МОВА І СТЫЛЬ МІХАСЯ ЛЫНЬКОВА

0
4023
 1. Александровіч, М.А. Парцэляваныя канструкцыі ў апавяданнях Міхася Лынькова: сінтаксічная функцыя і структура / М. А. Александровіч // Весн. адукацыі. — 2019. — №  — С. 19—21.
 2. Асабіна, С.В. Аказіянальныя стылістычныя функцыі фразеалагізмаў і прыказак у творах М. Лынькова / С. В. Асабіна // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та імя Я. Купалы. — 2007. — №  — С. 43—51.
 3. Асабіна, С.В. З тэксталагічных назіранняў за ўжываннем фразеалагізмаў у творах Міхася Лынькова / С. В. Асабіна // Язык. Речь. Речевая деятельность: сб. науч. статей / УО «Гроднен. гос. ун-т им. Я. Купалы»; отв. ред. И. Н. Кавинкина; редкол.: Е. А. Анисимова, С. С. Ковалевская, И. Н. Кавинкина. — Гродно: ГрГУ, 2011. — С. 45—49.
 4. Асабіна, С.В. Некаторыя эфектыўныя прыёмы семантычных змяненняў фразеалагізмаў у творах М. Лынькова / С. В. Асабіна // Беларуская фразеалогія і еўрапейскі моўны кантэкст: зб. навук. артыкулаў: у 2 т. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Брэсцкі дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна», каф. гіст. беларус. мовы і дыялекталогіі. — Брэст, 2009. — Т.  — С. 39—45.
 5. Асабіна, С.В. Пра нематываваныя адхіленні ад фразеалагічнай нормы (на прыкладах з твораў М. Лынькова) / С. В. Асабіна // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та імя Я. Купалы. — 2009. — №  — С. 70—78.
 6. Асабіна, С. В. Пра экспрэсіўнасць фразеалагізмаў і прыказак (на прыкладзе твораў М.Лынькова) / С. В. Асабіна // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIII Міжнар. навук. канф., прысв. 125-годдзю з дня нар. Янкі Купалы і Якуба Коласа, 1—3 ліст. 2007 г., Мінск, БДУ: зб. навук. артыкулаў / пад агул. рэд. І. С. Роўды]. — Мінск, 2008. — С. 405—409.
 7. Асабіна, С. В. Семантычныя змяненні фразеалагізмаў у творах М.Лынькова / С. В. Асабіна // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та імя Я. Купалы. — 2009. — №  — С. 64—70.
 8. Асабіна, С.В. Фразеалагічная зеўгма і іншыя структурна-семантычныя прыёмы выкарыстання фразеалагізмаў у творах Міхася Лынькова / С. В. Асабіна // Лингвистика и методика в высшей школе: сб. науч. статей / Гроднен. гос. ун-т им. Я. Купалы. — 2013. — Вып.  — Ч. 1. — С. 157—161.
 9. Асабіна, С.В. Фразеалогія ў творах Міхася Лынькова: функцыянальна-стылістычны аспект: манагр. / С. В. Асабіна. — Гродна: ГрДУ, 2011. — 167 с.
 10. Асабіна, С.В. Функцыянальна-стылістычнае выкарыстанне фразеалагізмаў у творах Міхася Лынькова: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / С. В. Асабіна. — Мінск, 2010. — 23 с.
 11. Асабіна, С.В. Функцыянальна-стылістычнае выкарыстанне фразеалагізмаў у творах Міхася Лынькова: дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / С. В. Асабіна. — Гродна, 2010. — 185 с.
 12. Бугаёў, Д. Шчодрае сэрца пісьменніка: проза Міхася Лынькова даваеннага часу / Д. Бугаёў. — Мінск: Дзяржвыд. БССР, 1963. — 200 с.
 13. Гарэцкі, М. Колькі слоў аб творах і мове М. Лынькова / М. Гарэцкі // Гарэцкі, М. Творы: Дзве душы: аповесць; Апавяданні; Жартаўлівы Пісарэвіч: п’еса; Літаратурная крытыка і публіцыстыка; Лісты. — Мінск: Маст. літ., 1990. — С.356—364.
 14. Гілевіч, Н. Удзячнасць і абавязак: літ.-крытыч. артыкулы і нататкі / Н.Гілевіч. — Мінск: Маст. літ., 1982. — С. 108—121.
 15. Дзюбайла, П.К. Індывідуалізацыя вобразаў у рамане М. Лынькова «Векапомныя дні» / П. К. Дзюбайла // Весці АН БССР. — Сер. грамад. навук. — 1959. — №  — С. 84—96.
 16. Дзянісаў, У.С. Матывацыя і стылістычная функцыя эпітэтаў у творах Лынькова / У. С. Дзянісаў // Беларус. мова: міжвед. зб. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. — Гомель, 1999. — №  — С. 131—142.
 17. Дзянісаў, У. С. Эпітэт у сучаснай беларускай прозе: матывацыя і стылістычныя функцыі: матэрыялы да спецкурса / У.С. Дзянісаў. — Магілёў: МДУ, 2003. — 63 с.
 18. Дзянісаў, У. Эпітэты ў апавяданнях Міхася Лынькова / У.Дзянісаў // Нар. асвета. — 1985. — №  — С. 68—70.
 19. Дубашынскі, Р. Эпісталярныя эмоцыі: гісторыя перакладу рамана Міхася Лынькова «Векапомныя дні» / Р.Дубашынскі // Літ. і мастацтва. — 2017. — 5 мая. — С. 5.
 20. Емельяновіч, В.М. Апавяданне Міхася Лынькова «Над Бугам» / В. М. Емельяновіч // Лінгвістычны аналіз тэксту: матэрыялы семінара / рэдсавет: Ф. М. Янкоўскі (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: МДПІ, 1975. — С. 42—43.
 21. Жураўлёў, В. Мастацкая функцыя побыту ў рамане Міхася Лынькова «На чырвоных лядах» / В. Жураўлёў // Роднае слова. — 2001. — № — С. 32—35.
 22. Колас, Я. Мова М. Лынькова па раману «На чырвоных лядах» / Я. Колас // Колас, Я. Збор твораў: у 20 т. — Мінск: Беларус. навука, 2012. — Т. 17: Публіцыстыка. З архіўных матэрыялаў. Нарысы. Літаратурная крытыка. — С. 346 —353.
 23. Куляшоў, Ф. Міхась Лынькоў: нарыс жыцця і творчасці / Ф.Куляшоў. — Мінск: Нар. асвета, 1979. — 191 с.
 24. Лепешаў, І.Я. Лінгвістычны аналіз тэксту: вучэб. дапам. для студэнтаў вышэйш. навуч. устаноў па філал. спецыяльнасцях / І. Я. Лепешаў. — Мінск: Вышэйш. шк., 2009. — 287 с.
 25. Падстаўленка, В. Гратэскнасць хранатопу як стылёвая адзнака ў апавяданнях М. Лынькова і І. Бабеля / В.Падстаўленка // Беларускарускапольскае супастаўляльнае мовазнаўства, лiтаратуразнаўства, культуралогія: матэрыялы VI Мiжнар. навук. канф., Віцебск, 15—17 мая 2003 г. — Віцебск, 2003. — Ч.  — С. 153—155.
 26. Рагаўцоў, В. І. Лынькоў Міхась Ціханавіч / В.І. Рагаўцоў // Беларуская мова: энцыкл. / пад рэд. А. Я. Міхневіча. — Мінск: БелЭн, 1994. — С. 322—324.
 27. Рагуля, А. Семантычныя ёмкасці лакальнай прозы: эстэтыка прозы Міхася Лынькова / А. Рагуля // Роднае слова. — 2009. — № — С. 3—6.
 28. Слоўнік лінгвастылістычных і тэксталагічных тэрмінаў / склад. М. В. Абабурка, Т. А. Казімірская, В. М. Саўчанка. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2012. — 284 с.
 29. Станкевіч, А. А. Лінгвістычны аналіз тэксту: вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў вышэйш. адук. па спец. 1-24 05 01 «Беларуская філалогія» / А.А. Станкевіч; Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. — Гомель, 2018. — 198 с.
 30. Страха, М. Некаторыя аспекты праблемы жанравай ідэнтыфікацыі ў творчасці М.Лынькова і С. Цвэйга / М. Страха // Слово в культуре: сб. науч. ст.: в 2 ч. / УО «Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины»; редкол.: В. А. Бобрик [и др.]. — Гомель, 2004. — Ч. 1: Актуальныя пытанні беларускага мовазнаўства. Язык в этнокультурном аспекте. Иностранные языки в XXI столетии. Студенческая наука. — 2004. — С. 354—358.
 31. Суднік, З. Рамантычная накіраванасць ранніх апавяданняў Міхася Лынькова / З. Суднік // Беларус. мова і літ. у шк. — 1989. — № — С. 27—31.
 32. Сцяшковіч, Т.Ф. Мова твораў Міхася Лынькова / Т. Ф. Сцяшковіч. — Гродна: [б. в.], 1965. — 235 с.
 33. Сцяшковіч, Т.Ф. Мова эпапеі Міхася Лынькова «Векапомныя дні» / Т. Ф. Сцяшковіч. — Гродна: [б. в.], 1965. — 165 с.
 34. Тычына, М. Паэзія прозы / М.Тычына // Тычына, М. Змена квадры: літ.-крытыч. артыкулы. — Мінск: Маст. літ., 1983. — С. 30—47.
 35. Шаматовіч, Г. Э. Семантычная структура мянушак у творах Міхася Лынькова / Г.Э. Шаматовіч // Альфа — 2018 [Электронный ресурс]: сб. науч. статей / Гроднен. гос. ун-т им. Я. Купалы; редкол.: И. Н. Кавинкина [и др.]. — Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2018. — С. 1249—1255. — Режим доступа: https://elib.grsu.by › doc
 36. Шамякіна, Т. «Глядзеў, бачыў вечнасць…» / Т.Шамякіна // Полымя. — 1986. — №  — С. 185—193.
 37. Шкраба, Р. Усімі скарбамі душы / Р.Шкраба // Полымя. — 1973. — №  — С. 197—214.