МОВА І СТЫЛЬ ІВАНА ШАМЯКІНА

0
2366
 1. Александровіч, С. Слова і вобраз: [Аб мове рамана І.Шамякіна «У добры час»] / С. Александровіч // Літ. і мастацтва. — 1954. — 28 жн. — С.
 2. Ахраменко, П. Е. Особенности синтаксиса языка произведений И.Шамякина и перевод их на русский язык / П. Е. Ахраменко // Слово во времени и пространстве / Мин-во обр. Респ. Беларусь, БГПУ им. М. Танка. — Минск: БГПУ, 1999. — С. 19—21.
 3. Ахраменко, П. Е. Переводные произведения как отражение культуры народа: (на материале фразеологических единиц романов И. П. Шамякина) / П. Е. Ахраменко // Методические инновации преподавания учебных дисциплин в начальной и высшей школе: сб. науч. ст. / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО «Мозыр. гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина». — Мозырь: МГПУ, 2010. — С. 82—84.
 4. Бабіч, Ю. «Агнявыя валаконцы ткуцца ў шоўк чырвоны»: чырвоны колер і яго адценні ў творах беларускіх пісьменнікаў: [Іван Шамякін] / Ю. Бабіч // Роднае слова. — 2007. — № 9. — С. 14—17.
 5. Бандарэнка, Т. П. Варыянтнае дапасаванне выказніка да дзейніка — колькасна-іменнага спалучэння ў творах І.Шамякіна / Т. П. Бандарэнка // Беларуская лінгвістыка. Вып. 42 / АН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; А. І. Падлужны (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Навука і тэхніка, 1993. — С. 65—73.
 6. Бандарэнка, Т. П. Варыянтныя формы іменнай часткі састаўнога выказніка ў творах І. Шамякіна / Т. П. Бандарэнка // Весці АН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. — 1994. — № 1. — С. 112—118.
 7. Бандарэнка, Т. П. Граматычнае і сэнсавае дапасаванне выказніка да дзейніка — колькасна-іменнага спалучэння ў раманах І.Шамякіна / Т. П. Бандарэнка // Слово в диахронии и синхронии: сб. науч. ст.: к 80-летию засл. деятеля науки Беларуси, д-ра филол. наук, проф. М. Г. Булахова. — Минск, 1999. — С. 21—26.
 8. Барысенка, В. Я. Сінонімы ў творах І. П. Шамякіна / В. Я. Барысенка, Т. І. Несцярчук // Текст. Язык. Человек: неделя русской филологии в Мозырском государственном педагогическом университете имени И. П. Шамякина: сб. науч. тр.: в 2 ч. / М-во обр. Респ. Беларусь, Посольство Рос. Федерации в Респ. Беларусь, Представительство Россотрудничества в Респ. Беларусь, Фонд «Русский мир», Белорус. общественное объединение препод. рус. языка и лит., УО «Мозыр. гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина», Нац. исслед. ун-т «Белгород. гос. ун-т»; редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. — Мозырь: МГПУ им. И. П. Шамякина, 2011. — Ч. 2. — С. 31—32.
 9. Валынец, Т. П. Скланенне ўласных назоўнікаў у творчасці Івана Шамякіна / Т. П. Валынец // Тураўскія чытанні: матэрыялы рэспубл. навук.-практ. канф. (Гомель, 4 вер. 2004 г.) / рэдкал.: У. І. Коваль (адк. рэд.) [і інш.]. — Гомель: ГДУ, 2005. — С. 107—111.
 10. Дашкевіч, Г. М. Мастацкая адметнасць рамана І. Шамякіна «Снежныя зімы»/ Г. М. Дашкевіч // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час»: матэрыялы II Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 20—21 кастр. 2011 г. / рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. — Мазыр, 2011. — С. 3—10.
 11. Дашкевіч, Г. М. Некаторыя аспекты мастацкай своеасаблівасці рамана І. Шамякіна «Атланты і карыятыды»/ Г. М. Дашкевіч // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час»: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., г. Мазыр, 19—20 ліст. 2009 г. / рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. — Мазыр, 2009. — С. 6—10.
 12. Дзянісаў, У. С. Матывацыя і стылістычныя функцыі эпітэтаў у творах І.Шамякіна / У. С. Дзянісаў // Весн. Магілёўс. дзярж. ун-та імя А. А. Куляшова. — 1999. — №  — С. 19—24.
 13. Дзянісаў, У. С. Эпітэт у сучаснай беларускай прозе: матывацыя і стылістычныя функцыі: матэрыялы да спецкурса / У. С. Дзянісаў. — Магілёў: МДУ, 2003. — 63 с. — [На матэрыяле твораў К. Чорнага, М. Лынькова, І. Шамякіна, В. Быкава].
 14. Каваленка, В. А. Іван Шамякін: нарыс жыцця і творчасці / В. А. Каваленка. — Мінск: Нар. асвета, 1980. — 205с.
 15. Каваленка, У. П. Выкарыстанне прыёмаў мастацкай умоўнасці ў прозе І.Шамякіна / У. П. Каваленка // Беларуская літаратура і літаратуразнаўства: зб. арт. — Мінск: Выд-ва БДУ імя У. І. Леніна, 1976. — Вып.  — С. 50—57.
 16. Лапіцкая, І. М. Лексічныя русізмы ў мове мастацкіх твораў Шамякіна / І. М. Лапіцкая // Беларуская мова: міжведамасны зб. — Мінск: Універсітэцкае, 1988. —Вып. 16. — С. 29—35.
 17. Леванюк, А. Я. Афарыстычная творчасць І. Шамякіна / А. Я. Леванюк // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час»: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., г. Мазыр, 19—20 ліст. 2009 г. / рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. — Мазыр, 2009. — С. 12—14.
 18. Локун, В. І. Іван Шамякін / В.І. Локун // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — 2-е выд. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — Т.  — С. 597—639.
 19. Лысенка, А. Ф. Іван Шамякін / А. Ф. Лысенка // Стыль пісьменніка/ АН БССР, Iн-т лiт. iмя Я. Купалы. — Мінск: Навука і тэхніка, 1974. — С. 303—370.
 20. Лысенка, А. Ф. Шамякін Іван Пятровіч / А. Ф. Лысенка // Беларуская мова: энцыкл. / пад рэд. А.Я. Міхневіча. — Мінск: БелЭн, 1994. — С. 621—623.
 21. Ляшчынская, В. А. Фразеалагічная рэпрэзентацыя гераіні і асобы аўтара мастацкага твора: (на матэрыяле аповесці «Гандлярка і паэт»І. П. Шамякіна) / В. А. Ляшчынская // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час»: матэрыялы II Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 20—21 кастр. 2011 г. / рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. — Мазыр, 2011. — С. 227—232.
 22. Мазуркевіч, Л. М. Функцыянаванне фразеалагізмаў з кампанентам вокаў мове рамана І. Шамякіна «Сэрца на далоні» / Л. М. Мазуркевіч, Н. А. Барысенка // Текст. Язык. Человек: неделя русской филологии в Мозырском государственном педагогическом университете имени И. П. Шамякина: сб. науч. тр.: в 2 ч. / М-во обр. Респ. Беларусь, Посольство Рос. Федерации в Респ. Беларусь, Представительство Россотрудничества в Респ. Беларусь, Фонд «Русский мир», Белорус. общественное объединение препод. рус. языка и лит., УО «Мозыр. гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина», Нац. исслед. ун-т «Белгород. гос. ун-т»; редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. — Мозырь: МГПУ им. И. П. Шамякина, 2011. — Ч. 2. — С. 61—63.
 23. Майхровіч, С. Іван Шамякін: нарыс жыцця і творчасці / С.Майхровіч. — Мінск: Маст. літ., 1978. — 112 с.
 24. Паўлавец, Д. Д. Моўныя асаблівасці рамана Івана Шамякіна «Злая зорка»/ Д. Д. Паўлавец // Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 19—20 вер. 2007 г.: у 2 ч. / рэдкал.: І. Ф. Штэйнер (адк. рэд.) [і інш.]. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. — Ч. 1. — С. 89—91.
 25. Подберезская, Ю. А. Колоративная метафора О. Ипатовой и И. Шамякина как отражение этнокультурных приоритетов / Ю. А. Подберезская // Весці БДПУ. Сер. 1: Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. — 2010. — № 3. — С. 45—49.
 26. Прохар, М. П. Павелічэнне мастацкай значнасці сімвалаў і адпаведных колераабазначэнняў (у творах І. Шамякіна, В. Казько, В. Карамазава, У. Яварыйскага, Л. Губіна, А. Сізоненкі) / М. П. Прохар // Мова — Літаратура — Культура: матэрыялы VI Міжнар. навук. канф., Мінск, 28—29 кастр. 2010 г.: у 2 ч. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. — Ч. 2. — С. 170—173.
 27. Рабенка, В. В. Асаблівасці перакладу рамана І. Шамякіна «Снежныя зімы»на нямецкую мову / В. В. Рабенка, П. В. Разько // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2009. — № 2. — С. 59—63.
 28. Рагаўцоў, В. Вербальныя сродкі камічнага ў камедыі Івана Шамякіна «Залаты медаль»/ В. Рагаўцоў // Роднае слова. — 2016. — №  — С. 30—32.
 29. Солахава, С. І. Функцыі парцэляваных канструкцый у мове твораў Івана Шамякіна / С. І. Солахава // Надзённыя праблемы беларускага мовазнаўства: зб. навук. прац / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Мазыр. дзярж. пед. ун-т імя І.П. Шамякіна». — Мазыр: МДПУ, 2007. — С. 72—74.
 30. Тэксталогія твораў Івана Шамякіна: па выніках выдання Збору твораў у 23 тамах / А. А. Васілевіч [і інш.]; НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразн. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2016. — 344 с.
 31. Уласава, М. Фразеалагізмы з каларыстычным кампанентам: на матэрыяле твораў Івана Шамякіна, Змітрака Бядулі і іх перакладаў на нямецкую мову / М. Уласава // Роднае слова. — 2004. — № 10. — С. 74—76.
 32. Цікоцкі, М. Я. Слова і вобраз / М. Я. Цікоцкі // Цікоцкі, М. Я. Сугучнасць слоў жывых…: нататкі па стылістыцы маст. літ. — Мінск: Выд-ва БДУ імя У. І. Леніна, 1981. — С. 85—92. — [Мова твораў І. Шамякіна].
 33. Шамякіна, М. В. Ваенная лексіка ў аповесцях І.Шамякіна / М. В. Шамякіна // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час» / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Мазыр. дзярж. пед. ун-т імя І. П. Шамякіна»; рэдкал.: А. У. Сузько [і інш.]. — Мазыр, 2017. — С. 179—182.
 34. Шамякіна, Т. І. Моўныя сродкі пачатку мастацкага твора як элемент аўтарскага стылю / Т. І. Шамякіна // Іван Шамякін: вядомы і невядомы: успаміны, эсэ, аповесць / уклад. Т. І. Шамякіна. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — С. 147—154.
 35. Шамякіна, Т. І. Семантычная напоўненасць назваў твораў Івана Шамякіна / Т. І. Шамякіна // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час»: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., г. Мазыр, 19—20 ліст. 2009 г. / рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. — Мазыр, 2009. — С. 26—30.
 36. Шамякіна, Т. І. Сімволіка загалоўкаў у творах Івана Шамякіна / Т. І. Шамякіна // Іван Шамякін: вядомы і невядомы: успаміны, эсэ, аповесць / уклад. Т. І. Шамякіна. — Мінск: Літ. і Мастацтва, 2011. — С. 134—147.
 37. Шур, В. В. Загалоўкі мастацкіх твораў І.Шамякіна / В. В. Шур // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час» / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Мазыр. дзярж. пед. ун-т імя І. П. Шамякіна»; рэдкал.: А. У. Сузько [і інш.]. — Мазыр, 2017. — С. 182—187.
 38. Якушава, А. М. Асаблівасці ўжывання ад’ектываваных дзеепрыметнікавых словаспалучэнняў у творах Івана Шамякіна / А.М. Якушава // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. — 2017. — №  — С. 62—65.
 39. Якушава, А. М. Дзеепрыметнікавыя словазлучэнні ў мове мастацкай літаратуры (на матэрыяле твораў І.Шамякіна) / А. М. Якушава // Беларуская лінгвістыка. Вып. 72 / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ., Філіал «Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы»; рэдкал.: В. М. Нікалаева, М. П. Антропаў, А. А. Лукашанец. — Мінск : Беларус. навука, 2014. — С. 54—58.
 40. Якушава, А. М. Лексіка-граматычны аспект ужывання канструкцый з лічэбнікамі ў творах мастацкай літаратуры (на прыкладзе твораў І.Шамякіна) / А. М. Якушава // Вестн. МГЛУ. Сер. 1: Филология. — 2017. — №  — С. 54—59.
 41. Якушава, А. М. Назвы адзення ў словаспалучэннях мовы твораў І. Шамякіна і І. Пташнікава / А. М. Якушава // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: зб. навук. арт.: у 2 ч. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна», кафедра беларус. мовазнаўства. — Брэст: Альтернатива, 2012. — Ч. 2. — С. 187—190.
 42. Якушава, А. М. Спалучальнасць прыслоўяў у творах мастацкай літаратуры (на прыкладзе твораў І. Шамякіна) /А. М. Якушава // Беларуская лінгвістыка. Вып. 77 / НАН Беларусi, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; рэдкал.: А. А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларус. навука, 2016 . — С. 77—82.
 43. Якушава, А. М. Словаспалучальны патэнцыял моўнай адзінкі ў мастацкім тэксце: лексіка-семантычны аспект: аўтарэф. дыс. … канд. фiлал. навук: 10.02.01 / А.М. Якушава; НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ. — Мiнск, 2013. — 24 с. — [На матэрыяле творчасці І. Пташнікава і І. Шамякіна].
 44. Якушава, А. Словаспалучальны патэнцыял лексемы як моўнай катэгорыі ў мастацкім тэксце: на прыкладзе мовы твораў Івана Пташнікава і Івана Шамякіна / А. Якушава // Роднае слова. — 2012. — № 8. — С. 72—74