МОВА І СТЫЛЬ ІВАНА НАВУМЕНКІ

0
2466

1. Бадзевіч, З. І. Параўнанне як мастацка-выяўленчы сродак у мове твораў І. Навуменкі / З. І. Бадзевіч, В. П. Трайкоўская // Творчая асоба І. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: Т. І. Шамякіна (гал. рэд.) [і інш.]; уклад. А. І. Бельскі. — Мінск: РІВШ, 2006. — С. 149—155.

2. Бяляева, Г. М. Антрапонімы ў трылогіі Івана Навуменкі «Сасна пры дарозе», «Вецер у соснах», «Сорак трэці» / Г. М. Бяляева // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — асоба — час»: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канферэнцыі (г. Мазыр 19—20 ліст. 2009 г.). / Мазырскі дзярж. пед. ун-т імя І. П. Шамякіна. — Мазыр: МДПУ, 2009. — С. 155—158.

3. Бяляева, Г. М. Тэкстаўтваральная роля загалоўка ў апавяданні І. Навуменкі «Вася-Бліцкрыг» / Г. М. Бяляева // Текст. Язык. Человек: неделя русской филологии в Мозырском государственном педагогическом университете имени И. П. Шамякина: докл. VI Междунар. науч. конф., 23—27 мая 2011 г., г. Мозырь: сб. науч. трудов: в 2 ч. / отв. ред. С. Б. Кураш. — Мозырь: МГПУ, 2011. — Ч. 2. — С. 34—35.

4. Гарадніцкі, Я. Па абодва бакі тэксту: увасабленні, інтэрпрэтацыі / Я. Гарадніцкі. — Мінск: Беларус. навука, 2018. — С. 247—256.

5. Гарадніцкі, Я. А. Прадметны свет прозы Івана Навуменкі 1990-х гадоў / Я. А. Гарадніцкі // Вечны рух жыцця і заканамернасці творчых пошукаў літаратуры: матэрыялы рэспубл. навук.-практ. канф.: да 90-годдзя з дня нараджэння нар. пісьменніка Беларусі акад. І. Я. Навуменкі (Мінск, 26—27 лют. 2015 года) / рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2015. — С. 66—71.

6. Гарадніцкі, Я. А. Сістэма топасаў у раманах І. Навуменкі «Сасна пры дарозе», «Вецер у соснах» і «Сорак трэці» / Я. А. Гарадніцкі // Весці НАН Беларусі. — Сер. гуманіт. навук. — 2006. — № 4. — С. 94—98.

7. Драздова, З. Індывідуальнасць стылю: Іван Навуменка і Васіль Бялоў / З. Драздова // Полымя. — 2017. — № 1. — С. 115—131.

8. Жураўлёва, С. І. Парцэляваныя канструкцыі ў мове твораў І. Навуменкі / С. І. Жураўлёва // Слово. Текст. Социум: сб. науч. трудов / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УА «Мозырский гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина»; редкол.: Л. В. Исмайлова (отв. ред.) [и др.]. — Мозырь: МГПУ им. И. П. Шамякина, 2014. — С. 89—96.

9. Карканіца, А. М. Лінгвастылістычныя функцыі беларусізмаў у рускіх перакладах апавяданняў Івана Навуменкі / А. М. Карканіца // Беларус. лінгвістыка. — 2006. — Вып. 57. — С. 91—98.

10. Карпава, Л. Колеравая карціна мастацкага свету ў ранняй прозе Івана Навуменкі / Л. Карпава // Роднае слова. — 2007. — № 2. — С. 12—15.

11. Лапата-Загорскі, А. М. Праўкі ў тэкстах як адзнакі творчага сталення Кандрата Крапівы і Івана Навуменкі / А. М. Лапата-Загорскі // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3—4 сак. 2016 г.) / рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 139—142.

12. Лапцёнак, А. Дзеяслоўная сінаніміка ў арыгінальных і перакладных творах Івана Навуменкі / А. М. Лапцёнак // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў: матэрыялы II Міжнар. навук. канф., г. Мазыр, 22—23 крас. 2010 г. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2010. — С. 144—146.

13. Лапцёнак, А. М. Лексіка-фразеалагічныя асаблівасці перакладаў твораў Івана Навуменкі на рускую мову ў аспекце праблемы эквівалентнасці: дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01; 10.02.02 / А. М. Лапцёнак. — Мінск, 2009. — 174 с.

14. Лапцёнак, А. М. Лексіка-фразеалагічныя асаблівасці перакладаў твораў Івана Навуменкі на рускую мову ў аспекце праблемы эквівалентнасці: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01; 10.02.02 / А. М. Лапцёнак. —Мінск, 2010. — 24 с.

15. Манкевіч, А. Іван Навуменка — навеліст / А. Манкевіч // Роднае слова. — 2010. — № 5. — С. 9—12.

16. Піскун, Л. А. Іван Навуменка / Л. А. Піскун. — Мазыр: РВФ «Белый ветер», 1997. — 182 с.

17. Сіненка, Г. Іван Навуменка: нарыс творчасці / Г. Сіненка. — Мінск: Маст. літ., 1982. — 206 с.

18. Солахаў, А. В. Сінтаксічныя ўласцівасці безасабова-прэдыкатыўных слоў (на матэрыяле мовы твораў Івана Навуменкі) / А. В. Солахаў, А. М. Труш // Святло скарынавых ідэй: да 90-годдзя з дня нар. У. В. Анічэнкі: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, УА «Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны», Навукова-даследчы ін-т гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны. — Гомель, 2014. — С. 161—166.

19. Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст: Рэспубл. навук. канф. да 85-годдзя з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лют. 2010 г.) / рэдкал.: С. С. Лаўшук (навук. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2010. — 472 с.

20. Творчая асоба І. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: Т. І. Шамякіна (гал. рэд.) [і інш.]; уклад. А. І. Бельскі. — Мінск: РІВШ, 2006. — 336 с.

21. Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: міжнародныя чытанні, прысв. памяці Івана Навуменкі (2—3 кастр. 2008 г.): зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: І. Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [ і інш.]. — Гомель: ЦДІР, 2009. — 299 с.

22. Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнар. навук. чытанняў, да 85-годдзя з дня нар. Івана Навуменкі (Гомель, 7—8 кастр. 2010 г.) / рэдкал.: І. Ф. Штэйнер (адк. рэд.), А. М. Мельнікава, Н. М. Пазняк. — Гомель: ГДУ, 2010. — 370 с.

23. Шаладонава, Ж. Пейзаж у ваеннай трылогіі Івана Навуменкі / Ж. Шаладонава // Роднае слова. — 2016. — № 3. — С. 12—14.

24. Шур, В. Асаблівасці анамастыкону твораў Івана Навуменкі / В. Шур // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнар. навук. чытанняў, да 85-годдзя з дня нар. Івана Навуменкі (Гомель, 7—8 кастр. 2010 г.) / рэдкал.: І. Ф. Штэйнер (адк. рэд.), А. М. Мельнікава, Н. М. Пазняк. — Гомель: ГДУ, 2010. — С. 35—41.

25. Шчур, Т. М. Няўласна-простая мова як кампанент перадачы чужаслоўя ў мове празаічных твораў Івана Навуменкі / Т. М. Шчур // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — асоба — час»: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канферэнцыі (г. Мазыр 19—20 ліст. 2009 г.). / Мазырскі дзярж. пед. ун-т імя І. П. Шамякіна. — Мазыр: МДПУ, 2009. — С. 227—230.

26. Шчур, Т. М. Пабочныя і ўстаўныя канструкцыі як сродкі стварэння мастацкага тэксту (на матэрыяле мовы рамана І. Навуменкі «Летуценнік») / Т. М. Шчур // Текст в лингвистической теории и в методике преподавания филологических дисциплин: материалы III Междунар. научной конференции, 12—13 мая 2005 г., Мозырь: в 2 ч. / отв. ред.: С. Б. Кураш, О. И. Ревуцкий, В. Ф. Русецкий; редкол.: П. Е. Ахраменко [и др.]. — Мозырь: МГПУ, 2005. — Ч. 2. — С. 31—32.

27. Якавенка, Н. Апавяданні Янкі Брыля і Івана Навуменкі ва ўсходнеславянскай моўнай прасторы: фенаменалагічны падыход / Н. Якавенка // Роднае слова. — 2015. — № 9. — С. 17—22.

28. Яскевіч, А. Творчая культура Івана Навуменкі / А. Яскевіч // Полымя. — 2010. — № 5. — С. 148—155.