ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ КАНДРАТА КРАПІВЫ

0
4652

Андраюк, С. Пісьменнікі. Кнігі: літ.-крытыч. артыкулы / С. Андраюк. — Мінск: Маст. літ., 1997. — С. 44—68.

Арочка М. Галоўная служба паэзіі: літ. крытыка / М. Арочка. — Мінск: Маст. літ., 1974. — С. 60—69.

Атраховіч, А. Мой дзед Кандрат Крапіва / А. Атраховіч // Літ. і мастацтва. — 2006. — 3 сак. — С. 14.

Аўрамчык, М. Знаёмыя постаці: нарысы / М. Аўрамчык. — Мінск: Маст. літ., 2004. — С. 54—63.

Беларуская літаратура: ХІ — ХХ стст.: дапам. для шк., ліцэяў, гімназій, ВНУ / А. І. Бельскі [і інш.]. — 2-е выд., дапрац. — Мінск: Аверсэв, 2001. — С. 162—170.

Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нараджэння нар. пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3–4 сак. 2016 г.) / рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — 396 с.

Бугаёў, Д. Зброяй сатыры, зброяй праўды / Д. Бугаёў. — 2-е выд., выпраўл. і дап. — Мінск: Беларус. навука, 2004. — 316 с.

Бугаёў, Д. Служэнне Беларусі: прабл. артыкулы, літ. партрэты, эсэ, успаміны / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 2003. — С. 113—123.

Бугаёў, Д. Спавядальнае слова: літ. крытыка, успаміны / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 2001. — С. 147—158.

Бур’ян, Б. Камедыёграф — гэта лёс / Б. Бур’ян // Беларусь. — 1996. — № 3. — С. 15—17.

Васючэнка, П. Сучасная беларуская драматургія: дапам. для настаўнікаў / П. Васючэнка. — Мінск: Маст. літ., 2000. — С. 78—83, 92—96.

Васючэнка, П. Таямніца неўміручасці Кандрата Крапівы: да 115-годдзя з дня нараджэння / П. Васючэнка // Роднае слова. — 2011. — № 3. — С. 5—9.

Гарадніцкі, Я. А. Літаратура як мастацтва: камунікатыўнасць, інтэрмедыяльнасць, наратыўнасць / Я. А. Гарадніцкі. — Мінск: Беларус. навука, 2014. — С. 320—328.

Гісторыя беларускай літаратуры: ХХ ст. (20—50-я гады): падруч. для фiлал. спец. вышэйш. навуч. устаноў / У. В. Гніламёдаў [і інш.]; пад агул. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Мінск: Вышэйш. шк., 2000. — С. 381—411.

Гніламёдаў, У. На шляху да «Брамы неўміручасці»: Кандрат Крапіва і яго роля ў беларус. літ. / У. Гніламёдаў // Роднае слова. — 1997. — № 12. — С. 4—12.

Гніламёдаў, У. Шчодрасць таленту: да 120-годдзя Кандрата Крапівы / У. Гніламёдаў, М. Мікуліч // Маладосць. — 2016. — № 3. — С. 128—134.

Замоцін, І. І. Творы: літ.-крытыч. артыкулы / І. І. Замоцін. — Мінск: Маст. літ., 1991. — С. 288—320.

Казека, Я. Гартаванне слова: выбр. / Я. Казека. — Мінск: Маст. літ., 1985. — С. 177—294, 381—400.

Казека, Я. Кандрат Крапіва: крытыка-біягр. нарыс / Я. Казека. — Мінск: Беларусь, 1965. — 167 с.

Кандрат Крапіва = Кондрат Крапива / склад. і аўт. тэксту С. С. Лаўшук. — Мінск: Беларусь, 1989. — 79 с.

Карабан, У. С. Драматургія Кандрата Крапівы / У. С. Карабан. — Мінск: Выд-ва Мін-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адукацыі БССР, 1962. — 79 с.

Каяла, У. І. Кандрат Крапіва як стваральнік беларускай нацыянальнай байкі / У. І. Каяла // Беларус. мова і літ. — 1999. — № 1. — С. 59—72.

Каяла, У. I. Станаўленне i развiццё жанру беларускай байкi / У. I. Каяла; Гродз. дзярж. ун-т iмя Я. Купалы. — Гродна: ГрДУ, 2002. — 123 с.

Лаўшук, С. Правідэнцыйны дыскурс жыццёвага лёсу К. Крапівы: да юбілею нар. пісьменніка Беларусі / С. Лаўшук // Белая вежа. — 2016. — № 6. — С. 45—50.

Лаўшук, С. С. Кандрат Крапіва і беларуская драматургія / С. С. Лаўшук. — 2-е выд. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — 252 с.

Лаўшук, С. С. Кандрат Крапіва / С. С. Лаўшук // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 1999. — Т. 2. — С. 282—329.

Лаўшук, С. С. Праз церніі да брамы неўміручасці: Кандрат Крапіва і беларуская драматургія / С. С. Лаўшук; НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразн. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2016. — 267 с.

Лепешаў, І. Я. Дазнанні / І. Я. Лепешаў. — Гродна: Абл. аддз-не Беларус. фонду культуры, 2000. — С. 81—85.

Лепешаў, І. Я. Фразеалогія ў творах К. Крапівы: стылістычнае выкарыстанне фразеалагізмаў / І. Я. Лепешаў. — Мінск: Навука і тэхніка, 1976. — 151 с.

Ляшук, В. Я. Вывучэнне творчасці Кандрата Крапівы ў школе: дапам. для настаўнікаў / В. Я. Ляшук, М. І. Яніцкі. — Мінск: Аверсэв, 2007. — 190 с.

Макарэвіч, А. Сатыра Кандрата Крапівы / А. Макарэвіч. — Мінск: Дзяржвыд. БССР, 1962. — 154 с.

Максімовіч, В. А. Шыпшынавы край: старонкі беларус. літ. 20—30-х гг. XX ст.: дапам. для настаўнікаў / В. А. Максімовіч. — Мінск: ИВЦ Минфина, 2002. — С. 74—78.

Максімовіч, В. Кандрат Крапіва і сучаснасць: развагі і думкі з нагоды юбілею / В. Максімовіч // Полымя. — 2016. — № 3. — С. 122—132.

Навуменка, П. І. Вёска на раздарожжы: (раман К. Крапівы «Мядзведзічы») / П. І. Навуменка // Беларуская літаратура. — Мінск: Універсітэцкае, 1990. — Вып. 18. — С. 78—84.

Навуменка, П. Невядомы Крапіва: 95 гадоў з дня нараджэння Кандрата Крапівы / П. Навуменка // Беларус. мова і літ. у шк. — 1991. — № 3. — С. 36—41.

Навуменка, П. Час вяртання даўгоў: неюбілейныя нататкі з нагоды 100-гадовага юбілею / П. Навуменка // Роднае слова. — 1996. — № 3. — С. 3—15.

Рагаўцоў, В. І. Фразеалагічныя каламбуры ў п’есах Кандрата Крапівы / В. І. Рагаўцоў // У ракурсе сучаснага асэнсавання: філалогія: міжкафедральны зб. навук. прац / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Магілёўс. дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова». — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — Вып. 7. — С. 47—52.

Рагойша, В. Пераклаў Кандрат Крапіва / В. Рагойша // Літ. і мастацтва. — 2016. — 4 сак. — С. 3.

Рагуля, А. Традыцыі народнага тэатра ў драматургіі Кандрата Крапівы / А. Рагуля // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: (памяці антраполага З. Мажэйкі): зб. навук. прац (X Міжнар. навук. канф., 29 крас. — 1 мая 2016 г., г. Мінск / рэдкал.: В. Р. Языковіч (старш.) і інш.]. — Мінск: БДУКМ, 2016. — С. 150—151.

Сабалеўскі, А. В. Кандрат Крапіва / А. В. Сабалеўскі // Беларуская літаратура: дапам. для вучняў 10-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання; пад рэд. А. І. Бельскага, М. А. Тычыны. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. — С. 57—74.

Сабалеўскі, А. В. Кандрат Крапіва: постаць і творы / А. В. Сабалеўскі. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Мінск: Нар. асвета, 2003. — 304 с.

Сабалеўскі, А. Творца ў часе і па-за часам: штрыхі да партрэта Кандрата Крапівы / А. Сабалеўскі // Роднае слова. — 2006. — № 2. — С. 6—8.

Семяновіч, А. А. Гісторыя беларускай савецкай драматургіі. 1917—1955 гады / А. А. Семяновіч. — Мінск: Вышэйш. шк., 1990. — С. 162—188, 207—233.

Смольскі, Р. Тэатр у прасторы часу: мастацтвазн. арт., рэц., творч. партрэты / Р. Смольскі. — Мінск: Маст. літ., 1998. — С. 126—134.

Тарасава, Т. М. Маскараднасць у сатырычных камедыях Кандрата Крапівы / Т. М. Тарасава // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры: зб. матэрыялаў (Мінск, Беларусь, 5—6 мая 2016 г.) / рэдкал.: А. І. Лакотка (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 477—480.

Тычко, Г. К. Беларуская літаратура ХІХ — ХХ стагоддзяў: час i асобы / Г. К. Тычко. — Мінск: БДУКМ, 2010. — С. 100—115.

Усікаў, Я. Беларуская камедыя: літ.-крытыч. нарысы / Я. Усікаў. — Мінск: Маст. літ., 1979. — 205 с.

Шакура, С. У. Роля іроніі ў стварэнні камічнага эффекту: (на матэрыяле п’ес К. Крапівы) / С. У. Шакура // Весці НАН Беларусі. — Сер. гуманіт. навук. — 2007. — № 3. — С. 115—120.

Шлях да брамы неўміручасці: матэрыялы Рэспубл. навук. чытанняў, прысвеч. 115-годдзю з дня нараджэння нар. пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3 сак. 2011 г.) / уклад. А. А. Манкевіч. — Мінск: Беларус. навука, 2012. — 165 с.

Ярмак, В. С. Жанр байкі ў творчасці Кандрата Крапівы / В. С. Ярмак // Беларус. мова і літ. — 2007. — № 3. — С. 50—60.