГГУ, 2004. — Ч.  — С. 106—110.
 194. Юрэвіч, А. Асаблівасці перакладу паэмы Янкі Купалы «Курган» / А. Юрэвіч // Моўныя адзінкі і кантэкст / Э. Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1992. — С. 202—211.
 195. Якалцэвіч, М. А. Прыказкі ў вершах Янкі Купалы / М. А. Якалцэвіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: І. В. Жук (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ТАА «ЮрСаПрынт», 2013. — С. 190—193.
 196. Якалцэвіч, М. А. Спалучальныя магчымасці прыказак (на матэрыяле твораў Янкі Купалы) / М. А. Якалцэвіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ЮрСаПрынт, 2015. — С. 69—73.
 197. Якалцэвіч, М. А. Структурна-семантычныя змяненні прыказак у п’есах Янкі Купалы / М. А. Якалцэвіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы». — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 214—216.
 198. Янушкевіч, С. А. Уласныя асабовыя імёны ў творчасці Я. Купалы / С. А. Янушкевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ЮрСаПрынт, 2015. — С. 74—79.
 199. Ярош, М.Р. Пясняр роднай зямлі: жыццё і творчасць Я. Купалы / М. Р. Ярош. — 2-е выд. — Мінск: Беларус. навука, 2003. — 339 с.
 200. Яскевич, Н. В. Зооморфические метафоры в идеостиле Янки Купалы / Н. В. Яскевич // Шостыя Танкаўскія чытанні: да 125-годдзя з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа і 95-годдзя з дня нар. М. Танка: зб. навук. артыкулаў / Беларус. дзярж. пед. ун-т; рэдкал.: А. І. Лугоўскі (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДПУ, 2008. — С. 170—172.

 

Падрыхтавалі А. І. Бельскі, Т. Л. Чахоўская