МОВА І СТЫЛЬ ЯНКІ БРЫЛЯ

0
2274

1. Альштынюк, А. Праблема роднай мовы: малая проза Янкi Брыля / А. Альштынюк // Białorutenistyka Białostocka. — Вiałystok, 2012. — Т 4. — С. 217—225.

2. Астапчук, А. М. Парцэляваныя канструкцыі ў мініяцюрах Я. Брыля / А. М. Астапчук // Беларус. лінгвістыка. — 2002. — Вып. 52. — С. 66—71.

3. Астапчук, А. М. Рытміка-меладычная структура мініяцюры Янкі Брыля / А. М. Астапчук // Пісьменнік — мова — стыль: матэрыялы ІІ Міжнар. канф., прысвеч. 75-годдзю з дня нар. праф. Л. М. Шакуна (Мінск, 15—16 ліст. 2001 г.): у 2 т. / рэдкал.: М. Р. Прыгодзіч [і інш.]. — Мінск: РІВШ, 2002. — Т. 1. — С. 18—20.

4. Астапчук, А. М. Сінтаксіс мініяцюр Янкі Брыля / А. М. Астапчук // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2002. — № 1. — С. 74—77.

5. Астапчук, А. М. Структурна-стылістычная арганізацыя мініяцюр Янкі Брыля и яе адлюстраванне ў рускіх перакладах: дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01; 10.02.02 / А. М. Астапчук. — Мінск, 2002. — 18 с.

6. Багамолава, А. І ён жыве…: стылістычнае дэкадзіраванне апавядання «Memento mori» Янкі Брыля / А. Багамолава // Роднае слова. — 2017. — № 8. — С. 38—39.

7. Бардзіян, В. Моўны вобраз апавядальніка (па матэрыялах эсэ Янкі Брыля) / В. Бардзіян // Журналістыка — 2000: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. — Мінск: БДУ, 2000. — С. 20—22.

8. Бардзіян, В. Д. Родная гаворка як ключавы элемент у стварэнні Янкам Брылём сямейнай сагі / В. Д. Бардзіян // Журналістыка — 2009: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 11-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысв. 65-годдзю фак. журналістыкі (3—4 снеж. 2009 г.) / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2009. — С. 235—237.

9. Бардзіян, В. Сінтаксічная роля намінатыва ў творах Янкі Брыля / В. Бардзіян // Журналістыка — 2011: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 13-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысв. 90-годдзю Беларус. дзярж. ун-та (8—9 снеж.) / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2011. — С. 178—181.

10. Бардзіян, В. Стылістычны каларыт эсэістыкі Янкі Брыля / В. Бардзіян // Журналістыка на парозе XXI стагоддзя: вопыт, праблемы, перспектывы: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 55-годдзю фак. журналістыкі, 16 ліст. 1999 г. — Мінск: Асобны Дах, 1999. — С. 53—55.

11. Бардзіян, В. Стылістычная функцыя парцэляцыі ў творах Янкі Брыля / В. Бардзіян // Жыццём і словам прысягаючы…: да 85-годдзя заслуж. работніка адук. Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. М. Я. Цікоцкага: зб. навук. прац / пад агул. рэд. праф. В. І. Іўчанкава. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2007. — С. 35—38.

12. Галай, В. Нямецкія словы ў рамане «Птушкі і гнёзды» Янкі Брыля / В. Галай // Роднае слова. — 2017. — № 8. — С. 40—41.

13. Гаўрош, Н. Слова-характарыстыка ў мастацкім дыскурсе Янкі Брыля / Н. Гаўрош // Роднае слова. — 2017. — № 8. — С. 34—37.

14. Гілевіч, Н. І. Аб адным моўным прыёме Янкi Брыля / Н. І. Гілевіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 1979. — № 3. — С. 38—41.

15. Гілевіч, Н. І. Стылістыка слова ў творах Янкі Брыля / Н. І. Гілевіч // Пісьменнік — мова — стыль: тэз. дакл. і паведамл. міжнар. навук. канф., прысвеч. 70-годдзю з дня нар. праф. Л. М. Шакуна (17—19 вер. 1996 г.) / рэдкал.: М. Р. Прыгодзіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 1996. — С. 38—40.

16. Гусева, Л. Н. Янка Брыль — мастак / Л. Н. Гусева; пад рэд. А. М. Адамовіча. — Мінск: Вышэйш. шк., 1968. — 159 с.

17. Жанравая дынаміка і вобразны свет беларускай літаратуры XX — пачатку XXI стагоддзя: зб. матэрыялаў Рэспубл. навук.-практ. канф., прысв. 100-годдзю з дня нар. Я. Брыля і 95-годдзю з дня нар. У. Калесніка, Брэст, 26 кастр. 2017 г. / пад агул. рэд. У. А. Сенькаўца. — Брэст: БрДУ, 2018. — 203 с.

18. Жураўская, Л. В. Няўласна-простая мова як спосаб перадачы чужой мовы ў апавяданнях Янкі Брыля / Л. В. Жураўская // Актуальные проблемы филологии и общественных наук: сб. науч. статей / Мин-во обр. Респ. Беларусь, Мозыр. гос. пед. ин-т им. Н. К. Крупской. — Мінск: МГПИ, 2001. — С. 33—39.

19. Жураўская, Л. В. Спосабы перадачы чужой мовы ў творах Янкі Брыля (структурна-прагматычны аспект) / Ж. В. Жураўская // Гуманитарные науки на рубеже тысячелетий: к 60-летию УО МГПУ: сб. науч. статей препод., аспирантов и студ. филол. фак. / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО «Мозыр. гос. пед. ун-т». — Мозырь: МГПУ, 2004. — С. 54—57.

20. Каваленка, М. Р. Творчая апрацоўка фразеалагізмаў у творах Янкі Брыля / М. Р. Каваленка // Праблемы беларускай філалогіі:  тэз. дакл. рэспубл. канф., прысв. 50-годдзю БССР і КПБ / навук. рэд. Л. М. Шакун, П. П. Шуба. — Мінск: БДУ імя У. І. Леніна, 1968. — С. 49—50.

21. Казлоўскі, Р. К. Мастацкая адметнасць мініяцюры ў прозе Янкі Брыля / Р. К. Казлоўскі // Рэгіянальныя асаблівасці літаратуры: пісьменнікі Гродзеншчыны: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь; УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы»; навук. рэд. У. I. Каяла. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 50—68.

22. Каленік, І. В. Антрапанімікон апавяданняў Янкі Брыля «Марыля» і «Галя» / І. В. Каленік // Наука, образование и культура: состояние и перспективы инновационного развития: материалы международной научно-практической конференции, г. Мозырь, 27—28 марта 2008 г.: в 2 ч. / редкол.: В. В. Валетов (гл. ред.) [и др.]. — Мозырь: МГПУ, 2008. — Ч. 2. — С. 219—222.

23. Калеснік, У. Янка Брыль: нарыс жыцця і творчасці / У. Калеснік. — Мінск: Нар. асвета, 1990. — 256 с.

24. Канэ, Ю. Плынь: літ. крытыка / Ю. Канэ. — Мінск: Маст. літ., 1983. — С. 3—57.

25. Лісоўская, І. С. Дзеясловы мімікі і жэсту ў працэсе адлюстравання канцэптаў «гора» і «страх» (на матэрыяле рамана Янкі Брыля «Птушкі і гнёзды») / І. С. Лісоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 374—379.

26. Мазуркевіч, Л. М. Адметнасці функцыянавання фразеалагічных адзінак у мове аповесці Я. Брыля «Золак, убачаны здалёк» / Л. М. Мазуркевіч // Беларуская фразеалогія і еўрапейскі моўны кантэкст: зб. навук. артыкулаў: у 2 т. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Брэсцкі дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна», каф. гіст. беларус. мовы і дыялекталогіі. — Брэст, 2009. — Т. 2. — С. 67—69.

27. Нікіфарава, В. Б. Гумар у лірычнай прозе Янкі Брыля (на матэрыяле апавяданняў пра дзяцей) / В. Б. Нікіфарава // Satyra w literaturach wschodnioslowianskich, VI / Uniwersytet w Bialymstoku. Instytut filologii wschodnioslowianskiej; studia pod redakcja W. Supy. — Bialystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, 2005. — С. 180—195.

28. Нікіфарава, В. Б. Лірычнае апавяданне ў жанрава-стылёвай сістэме ранняй творчасці Янкі Брыля / В. Б. Нікіфарава // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики): в 2 ч.: материалы Междунар. науч. конф., Гродно, 15—17 апр. 1998 г. / Гроднен. гос. ин-т им. Янки Купалы; редкол.: Т. Е. Автухович [и др.]. — Гродно: ГрГУ, 1998. — Ч. 2. — С. 188—192.

29. Нікіфарава, В. Б. Раман Янкі Брыля «Птушкі і гнёзды» ў жанрава-стылёвай сістэме беларускага рамана 60-х гг. XX стагоддзя: аўтарэф. дыс. …канд. філал. навук: 10.01.01 / В. Б. Нікіфарава; НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск, 1998. — 20 с.

30. Рачевский, С. Г. Конструкции неполноты в языке произведений народного писателя БССР Янки Брыля: автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.02.02 / С. Г. Рачевский. — Минск, 1987. — 23 с.

31. Рачэўскі, С. Р. Парцэляцыя як сродак экспрэсіўнага выдзялення тэкставых элементаў у творах Янкі Брыля / С. Р. Рачэўскі // Улюбёны ў роднае слова: навук. выд. з нагоды 80-годдзя з дня нар. праф. Ф. М. Янкоўскага: зб. навук. артыкулаў. — Мінск: БДПУ, 2000. — С. 76—84.

32. Рачэўскі, С. Р. Пісьменнік і моўная арганізацыя твора: Канструкцыі непаўнаты / С.  Р. Рачэўскі. — Брэст, 1994. — 73 с.

33. Рачэўскі, С. Р. Фёдар Янкоўскі і Янка Брыль: перазовы ў светаўспрыманні, творчасці і ў мове твораў / С. Р. Рачэўскі // Весн. Брэсц. ун-та. — Сер. філал. навук. — 2008. — № 2. — С. 148—153.

34. Сідарэц, В. С. Ад’ектыўныя словазлучэнні з азначальным прыслоўем у прозе Янкі Брыля / В. С. Сідарэц // Беларус. мова і мовазнаўства: міжвуз. зб. / Мін-ва вышэйш. і сярэд. спец. адук. БССР, Гомел. дзярж. ун-т; рэдкал.: У. В. Анічэнка (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Выд-ва БДУ імя У. І. Леніна, 1974. — Вып. 2. — C. 185—190.

35. Старасценка, Т. Я. Дыскурсны аналіз замалёўкі Янкі Брыля «Усмешка» / Т. Я. Старасценка // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння: зб. навук. артыкулаў: матэрыялы ІІ Міжнар. навук. канф., 17—18 ліст. 2011 г., г. Мінск: да 80-годдзя каф. беларус. мовазнаўства Беларус. дзярж. пед. ун-та імя М. Танка / рэдкал.: Д. В. Дзятко (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДПУ, 2011. — С. 264—266.

36. Трыпуціна, Т. Аналіз слова- і фразеаўжывання ў мастацкім тэксце: (з нарыса пра мову Янкі Брыля): вучэб. дапам. / Т. Трыпуціна; пад рэд. Ф. Янкоўскага; Мін-ва асветы БССР, Мінскі дзярж. пед. ін-т імя А. М. Горкага. — Мінск, 1984. — 75 с.

37. Трыпуціна, Т. М. Змена загалоўкаў у творах Янкі Брыля / Т. М. Трыпуціна // Актуальныя пытанні беларускай лінгвістыкі: да 80-годдзя праф. М. С. Яўневіча: зб. навук. артыкулаў / УА «Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка». — Мінск: БДПУ, 2002. — С. 170—174.

38. Шкраба, Р. Моваю вобразаў: выбр. / Р. Шкраба. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 278—286.