ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ МАКСІМА ТАНКА

0
4832

Адамовіч, Г. Мой Максім Танк: тэзаўрусны падыход як аснова інтэртэкстуальнасці / Г. Адамовіч // Дзясятыя Танкаўскія чытанні: (да Года культуры ў Беларусі): зб. навук. арт.: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 16 верас. 2016 г., г. Мінск / рэдкал.: В. Д. Старычонак (адк. рэд.), І. М. Гоўзіч, Н. В. Заяц. — Мінск: БДПУ, 2016. — С. 5—12.

Арочка, М. М. Максім Танк / М. М. Арочка // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — 2-е выд. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — Т. 3. — С. 312—348.

Арочка, М. М. Максім Танк: жыццё ў паэзіі / М. М. Арочка. — Мінск: Навука і тэхніка, 1984. — 272 с.

Бельскі, А. Беларуская літаратура ў кантэксце традыцый і сучаснасці / А. Бельскі. — Мінск: Зміцер Колас, 2017. — С. 93—98.

Бельскі, А. Галасы і вобразы: літ.-крытыч. артыкулы / А. Бельскі. — Мінск: Літ. і Мастацтва, 2008. — С. 68—74.

Бельскі, А. Класікі і сучаснікі ў школе / А. Бельскі. — Мінск: Аверсэв, 2005. — С. 86—102.

Бельскі, А. Краса і смутак: дапам. для настаўнікаў / А. Бельскі. — Мінск: Маст. літ., 2000. — С. 43—48.

Бельскі, А. Свет ад травы да зор: Беларус. паэзія: сістэма вобразаў прыроды, паэтыка пейзажу: дапам. для настаўнікаў / А. Бельскі. — Мінск: Нар. асвета, 1998. — 221 с.

Бечык, В. Выбранае: літ.-крытыч. артыкулы / В. Бечык. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 186—210.

Бугаёў, Д. Паэзія Максіма Танка / Д. Бугаёў. — 2-е выд., выпр., дап. — Мінск: Беларус. навука, 2003. — 311 с.

Бутэвіч, А. Пад небам беларускага слова: пра пісьменнікаў, літаратуру і не толькі / А. Бутэвіч. — Мінск:  Беларус. навука, 2007. — С. 74—84.

Бярозкін, Р. Паэзія — маё жыццё: літ.-крытыч. артыкулы / Р. Бярозкін. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 52—63.

Верабей, А. Л. Максім Танк i польская літаратура / А. Л. Верабей. — 2-е выд., выпр. i дап. — Мінск: Беларус. навука, 2012. — 154 с.

Гарадніцкі, Я. А. Думка і вобраз: праблема інтэлектуалізму ў сучас. беларус. лірыцы / Я. А. Гарадніцкі. — Мінск: Навука і тэхніка, 1986. — 120 с.

Гарадніцкі, Я. А. Семантыка і сінтактыка танкаўскага вершаванага тэксту (да праблемы семіятычнага аналізу) / Я. А. Гарадніцкі // Сёмыя Танкаўскія чытанні: да 95-годдзя Беларус. дзярж. пед. ун-та імя Максіма Танка: зб. навук. арт. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. пед. ун-т; рэдкал.: Ф. С. Шумчык (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДПУ, 2010. — С. 3740.

Гарэлік, Л. «Зямля мая, любоў мая…»: развагі пра творчасць Максіма Танка / Л. Гарэлік // Роднае слова. — 2002. — № 9. — С. 5—10.

Гніламёдаў, У. Ад даўніны да сучаснасці: нарыс пра беларускую паэзію / У. Гніламедаў. — Мінск: Маст. літ., 2001. — 246 с.

Гніламёдаў, У. Класікі і сучаснікі: арт., нарысы, старонкі ўспамінаў / У. Гніламёдаў. — Мінск: Маст. літ., 1987. — С. 105—115.

Гніламёдаў, У. Паэт і час / У. Гніламёдаў // Полымя. — 1995. — № 1. — С. 242—245.

Дранько-Майсюк, Л. «…Натуральны, як лінія небасхілу»: архіўная аповесць пра Максіма Танка / Л. Дранько-Майсюк. — Мінск: Кнігазбор, 2017. — 148 с.

Зуёнак, В. Прадмова. Пад нарачанскім знакам / В. Зуёнак // Танк, М. Збор твораў: у 13 т. — Мінск: Беларус. навука, 2006. — Т. 1. — С. 7—24.

Калеснік, У. А. Максім Танк / У. А. Калеснік // Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1941—1980: падруч. для філал. фак. пед. ін-таў БССР / В. І. Гапава [і інш.]; пад агул. рэд. М. А. Лазарука і А. А. Семяновіча. — Мінск: Вышэйш. шк., 1983. — С. 205—256.

Калеснік, У. Зорны спеў: літ. партрэты, нарысы, эцюды / У. Калеснік. — Мінск: Маст. літ., 1975. — С. 3—85.

Калеснік, У. Максім Танк: нарыс жыцця і творчасці / У. Калеснік. — Мінск: Маст. літ., 1981. — 189 c.

Калеснік, У. Паэзія змагання: Максім Танк і заходнебеларуская літаратура / У. Калеснік. — Мінск: Дзяржвыд БССР, 1959. — 253 c.

Калядка, С. У. Максім Танк: новыя факты, матэрыялы, інтэрпрэтацыі / С. У. Калядка. — Мінск: Беларус. навука, 2014. — 483 с.

Ліс, А. На разломе эпохі / А. Ліс // Полымя. — 2000. — № 9. — С. 164—182.

Лойка, А. Галгофа: кн. лёсаў / А. Лойка. — Слонім: ГАУПП «Слонім друк.», 2001. — С. 157—160.

Лойка, А. Паэзія і час: літ.-крыт. артыкулы, творчыя партрэты / А. Лойка. — Мінск: Маст. літ., 1981. — С. 179—189.

Лойка, А. Роўнакутны трохвугольнік, або Ад Палямона да Максіма Танка : дапам. па спецкурсе «Беларуска-руска-польскія літаратурныя сувязі» / А. Лойка; Беларус. дзярж. ун-т, філал. ф-т. — Мінск, 2003. — С. 121—138.

Максім Танк. На камні, жалезе і золаце: успаміны, эсэ, прысвячэнні / уклад. У. Казберука. — Мінск: Маст. літ., 2012. — 273 с. — (Жыццё знакамітых людзей Беларусі).

Марціновіч, А. Ave, Беларусь! / А. Марціновіч // Беларус. думка. — 2002. — № 9. — С. 87—95.

Мікуліч, М. Максім Танк і сучасная беларуская лірыка / М. Мікуліч. — Мінск: Навука і тэхніка, 1994. — 191 с.

Мікуліч, М. Максім Танк: на скразняках стагоддзя / М. Мікуліч. — Мінск: Маст. літ., 1999. — 252 с.

Мікуліч, М. Максім Танк: талент, заручаны з небам / М. Мікуліч. — Мінск: Літ. і Мастацтва, 2012. — 336 с.

Мікуліч, М. На зломе часу: старонкі інтэрв’ю, дыялогі / М. Мікуліч. — Мінск: Навука і тэхніка, 1995. — С. 5—23.

Мікуліч, М. Паэзія рэчаіснасці: у свеце Максіма Танка / М. Мікуліч. — Мінск: Маст. літ., 2001. — 124 с.

Мішчанчук, М. І. Эвалюцыя творчасці Максіма Танка / М. І. Мішчанчук // Весн. Брэсц. ун-та. — Сер. 3: Фiлалогiя. Педагогiка. Псiхалогiя. — 2012.  2. С. 170―175.

Навумовіч, У. А. Максім Танк / У. А. Навумовіч // Навумовіч, У. А. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. — 2-е выд., дап. — Мінск: Вышэйш. шк., 2013. — C. 309—325.

Пяткевіч, А. Падрахункі, развітанні / А. Пяткевіч // Полымя. — 1998. — № 1. — С. 278—283.

Рагойша, В. Невядомыя лісты Максіма Танка / В. Рагойша. — Полымя. —  2014. — № 9. — С. 102—111.

Рагойша, В. Кітай Максіма Танка / В. Рагойша // Полымя. — 2013. — № 9. — С. 142—146.

Рагойша, В. П. Версіфікацыйнае майстэрства Максіма Танка / В. П. Рагойша // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2009. — № 2. — С. 41—44.

Рагойша, В. П. І нясе яна дар…: беларус. паэзія на рус. і ўкр. мовах / В. П. Рагойша. — Мінск: Маст. літ., 1997. — С. 96—118. 

Рагойша, В. П. Паэтыка Максіма Танка: Культура вобраза. Характар верша / В. П. Рагойша. — Мінск: БДУ, 1968. — 227 с. 

Русілка, В. Голас магутнага дрэва: новыя вершы Максіма Танка / В. Русілка // Роднае слова. — 1994. — № 9. — С.  17—18. 

Сузько, А. У. Антычнасць у беларускім кантэксце: антычныя матывы і вобразы ў паэзіі Максіма Танка: манагр. / А. У. Сузько. — Мазыр, 2008. — 119 с.

Тычко, Г. Вільня ў жыцці і лёсе Максіма Танка / Г. Тычко // Роднае слова. — 2004. — № 12. — С. 82—85.

Тычко, Г. Польский и русский авангардизм в творческой судьбе Максима Танка / Г. Тычко // Нёман. — 2012. — № 9. — C. 171175.

Чабан, Т. К. Сучасная паэзія і фальклор / Т. К. Чабан, Я. А. Гарадніцкі. — Мінск: Навука і тэхніка, 1988. — 128 с.

Шаўлоўская, М. Ф. Творчасць Максіма Танка: шматграннасць таленту / М. Ф. Шаўлоўская // Весці Беларус. дзярж. пед. ун-та. — 1999. — № 3. — С. 3—9.

Шпакоўскі, І. С. Перапіска з зямлёй. Традыцыйнае і наватарскае ў паэзіі Максіма Танка / І. С. Шпакоўскі // Мішчанчук, М. І. Беларуская літаратура ХХ ст.: вучэб. дапам. / М. І. Мішчанчук, І. С. Шпакоўскі. — Мінск: Вышэйш. шк., 2001. — С. 258—269.

Шырма, Р. Песня — душа народа / Р. Шырма. — Мінск: Маст. літ., 1976. — C. 94—102.