ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ АНДРЭЯ МАКАЁНКА

0
4386

Аўрамчык, М. Аматар дасціпных розыгрышаў / М. Аўрамчык // Маладосць. — 2002. — № 9. — С. 141—147.

Бугаёў, Д. Спавядальнае слова: літ. крытыка, успаміны / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 2001. — С. 281—322.

Бугаёў, Д. Я. Андрэй Макаёнак / Д. Я. Бугаёў // Беларуская літаратура: дапам. для вучняў 10-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання; пад рэд. А. І. Бельскага, М. А. Тычыны. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. — С. 260—270.

Быкаў, В. Праўдай адзінай: літ. крытыка, публіцыстыка, інтэрв’ю / В. Быкаў. — Мінск: Маст. літ., 1984. — С. 237—239.

Васілеўскі, П. Размова на адлегласці / П. Васілеўскі // Маладосць. — 1980. — № 11. — С. 153—161.

Васючэнка, П. В. Драматургія і час / П. В. Васючэнка. — Мінск: Навука і тэхніка, 1991. — 143 с.

Васючэнка, П. Камедыя з сакрэтам: [да 90-годдзя з дня нараджэння А. Макаёнка] / П. Васючэнка // Лiт. i мастацтва. — 2010. — 12 ліст. — С. 1.

Васючэнка, П. Сучасная беларуская драматургія: дапам. для настаўніка / П. Васючэнка. — Мінск: Маст. літ., 2000. — 158 с.

Вишневская, И. Комедия на орбите / И. Вишневская. — М.: Сов. писатель, 1979. — 238 с.

Вішнеўскі, А.  З Макаёнкам Андрэем душа дабрэе / А. Вішнеўскі // Беларус. думка. — 2000. — № 10. — С. 44—51.

Зарембо, Л. И. Морально-этические проблемы и их идейно-эстетическое решение в драматургии Андрея Макаёнка 50—70-х годов: автореф. дис… канд. филол. наук: 10.01.03 / Л. И. Зарембо; Мин. гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. — Минск, 1980. — 20 с.

Кірэенка, К. Размова з Макаёнкам / К. Кірэенка // Літ. і мастацтва. —1988. — 11 сак. — С. 8—9.

Колас, Г. Аўтографы Андрэя Макаёнка / Г. Колас. — Мінск: Маст. літ., 1992. — 283 с.

Кулакоўскі А. Пісьмы з Журавіч / А. Кулакоўскі // Полымя. — 1990. — № 11. — С. 173—190.

Лавшук, С. Потому что родился в четверг… / С. Лавшук // Нёман. — 2003. — № 12. — С. 172—173.

Лаўшук, С. Жыць ды жыць бы яму: успамін пра Андрэя Макаёнка / С. Лаўшук // Роднае слова. — 1995. — № 11. — С. 3—9.

Лаўшук, С. На творчай арбіце Андрэя Макаёнка / С. Лаўшук // Полымя. — 2010. — № 8. — С. 136—146.

Лаўшук, С. С. Андрэй Макаёнак / С. С. Лаўшук // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — Т. 4, кн. 1. — С. 237—269.

Лаўшук, С. С. Гарызонты беларускай драматургіі / С. С. Лаўшук. — Мінск: Беларус. навука, 2010. — 166 с.

Лаўшук, С. С. Сучасная беларуская драматургія / С. С. Лаўшук. — Мінск: Навука і тэхніка, 1977. — С. 272—281, 298—307.

Лаўшук, С. «Толькі больш працаваць і вучыцца»: Андрэй Макаёнак  і адукацыя / С. Лаўшук // Роднае слова. — 2000. — № 11. — С. 87—90.

Лаўшук, С. Узорваючы агрэхі эпохі / С. Лаўшук // Полымя. — 2015. — № 12. — С. 139—149.

Лужанин, М. Мой сосед Макаёнок / М. Лужанин // Нёман. — 1986. — № 1. — С. 125—134.

Макаёнак, Л. Працавала ад ранку і да поздняй ночы: нататкі пра маці Андрэя Макаёнка, яго сваякоў і родзічаў / Л. Макаёнак; запісаў Э. Карбановіч // Роднае слова. — 2006. — № 10. — С. 89—90.

Макаёнок — это целая эпоха // Нёман. — 2015. — № 12. — С. 170—183.

Маліноўскі, А. У чэрвеньскім нумары за 1951 год: [аб творчасці А. Макаёнка] / А. Маліноўскі // Полымя. — 2015. — № 6. — С. 188—191.

Маляўка, П. Талент чалавечнасці і дабрыні: творчая індывідуальнасць Андрэя Макаёнка / П. Маляўка // Роднае слова. — 2002. — № 12. — С. 17—19.

Літвіновіч, Я. Каб людзі не журыліся: да 80-годдзя з дня нараджэння А. Макаёнка / Я. Літвіновіч // Літ. і мастацтва. — 2000. — 10 ліст. — С. 6—7.

Нячай, В. Андрэй Макаёнак: кантакты з экранам / В. Нячай // Беларус. мова і літ. у шк. — 1990. — № 11. — С. 62—67.

Папова, А. Свой сярод сваіх / А. Папова // Мастацтва. — 2009. ― № 8. ― С. 48―51.

Сабалеўскі, А. На кірмашы і з кірмашу: п’еса «Пагарэльцы» Андрэя Макаёнка і яе тэатральнае жыццё / А. Сабалеўскі // Роднае слова. — 2008. ― № 10. ― С. 22―26.

Смольскі, Р. Тэатр у прасторы часу: мастацтвазн. артыкулы, рэцэнзіі, творч. партрэты / Р. Смольскі. — Мінск: Маст. літ., 1998. — С. 134—142.

Сохар, Ю. М. На пульсе жыцця: Андрэй Макаёнак і беларус. тэатр / Ю. М. Сохар. — Мінск: Навука і тэхніка, 1979. — 157 с.

Ткачоў, В. Журавічы помняць Макаёнка / В. Ткачоў // Маладосць. — 2000. — № 10. — С. 232—239.

Усікаў, Я. Андрэй Макаёнак: нарыс жыцця і творчасці / Я. Усікаў. — Мінск: Нар. асвета, 1984. — 135 с. — (Народныя пісьменнікі БССР).

Усікаў, Я. Беларуская камедыя: літ.-крытыч. нарысы / Я. Усікаў. — Мінск: Маст. літ., 1979. — 205 с.

Шабалін, А. Любіць і ненавідзець / А. Шабалін // Беларусь. — 1986. — № 11. — С. 26—27.

Шамякін, І. Тайна драмы: аповесць пра сябра / І. Шамякін // Шамякін, І. Збор твораў: у 23 т. — Мінск: Маст. літ., 2014. — Т. 21. — С. 69—150.

Шамякіна, Т. Драма камедыёграфа: мемуарныя нататкі пра Андрэя Макаёнка / Т. Шамякіна // Полымя. — 2015. — № 11. — С. 112—123.

Шаўлоўская, М. Ф. Андрэй Макаёнак / М. Ф. Шаўлоўская // Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1941—1980: падруч. для філал. фак. пед. ін-таў БССР / В. І. Гапава [і інш.]; пад агул. рэд. М. А. Лазарука і А. А. Семяновіча. — Мінск: Вышэйш. шк., 1983. — С. 417—445.

Шымчык, М. М. Сучаснае сцэнічнае ўвасабленне твораў А. Макаёнка / М. М. Шымчык // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. — Мінск: Права і эканоміка, 2011. — Вып. 10. — С. 266—270.

Якавенка, Н. Школа гневу і любові / Н. Якавенка // Літ. і мастацтва. — 2005. — 11 ліст. — С. 15.

Яніцкі, М. І. Выяўленне маральна-этычных i агульнакультурных прыярытэтаў моладзi ў трагiкамедыi Андрэя Макаёнка «Зацюканы апостал»: iнтэртэкстуальнае вымярэнне / М. І. Яніцкі // Весн. Брэсц. ун-та. — Сер. філал. навук. — 2009. — № 1. — С. 66—69.

Яніцкі, М. І. Нацыянальнае і агульначалавечае як фактары мастацкасці ў трагікамедыях Андрэя Макаёнка / М. І. Яніцкі // Весн. Брэсц. ун-та. — Сер. 3: Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. — 2012. — № 1. — С. 78—83.

Яцухна, В. І. На подступах да галоўнай тэмы / В. І. Яцухна // Беларуская літаратура: рэспубл. міжвед. зб. — Мінск: Універсітэцкае, 1990. — Вып. 18. — С. 127—134.