МОВА І СТЫЛЬ НІЛА ГІЛЕВІЧА

0
2518
 1. Аляхновіч, М. М. Гілевіч Ніл Сымонавіч / М. М. Аляхновіч // Беларуская мова: энцыкл. / пад рэд. праф. А. Я. Міхневіча. — Мінск: БелЭн імя П. Броўкі, 1994. — С. 128—131.
 2. Асіпчук, А. М. Антонімы-назоўнікі як адзін са сродкаў выразнасці ў творах Ніла Гілевіча / А.М. Асіпчук // Грані роднага слова : зб. мовазнаўчых навук. арт. (да 80-годдзя праф. П. У. Сцяцко) / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь; УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы»; рэдкал.: І. І. Бубновіч, М. А. Даніловіч, А. І. Багдзевіч. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 33—36.
 3. Багамолава, А. «Гэтых матчыных песень дзівоснае прадзіва…»: лінгвістычны аналіз стылеўтваральных экспрэсіўных сродкаў паэтычнай мовы Ніла Гілевіча / А. Багамолава // Роднае слова. — 2004. — № 12. — С. 26—28.
 4. Бакарыкава, С. А. «Заложнік вечны мары ілюзорнай…»: эпітэты ў вершах Н. Гілевіча / С. А. Бакарыкава // Беларуская фiлалогiя на пачатку XXIстагоддзя: зб. навук. арт. / УА «Беларус. дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка». — Мінск: БДПУ, 2010. — С. 8—11.
 5. Бароўская, І. Вобразна-выяўленчая сістэма песенна-паэтычнай творчасці Ніла Гілевіча / І.Бароўская // Роднае слова. — 2011. — №  — С. 79—82.
 6. Дабрыян, М. В. Сінанімічныя дзеясловы руху ў паэзіі Ніла Гілевіча / М.В. Дабрыян // Беларуская мова ў другой палове XX стагоддзя: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 22–24 кастр. 1997 г.) / рэдкал.: М. Р. Прыгодзіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 1998. — С. 234—236.
 7. Дабрыян, М. В. Сінонімы ў паэзіі Ніла Гілевіча / М.В. Дабрыян // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы / Беларус. дзярж. ун-т, Кафедра сучас. беларус. мовы; пад рэд. А. Я. Міхневіча. — Мінск: РІВШ БДУ, 2004. — Вып.  — С. 54—58.
 8. Кавалёнак, Н. С. Прэфіксальныя дзеясловы руху ў паэтычным радку Ніла Гілевіча / Н. С. Кавалёнак // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы / Беларус. дзярж. ун-т, Кафедра сучас. беларус. мовы. — Мінск: РІВШ, 2013. — Вып. 12. — С. 49—52.
 9. Ламека, Л. Радок чысціні світальнай / Л.Ламека // Маладосць. — 1991. — №  — С. 144—152.
 10. Навасельцава, І. І. Асноўныя асаблівасці лексікі паэтычных твораў Ніла Гілевіча / І.І. Навасельцава // Весн. Беларус. дзярж. эканам. ун-та. — 2000. — №  — С. 83—89.
 11. Навасельцава, І. І. Дзеясловы-сiнонiмы ў паэтычнай мове Нiла Гiлевiча /І. І. Навасельцава // Весцi НАН Беларусi. — Сер. гуманiт. навук. — 2001. — № 2. — С. 117—125.
 12. Навасельцава, І. Канцэпты «дарога», «лёс»у моўнай карціне свету Ніла Гілевіча / І. Навасельцава // Classical and contemporary literature: continuity and prospects of updating: materials of the international scientific conference on November 7–8, 2016. — Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. — № 54. — Р. 11—17.
 13. Навасельцава, І. Канцэпт «дом» у паэзіі Ніла Гілевіча / І. Навасельцава // Białorutenistyka Białostocka: Wszystkie artykuły są recenzowane. — Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2017. — T. 9. — S. 351—363.
 14. Навасельцава, І. І. Лексіка са значэннем колеру ў мове паэзіі Ніла Гілевіча / І. І. Навасельцава // Весці НАН Беларусі. — Сер. гуманіт. навук. — 2006. — № 2. — С. 100—108.
 15. Навасельцава, І.«Маё багацце ўсё ў слове…» / І. Навасельцава // Маладосць. — 2001. — № 10. — С. 197—209.
 16. Навасельцава, І. І. Мастацка-выяўленчыя сродкі і формы іх выражэння ў паэтычнай мове Ніла Гілевіча / І. І. Навасельцава // Веснік БДУ. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2001. — № 1. — С. 58—64.
 17. Навасельцава, І. І. Мова паэзіі Ніла Гілевіча: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / І.І. Навасельцава. — Мінск, 2002. — 16 с.
 18. Навасельцава, І. І. Мова паэзіі Ніла Гілевіча: дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01/ І. І. Навасельцава; НАН Беларусi, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа. — Мінск, 2002. — 109 с.
 19. Навасельцава, І. І. Параўнальныя звароты з нацыянальна-культурным складнікам у мове паэзіі Ніла Гілевіча / І.І. Навасельцава // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры: зб. матэрыялаў (Мiнск, Беларусь, 5–6 мая 2016 г.) / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 361—364.
 20. Навасельцава, І. Раздольна-вячыстая мова: творчасць Нiла Гiлевiча з пункту гледжання маладога моваведа / І. Навасельцава // Маладосць. — 1998. — № 10. — С. 231—243.
 21. Навасельцава, І. Слова-вобраз у паэтычным кантэксце Ніла Гілевіча / І. Навасельцава // Мова — Літаратура — Культура: матэрыялы V Міжнар. навук. канф. (да 80-годдзя праф. Л. М. Шакуна), Мінск, 16–17 ліст. 2006 г. / Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск: Права і эканоміка, 2007. — С. 337—340.
 22. Навасельцава, І. І. Структурна-семантычнае выражэнне перыфраз  ў паэтычнай мове Нiла Гiлевiча /І. І. Навасельцава // Пісьменнік — мова — стыль: матэрыялы ІІ Міжнар. канф., прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння праф. Л. М. Шакуна (Мінск, 15–16 ліст. 2001 г.): у 2 т. / рэдкал.: М. Р. Прыгодзіч [і інш.]. — Мінск: РІВШ, 2002. — Т. 1. — С. 188—190.
 23. Навасельцава, І. І. Час у мастацкай карціне свету Ніла Гілевіча / І.І. Навасельцава // Личность — слово — социум: материалы VII Международной научно-практической конференции, 11—12 апр. 2007 г., г. Минск: сб.: в 3 ч. / отв. ред. Т. А. Фалалеева]. — Минск: Паркус плюс, 2007. — Ч.  — С. 147—152.
 24. Навасельцава, І. І. Фразеалагiзмы ў паэтычнай мове Нiла Гiлевiча / І. І. Навасельцава // Весцi НАН Беларусi. — Сер. гуманiт. навук. — 2000. — № 2. — С. 125—133.
 25. Нуждзіна, Т. Вобразна-песенны лад лірыкі Ніла Гілевіча / Т.Нуждзіна // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. — Мінск: Права і эканоміка, 2014. — Вып.  — С. 162—167.
 26. Нуждзіна, Т. Ніл Гілевіч: маштабнасць таленту і веліч асобы / Т. Нуждзіна. — Мінск: Про Хрысто, 2015. — 178 с.
 27. Рагаўцоў, В. Маўленчае выражэнне камічнага ў п’есах Ніла Гілевіча: стылістычныя фігуры / В. Рагаўцоў // Роднае слова. — 2006. — № 6. — С. 19—21.
 28. Рагаўцоў, В. Маўленчае выражэнне камічнага ў п’есах Ніла Гілевіча: тропы / В. Рагаўцоў // Роднае слова. — 2006. — № 9. — С. 35—37.
 29. Рагаўцоў, В. Маўленчае выражэнне камічнага ў п’есах Ніла Гілевіча: фразеалагічныя і афарыстычныя сродкі, выслоўі, цытаты, граматычныя сродкі / В. Рагаўцоў // Роднае слова. — 2007. — № 4. — С. 20—23.
 30. Рагаўцоў, В. Маўленчае выражэнне камічнага ў п’есах Ніла Гілевіча: лексічныя сродкі / В. Рагаўцоў // Роднае слова. — 2007. — № 5. — С. 20—23.
 31. Рагаўцоў, В. Маўленчае выражэнне камічнага ў п’есах Ніла Гілевіча: разнатыпныя сродкі / В. Рагаўцоў // Роднае слова. — 2007. — № 6. — С. 15—17.
 32. Сіненка, Г. Д. Ніл Гілевіч: нарыс творчасці / Г. Д. Сіненка. — Мінск: Вышэйш. шк., 1981. — 269 с.
 33. Смаль, В. Сінанімія ў кантэксце паэзіі Н.Гілевіча і Н. Мацяш / В. Смаль // Моўнакультурная прастора Берасцейшчыны: зб. навук. арт. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна», Кафедра гіст. беларус. мовы і дыялекталогіі. — Брэст: Альтернатива, 2010. — С. 191—197.
 34. Смольская, Т. А. Праблема моўнага вобраза аўтара-апавядальніка ў рамане Ніла Гілевіча «Родныя дзеці»/ Т. А. Смольская // Исследование проблем экономических, трудовых и политико-правовых отношений, обучения и воспитания: сб. науч. ст. / УО Федерации профсоюзов Белорус. «Междунар. ин-т трудовых и соц. отношений». — Минск: МИТСО, 2002. — С. 331—337.
 35. Старычонак, В. Тыпы метафар у творчасцi Нiла Гiлевiчa / В. Старычонак // Роднае слова. — 2001. — № 9. — С. 27—29.
 36. Шпак, В. П. Колеравыя эпітэты ў мове паэтычных твораў Ніла Гілевіча / В.П. Шпак // Содружество наук. Барановичи–2016: материалы XII Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, Барановичи, 19–20 мая 2016 г.: в 3 ч. / М-во обр. Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т, Студенч. науч. о-во БарГУ; редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. —Барановичи: РИО БарГУ, 2016. — Ч. 1. — С. 75—77.
 37. Шчэрба, Н. Дзеяслоўныя сінонімы ў рамане Н. Гілевіча «Родныя дзеці» / Н.Шчэрба // Мова — Літаратура — Культура: матэрыялы V Міжнар. навук. канф. (да 80-годдзя праф. Л. М. Шакуна), Мінск, 16–17 ліст. 2006 г. / Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск: Права і эканоміка, 2007. — С. 360—363.