МОВА І СТЫЛЬ КАНДРАТА КРАПІВЫ

0
4364
 1. Анісім, А. М. Фарміраванне рэестра новага тлумачальнага слоўніка беларускай мовы: крытэрыі адбору / А. М. Анісім // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3—4 сак. 2016 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філіял «Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы»; рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 384—387.
 2. Бірыла, М. В. Шматграннасць таленту (да 80-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы) / М. В. Бірыла, П. П. Шуба // Беларус. лінгвістыка. — 1976. — Вып. 9. — С. 3—8.
 3. Бугаёў, Д. Зброяй сатыры, зброяй праўды / Д. Бугаёў. — 2-е выд., выпраўл. і дап. — Мінск: Беларус. навука, 2004. — 316 с.
 4. Васючэнка, П. «…Шанаваць і любіць родную мову»: гутарка з Кандратам Крапівой / П. Васючэнка // Беларус. мова і літ. у шк. — 1988. — № 1. — С. 21—23.
 5. Вашко, П. Нараджэнне смеху: гумар і сатыра: агульнае і рознае [Кандрат Крапіва, Янка Маўр] / П. Вашко // Роднае слова. — 1995. — № 12. — С. 50—52.
 6. Вештарт, Г. Яшчэ пра адну грань таленту Кандрата Крапівы — рэдактарскую / Г. Вештарт // Шлях да брамы неўміручасці: матэрыялы Рэспуб. навук. чытанняў, прысв. 115-годдзю з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3 сак. 2011 г.) / уклад. А. А. Манкевіч. — Мінск: Беларус. навука, 2012. — С. 153—156.
 7. Галай, В. Германізмы ў творах Кандрата Крапівы / Вольга Галай // Роднае слова. — 2016. — № 3. — С. 30—31.
 8. Глебка, П. Ф. Кандрат Кандратавіч Крапіва, яго літаратурная і навуковая дзейнасць / П. Ф. Глебка, М. Р. Суднік // Беларускае і славянскае мовазнаўства: да 75-годдзя акадэміка АН БССР Кандрата Кандратавіча Крапівы / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа. — Мінск: Навука і тэхніка, 1972. — С. 3—21.
 9. Данэйка, В. М. Каламбур як сродак стварэння камічнага: [на матэрыяле п’ес К. Крапівы] / В. М. Данэйка // Студенческая наука — 2006: региональная науч.-практ. конф. студентов вузов Могилевс. области: тез. докладов / под ред. И. И. Ситкевич. — Могилев, 2006. — С. 178—179.
 10. Драздова, З. У. Раман Кандрата Крапівы «Мядзведзічы»: майстэрства слова / З. У. Драздова // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3—4 сак. 2016 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філіял «Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы»; рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 117—120.
 11. Жураўскі, А. І. Клопаты аб родным слове / А. І. Жураўскі // Жураўскі, А. І. Выбраныя працы. — Мінск: Беларус. навука, 2014. — С. 385—399.
 12. Замоцін, І. І. Творчы шлях Крапівы, 1922—1932 / І. І. Замоцін // Замоцін, І. І. Творы: літ.-крытыч. артыкулы; склад. Я. М. Гаварушка. — Мінск: Маст. літ., 1991. — С. 288—320.
 13. Запрудскі, С. М. Аб вывучэнні і пераацэнцы мовазнаўчай спадчыны Кандрата Крапівы / С. М. Запрудскі // Весн. БДУ. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2016. — № 2. — С. 71—78.
 14. Казека, Я. Гартаванне слова: выбр. / Я. Казека. — Мінск: Маст. літ., 1985. — С. 177—294, 381—400.
 15. Капцюг, І. У. Формулы звароту да адрасата ў творах Кандрата Крапівы / І. У. Капцюг // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3—4 сак. 2016 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філіял «Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы»; рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 361—364.
 16. Крапіва, К. Аб некаторых пытаннях беларускай мовы / К. Крапіва // Крапіва, К. Збор твораў: у 6 т. — Мінск: Маст. літ., 1997. — Т. 2: Апавяданні, фельетоны, памфлеты, артыкулы. — С. 340—358.
 17. Крыўко, М. Кандрат Крапіва як лексікограф і лексіколаг / М. Крыўко // Шлях да брамы неўміручасці: матэрыялы Рэспуб. навук. чытанняў, прысв. 115-годдзю з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3 сак. 2011 г.) / уклад. А. А. Манкевіч. — Мінск: Беларус. навука, 2012. — С. 148—152.
 18. Курцова, В. Кандрат Крапіва як дыялектолаг / В. Курцова // Шлях да брамы неўміручасці: матэрыялы Рэспуб. навук. чытанняў, прысв. 115-годдзю з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3 сак. 2011 г.) / уклад. А. А. Манкевіч. — Мінск: Беларус. навука, 2012. — С. 134—147.
 19. Кучар, А. Аб мове герояў драматычных твораў К. Крапівы / А. Кучар // Кучар, А. Літаратурна-крытычныя артыкулы. — Мінск: Дзяржвыд. БССР, 1953. — С. 231— 285.
 20. Лапата-Загорскі, А. М. Праўкі ў тэкстах як адзнакі творчага сталення Кандрата Крапівы і Івана Навуменкі / А. М. Лапата-Загорскі // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3—4 сак. 2016 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філіял «Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы»; рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 139—142.
 21. Лепешаў, І. Я. Байка Кандрата Крапівы «Дыпламаваны Баран» / І. Я. Лепешаў // Лінгвістычны аналіз тэксту: матэрыялы семінара / МДПІ імя А. М. Горкага. — Мінск, 1975. — С. 50—57.
 22. Лепешаў, І. Я. Крапіва Кандрат / І. Я. Лепешаў // Беларуская мова: энцыкл. / пад рэд. А. Я. Міхневіча. — Мінск: БелЭн, 1994. — С. 268—270.
 23. Лепешаў, І. Я. Крапіва Кандрат / І. Я. Лепешаў // Чарадзеі роднага слова… 40 моўных партрэтаў беларускіх пісьменнікаў: у 2 ч. — Мінск: МДЛУ, 2006. — Ч. 1. — С. 165—177.
 24. Лепешаў, І. Я. Лінгвістычны аналіз тэксту: вучэб. дапам. для студэнтаў вышэйш. навуч. устаноў па філал. спецыяльнасцях / І. Я. Лепешаў. — Мінск: Вышэйш. шк., 2009. — 287 с.
 25. Лепешаў, І. Я. Некаторыя прыёмы выкарыстання фразеалагізмаў у творах К. Крапівы / І. Я. Лепешаў // Тезисы межвузовской научно-теоретической конференции молодых ученых (по итогам научно-исследовательской работы за 1968—1969 уч. год), окт. 1969 г. / МГПИ им. А. М. Горького. — Минск, 1969. — С. 140—142.
 26. Лепешаў, І. Я. Помнікі таленту, дасціпнасці, натхненню: фразеалагізмы Кандрата Крапівы / І. Я. Лепешаў // Полымя. — 1975. — № 3. — С. 247—252.
 27. Лепешаў, І. Я. Прыёмы выкарыстання прыказак у творах К. Крапівы / І. Я. Лепешаў // Нар. асвета. — 1972. — № 11. — С. 68—71.
 28. Лепешаў, І. Я. Фразеалогія ў творах К. Крапівы: стылістычнае выкарыстанне фразеалагізмаў / І. Я. Лепешаў. — Мінск: Навука і тэхніка, 1976. — 151 с.
 29. Лепешев, И. Я. Фразеология в произведениях К. Крапивы: автореф. дисс… канд. филол. наук: 10.02.02 / И.  Я. Лепешев. — Минск, 1972. — 22 с.
 30. Ліякумовіч, Ц. Б. Плённасць перакладчыцкага ўплыву / Ц. Б. Ліякумовіч // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3—4 сак. 2016 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філіял «Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы»; рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 353—356.
 31. Лобан, М. З любоўю да роднага слова / М. Лобан // Літ. і мастацтва. — 1956. — 17 сак. — [Аб дзейнасці К. К. Крапівы як лексікографа].
 32. Макарэвіч, А. А. Сатыра Кандрата Крапівы / А. А. Макарэвіч. — Мінск : Дзяржвыд. БССР, 1962. — С. 119—143.
 33. Міхалевіч, А. Г. Сінтаксічныя асаблівасці мовы герояў камедыі Кандрата Крапівы «Хто смяецца апошнім» / А. Г. Міхалевіч // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3—4 сак. 2016 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філіял «Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы»; рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 356—359.
 34. Міхневіч, А. Я. Талент магутны, шматграннны, чалавечны: да 85-годдзя з дня нар. акадэміка К. К. Атраховіча (Кандрата Крапівы) / А. Я. Міхневіч // Беларус. лінгвістыка. — 1981. — Вып. 20. — С. 3—7.
 35. Мойскі, А. Ч. Палеміка-дыялог на старонках кніг Кандрата Крапівы і Максіма Танка / А. Ч. Мойскі // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3—4 сак. 2016 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філіял «Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы»; рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 99—102.
 36. Пісьменнік і мова: хрэстаматыя / склалі У. Анічэнка, А. Жураўскі. — Мінск: М-ва вышэйш., сярэд. спец. і прафесіян. адукацыі БССР, 1962. — 249 с.
 37. Пшыркоў, Ю. Мова і мастацкі вобраз / Ю. Пшыркоў // Беларусь. — 1953. — №12. — С. 23—24. — [Аб майстэрстве моўнай характарыстыкі герояў у п’есах К. Крапівы].
 38. Рагаўцоў, В. «Брама неўміручасці» Кандрата Крапівы: вербальныя сродкі камічнага / В. Рагаўцоў // Роднае слова. — 2016. — № 3. — С. 27—30.
 39. Рагаўцоў, В. «Хто смяецца апошнім» Кандрата Крапівы: спецыялізаваныя вербальныя сродкі камічнага / В. Рагаўцоў // Роднае слова. — 2014. — № 7. — С. 35—38.
 40. Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі камічнага ў беларускай драматургіі: 1920—1940-я гады / В. І. Рагаўцоў. — Гродна: ЮрСаПрынт, 2015. — С. 152—192, 204—223.
 41. Рагаўцоў, В. І. Лексічныя сродкі камічнага ў п’есах Кандрата Крапівы / В. І. Рагаўцоў // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 24—25 крас. 2014 г. / рэдкал.: М. В. Абабурка [і інш.]. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — С. 166—172.
 42. Рагаўцоў, В. І. Неспецыялізаваныя вербальныя сродкі камічнага ў драме Кандрата Крапівы «Канец дружбы» / В. І. Рагаўцоў // Весн. Брэсц. ун-та. — Сер. 4: Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. — 2014. — № 2. — С. 14—19.
 43. Рагаўцоў, В. Неспецыялізаваныя вербальныя сродкі камічнага ў камедыі «Хто смяецца апошнім» Кандрата Крапівы / В. Рагаўцоў // Роднае слова. — 2014. — № 11. — С. 39—41.
 44. Рагаўцоў, В. І. Спецыялізаваныя вербальныя сродкі камічнага ў драме «Канец дружбы» Кандрата Крапівы / В. І. Рагаўцоў // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. — Сер. А: Гуманит. науки. — 2014. — №  2. — С. 79—82.
 45. Рагаўцоў, В. І. Спецыялізаваныя вербальныя сродкі камічнага ў камедыі «Мілы чалавек» Кандрата Крапівы / В. І. Рагаўцоў // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Магілёўс. дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова»; пад рэд. Я. Я. Іванова. — Магілёў, 2015. — Вып. 6. — С. 68—75.
 46. Рагаўцоў, В. І. Спецыялізаваныя вербальныя сродкі камічнага ў п’есе «Партызаны» Кандрата Крапівы / В. І. Рагаўцоў // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та імя Я. Купалы.— Сер. 3: Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. — 2014. — № 2. — С. 27—32.
 47. Рагаўцоў, В. І. Маўленчае выражэнне камічнага ў беларускай драматургіі: манагр. / В. І. Рагаўцоў. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. — 303 с.
 48. Рагаўцоў, В. І. Фразеалагічныя каламбуры ў п’есах Кандрата Крапівы / В. І. Рагаўцоў // У ракурсе сучаснага асэнсавання: філалогія: міжкафедральны зб. навук. прац / Мін-ва адукацыі Рэспуб. Беларусь, УА «Магілёўс. дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова». — Магілёў, 2014. — Вып.  7. — С. 47—52.
 49. Рамза, Т. Р. Амбівалентнасць пазіцыі Кандрата Крапівы ў пытаннях культуры беларускай мовы / Т. Р. Рамза // Веснік БДУ. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2016. — № 2. — С. 63—70.
 50. Рамза, Т. Р. Пытанне культуры мовы ў артыкулах Кандрата Крапівы / Т. Р. Рамза // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3—4 сак. 2016 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філіял «Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы»; рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 359—361.
 51. Сабалеўскі, А. В. Кандрат Крапіва: постаць і творы / А. В. Сабалеўскі. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Мінск: Нар. асвета, 2003. — 304 с.
 52. Самахвал, С. І. Некаторыя аспекты ўспрымання творчасці Кандрата Крапівы ў Балгарыі / С. І. Самахвал // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3—4 сак. 2016 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філіял «Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы»; рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 183—185.
 53. Семяновіч, А. Майстэрства моўнай характарыстыкі / А. Семяновіч // Літ. і мастацтва. — 1957. — 19 студз. — [Аб драматычных творах К. Крапівы].
 54. Сосновская, А. В. Сравнительный анализ индивидуально-личностных смыслов ключевых слов в поэтических текстах К. Крапивы в оригинале и переводах / А. В. Сосновская // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. — 2013. — Сер. А: Гуманит. науки. — № 2. — С. 97—105.
 55. Суднік, М. Р. Пісьменнік, вучоны, грамадзянін: да 90-годдзя з дня нараджэння К. К. Крапівы / М. Р. Суднік // Беларус. лінгвістыка. — 1986. — Вып. 29. — С. 3—10.
 56. Сцяшковіч, Т. Ф. З назіранняў над мовай К. Крапівы / Т. Ф. Сцяшковіч / М-ва вышэйш., сярэд. і праф. адукацыі БССР, Гродзен. дзярж. пед. ін-т імя Я. Купалы. — Мінск: Выд-ва БДУ імя У. І. Леніна, 1961. — 108 с.
 57. Сянкевіч, Н. Канкарданс Кандрата Крапівы / Н. Сянкевіч // Шлях да брамы неўміручасці: матэрыялы Рэспуб. навук. чытанняў, прысв. 115-годдзю з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3 сак. 2011 г.) / уклад. А. А. Манкевіч. — Мінск: Беларус. навука, 2012. — С. 157—164.
 58. Сянкевіч, Н. М. Даследаванне асаблівасцей мовы Кандрата Крапівы на аснове канкарданса // Н.  М.  Сянкевіч / Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3—4 сак. 2016 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філіял «Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы»; рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 364—368.
 59. Тарасава, Т. М. Маскараднасць у сатырычных камедыях Кандрата Крапівы / Т. М. Тарасава // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры: зб. матэрыялаў (Мінск, Беларусь, 5—6 мая 2016 г.) / Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; рэдкал.: А. І. Лакотка (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 477—480.
 60. Тарасава, Т. М. Маскі мілага чалавека ў п’есе Кандрата Крапівы «Мілы чалавек» / Т. М. Тарасава // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3—4 сак. 2016 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філіял «Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы»; рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 73—75.
 61. Усікаў, Я. Моўная характарыстыка вобраза-персанажа ў п’есах Кандрата Крапівы / Я. Усікаў // Полымя. — 1953. — №4. — С. 115—127.
 62. Цікоцкі, М. Я. Некаторыя выпадкі стылістычнага выкарыстання сінтаксічных сродкаў беларускай мовы / М. Я. Цікоцкі. — Мінск: БДУ імя У. І. Леніна, 78 с.
 63. Шакун, Л. М. Творчасць К. К. Крапiвы ў асвятленнi фiлалагiчнай навукi / Л. М. Шакун // Шакун, Л. М. Каранi роднай мовы: выбр. працы па гiст. беларус. мовы. — Мінск, 2001. — С. 154—157.
 64. Шакура, С. У. Абыгрыванне фразеалагізма як спосаб пабудовы каламбураў (на матэрыяле п’ес К. Крапівы) / С. У. Шакура // Весн. Магілёўс. дзярж. ун-та імя А. А. Куляшова. — 2006. — № 4. — С. 141—145.
 65. Шакура, С. У. Мадыфiкацыя прыказак як спосаб стварэння камiчнага: (на матэрыяле п’ес К. Крапiвы) / С. У. Шакура // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук. канф., 26—27 крас. 2006 г. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, Магілёўс. дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова; рэдкал.: А. М. Макарэвіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. — С. 207—211.
 66. Шакура, С. У. Структурна-семантычныя змяненні фразеалагізмаў як спосаб утварэння каламбураў: (на матэрыяле п’ес Кандрата Крапівы) / С. У. Шакура // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання у постчарнобыльскі час: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельс. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, навук.-даследчы ін-т гіст. і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры Гомельс. дзярж. ун-це імя Ф. Скарыны. — Гомель, 2006. — С. 409—412.
 67. Шакура, С. У. Роля іроніі ў стварэнні камічнага эфекту: (на матэрыяле п’ес Кандрата Крапівы / С. У. Шакура // Весці НАН Беларусі. — Сер. гуманіт. навук. — 2007. — № 3. — С. 115—120.
 68. Шаладонава, Ж. С. Украінскі сегмент мастацкай палітры Кандрата Крапівы / Ж. С. Шаладонава // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3—4 сак. 2016 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філіял «Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы»; рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 168—171.
 69. Шубадзёрава, А. Каламбуры ў п’есах Кандрата Крапівы і спосабы іх утварэння / А. Шубадзёрава // Роднае слова. — 1996. — № 3. — С. 53—60.
 70. Шубадзёрава, А. М. Каламбур у мове беларускай драматургіі: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 Беларуская мова / А. М. Шубадзёрава. — Гомель, 1998. — 17 с.
 71. Шчэрба, С. Роля фразеалагізмаў пры стварэнні мастацкай вобразнасці ў сатырычных творах Кандрата Крапівы / С. Шчэрба // Беларуская фразеалогія і еўрапейскі моўны кантэкст: зб. навук. артыкулаў: у 2 т. / Мін-ва адук. Рэспуб. Беларусь, УА «Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна», каф. гіст. беларус. мовы і дыялекталогіі. — Брэст, 2009. — Т. 2. — С. 73—76.
 72. Юрэвіч, У. Мова і характар у п’есе / У. Юрэвіч // Літ. і мастацтва. — 1954. — 30 кастр. — [Аб мове драматычных твораў К. Крапівы].
 73. Янкоўскі, Ф. М. Крылатыя словы і афарызмы: з беларус. літ. крыніц / Ф. М. Янкоўскі. — Мінск: Выд-ва АН БССР, 1960. — 135 с.