МОВА І СТЫЛЬ АНДРЭЯ МАКАЁНКА

0
3768
 1. Аляхновіч, М. М. Гілевіч Ніл Сымонавіч / М. М. Аляхновіч // Беларуская мова: энцыкл. / пад рэд. праф. А. Я. Міхневіча. — Мінск: БелЭн імя П. Броўкі, 1994. — С. 128—131.
 2. Бугаёў, Д. Лёс драматурга / Д.Бугаёў // Полымя. — 1996. — №  — С. 269—311.
 3. Жураўская, Л. В. Параўнанні ў драматычных творах Андрэя Макаёнка / Л. В. Жураўская, Я. В. Есіс // Наука, образование и культура: состояние и перспективы инновационного развития: материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Мозырь, 27–28 марта 2008 г.: в 2 ч. / редкол.: В. В. Валетов (гл. ред.) [и др.]. — Мозырь: УО «МГПУ им. И.П. Шамякина», 2008. — Ч. 2. — С. 214—216.
 4. Казімірская, T. А. Алюзія як сродак выражэння імпліцыту (на матэрыяле п’ес А.Макаёнка) / Т. А. Казімірская // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования: материалы республиканской научно-методической конференции, 12–13 нояб. 2003 г. / редкол.: С. А. Королевич [и др.]. — Брест: БрГУ им. А. С. Пушкина, 2004. — С. 158—161.
 5. Казімірская, T. А. Выражэнне імпліцыту з дапамогай лагічнага націску (на матэрыяле п’ес А. Макаёнка) / Т.А. Казімірская // Культура мовы і грамадства: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 5–6 снеж. 2002 г. / рэдкал.: Э. Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: БДПУ, 2002. — С. 75—78.
 6. Казімірская, Т. А. Лексічныя і фразеалагічныя сродкі выражэння падтэксту ў трагікамедыі А. Макаёнка «Трыбунал» / Т. А. Казімірская // Вестн. Полоц. гос. ун-та. — 2012. — № 10. — С. 123—126.
 7. Казімірская, T. А. Падтэкст як імпліцытнае выражэнне думкі (на матэрыяле п’ес А.Макаёнка) / Т. А. Казімірская // Материалы исследований молодых ученых, аспирантов, соискателей и студентов / сост. М. В. Мащенко. — Могилев, 1997. — С. 56—59.
 8. Казімірская, T. А. Пра падтэкст у творах А.Макаёнка / Т. А. Казімірская // VIII Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвеч. Сцяпану Некрашэвічу: зб. навук. арт.: у 2 ч. / рэдкал.: А. А. Станкевіч [і інш.]. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. — Ч.  — С. 48—51.
 9. Казімірская, Т. А. Пытанне як спосаб стварэння падтэксту ў дыялагічнай мове (на матэрыяле камедый А.Макаёнка) / Т. А. Казімірская // Материалы исследований молодых ученых, аспирантов, соискателей и студентов / под ред. Е. А. Носовой. — Могилев, 1999. — С. 124—126.
 10. Казімірская, T. А. Роля няпоўных кантэкстуальных сказаў у выражэнні падтэксту (на матэрыяле трагікамедыі А.Макаёнка «Трыбунал») / Т. А. Казімірская // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час»: матэрыялы ІІ Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 20–21 кастр. 2011 г. / рэдкал.: А. У. Сузько [і інш.]. — Мазыр, 2011. — С. 208—210.
 11. Казімірская, Т. А. Роля падтэксту ў трагікамедыі А. Макаёнка «Трыбунал» / Т. А. Казімірская // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Магілёў, 24 крас. 2009 г.) / рэдкал.: В. І. Рагаўцоў [і інш.]. — Магілёў: УА «МДУ імя А.А.  Куляшова», 2009. — С. 27—29.
 12. Казімірская, T. А. Семантыка некаторых слоў як сродак стварэння імпліцыту (на матэрыяле твораў А. Макаёнка) / Т.А. Казімірская // Надзённыя пытанні лінгвістыкі: да 75-годдзя праф. П. У. Сцяцко: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 11 сак. 2005 г. / адк. рэд. А. І. Багдзевіч. — Гродна: ГрДУ, 2005. — С. 324—326.
 13. Казімірская, T. А. Тыпалогія апавядальна-дыялагічнага маўлення ў творах Я.Коласа, М. Гарэцкага i А. Макаёнка / Т. А. Казімірская // Каласавіны: матэрыялы навук. канф., 1997 г. / склад. М. Н. Далідовіч. — Мінск, 1998. — С. 159—161.
 14. Казімірская, Т. А. Уласны назоўнік як сродак выражэння падтэксту (на матэрыяле п’ес А. Макаёнка) / Т. А. Казімірская // Актуальные проблемы исследования языка и речи: материалы Междунар. науч. конф. молодых ученых, 3–5нояб. 1998 г.: в 3 ч. / редкол. Д. Г. Богушевич [и др.]. — Минск, 1998. — Ч.  — С. 120—122.
 15. Казімірская, Т. Фразеалагізмы як эфектыўны сродак імпліцытнага плану выражэння ў трагікамедыі А. Макаёнка «Трыбунал» / Т. Казімірская // Беларуская фразеалогія і еўрапейскі моўны кантэкст: зб. навук. артыкулаў: у 2 т. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна», Кафедра гіст. беларус. мовы і дыялекталогіі. — Брэст, 2009. — Т. 2. — С. 58—62.
 16. Лаўшук, С. С. Андрэй Макаёнак / С.С. Лаўшук // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — Т. 4, кн.  — С. 237—269.
 17. Лепешаў, І. Я. Лінгвістычны аналіз тэксту: вучэб. дапам. / І.Я. Лепешаў. — Мінск: Вышэйш. шк., 2009. — С. 80, 88, 90, 113, 118, 122, 132, 133, 175, 188, 203.
 18. Маляўка, П. І. Слова як элемент канструктыўны ў пабудове і тлумачэнні характараў п’есы А.Макаёнка «Пагарэльцы» / П. І. Маляўка // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастр. 2001 г. / Гродзен. дзярж. ун-т iмя Янкі Купалы; рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, — С. 172—178.
 19. Мова сучаснай беларускай мастацкай літаратуры: манагр. / М. В. Абабурка [і інш.]. — Магілёў: МДУ, 2005. — 246 с.
 20. Навумовіч, У. А. Асоба і соцыум у драматургіі Андрэя Макаёнка / У. А. Навумовіч // Язык и социум: материалы IV Междунар. науч. конф., 1–2 дек. 2000 г., Минск: в 2 ч. / редкол.: Л. Н. Чумак (отв. ред.) [и др.]. — Минск: БГУ, 2001. — Ч. 2. — С. 51—54.
 21. Рагаўцоў, В. І. Гіпербала і літота як сродкі камічнага (па матэрыялах беларускай драматургіі) / В. І. Рагаўцоў // Веснік БДУ. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2000. — № 3. — С. 38—41.
 22. Рагаўцоў, В. І. Макаёнак Андрэй Ягоравіч / В. І. Рагаўцоў // Беларуская мова: энцыкл. / пад рэд. праф. А. Я. Міхневіча. — Мінск: БелЭн імя П. Броўкі, 1994. — С. 327—328.
 23. Усікаў, Я. Андрэй Макаёнак: нарыс жыцця і творчасці / Я. Усікаў. — Мінск: Нар. асвета, 1984. — 135 с.
 24. Шрамук, Т. Т. Моўныя сродкі стварэння камічнага ў творах А. Макаёнка / Т. Т. Шрамук // Имя и слово: сб. науч. и учеб.-метод. трудов / УО «Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина», Ин-т неофилологии Акад. Подлясской, кафедра рус. филологии. — Брест: Изд-во БрГУ им. А. С. Пушкина, 2006. — Вып. 2. — С. 207—211.
 25. Шубадзёрава, А. М. Каламбур у мове беларускай драматургіі: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / А. М. Шубадзёрава. — Гомель, 1998. — 20 с.
 26. Шубадзёрава, А. М. Каламбуры ў драматычных творах А. Макаёнка / А. М. Шубадзёрава // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 21 крас. 2016 г. / пад агул. рэд. С. Э. Сомава. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 146—151.
 27. Юнаш, М. У. Індывідуальна-аўтарскае ўжыванне саматычных фразеалагізмаў у драматургіі А. Макаёнка / М. У. Юнаш // Слова і час: навуковыя чытанні, прысвеч. памяці праф. У. В. Анічэнкі: зб. навук. арт.: у 2 ч. / рэдкал.: А.А. Станкевіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2003. — Ч. 2. — С. 238—242.
 28. Юнаш, М. У. Індывідуальна-аўтарскае ўжыванне саматычных фразеалагізмаў у п’есах А. Макаёнка / М. У. Юнаш // Пісьменнік — мова — стыль: матэрыялы ІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння праф. Л. М. Шакуна (Мінск, 15–16 ліст. 2001 г.): у 2 т. / рэдкал.: М. Р. Прыгодзіч [і інш.].— Мінск: РІВШ, 2002. — Т. 1. — С. 148—152.
 29. Юнаш, М. У. Структурна-семантычныя пераўтварэнні саматычных фразеалагізмаў (на матэрыяле п’ес К. Крапівы, К. Губарэвіча і А. Макаёнка) / М. У. Юнаш // Роднае слова. — 2015. — № 8. — С. 30—33.
 30. Янавец, В. І. Асаблівасці мастацкага адлюстравання прадмета і чалавека ў п’есах Янкі Купалы і А. Макаёнка / В. І. Янавец // Літаратура для дзяцей і юнацтва ў кантэксце сучасных адукацыйных і выхаваўчых праблем: матэрыялы рэсп. навук. канф. (Брэст, 13–14 сак. 2009 г.): у 2 т. / пад агул. рэд. У. А. Сенькаўца. — Брэст: Альтернатива, 2009. — Т. 2. — С. 180—183.
 31. Яніцкі, М. І. Выяўленне маральна-этычных і агульнакультурных прыярытэтаў моладзі ў трагікамедыі Андрэя Макаёнка «Зацюканы апостал»: інтэртэкстуальнае вымярэнне / М. І. Яніцкі // Весн. Брэсц. ун-та. — Сер. філал. навук. — 2009. — № 1. — С. 66—69.
 32. Яніцкі, М. І. Нацыянальнае і агульначалавечае як фактары мастацкасці ў трагікамедыях Андрэя Макаёнка / М. І. Яніцкі // Весн. Брэсц. ун-та. — Сер. 3: Філалогія, педагогіка, псіхалогія. — 2012. — № 1. — С. 78—83.