ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ ПІМЕНА ПАНЧАНКІ

0
1337

Алейнік, Л. «Пакуль сонца не згасне, пакуль свецяцца зоры…» / Л. Алейнік // Полымя. — 2007. — № 8. — С. 172—176.

Аўласенка, І. Нью-Ёркскія малюнкі Пімена Панчанкі / І. Аўласенка // Полымя. — 2018. — № 9. — С. 124—133.

Аўрамчык, М. Дзёрзкае праўдалюбства / М. Аўрамчык // Знаёмыя постаці: нарысы. — Мінск: Маст. літ., 2004. — С. 137—149.

Барадулін, Р. Аратай, які пасвіць аблокі: сяброўскае слова, эсэ і некананізаваныя ўспаміны / Р. Барадулін. — Мінск: Маст. літ., 1995. — С. 44—60.

Барадулін, Р. Парастак радка, галінка верша: арт., эсэ / Р. Барадулін. — Мінск: Маст. літ., 1987. — С. 35—47, 124—131.

Бельскі, А. Беларуская літаратура ў кантэксце традыцый і сучаснасці / А. Бельскі. — Мінск: Зміцер Колас, 2017. — С. 142—148.

Бельскі, А. Класікі і сучаснікі ў школе / А. Бельскі. — Мінск: Аверсэв, 2005. — С. 102—115.

Бельскі, А. Пімен Панчанка: да праблемы ўспрымання асобы і творчасці паэта / А. Бельскі // Бельскі, А. Сам-насам з літаратурай: літаратуразн. і пед. артыкулы, творч. партрэты і ўспаміны. — Мінск: Зміцер Колас, 2018. — С. 31—44.

Бечык, В. Выбранае: літ.-крытыч. артыкулы / В. Бечык. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 211—237.

Бугаёў, Д. Арганічнасць таленту: літ.-крытыч. артыкулы / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 1980. — С. 235—255.

Бугаёў, Д. Служэнне Беларусі: прабл. арт., літ. партр., эсэ, успаміны / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 2003. — С. 181—190.

Бугаёў, Д. Талент і праца: літ. крытыка / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 1979. — С. 109—186.

Бур’ян, Б. І толькі надпіс…: арт. і эсэ / Б. Бур’ян. — Мінск: Маст. літ., 1987. — С. 11—46.

Быкаў, В. Праўдай адзінай: літ. крытыка, публіцыстыка, інтэрв’ю / В. Быкаў. — Мінск: Маст. літ., 1984. — С. 199—203.

Бярозкін, Р. Паэзія — маё жыццё: літ.-крытыч. артыкулы / Р. Бярозкін. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 64—77, 85—92.

Бярозкін, Р. Пімен Панчанка: крытыч.-біягр. нарыс / Р. Бярозкін. — Мінск: Беларусь, 1968. — 231 с.

Вярцінскі, А. Высокае неба ідэала: літ. крытыка і публіцыстыка / А. Вярцінскі. — Мінск: Маст. літ., 1980. — С. 77—84.

Гапава, В. І. Пімен Панчанка / В. І. Гапава // Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1941—1980: падруч. для філал. фак. пед. ін-таў БССР / В. І. Гапава [і інш.]; пад агул. рэд. М. А. Лазарука і А. А. Семяновіча. — Мінск: Вышэйш. шк., 1983. — С. 257—287.

Гарэлік, Л. Кантрасты і парадоксы жыцця: духоўныя арыенціры ў паэзіі П. Панчанкі // Роднае слова. — 2002. — № 7. — С. 22—26.

Гарэлік, Л. М. Далучаны да вечнасці: новае прачытанне лірыкі П. Панчанкі / Л. М. Гарэлік // Беларус. мова і літ. — 1997. — № 9. — С. 3—14.

Гілевіч, Н. Удзячнасць і абавязак: літ.-крытыч. артыкулы і нататкі / Н. Гілевіч. — Мінск: Маст. літ., 1982. — С. 141—148.

Гніламёдаў, У. Ад даўніны да сучаснасці: нарыс пра беларус. паэзію / У. Гніламёдаў. — Мінск: Маст. літ., 2001. — 244 с.

Гніламёдаў, У. В. Пімен Панчанка / У. В. Гніламёдаў // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі; Ін-т літ. імя Я. Купалы; навук. рэд. У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — Т. 4, кн. 1. — С. 521—573.

Гніламёдаў, У. В. Сучасная беларуская паэзія: творчая індывідуальнасць і літаратурны працэс / У. В. Гніламёдаў; АН БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск : Навука і тэхніка, 1983. — 304 с.

Гніламёдаў, У. Класікі і сучаснікі: арт., нарысы, старонкі ўспамінаў / У. Гніламёдаў. — Мінск: Маст. літ., 1987. — С. 116—129.

Гніламёдаў, У. Як само жыццё: кніга бягучай крытыкі / У. Гніламёдаў. — Мінск: Маст. літ., 1980. — С. 143—152.

Гурская, А. Паэтычная споведзь сумлення: штрыхі да творч. партр. П. Панчанкі / А. Гурская // Роднае слова. — 1992. — № 7—8. — С. 35—46.

Драздова, З. «Людзей ратуе толькі чалавечнасць»: 23 жніўня 2017 года спаўняецца сто гадоў з дня нараджэння народнага паэта Беларусі П. Панчанкі / З. Драздова // Белая Вежа. — 2017. — № 6. — С. 6—18.

Зуёнак, В. Лінія высокага напружання: літ.-крытыч. нататкі, постаці, роздум / В. Зуёнак. — Мінск: Маст. літ., 1983. — С. 38—58.

Клімуць, Я. І. Шляхі пазнання: нарысы гіст. беларус. літ. другой паловы ХХ ст.: манагр. / Я. І. Клімуць. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 29—43.

Лазарук, М. А. Пімен Панчанка: літ.-крытыч. нарыс / М. А. Лазарук. — Мінск: Дзяржвыд. БССР, 1959. — 143 с.

Лапіцкая, А. Свая эпоха / А. Лапіцкая // Літ. і мастацтва. —  2012. — 24 жн. — С. 1, 7.

Майсейчык, А. З прыродай зліўшыся душою: экалагічныя клопаты паэзіі / А. Майсейчык // Беларус. мова і літ. у шк. — 1989. — № 6. — С. 27—31.

Марціновіч, А. Млечны шлях як зорны дождж. Пімен Панчанка / А. Марціновіч // Полымя. — 2018. — № 8. — С. 147—164.

Мікуліч, М. На зломе часу: старонкі інтэрв’ю, дыялогі / М. Мікуліч. — Мінск: Навука і тэхніка, 1995. — С. 54—60.

Мішчанчук, М. І. Беларуская літаратура ХХ ст.: вучэб. дапам. / М. І. Мішчанчук, І. С. Шпакоўскі. — Мінск: Вышэйш. шк., 2001. — С. 315—323, 343—350.

Нуждзіна, Т. Душою і сэрцам да праўды прыкуты…: штрыхі ў творчае аблічча Пімена Панчанкі / Т. Нуждзіна // Роднае слова. — 2017. —№ 8. — С. 10—13.

Нуждзіна, Т. Споведзь сэрца, споведзь веку: (па старонках дзённікаў, запісных кніжак Пімена Панчанкі) / Т. Нуждзіна // Полымя. — 2012.  8. С. 132142.

Панчанка, П. Думаю, думаю…: дзённікі / П. Панчанка // Полымя. — 1998. — № 5. — С. 3—34; № 6. — С. 193—221; № 7. — С. 159—210; № 8. — С. 140—171; № 9. — С. 125—156.

Пімен Панчанка = Пимен Панченко / аўт. тэксту М. Стральцоў. — Мінск: Беларусь, 1987. — 71 с.

Прыходзька, П. На хвалях часу: кн. сардэчнай памяці / П. Прыходзька; навук. рэд. і аўт. прадм. В. М. Стральцова. — Мінск: Беларус. навука, 2005. — С. 83—98.

Рагойша, В. П. Пімен Панчанка / В. П. Рагойша // Беларуская літаратура: дапам. для вучняў 10-га кл. агульнаадук. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання; пад рэд. А. І. Бельскага, М. А. Тычыны. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. — С. 205—216.

Скобелеў, Э. Сцвярджэнне праўды / Э. Скобелеў // Маладосць. — 1985. — № 7. — С. 157—164.

Стыль пісьменніка: зб. арт. / АН БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы; рэд.: В. В. Барысенка, П. К. Дзюбайла. — Мінск: Навука і тэхніка, 1974. — С. 187—230.

Тычына, М. Жыццё за песню / М. Тычына // Крыніца. — 1997. — № 2. — С. 7—14.

Шкраба Р. Кожны радок пражыць самому: да творч. партрэта П. Панчанкі / Р. Шкраба // Маладосць. — 1973. — № 1. — С. 134—145.

Ярац, А. Шматгалосы свет паэзіі Пімена Панчанкі / А. Ярац, В. Ярац // Роднае слова. — 2017. — № 8. — С. 14—17.

Ярац, В. Адзінства думкі і рытму / В. Ярац // Полымя. — 1981. — № 4. — С. 201—215.

Ярош, М. Традыцыя — зарука наватарства / М. Ярош // Полымя. — 1985. — № 3. — С. 197—210.