МОВА І СТЫЛЬ МАКСІМА ТАНКА

0
23
 1. Азарка, В.У. Паўтор як спосаб арганізацыі паэтычнай мовы Максіма Танка / В. У. Азарка // Танкаўскія чытанні «Максім Танк і сучасны літаратурны працэс»: Рэсп. навук.-практ. канф., 17—18 вер. 2002 г. / адк. рэд.: А. І. Лугоўскі, М. Ф. Шаўлоўская. — Мінск: БДПУ, 2003. — С. 29—32.
 2. Албут, А. А. Эпісталярны этыкет як частка беларускага маўленчага этыкету (на матэрыяле ліставання Максіма Танка) / А. А. Албут // Мова і культура: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна», каф. беларус. мовазнаўства і дыялекталогіі. — Мінск, 2014. — С. 6—10.
 3. Арочка, М. Вектар пераломных падзей / М.Арочка // Полымя. — 1996. — №  — С. 262—292.
 4. Арочка, М. М. Максім Танк: жыццё ў паэзіі / М. М. Арочка. — Мінск: Навука і тэхніка, 1984. — 272 с.
 5. Асіпчук, А.М. Моўныя і кантэкстуальныя антонімы-назоўнікі ў паэзіі Максіма Танка / А. М. Асіпчук // VIII Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: зб. навук. артыкулаў: у 2 ч. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны; рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Гомель, 2007. — Ч.  — С. 6—8.
 6. Астапчук, А. М. Трансфармацыі вобразнага зместу вершаў Максіма Танка пры перакладзе на рускую мову / А.М. Астапчук // Беларус. лінгвістыка. — Мінск, 2010. — Вып.  — С. 38—44.
 7. Багамолава, А.М. Лексічныя вобразныя сродкі як адметнасць паэтычнага стылю Максіма Танка / А. М. Багамолава // Роднае слова. — 2003. — №  — С. 31—33.
 8. Бароўская, І. Пад зоркаю песні: песенная спадчына Максіма Танка / І.Бароўская // Роднае слова. — 2002. — №  — С. 28—31.
 9. Барысенка, В. Я. Метафара ў паэзіі Максіма Танка / В. Я. Барысенка // Беларус. лінгвістыка. — 2016. — Вып. 77. — С. 69—76.
 10. Бельскі, А.І. Вобраз-сімвал сонца ў паэзіі Максіма Танка заходнебеларускага перыяду / А. І. Бельскі // Беларус. мова і літ. — 2007. — №  — С. 35—38.
 11. Блінава, Э. Дыямент танкаўскай паэзіі: лінгвістычны аналіз верша «Ave Maria» / Э.Блінава // Роднае слова. — 2001. — №  — С. 44— 47.
 12. Бугаёў, Д. Паэзія Максіма Танка / Д.Бугаёў. — 2-е выд., выпр., дап. — Мінск: Беларус. навука, 2003. — 311 с.
 13. Воінава, А. М. Метафара ў творчасці М. Танка / А. М. Воінава, А. М. Палуян // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час»: матэрыялы II Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 20—21 кастр. 2011 г. / рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. — Мазыр, 2011. — С. 188—194.
 14. Воінава, А. М. Параўнанне як сродак стварэння выразнасці тэксту (на матэрыяле твораў М. Танка) / А. М. Воінава, А. М. Палуян // Скарына і наш час: матэрыялы V Міжнар. навук. канф., Гомель, 14—15 кастр. 2011 г. / рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Гомель, 2011. — С. 171—174.
 15. Волкава, Г. Вечнасць, устойлівасць, таямнічасць: сіні колер у паэзіі М. Танка / Г. Волкава // Роднае слова. — 2007. — № 9. — С. 12—13.
 16. Волкава, Г. Граматычная прадстаўленасць i стылiстычная роля каляронiмаў у паэзii М.Танка / Г. Волкава // Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины; редкол.: И. И. Морозова [и др.]. — Гомель, 2006. — С. 211—215.
 17. Гаўрош, Н. «Хто склаў песню народу, яе рэхам уваскросне…»: афарыстычныя выслоўі ў творах Максіма Танка / Н. Гаўрош, Н. Нямковіч // Роднае слова. — 2009. — № 9. — С. 52—54.
 18. Гируцкий, А. А. Переводы поэзии Максима Танка на русский язык в контексте художественного билингвизма / А. А. Гируцкий // Рус. язык и лит. — 2008. — № 10. — С. 57—60.
 19. Граванс, В. Я. Метафара ў паэзіі Максіма Танка / В.Я. Граванс // Улюбёны ў роднае слова: навук. выд. з нагоды 80-годдзя з дня нар. праф. Ф. М. Янкоўскага / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал.: П. А. Міхайлаў (навук. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2000. — С. 68—72.
 20. Дапіра, Р. «Сцены ўздымаю і шыру вуглы»: канцэпт СЦЯНА ў лірыцы М. Танка / Р. Дапіра // Полымя. — 2004. — № 9. — С. 200—205.
 21. Дубоўская, Т. Акцэнтаваная нацыянальна-культурная канцэптуальнасць у свабодных вершах Максіма Танка / Т.Дубоўская // Полымя. — 2014. — №  — С. 149—159.
 22. Зуёнак, В. Пад нарачанскім знакам / В.Зуёнак // Полымя. — 1992. — №  — С. 238—241.
 23. Казлоўскі, І.І. Максім Танк і сучасная беларуская літаратурная мова / І. І. Казлоўскі // Танкаўскія чытанні «Максім Танк і сучасны літаратурны працэс»: Рэсп. навук.-практ. канф., 17—18 вер. 2002 г. / адк. рэд.: А. І. Лугоўскі, М. Ф. Шаўлоўская. — Мінск: БДПУ, 2003. — С. 57—58.
 24. Калеснік, У. Максім Танк: нарыс жыцця і творчасці / У. Калеснік. — Мінск: Маст. літ., 1981. — 189 c.
 25. Калядка, С. Спосабы арганізацыі эмацыйнай прасторы паэтычнага тэксту Максіма Танка / С.Калядка // Роднае слова. — 2015. — №  — С. 13—15.
 26. Каўрус, А.А. Танк Максім / А. А. Каўрус // Беларуская мова: энцыкл. / пад рэд. А. Я. Міхневіча. — Мінск: БелЭн, 1994. — С. 553—556.
 27. Каўрус, А. «Самыя звонкія — родныя гукі» / А. Каўрус // Полымя. — 1992. — № — С. 242—251.
 28. Ліс, А. На разломе эпохі / А. Ліс // Полымя. — 2000. — № 9. —С. 164—182.
 29. Лісоўская, І. С. Маўленне як сродак адлюстравання пазамоўнай рэчаіснасці (на матэрыяле паэзіі Максіма Танка) / І.С. Лісоўская // День и вся жизнь. Светлой памяти Виктора Александровича Хорева посвящается…: сб. науч. работ / УО «Гроднен. гос. ун-т им. Я. Купалы»; редкол.: С. Ф. Мусиенко [и др.]. — Гродно: ЮрСаПринт, 2013. — С. 175—178.
 30. Лісоўская, І. С. Функцыянальная значнасць дзеясловаў маўлення ў паэзіі Максіма Танка / І.С. Лісоўская // Язык. Общество. Проблемы межкультурной коммуникации: материалы Междунар. науч. конф., г. Гродно, 20—21 марта 2012 г.: в 2 ч. / УО «Гроднен. гос. ун-т им. Я. Купалы»; гл. ред. Л. М. Середа; редкол.: С. В. Гринев-Гриневич [и др.]. — Гродно: ГрГУ, 2012. — Ч.  — С. 186—189.
 31. Лісоўская, І.С. «Чалавек гаворачы» ў беларускай моўнай карціне свету (на матэрыяле паэзіі Максіма Танка)
  / І. С. Лісоўская, Ю. Парфіновіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci: матэрыялы XXII міжнар. навук. канф., Гродна, 28 кастр. 2016 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэсп. Беларусь, УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы» і інш.; рэдкал.: Я. Панькоў [і інш.]. — Гродна: Гродзен. друкарня, 2017. — С. 138—142.
 32. Лойка, А. У Максіма Танка ёсць усё / А. Лойка // Лойка, А. Галгофа: кн. лёсаў. — Слонім: ГАУПП «Слонім. друк.», 2001. — С.157—160.
 33. Лявонава, П. І. Пра некаторыя праблемы аналізу тэкстаў Максіма Танка / П. І. Лявонава // Сёмыя Танкаўскія чытанні: да 95-годдзя БДПУ імя М. Танка: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: Ф. С. Шумчык (адк. рэд.) [і інш.]. ‒ Мінск, 2010. — С.102—104.
 34. Мікуліч, М. Паэзія рэчаіснасці: у свеце Максіма Танка / М.Мікуліч. — Мінск: Маст. літ., 2001. — 124 с.
 35. Мікуліч, М. У. Асаблівасці вобразнага свету паэзіі Максіма Танка 90-х гадоў (на прыкладзе верша «Мне пагаварыць бы») / М.У. Мікуліч // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики: материалы Междунар. науч. конф., Гродно, 3—5 окт. 2000 г.: в 2 ч. / Гроднен. гос. ун-т им. Я. Купалы; отв. ред. Т. Е. Автухович. — Гродно: ГрГУ, 2001. — Ч.  — С. 334—337.
 36. Мішчанчук, М. І. Стыль Максіма Танка: кантэкстуальны аспект / М. І. Мішчанчук // Сёмыя Танкаўскія чытанні: да 95-годдзя БДПУ імя М. Танка: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: Ф. С. Шумчык (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2010. — С.121—123.
 37. Рагойша, В. «Вершы мае — часовыя прыстанішчы…»: Максім Танк — майстар вершаванага слова / В. Рагойша // Роднае слова. — 2009. — № 1. — С. 20—23.
 38. Рагойша, В. П. Паэтыка Максіма Танка: Культура вобраза. Характар верша / В. П. Рагойша. — Мінск: БДУ, 1968. — 227 с.
 39. Сайкоўская, В. «Дарога, закалыханая жытам»: слова-вобраз шлях у паэзіі Максіма Танка / Т. Сайкоўская // Роднае слова. — 2004. — № 9. — С. 21—23.
 40. Сайкоўская, В. М. Метафара ў вершаваным радку Максіма Танка/ В. М. Сайкоўская // Весці Беларус. дзярж. пед. ун-та імя М. Танка. — 2002. — №  — С. 76—80.
 41. Сайкоўская, В.М. Эпітэты да назоўніка песня ў вершах Максіма Танка / В. М. Сайкоўская // Танкаўскія чытанні «Максім Танк і сучасны літаратурны працэс»: Рэсп. навук.-практ. канф., 17—18 вер. 2002 г. / адк. рэд.: А. І. Лугоўскі, М. Ф. Шаўлоўская. — Мінск: БДПУ, 2003. — С. 73—76.
 42. Саўчанка, В.М. Перыяд як граматыка-стылістычны сродак у творчасці Максіма Танка / В. М. Саўчанка // Культура мовы і грамадства: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 5—6 снеж. 2002 г. / рэдкал. Э. Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: БДПУ, 2002. — С. 194—197.
 43. Сачанка, І. І. Публіцыстыка беларускіх пісьменнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны / І. І. Сачанка. — Мінск: Выд-ва БДУ, 1977. — С. 40—43, 71—74.
 44. Скіпар, Ю. Г. Антонімы ў творах Максіма Танка / Ю.Г. Скіпар // Слова ў мове, маўленні, тэксце: зб. навук. прац маладых вучоных-філолагаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна, філал. ф-т. — Брэст, 2009. — С. 246—247.
 45. Старасценка, Т. Кантраст у паэтычным дыскурсе Максіма Танка / Т. Старасценка // Роднае слова. — 2012. — № 8. — С. 41—44.
 46. Старычонак, В. «О родная зямля! Ты — кніга вечнага жыцця»: (метафары ў паэтычным дыскурсе Максіма Танка) / В. Старычонак // Полымя. — 2012. — № — С. 165—180.
 47. Старычонак, В. «Усё жыццё збіраю галасы сусвету…»: кароткі слоўнік індывідуальна-аўтарскіх субстантыўных метафар Максіма Танка / В. Старычонак // Роднае слова. — 2012. — № — С. 45—48.
 48. Супрун, А. Лексічная структура паэтычнага тэксту: два вершы Максіма Танка / А. Супрун // Роднае слова. — 1998. — № 10. — С. 30—38.
 49. Федарцова, Т. М. Асаблівасці колеру ў творчасці Максіма Танка / Т.М. Федарцова // Общественные и гуманитарные науки: тез. 82-й науч.- техн. конф. профессорско-преподавательского состава, науч. сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 1—14 февр. 2018 г. [Электронный ресурс] / отв. за издание И. В. Войтов; УО БГТУ. — Минск: БГТУ, 2018. — С. 42—44. — Режим доступа: https://www.belstu.by › Portals › 0007-Tezisi-Obsch–Gumanit-nauki-2018_3
 50. Федарцова, Т. М. Канцэптасфера неба ў творах М. Багдановіча, М. Танка, Р.Барадуліна / Т. М. Федарцова // Труды БГТУ / УО «Белорус. гос. технол. ун-т». — 2016. — № 5. — С. 181—184.
 51. Хоміч, Т. П. Топас лес у лірыцы Аляксея Пысіна і Максіма Танка / Т.П. Хоміч // Пятыя Танкаўскія чытанні: матэрыялы навук.-практ. канф., прысвеч. 10-годдзю з дня надання Беларус. дзярж. пед. ун-ту імя М. Танка, Мінск, 10 кастр. 2005 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-т; рэдкал.: А. І. Лугоўскі (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2005. — С. 69—72.
 52. Шпакоўскі, І. С. Перапіска з зямлёй. Традыцыйнае і наватарскае ў паэзіі Максіма Танка // Мішчанчук, М. І. Беларуская літаратура ХХ ст.: вучэб. дапам. / М. І. Мішчанчук, І. С. Шпакоўскі. — Мінск: Вышэйш. шк., 2001. — С. 258—269.
 53. Шырма, Р. Песня — душа народа: з літ. спадчыны / Р. Шырма; уклад., камент. і бібліягр. В. Ліцвінкі. — Мінск: Маст. літ., 1993. — С. 72—84.