ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ АРКАДЗЯ КУЛЯШОВА

0
3171

Аркадзь Куляшоў = Аркадий Кулешов / склад. В. А. Куляшова, аўт. тэксту П. Е. Панчанка. — Мінск: Беларусь, 1985. — 79 с.

А. А. Куляшоў i вывучэнне яго творчасцi ў ВНУ i школе ў кантэксце сучаснай беларускай лiтаратуры: тэз. навук. дакладаў і паведамл. другіх Куляшоўскіх чытанняў (1989 г.) / Ін-т літ. імя Я. Купалы АН БССР, Магілёўс. дзярж. пед. ін-т імя А. Куляшова; рэд. Я. І. Клімуць. — Магілёў, 1991. — 66 с.

Арочка, М. М. Аркадзь Куляшоў / М. М. Арочка // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — 2-е выд. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — Т. 3. — С. 416—456.

Арочка, М. М. Пад высокай зоркай: паэзія М. Ю. Лермантава ў творчым лёсе Аркадзя Куляшова / М. М. Арочка; АН БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Навука і тэхніка, 1990. — 45 с.

Аўласенка, І. Маналог Аркадзя Куляшова пра гістарычны лёс Бацькаўшчыны / І. Аўласенка // Полымя. — 2013. — № 7. — С. 135—146.

Бельскі, А. Беларуская літаратура ў кантэксце традыцый і сучаснасці / А. Бельскі. — Мінск: Зміцер Колас, 2017. — С. 119—125.

Бельскі, А. Галасы і вобразы: літ.-крытыч. артыкулы / А. Бельскі. — Мінск: Літ. і Мастацтва, 2008. — С. 22—28.

Бельскі, А. Класікі і сучаснікі ў школе / А. Бельскі. — Мінск: Аверсэв, 2005. — С. 77—86.

Бечык, В. Выбранае: літ.-крытыч. артыкулы / В. Бечык. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 94—142.

Бечык, В. Шлях да акіяна: кн. пра паэзію А. Куляшова / В. Бечык. — Мінск: Маст. літ., 1981. — 268 с.

Бугаёў, Д. Спавядальнае слова: літ. крытыка, успаміны / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 2001. — С. 245—260.

Бярозкін, Р. Аркадзь Куляшоў: нарыс жыцця і творчасці / Р. Бярозкін. — Мінск: Нар. асвета, 1978. — 191 с.

Бярозкін, Р. Паэзія — маё жыццё: літ.-крытыч. артыкулы / Р. Бярозкін. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 27—51, 99—105.

Вішнеўскі, А. Мільёны лёсаў у адным / А. Вішнеўскі // Беларус. думка. — 2004. — № 2. — С. 36—42.

Гапова, В. И. Философская лирика (А. Твардовский «Из лирики этих лет» — А. Кулешов «Новая книга») / В. И. Гапова // Гапова, В. И. Белорусско-русское поэтическое взаимодействие / АН БССР, Ин-т лит. им. Я. Купалы. — Минск: Наука и техника, 1979. — С. 134—157.

Гарадніцкі, Я. А. «Прыгоды цымбал» А. Куляшова: чарадзейнае як спосаб пераадолення трагізму / Я. А. Гарадніцкі // Весці БДПУ. — Сер. 1: Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. — 2005. — № 1. — С. 97—100.

Гарадніцкі, Я. Класік беларускай паэзіі ХХ стагоддзя — Аркадзь Куляшоў / Я. Гарадніцкі // Роднае слова. — 2009. — № 2. — С. 71—74.

Гарэлік, Л. У будучага веку на парозе / Л. Гарэлік // Роднае слова. — 1996. — № 2. — С. 19—28.

Гніламёдаў, У. В. Сучасная беларуская паэзія: творчая індывідуальнасць і літаратурны працэс / У. В. Гніламёдаў; АН БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Навука і тэхніка, 1983. — 304 с.

Гніламёдаў, У. Класікі і сучаснікі: арт., нарысы, старонкі ўспамінаў / У. Гніламёдаў. — Мінск: Маст. літ., 1987. — С. 84—104.

Гніламёдаў, У. Паэма пра Кастуся Каліноўскага / У. Гніламёдаў // Полымя. — 2013. — № 2. — С. 126—127.

Гніламёдаў, У. Як само жыццё: кн. бягучай крытыкі / У. Гніламёдаў. — Мінск: Маст. літ., 1980. — С. 106—115.

Голуб, Т. Летапіс жыцця і творчасці Аркадзя Куляшова / Т. Голуб. — 2-е выд., выпраўл. і дап. — Мінск: Беларус. навука, 2014. — 346 с.

Голуб, Т. С. Творчая спадчына Аркадзя Куляшова (да праблемы выдання навукова каментаванага Збору твораў) / Т. С. Голуб // Шклоўскія чытанні — 2007: матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф. (Шклоў, 1 верас. 2007 г.) / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы; М-ва інфармацыі Рэсп. Беларусь. — Мінск: Права і эканоміка, 2008. — С. 20—25.

Грахоўскі, С. Так і было: арт., успаміны, эсэ / С. Грахоўскі. — Мінск: Маст. літ., 1986. — С. 109—117.

Грынчык, М. Аркадзь Куляшоў: крытыка-біягр. нарыс / М. Грынчык. — Мінск: Беларусь, 1964. — 156 с.

Зарыцкі, А. За словам-падарункам: успаміны, крытыч. артыкулы, нарысы / А. Зарыцкі. — Мінск: Маст. літ., 1985. — С. 7—77.

Каваленка, В. Жывое аблічча дзён: літ.-крытыч. артыкулы / В. Каваленка. — Мінск: Маст. літ., 1979. — С. 237—251.

Кенька, М. П. Майстэрства Аркадзя Куляшова — перакладчыка / М. П. Кенька. — Мінск: Навука і тэхніка, 1983. — 126 с.

Клімуць, Я. І. Шляхі пазнання: нарысы гіст. беларус. літ. другой паловы ХХ ст.: манагр. / Я. І. Клімуць. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 3—28.

Куляшова, В. Аркадзь Куляшоў. Лясному рэху праўду раскажу…: аповесць-эсэ / В. Куляшова. — Мінск: Маст. літ., 2014. — 260 с. — (Жыццё знакамітых людзей Беларусі).

Куляшова, В. У водсвеце сцяга / В. Куляшова // Полымя. — 2004. — № 7. — С. 148—156.

Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук. канф. «Творчасць А. Куляшова і адукац.-асветніц. праблемы сучаснасці», 6–7 лют. 2002 г. / адк. рэд. М. І. Мушынскі. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. — 376 с.

Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 24–25 крас. 2014 г. / рэдкал.: М. В. Абабурка [і інш.]. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — 446 с.

Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 20–21 крас. 2017 г. / пад рэд. М. В. Шаршнёвай. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. — 270 с.

Марціновіч, А. І вечнасць радка, як вечнасць жыцця / А. Марціновіч // Полымя. — 2004. — № 2. — С. 172—181.

Марціновіч, А. Хто мы, адкуль мы…: гiст. эсэ, нарысы: у 3 кн. / А. Марціновіч. — Мінск : Беларусь, 2008. — Кн. 3. — С. 428—436.

Мінскевіч, С. Душа героя паводле Аркадзя Куляшова / С. Мінскевіч // Полымя. — 2011. — № 2. — С. 133—140.

Міцкевіч, У. А. Аркадзь Куляшоў у школе: дапам. для настаўніка / У. А. Міцкевіч. — Мінск: Нар. асвета, 1979. — 79 с.

Навумовіч, У. А. Аркадзь Куляшоў / У. А. Навумовіч // Навумовіч, У. А. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. — 2-е выд., дап. — Мінск: Вышэйш. шк., 2013. — C. 326—334.

Налівайка, А. М. Аркадзь Куляшоў / А. М. Налівайка // Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1941—1980: падруч. для філал. фак. пед. ін-таў БССР / В. І. Гапава [і інш.]; пад агул. рэд. М. А. Лазарука і А. А. Семяновіча. — Мінск: Вышэйш. шк., 1983. — С. 165—204.

Нуждзіна, Т. «Яны — мінулы час у новым часе»: Аркадзь Куляшоў — Аляксандр Твардоўскі: сувязныя з часам і людзьмі / Т. Нуждзіна // Маладосць. — 2010. — № 10. — С. 105—116.

Перкін, Н. С. Аркадзь Куляшоў: паэтычная творчасць / Н. С. Перкін. —Мінск: Выд-ва АН БССР, 1951. — 202 с.

Рагойша, В. «Ёсць адказнасць перад строгім вершам…» / В. Рагойша // Роднае слова. — 2000. — № 2. — С. 20—22.

Рагуля, А. Пафас станаўлення: літ.-крытыч. артыкулы / А. Рагуля. — Мінск: Маст. літ., 1991. — С. 110—117.

Творчасць Аркадзя Куляшова ў дыялогу славянскіх літаратур: традыцыі, наватарства, нацыянальная адметнасць: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 100-годдзя з дня нараджэння класіка беларус. літ. (Мінск, 29 студз. 2014 г.) / рэдкал.: А. А. Манкевіч [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2014. — 416 с.

Тычко, Г. К. Беларуская літаратура ХІХ — ХХ стагоддзяў: час i асобы / Г. К. Тычко. — Мінск: БДУКМ, 2010. — С. 138—145.

Хелемский, Я. Чистота звучания: кн. о белорус. поэзии и её друзьях / Я. Хелемский. — Минск: Маст. літ., 1988. — С. 84—168.

Шпакоўскі, І. С. Сувязь з часам і людзьмі. Роздум над паэзіяй Аркадзя Куляшова / І. С. Шпакоўскі // Мішчанчук, М. І. Беларуская літаратура ХХ ст.: вучэб. дапам. / М. І. Мішчанчук, І. С. Шпакоўскі. — Мінск: Вышэйш. шк., 2001. — С. 269—288.