НАРОДНЫЯ ПАЭТЫ І ПІСЬМЕННІКІ БЕЛАРУСІ НА СТАРОНКАХ ЧАСОПІСА «РОДНАЕ СЛОВА»

0
5307

РЫГОР БАРАДУЛІН

Азгур, З. «Маё натхненне — беларуская спадчына»: (гутарыў Б. Крэпак). — 1988. — № 2. — С. 73.

Астраух, А. «Долі іншай не трэба зямной…»: нататкі пра паэзію Рыгора Барадуліна. — 2000. — № 12. — С. 15.

Астраух, А. «Каб звонам рыфма йшла прамая…»: гумар як адна з вызначальных рысаў паэтычнага дару Рыгора Барадуліна. — 1998. — № 2. — С. 54—60.

Астраух, А. «Чортава рабрына» сатыры Рыгора Барадуліна. — 1998. — № 3. — С. 32—40.

Барысюк, Т. «Рунець, красаваць, налівацца» — вечна!: пошукі неўміручасці ў паэзіі Рыгора Барадуліна. — 2011. — № 9. — С. 25.

Бельскі, А. Зорка Палын: Тэма чарнобыльскай трагедыі ў беларускай паэзіі: [Р. Барадулін «Зажураны трыпціх» і інш.]. — 1990. — № 3. — С. 37 — 38.

Буланда, В. Вывучэнне верша Рыгора Барадуліна «Бацьку» ў V класе. — 1999. — № 1. — С. 90.

Быкаў, В. Майстра нацыянальнай культуры: Рыгору Барадуліну — 60. — 1995. — № 2. — С. 14.

Гарэлік, Л. Паўстагоддзя на ніве беларускай паэзіі: cветлы геній Рыгора Барадуліна. — 2010. — № 2. — С. 5.

Гарэлік, Л. Пад знакам поўні: творчасць Рыгора Барадуліна. — 1988. — № 11. — С. 39 — 43; 1989. — № 1. — С. 39—42.

Гарэлік, Л. Радзіму любяць не па абавязку: творчасць Рыгора Барадуліна ў школьнай праграме. — 1993. — № 8. — С. 3—12.

Гарэлік, Л., Гібкоўскі, А. Жыццё зямное — рэпетыцыя: новыя публікацыі Рыгора Барадуліна. — 1995. — № 2. — С. 14—17.

Герцык, А. Паэтычны свет Рыгора Барадуліна: урок беларускай літаратуры (ХІ клас). — 2012. — № 1. — С. 75; 2012. — № 2. — С. 68.

Гніламёдаў, У. Паэзія і час (50—80-я гады): [кн. Р. Барадуліна «Вечалле» і «Маўчанне перуна»]. — 1988. — № 4. — С. 47—48.

Гніламёдаў, У. Усё — жывое: развагі пра паэзію Рыгора Барадуліна. — 1999. — № 4. — С. 6.

Гніламёдаў, У., Чабан, Т. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ — ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура пасляваеннага часу: [Рыгор Барадулін]. — 1994. — № 7-8. — С. 96—97.

Грыцаль, Т. Вывучэнне паэмы Рыгора Барадуліна «Вяртанне ў першы снег» у IX класе. — 2001. — № 10. — С. 59.

Доўгаль, Д. Вербалізацыя этыкетных жэстаў у эпісталярным тэксце: з ліставання Рыгора Барадуліна і Васіля Быкава. — 2011. — № 4. — С. 48.

Дуброўскі, А. Методыка семантычнага аналізу рытмічнай арганізацыі верша: на матэрыяле паэзіі Рыгора Барадуліна. — 2007. — № 2. — С. 19—23.

Дуброўскі, А. Метрычная арганізацыя вершаванага тэксту: на матэрыяле паэзіі Рыгора Барадуліна. — 2007. — № 10. — С. 19—21.

Дуброўскі, А. Сінтаксічныя аспекты вершаванага рытму: методыка семантычнага аналізу: на матэрыяле паэзіі Рыгора Барадуліна. — 2007. — № 6. — С. 11—14.

Карлюкевіч, А. «…Як ацішэць, абымшэць, адтаць?»: рэкі і азёры ў паэзіі Рыгора Барадуліна. — 2000. — № 12. — С. 92.

Каўпак, Н. «Гурба з белаю спінаю»: метафара ў паэзіі Рыгора Барадуліна. — 1999. — № 1. — С. 28.

Лаўрык, Т. «Маланкай кшчоны паганец»: сустрэча з Рыгорам Барадуліным. «Талент — гэта палон, не ўцякаюць з якога…»: старонка ў альбоме Рыгора Барадуліна. — 2005. — № 2. — С. 77.

Лойка, А. Пра Барадуліна — без цытатаў… — 2000. — № 2. — С. 14.

Майсейчык, А. З прыродай зліўшыся душою: экалагічныя клопаты паэзіі: [Р. Барадулін «Свой лес — свае зайцы»]. — 1989. — № 6. — С. 29—30.

Максімовіч, В. «Каб не страціць святое штосьці…»: нацыянальны космас у творчасці Рыгора Барадуліна. — 1994. — № 7-8. — С. 25—32.

Навуменка, П. Кніга мудрая, свежая, вострая: пра кнігу Р. Барадуліна «Аратай, які пасвіць аблокі». — 1995. — № 10. — С. 181—182.

Несцяровіч С. Іван Навуменка, Рыгор Барадулін: біяграфія і творчасць (ХІ клас). — 2010. — № 12. — С. 74.

Новік, М. «Пачуць, як душу адмыкае Бог…»: афарыстычныя выслоўі Рыгора Барадуліна. — 2007. — № 10. — С. 22—24.

Патапенка, Ю. Параўнальны аналіз моўных сродкаў Уладзіміра Дубоўкі і Рыгора Барадуліна. — 2000. — № 7. — С. 12.

Рамза, Т. Верш «Быць!» Рыгора Барадуліна: аналіз паэтычнага тэксту. — 2008. — № 2. — С. 77.

Сабуць, А. «Расток радка, галінка верша»: пра барадулінскае майстэрства паэзіі. — 2010. — № 6. — С. 26.

Сабуць, А., Шандроха, Н. «Біблія слова матулінага»: барадулінскае ліставанне з маці. — 2011. — № 6. — С. 28.

Скобла, М. Быць нататнікам Бога: пра кнігу «Ксты» Рыгора Барадуліна. — 2006. — № 10. — С. 12.

Смыкоўская, В. «А песня не носіць ярма…»: вывучэнне жыццёва-творчага шляху Рыгора Барадуліна ў ІХ класе. — 1999. — № 3. — С. 140; № 4. — С. 85.

Старасценка, Т. Стылістычны аналіз верша «Наведвайце бацькоў…» Рыгора Барадуліна. — 2010. — № 5. — С. 68.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: Хто напісаў вершы пад назвай «Малітва»? Якія тэмы, акрамя рэлігійных, раскрываюцца ў іх? — 1997. — № 3. — С. 116.

Старычонак, В. Філасофская лірыка Рыгора Барадуліна праз прызму метафары. — 2000. — № 2. — С. 17.

Торра, В. Закаханы ў кожны гук чароўны: эўфанічная арганізацыя паэтычнай мовы Рыгора Барадуліна — 2005. — № 2. — С. 13.

Цімошык, Л. Урокі Быкава: гутарка з Рыгорам Барадуліным. — 2004. — № 1. — С. 93.

 

Успаміны

…Дзіцячая душа… паўстае супроць усялякага фальшу і хлусні (Т. Лаўрык перачытвае ўспаміны пісьменніка). — 2005. — № 2. — С. 79.

 

Песні на вершы Рыгора Барадуліна

Балада ў гонар хлеба. Музыка Э. Зарыцкага. — 2001. — № 2. — С. 85.

Беларусь, — ты мой сон велікодны… Музыка Э. Зарыцкага. — 2001. — № 2. — С. 85.

Будзьма! Музыка Э. Зарыцкага. — 2001. — № 3. — С. 105.

Залатая брама. Музыка Э. Зарыцкага. — 2001. — № 2. — С. 86.

Колькі год Беларусі. Музыка Я. Навуменкі. — 1996. — № 4. — С. 96—97.

Трэба дома бываць часцей. Музыка І. Лучанка. — 1993. — № 8. — С. 80.

Усё жыццё — паўтор… Музыка Э. Зарыцкага. — 2001. — № 2. — С. 84.

 

Каляровыя ілюстрацыі

Партрэт Рыгора Барадуліна. — 1993. — № 8. — Верхняя вокладка.

Партрэт Рыгора Барадуліна: 60 гадоў з дня нараджэння. — 1995. — № 2. — Ніжняя вокладка.

Фотаздымак Рыгора Барадуліна з маці. — 1999. — № 4. — Верхняя вокладка.

 

ПЯТРУСЬ БРОЎКА

Азгур, З. «Маё натхненне — беларуская спадчына»: (гутарыў Б. Крэпак). — 1988. — № 2. — С. 73.

Арочка, М. Гонар і слава народа: (пра верш П. Броўкі «Кастусь Каліноўскі»). — 1988. — № 1. — С. 57.

Арочка, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура перыяду Вялікай Айчыннай вайны 1941 — 1945 гг.: [Пятрусь Броўка]. — 1993. — № 7. — С. 47.

Арочка, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура пасляваеннага часу: [Пятрусь Броўка]. — 1993. — № 9. — С. 44—45.

Бандарэнка, К. Творчасць Петруся Броўкі ў беларускай музыцы: балет Генрыха Вагнера «Святло і цені». — 2000. — № 6. — С. 80.

Баўтрэль, І. Паэзія Петруся Броўкі: дарога да майстэрства. — 2010. — № 6. — С. 8.

Белік, Г. Выяўленне гуманістычнага ідэалу ў лірыцы Петруся Броўкі: план урока па беларускай літаратуры. IX клас. — 2001. — № 12. — С. 47.

Давідоўская, Л. Лаўрэаты Купалаўскіх прэмій: Аляксей Пысін. Пятрусь Броўка. — 2002. — № 7. — С. 91.

Карэліна, М. Нацыянальны партрэтыст: партрэты Адама Міцкевіча і Петруся Броўкі ў выкананні Сямёна Геруса. — 2005. — № 11. — С. 91.

Курачкіна, Г. «Будзьце пільнымі!»: Пятрусь Броўка «Голас сэрца». — 1990. — № 3. — С. 30—32.

Ліцяга, Н. «Калі ласка!» Петруся Броўкі: урок беларускай літаратуры ў V класе. — 2011. — № 9. — С. 63.

Ляшчэня, Т. «А я ж у сэрцы не змяніўся…»: пра вакальны цыкл Анатоля Багатырова на вершы Петруся Броўкі. — 2003. — № 8. — С. 84.

Макаранка, Т. Пятрусь Броўка — Якубу Коласу: аўтографы, дарчыя надпісы, прысвячэнні. — 2011. — № 6. — С. 94.

Максімовіч, В. «Лёгкія крокі на вузкай сцяжынцы…»: верш Петруся Броўкі «Пахне чабор». — 1995. — № 6. — С. 3 — 7.

Мішчанчук, М. «На сэрцы шчасця асалода…»: лірыка кахання Петруся Броўкі. — 2005. — № 6. — С. 3.

Пратасевіч, М. «І нехта ўспомніць пра мяне»: канцэпцыя новай экспазіцыі Літаратурнага музея Петруся Броўкі. — 2004. — № 6. — С. 89.

Пратасевіч, М. «І я ўстаю насустрач песні…»: пра песні паводле твораў Петруся Броўкі. — 1995. — № 6. — С. 177—183.

Салаўёва, Т. Творы П. Броўкі ў музыцы. — 1988. — № 2. — С. 67—70.

Сенькавец, У. Вывучэнне творчасці Петруся Броўкі ў Х класе. — 2009. — № 7. — С. 76.

Чарэшка, Т. Боль памяці: літаратурна-музычная кампазіцыя паводле серыі карцін М. Савіцкага «Лічбы на сэрцы» і паэмы П. Броўкі «Голас сэрца». — 1991. — № 7-8. — С. 101—105.

Яфімава, М. «Мне запала песня ў сэрца»: сцэнарый літаратурна-музычнага вечара. — 1990. — № 6. — С. 52 — 59.

 

Песні на вершы Петруся Броўкі

Александрына. Музыка У. Мулявіна. — 1995. — № 6. — С. 187.

Будзь верны. Музыка І. Раманчука. — 1995. — № 6. — С. 183.

Пахне чабор. Музыка Ю. Талесніка. — 1995. — № 6. — С. 185—186.

Я не магу на вас забыцца. Музыка І. Лучанка. — 1995. — № 6. — С. 184, 2007. — № 6. — С. 96.

 

Наглядны матэрыял

Партрэт Петруся Броўкі. — 1995. — № 6. — Верхняя вокладка.

Фотапартрэт Петруся Броўкі (фота А. Каляды). — 2000. — № 6. — Ніжняя вокладка.

 

ЯНКА БРЫЛЬ

Азгур, З. «Маё натхненне — беларуская спадчына»: (гутарыў Б. Крэпак). — 1988. — № 2. — С. 73.

Андраюк, С. Літаратура на мяжы стагоддзяў: колькі разважанняў пра творчасць Янкі Брыля і Васіля Быкава. — 2003. — № 3. — С. 15.

Андраюк, С. Маці і дзеці: вобраз маці ў творчасці Янкі Брыля. — 2007. — № 8. — С. 3—5.

Андраюк, С. Трагічныя старонкі сямейнай сагі: аповесць «Муштук і папка» Янкі Брыля — 2005. — № 1. — С. 41.

Астапчук, А. Мастацкі пераклад у вывучэнні тэксту: на матэрыяле мініяцюры Янкі Брыля. — 2001. — № 9. — С. 55.

Бабіч, Ю. «…І трохі аранжавы ад заранкі паўзмрок»: аранжавы колер і яго адценні ў творах Уладзіміра Караткевіча і іншых беларускіх пісьменнікаў: [Янка Брыль]. — 2007. — № 10. — С. 28—29.

Бугаёў, Д. Выпушчаныя на свабоду: пра публікацыю брылёўскіх мініяцюр. — 1995. — № 8. — С. 21—24.

Бугаёў, Д. Служэнне Беларусі: развагі пра творчасць Янкі Брыля. — 1997. — № 8. — С. 9—24.

Вабішчэвіч, В. І будзе смачны хлеб духоўны: гістарычны каментар да аповесці Янкі Брыля «Сірочы хлеб». — 1992. — № 7-8. — С. 77—84.

Данільчык, А. Шлях да зямлі запаветнай: героі Янкі Брыля, Кастуся Акулы, Прыма Леві ў пошуках волі. — 1999. — № 1. — С. 21.

Крэнь, І. Кніга яго жыцця: 75 гадоў з дня нараджэння Янкі Брыля. — 1992. — № 7-8. — С. 117 — 127.

Ліс, В. «Паэты пачынаюцца з тых дзён…»: праблема фармавання асобы ў аповесці Янкі Брыля «Сірочы хлеб». — 2001. — № 8. — С. 28.

Лугоўскі, А. «…Вышэй за ўсё і перш за ўсё — чалавечнасць»: метадычныя парады па вывучэнні апавяданняў Янкі Брыля (Х клас). — 2012. — № 7. — С. 59.

Лугоўскі, А. З любоўю да чалавека: (вывучэнне апавяданняў Янкі Брыля ў Х класе): [«Галя», «Марыля», «Mеmеntо mоrі»]. — 1988. — № 12. — С. 34—41.

Лугоўскі, А. Літаратурная віктарына па творчасці Янкі Брыля. — 1989. — № 3. — С. 52—56.

Лугоўскі, А. Майстар лірычнай прозы: (вывучэнне апавяданняў Янкі Брыля ў Х класе): [«Маці», «Гуртавое»]. — 1989. — № 1. — С. 30—33.

Лугоўскі, А. Раман Янкі Брыля «Птушкі і гнёзды»: урок пазакласнага чытання ў Х класе. — 1989. — № 2. — С. 19—22.

Мушынская, Т. «Пра шлях да святла…»: чатыры ўрокі па рамане Янкі Брыля «Птушкі і гнёзды» ў ХІ класе. — 2002. — № 8. — С. 45.

Скібіцкая, Л. «Чэхаву я абавязаны вельмі многім…»: Янка Брыль пра жыццё і творчасць Антона Чэхава. — 1997. — № 10. — С. 121—128.

Старасценка, Т. Стылістычны аналіз нарыса «Пошукі слова» Янкі Брыля. — 2010. — № 2. — С. 59.

Трыпуціна, Т. Слова ў арыгінале і перакладзе: назіранні над перакладамі твораў Янкі Брыля на рускую мову. — 1998. — № 1. — С. 56—64.

Тычына, М. Ісці ў свет — і не губляць сябе: беларуская проза апошніх гадоў: [Я. Брыль. «З людзьмі і сам-насам»]. — 1997. — № 7. — С. 12—20.

Тычына, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура пасляваеннага часу: [Янка Брыль]. — 1994. — № 1. — С. 43—44.

Украінка, С. «Быць самім сабою…»: да пытання «асоба аўтара» і «вобраз аўтара» ў мініяцюрах Янкі Брыля. — 2002. — № 8. — С. 3.

Шапран, С.  «Гэта нямала — быць сапраўдным і чэсным пісьменнікам»: Успамінаючы Івана Антонавіча Брыля. — 2012. — № 8. — С. 60.

Шарапа, А. Беларуская навела пра вайну: «Рускі» Максіма Гарэцкага і «Memento mori» Янкі Брыля. — 2008. — № 12. — С. 19.

Яфімава, М. «Усё жыццё ў народзе і з народам…»: сцэнар літаратурнай вечарыны. — 1992. — № 11. — С. 54—57.

 

Артыкулы Янкі Брыля

Мой радавод. — 2005. — № 6. — С. 85.

«Песню любілі любоўю ціхай…»: пра народны спеў (вытрымкі з твораў). — 2002. — № 8. — С. 96.

У вянок «Роднаму слову». — 1996. — № 4. — С. 134.

 

Наглядны матэрыял

Партрэт Янкі Брыля. — 1992. — № 7-8. — Ніжняя вокладка.

Партрэт Янкі Брыля. Фота У. Крука. — 1989. — № 3. — Ніжняя вокладка.

Партрэт Янкі Брыля. — 2002. — № 8. — Верхняя вокладка.

Фотапартрэт Янкі Брыля. — 1992. — № 7-8. — Ніжняя вокладка.

Фотапартрэт Янкі Брыля. — 1997. — № 8. — Ніжняя вокладка.

 

ВАСІЛЬ БЫКАЎ

Алейнік, Л. Гераізм і подласць, мужнасць і баязлівасць: раман «Кар’ер» Васіля Быкава. — 2005. — № 3. — С. 49.

Андраюк, С. Літаратура на мяжы стагоддзяў: колькі разважанняў пра творчасць Янкі Брыля і Васіля Быкава. — 2003. — № 3. — С. 15.

Барадзіна, А. Увасабленне нацыянальнай адметнасці беларусаў у аповесці  В. Быкава «Знак бяды»: урок-семінар. — 1998. — № 7. — С. 109—116.

Барадулін, Р. Васілёк у жыце Беларушчыны. — 1994. — № 6. — С. 57—58.

Бубнова, Г. Трагічная праўда часу: урок пазакласнага чытання паводле апавядання Васіля Быкава «На Чорных лядах» (Х клас). — 1999. — № 8. — С. 93.

Бугаёў, Д. Вобраз маці і ўвогуле жанчыны ў творах Васіля Быкава. — 2006. — № 1. — С. 17.

Бугаёў, Д. Коласаўская традыцыя ў творчасці Васіля Быкава. — 2002. — № 11. — С. 7.

Бугаёў, Д. Несуцяшальны дыягназ: новыя творы Васіля Быкава: [апавяданні «На чорных лядах», «Перад канцом», «Бедныя людзі», «Жоўты пясочак», «Зенітчыца», «Пагорак», «Палкаводзец», «Палітрук Каламіец», «Падоранае жыццё», «Кацюша», «Сцяна»]. — 1995. — № 12. — С. 11—20.

Бугаёў, Д. Праўда Васіля Быкава. — 2004. — № 1. — С. 13.

Бугаёў, Д. Трагедыя на зыходзе вайны: аповесць Васіля Быкава «Пакахай мяне, салдацік». — 1997. — № 2. — С. 10—21.

Бугаёў, Д. Трагічная праўда часу: аповесць В. Быкава «Сцюжа». — 1994. — № 6. — С. 10—13.

Бугаёў, Д. Чалавечнасць Васіля Быкава. — 2005. — № 1. — С. 91.

Бугаёў, Д. Шматзначная ёмістасць апавядання: пра новы твор Васіля Быкава (апавяданне «Труба»). — 1999. — № 1. — С. 14.

Буто, В. Селянін у аповесці Васіля Быкава «Аблава». — 2002. — № 6. — С. 20.

Вабішчэвіч, В. Горкая праўда вайны: аповесць «Балота» Васіля Быкава. — 2005. — № 1. — С. 15.

Васючэнка, П. Каля вытокаў мыслення: [з вопыту работы настаўніцы СШ № 121 г. Мінска А. У. Бурбоўскай па вывучэнні апавядання К. Чорнага «Вялікае сэрца» і аповесці В. Быкава «Жураўліны крык»]. — 1988. — № 10. — С. 10 — 12.

Верціхоўская, М. «Усё мінецца, а праўда застанецца»: сістэма ўрокаў па аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». — 1991. — № 12. — С. 48—55.

Верціхоўская, М. Глядзець у глыбіні тэксту: выкарыстанне метаду Я. М. Ільіна (пры вывучэнні аповесці Васіля Быкава «Абеліск»). — 1988. — № 5. — С. 8—15.

Верціхоўская, М. З верай у чалавека: жанрава-тэматычна-выяўленчыя адметнасці твораў Васіля Быкава 1990-х гг. — 2004. — № 12. — С. 37.

Воюш, І. Вайна ў дзіцячым сэрцы: проза Васіля Быкава на ўроку развіцця мовы. — 2004. — № 7. — С. 34.

Воюш, І. Зварот да гераіні (воблакі васьмідзясятых): жаночыя вобразы ў творах Васіля Быкава і Івана Пташнікава. — 2002. — № 10. — С. 10.

Геніюш, І. Урок-суд над здраднікамі: па аповесці В. Быкава «Жураўліны крык». — 1990. — № 2. — С. 32—34.

Дзянісава, Н. Аўтарскія пераклады Васіля Быкава. — 2000. — № 3. — С. 3.

Дзянісаў, У. Вельмі прыкметны кампанент: эпітэт у пейзажных замалёўках Васіля Быкава: [аповесць «Жураўліны крык»]. — 1995. — № 10. — С. 51—55.

Доўгаль, Д. Вербалізацыя этыкетных жэстаў у эпісталярным тэксце: з ліставання Рыгора Барадуліна і Васіля Быкава. — 2011. — № 4. — С. 48.

Жаўняк, Н. Маштабнасць вобразаў Петрака і Сцепаніды ў аповесці «Знак бяды» Васіля Быкава: урок беларускай літаратуры ў ХІ, ХІ΄ класах. — 2009. — № 6. — С. 80.

Жуковіч, М. Біяграфія Васіля Быкава: дыстанцыйны ўрок літаратуры з выкарыстаннем інтэрнэту. ХI клас. — 2005. — № 1. — С. 48.

Запрудскі, І. Настальгічная навацыя, або Водар іранічнага блазенства: пра аповесць Васіля Быкава «Ваўчыная яма». — 1999. — № 12. — С. 3.

Іконнікава, Л. Час і эпоха ў аўтабіяграфічнай кнізе «Доўгая дарога дадому» Васіля Быкава. — 2006. — № 2. — С. 9.

Казлоўская, А. «Альпійская балада» Васіля Быкава на балетнай сцэне. — 1999. — № 3. — С. 200.

Капшай, Н. Чалавек за «мурам» і «сцяной»: параўнальнае вывучэнне твораў Ж. П. Сартра і В. Быкава. — 1999. — № 5-6. — С. 8.

Кручок, М. Рыцар сумлення і свабоды: сцэнар школьнай вечарыны, прысвечанай Васілю Быкаву. — 2004. — № 3. — С. 81 — 83.

Курчанкава, Ю. Аповесць Васіля Быкава «Воўчая зграя» ў музыцы: опера Г. Вагнера «Сцежкаю жыцця». — 1999. — № 5-6. — С. 123.

Лугоўскі, А. Аповесць Васіля Быкава «Аблава». — 1990. — № 3. — С. 23—26.

Лугоўскі, А. Мужная праўда: да вывучэння творчасці В. Быкава ў ХІ класе. — 1990. — № 2. — С. 24—31.

Лявонава, Е. Творчасць Васіля Быкава і Жана Поля Сартра праз прызму традыцыі Дастаеўскага: філасофска-эстэтычныя перасячэнні. — 2000. — № 1. — С. 26; № 2. — С. 24.

Лявоненка, С. Кантрольны ўрок па аповесці «Аблава» Васіля Быкава. ІХ клас. — 2004. — № 2. — С. 55.

Ляшук, В. Быць народам: урокі па вывучэнні аповесці В. Быкава «Абеліск» у VІІІ класе. — 1997. — № 3. — С. 124—130; № 4. — С. 102—108.

Марачкін, А. Быкаў ёсць праўдзівы чалавек. — 1994. — № 6. — С. 58.

Мачэль, А. Васіль Быкаў. Звесткі пра жыццё і творчасць: Х клас. — 2008. — № 6. — С. 39.

Мачэль, А. Выпрабаванне вайной: урок-канферэнцыя па аповесці «Жураўліны крык» Васіля Быкава. VІІ клас. — 2004. — № 1. — С. 29.

Міцура, Д. Спасцігаючы час: псіхолага-педагагічныя рэкамендацыі да ўрока пазакласнага чытання па аповесці Васіля Быкава «Аблава». — 1990. — № 3. — С. 27 — 29.

Навумчык, М. «Знак бяды» Васіля Быкава: тэставы кантроль у ХІ класе. — 2004. — № 1. — С. 26.

Несцяровіч, С. Літаратурны дыктант: біяграфія і творчасць Васіля Быкава (ХІ клас). — 2010. — № 9. — С. 81.

Нячай, В. «Звышлітаратура» Васіля Быкава на беларускім экране. — 2004. — № 6. — С. 84.

Нячай, В. Гісторыя ў вобразах: на беларускім экране — мінуўшчына [В. Быкаў «Знак бяды»]. — 1996. — № 3. — С. 133.

Нячай, В. Творы Васіля Быкава на экране. — 1988. — № 7. — С. 59 — 65; № 3. — С. 63—68.

Пажарыцкі, М. Матыў «Раскіданага гнязда» ў творчасці Васіля Быкава. — 2000. — № 9. — С. 13.

Пажарыцкі, М. Мова твораў Васіля Быкава: лінгвістычна-культуралагічны аналіз. — 2002. — № 1. — С. 41.

Пажарыцкі, М. Смех скрозь слёзы: апавяданне Васіля Быкава «Народныя мсціўцы». — 1999. — № 5-6. — С. 16.

Пестава, Н. Вывучэнне аповесці «Жураўліны крык» Васіля Быкава: урок-памяць. VIII клас. — 2006. — № 12. — С. 43.

Петрушкевіч, А. Mеmеntо mоrі, або Сваіх стратаў не было: апавяданне «На балотнай сцяжыне» Васіля Быкава. — 2004. — № 6. — С. 6.

Прыгодзіч, З. У пошуках ідэалу: [В. Быкаў. «Знак бяды»]. — 1988. — № 9. — С. 38—41; № 11. — С. 30—32.

Пятровічава, Л., Андрэева, В. Тэксталогія аповесці «Мёртвым не баліць» Васіля Быкава: аналіз лексіка-стылістычных правак у прыжыццёвых перавыданнях. — 2010. — № 6. — С. 41.

Рашэтнікава, Н. Б. Вывучэнне творчасці Васіля Быкава ў Х класе: [аповесці «Сотнікаў», «Абеліск»]. — 1988. — № 1. — С. 51—53.

Сасімовіч, А. Партызанская этыка герояў аповесці «Круглянскі мост» Васіля Быкава: Урок пазакласнага чытання. ІХ клас. — 2004. — № 8. — С. 42.

Солахаў, А. Васіль Быкаў: літаратурная віктарына. — 1999. — № 5-6. — С. 113.

Станулевіч, І. Ваеннае каханне вачамі Васіля Быкава. — 2000. — № 9. — С. 8.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: Хто з беларускіх мастакоў звяртаўся да асобы і творчасці В. Быкава? — 1997. — № 2. — С. 116.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: Хто з герояў В. Быкава доўгія месяцы прабіраўся дамоў, каб зірнуць на сваё падвор’е, родныя краявіды, а затым — памерці? — 1997. — № 2. — С. 116.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: Які вядомы твор В. Быкава заканчваецца радкамі: «З наганам нагатове ён памалу патупаў да ўзлесся…»? — 1997. — № 2. — С. 116.

Сыч, М. Выхаванне праўдай: Творчасць Васіля Быкава. — 1994. — № 6. — С. 3 — 10.

Тарасенка, Т. Стылістычная функцыя кантрасту ў дыялогах твораў Васіля Быкава. — 1998. — № 8. — С. 69 — 76.

Трыгубовіч, Н. «Іх вечныя агні»: французская педагагічная майстэрня па апавяданні «Незагойная рана» Васіля Быкава (VII клас). — 2012. — № 9. — С. 69.

Тычына, М. Ад «Музыкі» Максіма Багдановіча да «Музыкі» Васіля Быкава: да стагоддзя першапублікацыі літаратурнай казкі «Музыка» Максіма Багдановіча. — 2007. — № 7. — С. 7—9.

Тычына, М. Апошнія творы Васіля Быкава. — 2004. — № 2. — С. 23—27.

Тычына, М. Ісці ў свет — і не губляць сябе: Беларуская проза апошніх гадоў: [В. Быкаў. «Пакахай мяне, салдацік», «Сцюжа», «На чорных лядах», «Жоўты пясочак» і інш.]. — 1997. — № 8. — С. 52—64.

Тычына, М. Курапаты — Хатынь — Чарнобыль: савецкая гісторыя ў люстэрку літаратуры: [В. Быкаў «Сцюжа»]. — 1994. — № 3. — С. 21—22.

Тычына, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура пасляваеннага часу: [Васіль Быкаў]. — 1994. — № 1. — С. 43.

Фаміч, П. У сумесным пошуку: з вопыту вывучэння аповесці Васіля Быкава «Аблава». — 1989. — № 10. — С. 2—5.

Фіцнер, Н. Сябруюць музы на ўроку: развіццё цікавасці да чытання праз кінафільмы (В. Быкаў «Сотнікаў» — Л. Шапіцька «Узыходжанне»). — 1992. — № 1. — С. 64—68; № 2. — С. 65—68; № 3. — С. 52—56.

Хадакоўская, І. Урок-дыспут па аповесці Васіля Быкава «Знак бяды» ў ХІ класе. — 1999. — № 3. — С. 136.

Халімончык, Г. Закрануць сэрца вучня: урок-памяць па аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык». — 1992. — № 6. — С. 24—28.

Царова, Л. У трывозе за чалавецтва: Васіль Быкаў у творчасці беларускіх мастакоў. — 1995. — № 6. — С. 123—132.

Цімашкова, К. Вытокі мужнасці і гераізму: лірычны элемент у аповесці «Жураўліны крык» Васіля Быкава. — 2004. — № 7. — С. 31.

Цімашкова, К. Разбурэнне духоўнасці страшней за акупацыю: урок па аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Х клас. — 2004. — № 6. — С. 50.

Цімошык, Л. Урокі Быкава: гутарка з Рыгорам Барадуліным. — 2004. — № 1. — С. 93.

Ціханавецкая, В. Намалявана рукою пісьменніка: з архіва Васіля Быкава [Карціны, ілюстрацыі, замалёўкі]. — 1994. — № 7-8. — С. 126—128.

Шапран, С. “Лёс такіх заўжды самы трагічны”: выбранае з перапіскі Васіля Быкава і Міколы Пашкевіча. — 2011. — № 6. — С. 7; 2011. — № 7. — С. 29.

Шапран, С. «З “Сотнікава” пачынаюцца 70-я гады…»: да гісторыі напісання і першай публікацыі аповесці Васіля Быкава. — 2008. — № 6. — С. 9.

Шапран, С. На сямі вятрах: да гісторыі стварэння і першых публікацый аповесці «Знак бяды» Васіля Быкава. — 2009. — № 6. — С. 3.

Шахаб, В. Быць максімальна шчырым. — 1994. — № 6. — С. 59.

Шыбайла, З. Гераізм і здрада ў аповесцях Васіля Быкава. — 2006. — № 2. — С. 46.

Яўсеенка, І. «А сын яе дадому не прыйшоў…»: урок-майстэрня беларускай літаратуры па апавяданнi «Незагойная рана» Васіля Быкава (VII клас). — 2012. — № 9. — С. 71.

 

Артыкулы Васіля Быкава

У вянок «Роднаму слову». — 1996. — № 4. — С. 10.

Залацінкі мудрасці: Крылатыя выразы: пра Бацькаўшчыну. — 1999. — № 5-6. — С. 15; пра чалавека. — № 5-6. — С. 20, 37; пра адносіны паміж людзьмі. — № 5-6. — С. 69, 84, 100, 126, 130, 139; пра жыццё. — № 5-6. — С. 165; № 7. — С. 67, 163; пра смерць. — № 9. — С. 16, 34; пра вайну. — № 9. — С. 21, 79; пра подзвіг, храбрасць. — № 9. — С. 84, 114, 158; пра баязлівасць і здраду. — № 10. — С. 60, 94; пра ўладу і кіраванне. № 10. — С. 115, 143; № 11. — С. 89; пра мір і волю. — № 11. — С. 94, 140; пра шчасце. — № 11. — С. 159; № 12. — С. 38; пра каханне  і жанчын. — № 12. — С. 38, 47, 73; пра таварыства. — № 12. — С. 73, 86, 115; пра розум. — № 12. — С. 171, 187, 200; пра характар, натуру чалавека. — № 12. — С. 188; пра сумленне. — № 12. — С. 188; пра дабрыню. — № 12. — С. 189; пра надзею. — № 12. — С. 189; пра веру. — № 12. — С. 190; пра бацькоў і дзяцей. — № 12. — С. 190; пра літаратуру і пісьменніцкую працу. — № 12. — С. 190 (падабраў А. Солахаў).

 

Вершы, прысвечаныя Васілю Быкаву

Барадулін, Р. Васілю Быкаву на дзевятнаццатае чэрвеня. — 1999. — № 5-6. — С. 7.

 

Каляровыя ілюстрацыі

Тоўсцік, У. Васілю Уладзіміравічу Быкаву прысвячаецца. — 2008. — № 6.

Партрэт Васіля Быкава. — 1991. — № 2. — Верхняя вокладка.

Партрэт Васіля Быкава. — 1994. — № 6. — Верхняя вокладка.

Партрэт Васіля Быкава. — 1995. — № 12. — Верхняя вокладка.

Партрэт Васіля Быкава. — 1999. — № 5-6. — Верхняя вокладка.

Партрэт Васіля Быкава (фота А. Каляды). — 2000. — № 9. — Ніжняя вокладка.

Партрэт Васіля Быкава. — 2004. — № 6. — Верхняя вокладка.

Літаратура пра Васіля Быкава. — 1994. — № 6. — С. 10.

 

НІЛ ГІЛЕВІЧ

Аўсяннікава, Т. «Мне столькі хочацца табе сказаць…»: пра кнігу «Добры анёл беларускасці” Ніла Гілевіча. — 2008. — № 5. — С. 14.

Багамолава, А. «Гэтых матчыных песень дзівоснае прадзіва…»: лінгвістычны аналіз стылеўтваральных экспрэсіўных сродкаў паэтычнай мовы Ніла Гілевіч. — 2004. — № 12. — С. 26.

Бароўская, І. Вобразна-выяўленчая сістэма песенна-паэтычнай творчасці Ніла Гілевіча. — 2011. — № 9. — С. 79.

Бельскі, А. «… Усё адтуль, з гадоў дзяцінства»: Ніл Гілевіч як дзіцячы пісьменнік. — 2006. — № 9. — С. 13.

Буланда, В. «Не баюся, што мой век нявечны…»: вечарына, прысвечаная жыццю і творчасці Ніла Гілевіча. — 2006. — № 6. — С. 65.

Войцік, В. Урок пазакласнага чытання па рамане ў вершах Ніла Гілевіча «Родныя дзеці». — 1989. — № 9. — С. 51—54.

Гарэлік, А. Несмяротнае матчына слова: творчасць Ніла Гілевіча ў школьнай праграме. — 1993. — № 3. — С. 18—26.

Гарэлік, Л. З вераю ў роднае слова: творчы партрэт Ніла Гілевіча. — 1990. — № 9. — С. 31—39.

Гарэлік, Л. На высокім алтары: да 70-годдзя народнага паэта Ніла Гілевіча. — 2001. — № 9. — С. 5.

Гніламёдаў, У., Чабан, Т. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура пасляваеннага часу: [Ніл Гілевіч]. — 1994. — № 4. — С. 50.

Конан, У. Ніл Гілевіч — пісьменнік універсальнага таленту. — 2006. — № 9. — С. 84—86.

Ламека, Л. Боль і сумленне Бацькаўшчыны: штрыхі да партрэта Ніла Гілевіча. — 1996. — № 9. — С. 59—75.

Манкевіч, А. «Тым, што зрабіў, любоў я вымяраю…»: да 80-годдзя Ніла Гілевіча. — 2011. — № 9. — С. 9.

Марціновіч, А. «Прыйшла пара сапраўднай праўды…»: [верш Н. Гілевіча «Ужо закрычалі?»]. — 1988. — № 12. — С. 32.

Марціновіч, А. «Самы лепшы ў свеце гімн»: спартыўная тэма ў творчасці беларускіх пісьменнікаў. — 1988. — № 5. — С. 52 — 57.

Марціновіч, А. «Трымайся ўласнага сумлення»: Нілу Гілевічу 60 гадоў. — 1991. — № 9. — С. 63—66.

Мішчанчук, М. «Так цяжка шлях нам церабіць да Беларусі!»: пра зборнік паэзіі Ніла Гілевіча «На высокім алтары». — 1995. — № 9. — С. 29 — 32.

Несцяровіч, С. Ніл Гілевіч, Іван Чыгрынаў: біяграфія і творчасць (ХІ клас). — 2010. — № 11. — С. 85.

Рагаўцоў, В. Маўленчае выражэнне камічнага ў п’есах Ніла Гілевіча: Стылістычныя фігуры. — 2006. — № 6. — С. 19.

Рагаўцоў, В. Маўленчае выражэнне камічнага ў п’есах Ніла Гілевіча: тропы. — 2006. — № 9. — С. 35.

Рагаўцоў, В. Маўленчае выражэнне камічнага ў п’есах Ніла Гілевіча: фразеалагічныя і афарыстычныя сродкі. Выслоўі. Цытаты. Граматычныя сродкі. — 2007. — № 4. — С. 20—23.

Рагаўцоў, В. Маўленчае выражэнне камічнага ў п’есах Ніла Гілевіча: лексічныя сродкі. — 2007. — № 5. — С. 20—23.

Рагаўцоў, В. Маўленчае выражэнне камічнага ў п’есах Ніла Гілевіча: разнатыпныя сродкі, комплекснае выкарыстанне сродкаў. — 2007. — № 6. — С. 15—17.

Салаўёва, Т. Паэзія — яго душа: 75 гадоў з дня нараджэння Анатоля Багатырова (Ніл Гілевіч. «Родныя вобразы» і інш.). — 1988. — № 8. — С. 68—69.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: Хто напісаў вершы пад назвай «Малітва»? Якія тэмы, акрамя рэлігійнай, раскрываюцца ў іх? — 1997. — № 3. — С. 116.

Старычонак, В. Тыпы метафар у творчасці Ніла Гілевіча. — 2001. — № 9. — С. 27—29.

Экслібрыс Ніла Гілевіча. — 1993. — № 3. — С. 59—60.

 

Артыкулы Ніла Гілевіча

Гілевіч, Н. Радавод. — 2001. — № 9. — С. 88.

Гілевіч, Н. З нарыса аб маёй радаслоўнай. — 2005. — № 5. — С. 82.

Гілевіч, Н. Зусім коратка пра маіх братоў і сясцёр. — 2005. — № 11. — С. 92.

Інтэрв’ю

Гілевіч, Н. «Трымаўся ўласнага сумлення»: колькі пытанняў — юбілейных і не толькі — юбіляру: (гутарыў А. Марціновіч). — 1991. — № 9. — С. 63—66.

Успаміны

Гілевіч, Н. «Добры ангел беларускасці»: штрыхі да партрэта Ніны Гілевіч. — 2006. — № 6. — С. 98; № 7. — С. 100; № 9. — С. 87.

Песні на вершы Ніла Гілевіча

Вы шуміце, бярозы… Музыка Э. Ханка. — 1993. — № 3. — С. 78.

Жаўраначка. Музыка Э. Ханка. — 1996. — № 4. — С. 161—163.

Каханне. Музыка М. Марозавай. — 1996. — № 4. — С. 163—164.

Лесам песня ішла. Музыка В. Сярых. — 1997. — № 3. — С. 208—209.

Мой лёс — каханне. Музыка І. Лучанка. — 1993. — № 3. — С. 78.

Палыновая ростань. Музыка Э. Зарыцкага. — 1993. — № 3. — С. 77.

У бацькоўскім кутку. Музыка І. Лучанка. — 1994. — № 5. — С. 76—77.

Шлях да Беларусі. Музыка М. Сацуры. — 1995. — № 11. — С. 141—142.

Я хаджу закаханы. Музыка І. Лучанка. — 1993. — № 3. — С. 78.

Вечаровая песня самотніцы. Музыка У. Будніка. — 2001. — № 9. — С. 107.

Як сумна-тужліва… Музыка Э. Ханка. — 2001. — № 9. — С. 107.

Сонца ў азерцы. Музыка Л. Захлеўнага. — 2001. — № 9. — С. 108.

Каляровыя ілюстрацыі

Партрэт Ніла Гілевіча. — 1993. — № 3. — Верхняя вокладка.

Партрэт Ніла Гілевіча (з аўтографам). — 1996. — № 9. — Верхняя вокладка.

Партрэт Ніла Гілевіча. Фота Я. Коктыша. — 1990. — № 9. — Верхняя вокладка.

Партрэт Ніла Гілевіча. — 2001. — № 9. — Верхняя вокладка.

Літаратура пра Ніла Гілевіча: з картатэкі Інстытута літаратуры імя Я. Купалы АН БССР. — 1990. — № 9. — С. 39.

 

КАНДРАТ КРАПІВА

Абрамчык, А. Сатырычныя вершы і байкі Кандрата Крапівы. — 2014. — № 10. — С. 56—58.

Азгур, З. «Маё натхненне — беларуская спадчына»: (гутарыў Б. Крэпак). — 1988. — № 2. — С. 71—74.

Бугаёў, Д. Яшчэ раз пра Кандрата Крапіву: па новых падручніках. — 2003. — № 10. — С. 41—48.

Быхавец, І. Кандрат Крапіва: тэмы пісьмовых работ. Х клас. — 1989. — № 9. — С. 51.

Валынец, Ю. Спецыфічныя асаблівасці драматычных твораў: Кандрат Крапіва «Партызаны». — 1991. — № 1. — С. 20 — 27; № 2. — С. 33—41.

Васючэнка, П. Таямніца неўміручасці Кандрата Крапівы: да 115-годдзя з дня нараджэння. — 2011. — № 3. — С. 5.

Васючэнка, П. «…Шанаваць і любіць родную мову»: (гутарка з Кандратам Крапівой). — 1988. — № 1. — С. 21—23.

Вашко, П. «Жартаўлівая сатыра», альбо Што такое гумар [К. Крапіва, А. Мрый]. — 1996. — № 10. — С. 42—47.

Вашко, П. Нараджэнне смеху: гумар і сатыра: агульнае і рознае [К. Крапіва, Я. Маўр]. — 1995. — № 12. — С. 50—52.

Верціхоўская, М. Вывучэнне камедыі К. Крапівы «Хто смяецца апошнім». — 1989. — № 9. — С. 44—51.

Гніламёдаў, У. На шляху да «Брамы неўміручасці»: Кандрат Крапіва і яго роля ў беларускай літаратуры. — 1997. — № 12. — С. 4 — 12.

Каралькевіч, К. Школьныя літаратурныя музеі Уздзеншчыны. Музей Кандрата Крапівы і Музей Слова. — 2004. — № 3. — С. 108.

Карлюкевіч, А. Пра вёску Нізок: рэцэнзія на кнігу «Нізок» А. Махнача. — 1999. — № 9. — С. 219.

Лаўшук, С. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура перыяду грамадзянскай вайны і 20-х гг.: [Кандрат Крапіва]. — 1993. — № 1. — С. 56 — 57.

Лаўшук, С. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура 1930 — 1941 гг.: [Кандрат Крапіва]. — 1993. — № 6. — С. 47.

Лаўшук, С. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура перыяду Вялікай Айчыннай вайны 1941 — 1945 гг.: [Кандрат Крапіва]. — 1993. — № 9. — С. 40.

Лаўшук, С. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура пасляваеннага часу: [Кандрат Крапіва]. — 1994. — № 3. — С. 44—45.

Малінец, Г. Што? Дзе? Калі?: падагульняючы ўрок па творчасці К. Крапівы. — 1989. — № 10. — С. 31—32.

Мішчанчук, М. Вывучэнне творчасці Кандрата Крапівы. Х клас. — 2007. — № 10. — С. 41—42.

Мішчанчук, М. Вывучэнне творчасці Кандрата Крапівы: Байка «Ганарысты парсюк». VIII клас. — 2007. — № 3. — С. 33—36.

Навуменка, П. Невядомы Крапіва: 95 гадоў з дня нараджэння Кандрата Крапівы. — 1991. — № 3. — С. 36—41.

Навуменка, П. Час вяртання даўгоў: неюбілейныя нататкі з нагоды 100-гадовага юбілею. — 1996. — № 3. — С. 3—16.

Паталкоў, Ю. Адвечнасць, якая перамагае: эмпатычны погляд на на п’есу «Хто смяецца апошнім» К. Крапівы. — 2006. — № 11. — С. 12.

Сабалеўскі, А. Сугучныя з часам: п’есы Кандрата Крапівы і іх пастаноўка на сцэне. — 2006. — № 11. — С. 8—12.

Сабалеўскі, А. Творца ў часе і па-за часам: штрыхі да партрэта Кандрата Крапівы. — 2006. — № 2. — С. 6.

Содаль, У. У Мнішанах, побач з Люцінкай: 100 гадоў з дня нараджэння Кандрата Крапівы. — 1996. — № 3. — С. 164—166.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: Назавіце ўласныя імёны і прозвішчы, якія выкарыстоўваюцца і творах К. Крапівы? — 1997. — № 2. — С. 114—115.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: Якія беларускія пісьменнікі мелі «раслінныя» і «птушыныя» псеўданімы накшталт Чарот, Вярба, Кавыль, Арол, Жаўрук, Салавей? — 1997. — № 3. — С. 122 — 123.

Шубадзёрава, А. Каламбуры ў п’есах Кандрата Крапівы і спосабы іх утварэння. — 1996. — № 3. — С. 53—60.

 Каляровыя ілюстрацыі

Партрэт Кандрата Крапівы. Фота У. Крука. — 1991. — № 3. — Верхняя вокладка.

Партрэт Кандрата Крапівы. — 1996. — № 3. — Верхняя вокладка.

 

ЯКУБ КОЛАС

Абабурка, М. Каментарый да «Лесніковай пасады». — 1990. — № 2. — С. 51—53.

Абабурка, М. Якуб Колас і развіццё беларускай апавядальнай мовы. — 1992. — № 11. — С. 31—36.

Азгур, З. «Маё натхненне — беларуская спадчына»: (гутарыў Б. Крэпак). — 1988. — № 2. — С. 71—74.

Аксамітаў, А. Функцыянаванне і ўспрыманне фразеалагізмаў у тэксце твораў Якуба Коласа. — 1996. — № 7. — С. 63—73.

Арочка, М., Мушынскі, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ — ХІ класаў сярэдняй школы: Літаратура перыяду грамадзянскай вайны і 20-х гг. [Якуб Колас]. — 1992. — № 12. — С. 27—32.

Бабіч, Ю. «Белая раўніна — ні канца ні краю…»: колеракод «белы» ў мове твораў Якуба Коласа. — 2007. — № 3. — С. 15—18; № 4. — С. 15—19.

Багданава, А. «Зноў будзем шчасце мець і волю»: карціна «Развітанне ў Ляўках Янкі Купалы і Якуба Коласа 27 чэрвеня 1941 года» Івана Пратасені. — 2002. — № 9. — С. 75.

Багданава, А. Помнік Якубу Коласу. — 2000. — № 1. — С. 81.

Багдановіч І. «Гэта — вобразы краіны Беларусі роднай…»: да 100годдзя першага зборніка вершаў Якуба Коласа «Песні-жальбы». — 2010. — № 9. — С. 12.

Барадзіна, А. Каб праца дала жаданы плён: [вывучэнне аповесці Я. Коласа «На прасторах жыцця»]. — 1988. — № 4. — С. 8—10.

Бароўка, В. Гогалеўскія традыцыі ў творчасці Якуба Коласа. — 1989. — № 4. — С. 59—62.

Барсукова, І. Лісты Якуба Коласа 2-й паловы 1920-х гг. як панарамнае люстэрка гісторыі. — 2003. — № 11. — С. 95.

Бельскі, А. «Ідзі, вясна, красуйся!..»: вясна ў беларускай паэзіі [Я. Колас]. — 1994. — № 4. — С. 30 — 31.

Бельскі, А. «Песні Коласа нас навучылі радзіму любіць…»: духоўная прысутнасць і вобраз Якуба Коласа ў творчасці беларускіх паэтаў. — 2000. — № 5. — С. 10; № 6. — С. 13.

Бунцэвіч, Н. «Край ясназоры»: ад бязмежжа да межаў і назад: вакальны цыкл Эдуарда Зарыцкага на вершы Якуба Коласа. — 2004. — № 9. — С. 86.

Бунцэвіч, Н. Шматколерныя акорды Эдуарда Зарыцкага: «Край ясназоры» ў сістэме беларускіх вакальных цыклаў. — 2004. — № 7. — С. 88.

Бушыла, Н., Марціновіч, А. Вывучэнне апавядання Якуба Коласа «Думкі ў дарозе» ў VI класе. — 1999. — № 3. — С. 131.

Быхавец, І. Тэматыка пісьмовых работ па роднай літаратуры ў старэйшых класах (па паэме «Новая зямля», трылогіі «На ростанях»). — 1989. — № 3. — С. 56 — 59.

Важнік, С. Якуб Колас кахае, любіць, сябруе…: эпісталярная карціна жыцця паэта. — 2009. — № 5. — С. 44.

Валынец, Л. Сістэма ўрокаў па паэме Якуба Коласа «Сымон-музыка» ў ІХ класе. — 1998. — № 8. — С. 100—108.

Васіленка, Н. Вобразы Сымона і Ганны ў паэме «Сымон-музыка» Якуба Коласа: Урок беларускай літаратуры (Х клас). — 2012. — № 10. — С. 60.

Васьковіч, З. Па старонках паэмы Якуба Коласа «Новая Зямля». — 1999. — № 12. — С. 74.

Васючэнка, П. «Таемны вы, зямлі скрыжалі…»: Якуб Колас і сімвалізм. — 2003. — № 11. — С. 3.

Века, А. Вобраз-сімвал рыбаковай хаты ў паэме Якуба Коласа. — 2006. — № 6. — С. 11.

Вострыкава А. Якуб Колас у чэшскай культурнай прасторы. — 2012. — № 10. — С. 20.

Выхота, В.  Зямля… зямля… будуй яе… — 1990. — № 2. — С. 57—59; № 6. — С. 45 — 46, 64; № 11. — С. 57 — 59; № 12. — С. 39 — 44.

Выхота, В. «А з імі вобразы другія ўставалі, сэрцу дарагія»: Вобразы келіха, крыжа, даха, фарбы, аксаміту ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля» і ў творах нямецкіх пісьменнікаў. — 1997. — № 7. — С. 131—134.

Выхота, В. «Жывём, клапоцімся і дбаем…»: вобразы багны і смерці ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля». — 1997. — № 8. — С. 106—111.

Выхота, В. «І толькі шкода: абмяжован ты, круг жыцця…»: Словы з каранямі -шкод-/-шкад- (-sсhаd-) у творах Якуба Коласа і нямецкіх пісьменнікаў. — 2002. — № 8. — С. 85.

Выхота, В. «Каб лепш дазнацца смаку-густу…»: словы густ, смак, каштаваць у паэме Якуба Коласа «Новая зямля» і ў творах нямецкіх пісьменнікаў. — 2002. — № 6. — С. 81.

Выхота, В. «Мароз — штукар і жарты любіць…»: тэма жартаў у паэме Якуба Коласа «Новая зямля» і ў творах нямецкіх паэтаў. — 2001. — № 6. — С. 72.

Выхота, В. «Назад не прыйдзе хваля тая…»: матыў вады ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля» і ў нямецкай паэзіі. — 2000. — № 8. — С. 92; № 9. — С. 91.

Выхота, В. «Новая зямля» Якуба Коласа і пераклады твораў Ёгана Вольфганга Гётэ: Параўнальнае супастаўленне. — 2005. — № 11. — С. 71.

Выхота, В. «Такі васпане — тычына шапкі не дастане»: сатыра ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля» і ў творах нямецкіх паэтаў. — 1999. — № 1. — С. 143; № 3. — С. 181.

Выхота, В. «Як нейкі лёс пусты, сярдзіты…»: інтэрпрэтацыя слова лёс у паэме «Новая зямля» Якуба Коласа і ў творах нямецкіх пісьменнікаў. — 2007. — № 8. — С. 55—56.

Выхота, В. Вартаваць, варта, вартаўнік: словы з коранем -варт- у творах Якуба Коласа і нямецкіх паэтаў. — 2001. — № 11. — С. 66.

Выхота, В. Да пытання «Славесны вобраз у паэме Я. Коласа «Новая зямля». — 1997. — № 2. — С. 121—126.

Выхота, В. Куды яшчэ вядуць атожылкі «Новай зямлі»? — 2006. — № 8. — С. 106.

Выхота, В. Матыў вады ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля» і ў нямецкай паэзіі. — 1998. — № 9. — С. 154—159.

Выхота, В. Матыў зямлі ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля». — 1998. — № 3. — С. 131—141.

Вярбіцкая, В. Культуралагічная інтэнцыя творчай спадчыны Якуба Коласа. — 2010. — № 11. — С. 95.

Галай, В. Германізмы ў паэтычнай творчасці Якуба Коласа. — 2012. — № 10. — С. 46.

Галоўка, С. «Вітаю вас, шляхі-дарогі!..»: з гісторыі стварэння мастацка-мемарыяльнага комплексу «Шлях Коласа». — 1996. — № 5. — С. 147—154.

Галоўка, С. «Панямонь… — мястэчка вельмі выдатнае»: Новы Свержань у жыцці і творчасці Якуба Коласа. — 1996. — № 4. — С. 197 — 207.

Галоўка, С. З Мікалаеўшчыны родам: Літаратурная карта Стаўбцоўшчыны (П. Дземідовіч, Я. Лёсік, А. Сянкевіч, М. Маляўка, А. Камароўскі, А. Рыбак, А. Галіна). — 1993. — № 1. — С. 70—73.

Галоўка, С. Заўсёды будзь — Альбуць. — 1999. — № 7. — С. 190.

Галоўка, С. На зямлі Коласа: літаратурная карта — Стаўбцоўшчына. — 1992. — № 10. — С. 69—71.

Галоўка, С. Па дарозе ў Коласаў край: з Баранавічаў да Стоўбцаў — на электрычцы: [Баранавічы. Крашын. Хвоева — каля Снова. Гарадзея — і Нясвіж недалёка. За вакном — Стаўпеччына]. — 1995. — № 3. — С. 63 — 65.

Галоўка, С. Па дарозе ў Коласаў край: з Баранавічаў да Стоўбцаў — па шашы. — 1995. — № 8. — С. 179 — 183.

Галоўка, С. Па дарозе ў Коласаў край: з Мінска да Стоўбцаў: [Фаніпаль і ваколіцы. Станькава і ваколіцы. Дзяржынск. Ваколіцы Дзяржынска. Негарэлае]. — 1995. — № 2. — С. 67—72.

Галоўка, С. Па дарозе ў Коласаў край: Стоўбцы. — 1995. — № 4. — С. 166—171.

Гапоненка, І. Асаблівасці аўтарскага лексікону Янкі Купалы і Якуба Коласа: пазаслоўнікавая лексіка ў творах пачатку ХХ ст. — 2012. — № 2. — С. 36.

Гарон, А. «Якуб Колас» Гаўрыіла Гарэлава. — 2002. — № 6. — С. 84.

Гарон, А., Казловіч, І. «У цяжкі час вайны суровай…»: новая выстава Дзяржаўнага Літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа. — 2004. — № 12. — С. 67.

Гарон, Г., Міцкевіч, В. «На памяць дарагому другу…»: дарчыя надпісы Якуба Коласа. — 1998. — № 12. — С. 172—178.

Гарошка, А. Урок-экскурсія па аповесці Якуба Коласа «Дрыгва». — 1989. — № 4. — С. 32—34.

Гарэцкі, Р. Якуб Колас і браты Гарэцкія. — 2004. — № 5. — С. 79.

Генаш, В., Смыкоўская, В. Прымі паклон ад нас, пясняр!: сцэнар літаратурна-музычнай кампазіцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа. — 2002. — № 9. — С. 88.

Голуб, Т. Якуб Колас і Максім Гарэцкі. — 1990. — № 2. — С. 72—76.

Гумілеўскі, Л. «Скульптура — мая любоў, маё жыццё». — 1990. — № 10. — С. 76—78.

Гунько, Г., Алесавец Г. «І сёння з намі Колас і Купала…»: пазакласнае мерапрыемства. — 2012. — № 10. — С. 76.

Далідовіч, М. «Партрэт Якуба Коласа» Валянціна Волкава. — 2002. — № 2. — С. 83.

Далідовіч, М. 70 гадоў «Новай зямлі» Якуба Коласа. — 1993. — № 6. — С. 74—75.

Далідовіч, М. Карціна «Якуб Колас на возеры Нарач» Ісака Давідовіча. — 2002. — № 10. — С. 88.

Данільчык, З. «…Жуюць смажэнне і вяндліну і хваляць добрую часіну»: намінацыі мясных прадуктаў і страў у паэме «Новая зямля» Якуба Коласа. — 2005. — № 11. — С. 27.

Дасаева, Т. Майстэрства лірычнага пейзажу ў «Другім чытанні для дзяцей беларусаў» Якуба Коласа. — 2002. — № 8. — С. 23.

Дашкевіч, Г. «Думкі мімаволі гаманілі ў сненні хлопчыку аб школе»: духоўны воблік дзіцяці ў лірыцы Якуба Коласа. — 1998. — № 9. — С. 55—63.

Джыгера, Н. «Партрэт Якуба Коласа» Уладзіміра Стальмашонка. — 2003. — № 2. — С. 94.

Дзям’янка, В. «Сагрэты быў пяскамі Наднямоння»: Стоўбцы ў жыцці і творчасці Якуба Коласа (літаратурна-музычная кампазіцыя). — 2002. — № 9. — С. 93.

Драздова, З. Каханне і сям’я: Дыялогі ў творах Якуба Коласа, Кузьмы Чорнага, Івана Мележа, Уладзіміра Дамашэвіча, Івана Шамякіна, Генрыха Далідовіча. — 2003. — № 1. — С. 27; 2003. — № 2. — С. 22.

Дубовік, І. Якуб Колас і Яніна Кулакоўская: гісторыя перапіскі. — 2012. — № 10. — С. 26.

Жаўнерчык, А. Шляхамі Якуба Коласа: літаратурна-музычная імпрэза. — 2006. — № 8. — С. 100.

Ждановіч, І. «Агледзець трэба землю тую, каб не гадаць, не йсці ўсляпую…»: пра пешыя вандроўкі па Коласавых мясцінах. — 1996. — № 8. — С. 202—212.

Ждановіч, І. «Бліжэй прыгледзімся да хаты…»: Адметнасці забудовы і прадметы побыту на сядзібе Акінчыцкай лясной каморы. — 1996. — № 1. — С. 174—186.

Ждановіч, І. Прэм’ера рубрыкі: дзе льецца Нёман срэбраводны…: Прытулімся да зямлі! — 1995. — № 2. — С. 66—67.

Ждановіч, І., Міцкевіч, В. Бурнос… Кудзеля… Кужаль… Лыка…: кароткі этнаграфічна-літаратурны слоўнік. — 1995. — № 11. — С. 168—175. 

Жук, І. «Новая зямля» Якуба Коласа як анталагічная каштоўнасць. — 2007. — № 6. — С. 5—8.

Жуковіч, М. Праграмаваны кантроль на ўроках літаратуры: рэкамендацыі да правядзення ўрока-заліку па трылогіі Якуба Коласа «На ростанях» у Х класе з выкарыстаннем камп’ютара. — 2000. — № 10. — С. 57.

Жураўлёў, В. Літаратурна-публіцыстычнае слова Якуба Коласа пра мову і пісьменніцкае майстэрства. — 2011. — № 5. — С. 8.

Жураўлёў, В. Гуманістычная ідэя як матыў учынку чалавека на вайне: на прыкладах твораў Якуба Коласа і Янкі Купалы. — 2006. — № 5. — С. 8.

Жыбуль, В. З-пад пяра Аляксея Кручоных: з гісторыі аднаго партрэта Якуба Коласа. — 2012. — № 10. — С. 22.

Жыгоцкі, М. «Мой родны кут…»: Мікалаеўшчына. — 1992. — № 10. — С. 66 — 69.

Жыгоцкі, М. Сэрцу мілыя мясціны: Якуб Колас на Пухаўшчыне. — 1992. — № 9. — С. 67 — 73.

Жыгоцкі, М. Там, дзе жыў Якуб Колас: літаратурнаму музею Якуба Коласа — 30 гадоў. — 1989. — № 12. — С. 69—72.

Жытковіч, А. Урокі паводле апавяданняў «Дзеравеншчына» Якуба Коласа і «На Каляды к сыну» Змітрака Бядулі: спазнаць праўду жыцця. — 2001. — № 2. — С. 43.

Зайцава Г. Асветніцкая дзейнасць Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа да юбілею песняра. — 2012. — № 10. — С. 29.

Зайцава, Г. «Душа мая і мыслі мае тут»: сад Якуба Коласа. — 2004. — № 3. — С. 87.

Зайцава, Г. «За бацькам Коласам ісьці нялёгка, таму й пачэсна!»: слова пра Данілу Міцкевіча. — 2004. — № 8. — С. 89.

Зайцава, Г. «Мінск — гэта сімвал творчага духу беларускага народа…»: Сталічныя адрасы Якуба Коласа. — 2002. — № 6. — С. 101.

Зайцава, Г. «Падарожжа па Дняпры» Зянона Паўлоўскага. — 2002. — № 9. — С. 98.

Зайцава, Г. «Партрэт Якуба Коласа» Зянона Паўлоўскага. — 2002. — № 1. — С. 87.

Зайцава, Г. «Разышліся мы ў трывожны час…»: жыццёвыя дарогі Юркі Міцкевіча. — 2004. — № 5. — С. 82.

Зайцава, Г. «Я быў самы меншы ў сям’і…»: слова пра Міхася Міцкевіча. — 2004. — № 1. — С. 96.

Зайцава, Г. Дзяржаўны Літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа ў Мінску. — 2002. — № 2. — С. 99.

Зайцава, Г. Ля вытокаў нацыянальнай оперы: творчыя стасункі Якуба Коласа і Анатоля Багатырова. — 2002. — № 9. — С. 93.

Зайцава, Г. Музейныя клопаты Зінаіды Камароўскай. — 2007. — № 11. — С. 81.

Зайцава, Г., Міцкевіч, В. «Забытыя беларускія словы»: Паводле запісаў у сшытках Якуба Коласа 1950-х гг. — 1997. — № 11. — С. 181 — 187.

Зайцава, Г., Міцкевіч, В. «Забытыя беларускія словы»: Паводле запісаў у сшытках Якуба Коласа 1950-х гг. — 1999. — № 2. — С. 185.

Запартыка, Г. Якуб Колас — драматург: З матэрыялаў Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва. — 1998. — № 10. — С. 51—59.

Запрудскі, С. «Насіць катла». — 1990. — № 2. — С. 53—55.

Зернічэнка, А. Захавальнікі памяці: да юбілею філіяла Літаратурнага музея Якуба Коласа. — 1997. — № 6. — С. 192—196.

Зубкоўскі, Б. З крынічак памяці людской: падарожжа па коласаўскіх мясцінах на Пухаўшчыне. — 1992. — № 9. — С. 73—75.

Івашын, В. Упоравень з сусветнай класікай: асаблівасці паэмы Якуба Коласа «Новая зямля» ў кантэксце жанравых традыцый. — 1999. — № 7. — С. 5.

Іофе, Э. «Старый и хитрый враг советской власти», альбо Як палявалі на Якуба Коласа. — 2007. — № 11. — С. 71 — 73; № 12. — С. 74.

Кабржыцкая, Т. Вывучэнне лірыкі Якуба Коласа ў VІ класе. — 1988. — № 7. — С. 42—48.

Кабржыцкая, Т. Вывучэнне лірыкі Якуба Коласа ў ІХ класе. — 1988. — № 8. — С. 55—58; № 9. — С. 42—45; № 10. — С. 58—60.

Казбярук, У. «А праўда мне ўсяго даражэй…»: перачытваючы «Новую зямлю». — 1995. — № 8. — С. 89—94; № 9. — С. 116—120; № 10. — С. 93—96.

Казбярук, У. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура пачатку ХХ ст. (нашаніўскі перыяд): [Якуб Колас]. — 1992. — № 10. — С. 18—20.

Казлова, В. Споведзь сябру: Якуб Колас — Янку Купалу. — 1998. — № 11. — С. 45—50.

Калясінскі, В. Памятныя манеты, прысвечаныя пісьменнікам: [Францішак Скарына, Янка Купала, Якуб Колас]. — 2002. — № 11. — С. 91.

Камароўская, З. …А пазнаёміліся ў Ташкенце: Якуб Колас і Святлана Сомава. — 2007. — № 11. — С. 82 — 84.

Камароўская, З. «Дарогі, вечныя дарогі…»: мастацка-мемарыяльны комплекс «Шлях Коласа». — 1993. — № 6. — С. 53—60.

Камароўская, З. «Каласавіны»: правядзенне навуковых чытанняў, прысвечаных Якубу Коласу. — 2002. — № 7. — С. 103.

Камароўская, З. «Мілы кут маіх дзядоў»: Стаўбцоўскія мясціны песняра. — 2002. — № 4. — С. 99.

Камароўская, З. «Песняй вітаю я вас…»: Музею Якуба Коласа — 40. — 1999. — № 11. — С. 180.

Камароўская, З. «Пылае ў сэрцы помсты жар…»: гісторыя стварэння паэмы «Суд у лесе» Якуба Коласа. — 2004. — № 7. — С. 93.

Камароўская, З. «Шкада, што ў школе выпрацаваны стэрэатыпы…»: гутарка Тацяны Лапцёнак з дырэктарам Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа. — 2002. — № 7. — С. 100.

Камароўская, З. Каласіцца і саграваць: з гісторыі Коласаўскіх чытанняў. — 2005. — № 5. — С. 79.

Камароўская, З. На пачатку першага кола: Ласток. — 1997. — № 7. — С. 200—207.

Канаш, В. «Дык трэба грунт мець пад нагамі, каб не бадзяцца батракамі…»: выхаванне грамадзянскай пазіцыі на ўроках літаратуры. — 1992. — № 1. — С. 30—36.

Капшай, Н. Казкі для дарослых і дзяцей: адзінства літаратуразнаўчага і асобасна-арыентаванага падыходаў у фармаванні рэцэпцыі чытача коласаўскіх «Казак жыцця». — 2005. — № 10. — С. 52; № 11. — С. 52.

Карнялюк, К. Коласаўская канцэпцыя чалавека і сусвету ў трылогіі «На ростанях». — 2002. — № 10. — С. 41.

Карнялюк, К. Раманнае асэнсаванне рэчаіснасці ў трылогіі  Якуба Коласа «На ростанях». — 2002. — № 11. — С. 46.

Карэліна, М. «…Свая зямля — вось што аснова!»: Васіль Шаранговіч: ілюстраванне «Новай зямлі» Якуба Коласа. — 2004. — № 1. — С. 77.

Карэліна, М. Прыцягальны вобраз матулі: ілюстрацыя Георгія Паплаўскага да паэмы «Новая зямля» Якуба Коласа. — 2006. — № 2. — С. 95.

Касцюк Т. Сцежкамі Якуба Коласа: Інтэлектуальная гульня (V, VI класы). — 2012. — № 10. — С. 79.

Каўрус А. З абсягу нармалізацыі літаратурнай мовы: паводле паэм Якуба Коласа «Новая зямля» і «Сымон-музыка». — 2012. — № 10. — С. 37.

Каўрус, А. Пяром душа вадзіла: Якуб Колас і беларуская літаратурная мова. — 1992. — № 1. — С. 59—63; № 2. — С. 62—64.

Кілбас Я. Род і лік назоўнікаў: урок беларускай мовы на матэрыяле паэмы «Новая зямля» Якуба Коласа (VI клас). — 2012. — № 10. — С. 53.

Клёнава, Р. «К табе я ў думках залятаю»: літаратурная віктарына (па біяграфіі і творчасці Я. Коласа). — 1990. — № 2. — С. 46—50.

Клімуць, Я. «Сярод старых настаўнікаў прыхільнікаў да беларускасці няма…»: эпісталярная спадчына Якуба Коласа. — 2000. — № 1. — С. 87.

Конан, У. Эстэтыка роднай зямлі ў паэзіі Якуба Коласа. — 2009. — № 4. — С. 3.

Конан, У. Міфічныя вобразы і матывы ў паэзіі Максіма Багдановіча і Якуба Коласа. — 1994. — № 4. — С. 51—52.

Конан, У. Цыклічная структура лірыкі: паэзія Якуба Коласа. — 1996. — № 9. — С. 41—51.

Красней, В. Да гармоніі слова і стылю: з працы Якуба Коласа над паэмай «Новая зямля». — 2002. — № 11. — С. 36.

Крывашэй, Д. Жыццё і побыт беларусаў: брэйн-рынг для вучняў ІV—ХІ класаў па паэме Якуба Коласа «Новая зямля». — 1997. — № 11. — С. 94—101. 

Кудрэйка, З. Адасабленне членаў сказа, выражаных ускосным склонам назоўніка (на матэрыяле з твораў Якуба Коласа). — 1989. — № 4. — С. 41—43.

Кудрэйка, З. Мова дакладная, выразная, дынамічная: аб стылістычнай функцыі адасобленых прэдыкатыўных акалічнасцей у трылогіі Я. Коласа «На ростанях». — 1992. — № 9. — С. 35—37.

Кунцэвіч, А. Сям’я і сямейнае выхаванне ў творчасці Якуба Коласа: на прыкладзе твораў, якія вывучаюцца ў V класе. — 2002. — № 9. — С. 100.

Купава, М. Гэта мая Беларусь: як стваралася нізка аўталітаграфіяў: [«Родны кут Якуба Коласа»]. — 1995. — № 11. — С. 154—157.

Кур’яновіч, Ю. Якуб Колас і контррэвалюцыйнае «Полымя». — 2012. — № 10. — С. 11.

Курбека, І. Класікі зблізку. — 1996. — № 1. — С. 169.

Курбека, І. Колас смяецца, дбае, дапамагае: выбраныя мясціны з успамінаў пра Якуба Коласа. — 1996. — № 1. — С. 169—173; № 2. — С. 160 — 168; № 4. — С. 208—213.

Курбека, І. Красворд «Якуб Колас». — 1988. — № 12. — С. 71.

Курбека, І. Сын вялікага паэта: 80 гадоў Данілу Міцкевічу. — 1994. — № 9. — С. 27—29.

Лакотка, А. Каля старой леснічоўкі. — 1996. — № 9. — С. 196—203.

Лапа, Ж. Тыпы выказнікаў і спосабы іх выражэння: урок беларускай мовы на матэрыяле твораў Якуба Коласа (IX клас). — 2012. — № 10. — С. 56.

Лапіцкая, Т. Праблема развіцця народных талентаў у паэме «Сымон-музыка» Якуба Коласа: урок беларускай літаратуры (Х клас). — 2012. — № 10. — С. 62.

Латыш, А. Урок — педагагічная майстэрня па паэме «Сымон-музыка» Якуба Коласа. — 2003. — № 9. — С. 63.

Ліякумовіч, Ц. «Выйсці ў людзі мне памаглі вы…»: уплыў Якуба Коласа на творчы лёс Міколы Аўрамчыка. — 2006. — № 7. — С. 93.

Лукашанец, А. Фрагмент выступлення падчас святкавання 45-годдзя з дня адкрыцця Дома-музея Якуба Коласа. — 2005. — № 5. — С. 79.

Лявонава, П. Два асноўныя віды літаратуры: метадычны практыкум для настаўніка літаратуры ў VІ класе: [Я. Колас. «Ручэй»]. — 1995. — № 9. — С. 92—99.

Лявонава, П. Шматаспектны аналіз мастацкага тэксту: [на прыкладах апавядання Я. Коласа «У старых дубах» і верша Я. Купалы «Спадчына»]. — 1994. — № 7-8. — С. 92—95; № 9. — С. 39—42; № 11. — С. 51—53.

Лясун, Л. Выхаванне нацыянальнага светаадчування і агульначалавечых ідэалаў у працэсе вывучэння творчасці Якуба Коласа 20-х гг. — 1998. — № 12. — С. 75—79.

Ляшук, В. «У тон адзін з зямлёю я пяю…»: паэзія Якуба Коласа 1930-х гадоў. — 2002. — № 11. — С. 43.

Ляшук, В. Міжпрадметныя сувязі з мовай пры вывучэнні лірыкі: Радзіма і народ у дакастрычніцкай лірыцы Я. Коласа. — 1988. — № 3. — С. 44—49.

Ляшчэня, Т. Опера «У пушчах Палесся» Анатоля Багатырова паводле аповесці «Дрыгва» Якуба Коласа. — 2002. — № 9. — С. 79

Майсейчык, А. Адам Міцкевіч у мастацкім свеце Якуба Коласа. — 1997. — № 12. — С. 59—62.

Макаранка, Т. Максім Танк — Якубу Коласу: аўтографы, дарчыя надпісы, прысвячэнні. — 2009. — № 12. — С. 87.

Макаранка, Т. Пятрусь Броўка — Якубу Коласу: аўтографы, дарчыя надпісы, прысвячэнні. — 2011. — № 6. — С. 94.

Макоўская, С. «Спяшайцеся з паэтам стрэцца…»: абагульняючы ўрок-конкурс па творчасці Якуба Коласа ў VІІ класе. — 1992. — № 9. — С. 16—17.

Макрыцкая, Н. «Партрэт Якуба Коласа» Евеля Ганкіна. — 2002. — № 8. — С. 95.

Макрыцкая, Н., Субат, С. «Якуб Колас быў душою Беларускай Акадэміі навук». — 2003. — № 12. — С. 73.

Максімовіч, В. «Паміж нябёсаў і зямлі…»: міфалагемы і архетыпы ў паэме «Сымон-музыка» Якуба Коласа. — 2002. — № 11. — С. 4.

Максімовіч, В. Вобраз прыродных стыхіяў у паэзіі Якуба Коласа 1920-х гг. — 2004. — № 8. — С. 6.

Малевіч, С., Ношка, Г. «Панёс ён людзям песень дар…»: урок пазакласнага чытання ў VІ класе (па вершах Якуба Коласа). — 1990. — № 1. — С. 32—33.

Манкевіч, А. Мастацкі час як элемент эпічнага адлюстравання ў апавяданнях Якуба Коласа. — 1997. — № 3. — С. 33—43.

Манкевіч, А. Час і асоба ў апавяданні Якуба Коласа «Балаховец». — 2000. — № 8. — С. 17.

Мароз, В. Норма ці варыянтнасць?: [заўвагі да артыкула М. Жыгоцкага «Мой родны кут…» (1992. № 10)]. — 1993. — № 6. — С. 73.

Мархель, У. «Стары ляснік» у лёсе сына лесніка: Якуб Колас і вершаваны аповед Янкі Лучыны. — 2002. — № 9. — С. 95.

Марчанка, А. Колеравая карціна свету ў апавяданнях Якуба Коласа нашаніўскага перыяду. — 2010. — № 2. — С. 9.

Машчэнская, Л. Ад назвы да зместу: паэма Якуба Коласа «Сымон-музыка». — 2004. — № 11. — С. 34.

Машчэнская, Л. Верш Якуба Коласа «У палёх Беларусі»: край і народ: семантыка і структура твора. — 2004. — № 3. — С. 31.

Мельнікава, З. Канцэпцыя мастака і абставін у паэме «Сымон-музыка» Якуба Коласа і ў творах Змітрака Бядулі 20-х гг. — 2000. — № 5. — С. 16.

Мілашэўская, А. Складанае сінтаксічнае цэлае з няўласна-простай мовай: на матэрыяле празаічных твораў Якуба Коласа. — 1999. — № 8. — С. 66.

Міхайлоўская, А. Дзеепрыслоўе: абагульняльны ўрок на матэрыяле твораў Якуба Коласа і Янкі Купалы. VII клас. — 2006. — № 7. — С. 60.

Міцкевіч, В. Урывак з дзённіка Якуба Коласа ва ўспамінах сына Данілы. — 2008. — № 5. — С. 16.

Міцкевіч, А., Міцкевіч, С. «Жыве ў сэрцы плынь крыніцы…»: жывёльны свет у творчасці Якуба Коласа (вуж, жаба, яшчарка, насякомыя). — 2005. — № 5. — С. 70

Міцкевіч, А., Міцкевіч, С. «Жыве ў сэрцы плынь крыніцы…»: жывёльны свет у творчасці Якуба Коласа (свойскія жывёлы). — 2002. — № 11. — С. 97; Птушкі — № 12. — С. 95.

Міцкевіч, А., Міцкевіч, С. «Жыве ў сэрцы плынь крыніцы…»: жывёльны свет у творчасці Якуба Коласа (лясныя звяры). — 2003. — № 5. — С. 70.

Міцкевіч, А., Міцкевіч, С. «Жыве ў сэрцы плынь крыніцы…»: жывёльны свет у творчасці Якуба Коласа (беспазваночныя). — 2003. — № 8. — С. 111.

Міцкевіч, А., Міцкевіч, С. Камары, матылі, светлякі, стракозы: свет насякомых у творчасці Якуба Коласа. — 2004. — № 6. — С. 25.

Міцкевіч, А., Міцкевіч, С. Мушкі, мыцкі: жывёльны свет у творчасці Якуба Коласа. — 2003. — № 10. — С. 35.

Міцкевіч, А., Міцкевіч, С. Рыбы: свет жывёл у творчасці Якуба Коласа. — 2005. — № 6. — С. 72.

Міцкевіч, А., Міцкевіч, С. Суладнасць пчалінай сям’і: свет жывёл у творчасці Якуба Коласа. — 2004. — № 7. — С. 20.

Міцкевіч, В. «Дарога снам незабаронна…»: сон у творчым увасабленні Якуба Коласа. — 2002. — № 1. — С. 25.

Міцкевіч, В. «Дарогі, вечныя дарогі…»: дарога ў жыцці і творчасці Якуба Коласа. — 1999. — № 12. — С. 172.

Міцкевіч, В. «Дзіця і маці — сымбаль вечны…»: пра Ганну Юр’еўну Міцкевіч. — 2005. — № 11. — С. 97.

Міцкевіч, В. «Мой добры друг, мая святыня…»: пра жонку Якуба Коласа. — 1996. — № 3. — С. 167—178.

Міцкевіч, В. Бацька Якуба Коласа. — 1995. — № 5. — С. 170—174.

Міцкевіч, В. Маці Якуба Коласа. — 1995. — № 6. — С. 174—176.

Міцкевіч, В. Невядомыя блакнотныя запісы Якуба Коласа. — 2006. — № 8. — С. 44.

Міцкевіч, В. Першая сустрэча Янкі Купалы і Якуба Коласа. — 2002. — № 8. — С. 98.

Міцкевіч, В. Тэксты з твораў і лістоў Я. Коласа. Каментар мастака У. Сулкоўскага да серыяла жывапісных палотнаў «Радзіма Я. Коласа». — 1993. — № 11. — С. 47—52.

Міцкевіч, Г. «Сагрэты быў пяскамі Наднямоння…»: Стоўбцы ў жыцці і творчасці Якуба Коласа. — 1995. — № 7. — С. 153—160.

Міцкевіч, Д. «Дзяцей, як тых снапкоў на току!..»: браты і сёстры Якуба Коласа. — 1995. — № 10. — С. 164—176.

Міцкевіч, М. Песні ў доме Якуба Коласа. — 2006. — № 1. — С. 82.

Міцкевіч, С. «І буч кулём угору ставяць…»: назвы рыбацкіх прыладаў у творах Якуба Коласа. — 2006. — № 5. — С. 85.

Міцкевіч, С. «Пладзілісь пчолкі з кожным годам…»: назвы пчалярскіх прыладаў у паэме «Новая зямля» Якуба Коласа. — 2005. — № 8. — С. 118.

Міцкевіч, С., Міцкевіч, А. Свет раслін у творчасці Якуба Коласа. — 2001. — № 8. — С. 86.

Міцкевіч, У. Побыт сям’і палясоўшчыка: этнаграфічная абмалёўка лясной каморы (Адзенне. Справы гаспадыні). — 1995. — № 7. — С. 142—152; № 11. — С. 158—167.

Мушынскі, М. Алегарычны вобраз сонечнага промня ў паэме «Сымон-музыка» Якуба Коласа. — 2008. — № 11. — С. 7; 2009. — № 1. — С. 16; 2009. — № 3. — С. 17.

Мушынскі, М. Набліжаны да Поўнага…: новы Збор твораў Якуба Коласа. — 2009. — № 5. — С. 6.

Мушынскі, А. «І можам мы табой гардзіцца…»: жыццё і творчасць Якуба Коласа. — 2000. — № 8. — С. 59; № 9. — С. 51.

Мушынскі, М. «Яна — асноўная паэма ва ўсёй маёй паэтычнай творчасці»: «Новая зямля» Якуба Коласа. — 2001. — № 1. — С. 16.

Мушынскі, М. Змястоўнасць «малой формы»: «Казкі жыцця», «Крыніца» Якуба Коласа. — 2006. — № 1. — С. 9.

Мушынскі, М. Паэма Якуба Коласа «Сымон-музыка». — 2000. — № 5. — С. 52.

Навуменка, І. «Казкі жыцця» Якуба Коласа. — 2002. — № 8. — С. 19; № 9. — С. 35.

Навумовіч, У. Загадка Якуба Коласа: пра эпіграф да аповесці «На прасторах жыцця». — 2003. — № 10. — С. 101.

Навумовіч, У. Праблематыка аповесці Якуба Коласа «На прасторах жыцця»: новыя падыходы. — 2004. — № 11. — С. 31.

Нагорная, В. Крылатыя выразы ў паэме «Новая зямля» Якуба Коласа: з тэматычнага слоўніка. — 2007. — № 11. — С. 48.

Назаранка, Ю. Тропы ў выслоўях Якуба Коласа. — 2012. — № 10. — С. 48.

Назаранка, Ю. Фігуры ў выслоўях Якуба Коласа. — 2012. — № 11. — С. 34.

Наскова, П. Грамадзянская лірыка: на прыкладзе вершаў «Спадчына» Янкі Купалы, «Беларусам» Якуба Коласа. — 2009. — № 7. — С. 74.

Ненадавец, А. Галасы стагоддзяў: вобразы-сімвалы дубоў у творах Якуба Коласа, Янкі Купалы і Уладзіміра Караткевіча. — 2004. — № 2. — С. 12.

Несцяровіч, С. Тэставыя заданні па творах Якуба Коласа. Аповесць «У палескай глушы» (IХ клас). Паэма «Сымон-музыка» (Х клас). — 2012. — № 10. — С. 64.

Новік-Пяюн, С. Ядвіся жыла ў Слоніме: пра гераіню аповесці Я. Коласа «У палескай глушы». — 1991. — № 9. — С. 79—80.

Падліпская, З. Вялікі Пясняр беларускай зямлі: да 130-годдзя Якуба Коласа. — 2012. — № 10. — С. 3.

Падстаўленка, В. Антыгерой у «малой прозе» Якуба Коласа і Міхася Зарэцкага. — 2008. — № 9. — С. 18.

Пажэмяцкас, Г. Шляхамі Янкі Купалы і Якуба Коласа: Гульня «Слабае звяно». ІХ—ХІ класы. — 2007. — № 11. — С. 59—61.

Паўлоўская, А. Чаму разышліся шляхі Андрэя Лабановіча і тых дзяўчат, з якімі яго звяло жыццё?: урок па аповесці «У палескай глушы» Якуба Коласа. XI клас. — 2008. — № 3. — С. 33.

Петрашкевіч, М. «Свая зямля — вось што аснова»: гульня па матывах паэмы «Новая зямля» Якуба Коласа. — 2012. — № 10. — С. 71.

Петрашкевіч, М. Янка Купала і Якуб Колас: гульня для старшых класаў. — 2012. — № 4. — С. 66.

Плотнікаў, Б. Музычная лексіка ў паэме «Сымон-музыка» Якуба Коласа — 2005. — № 3. — С. 35.

Праскаловіч, В. Рэалізацыя жанравага падыходу пры вывучэнні байкі «Конь і сабака» Якуба Коласа: метадычныя парады (VI клас). — 2012. — № 10. — С. 50.

Праскаловіч, В. «У дрэва павінна быць дзве дарогі…»: традыцыі нацыянальнага і сусветнага фальклору ў казках Якуба Коласа. — 1996. — № 12. — С. 77—88.

Пратасевіч, М. У Коласавым доме: новая экспазіцыя Музея Якуба Коласа ў Мінску. — 2002. — № 8. — С. 100; № 9. — С. 108.

Пшанічная, Л. Аднародныя члены сказа. Злучнік: з паэмы «Новая зямля» Якуба Коласа. — 2009. — № 7. — С. 83.

Пшанічная, Л. Дзеепрыслоўе. Дзеепрыслоўны зварот: з паэмы «Новая зямля» Якуба Коласа. — 2010. — № 1. — С. 84.

Пшанічная, Л. Прыметнік: з паэмы «Новая зямля» Якуба Коласа. — 2008. — № 2. — С. 55.

Пшанічная, Л. Прыслоўе: з паэмы «Новая зямля» Якуба Коласа. — 2008. — № 7. — С. 72.

Пшанічная, Л. Гульня па творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа. VІІІ клас: урок-падагульненне. — 2004. — № 2. — С. 58.

Пяткевіч, А. Рака, што працякла праз сэрца: Нёман у творчасці Якуба Коласа. — 1997. — № 11. — С. 20—29.

Рагаўцоў, В. Вербальныя сродкі камічнага ў п’есе «Антось Лата» Якуба Коласа. — 2012. — № 10. — С. 43.

Рагойша, В. «Душою і сэрцам мы з вамі, героі…»: лірыка Якуба Коласа часу Вялікай Айчыннай вайны. — 2006. — № 8. — С. 40.

Рагойша, В. Таямніца старога здымка: [з успамінаў рускай паэтэсы Святланы Сомавай пра Якуба Коласа і Эдзі Агняцвет]. — 1988. — № 9. — С. 57—59.

Ракецкая, І. «Якуб Колас на Нарачы»: замалёўкі Сяргея Геруса. — 2002. — № 3. — С. 74.

Ракецкая, І. «Якуб Колас» Сямёна Геруса. — 2002. — № 4. — С. 88.

Раманоўская, Я. «Мне так пуста ў жыцці без яго»: сяброўскія адносіны Янкі Купалы і Якуба Коласа. — 1992. — № 6. — С. 71—74. 

Рубашная, Л. Літаратурны турнір па аповесці «У палескай глушы» Якуба Коласа: урок беларускай літаратуры (IХ клас). — 2012. — № 10. — С. 73.

Рубашная, Л. У падарожжа — з Андрэем Лабановічам. — 2007. — № 11. — С. 77—80.

Рудая, З. Якуб Колас: жыццё і творчасць: пытанні да тэмы. — 2002. — № 11. — С. 45.

Рудніцкая, В., Тараканава, М. «Мне хацелася перадаць рухі душы паэта…»: вобразы народных песняроў: [Я. Купала, Я. Колас] у творчасці Заіра Азгура. — 2003. — № 1. — С. 85.

Русілка, В. Каляровая палітра паэмаў Якуба Коласа «Новая зямля» і «Сымон-музыка». — 1993. — № 11. — С. 25—29.

Сабалеўскі, А. У пачатку драматургічна-тэатральнага шляху. Першыя п’есы Якуба Коласа. — 2007. — № 11. — С. 67—70.

Саламевіч, А. «Устае куточак той прыгожа…»: Альбуць. — 1997. — № 3. — С. 172—177.

Саламевіч, Я. Псеўданімы Якуба Коласа. — 2006. — № 11. — С. 66.

Салаўёва, Т. Колас і музыка. — 1991. — № 3. — С. 57—61.

Салаўёва, Т. Паэзія — яго душа: 75 год з дня нараджэння Анатоля Багатырова (Я. Колас «Дрыгва»). — 1988. — № 8. — С. 67.

Сіцька, З. Думка з-пад сэрца: «Новая зямля» ў прасторы і часе мікра- і макракосмасу. — 1998. — № 5. — С. 51—56.

Слесарэнка, А. Якуб Колас і Украіна. — 2003. — № 6. — С. 102.

Смолік, А., Вярбіцкая, В. Этнічная аперцэпцыя велікоднага свята ў творах Якуба Коласа. — 2011. — № 4. — С. 99.

Собаль, Л. «Самы светлы талент — дабрата»: урок беларускай літаратуры па раздзеле «Дзядзька-кухар» паэмы «Новая зямля» Якуба Коласа (VII клас). — 2012. — № 10. — С. 58.

Станкевіч, Р. Пра неперакладальнае ў перакладзе: нацыянальныя рэаліі ў перастварэннях паэзіі Янкі Купалы і Якуба Коласа на балгарскую мову. — 2007. — № 11. — С. 17—19.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: Паводле даследаванняў, Якуб Колас у сваіх творах ужывае 252 імені мужчынскіх персанажаў і 142 імені жаночых персанажаў. Назавіце 10-15 найбольш пашыраных мужчынскіх і жаночых імёнаў, якія выконваюць не толькі намінатыўную, але і экспрэсіўна-эмацыянальную функцыю. — 1997. — № 1. — С. 96.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: Якія беларускія пісьменнікі мелі «раслінныя» і «птушыныя» псеўданімы накшталт Чарот, Вярба, Кавыль, Арол, Жаўрук, Салавей? — 1997. — № 3. — С. 122—123.

Сулкоўскі, У. Вяртанне на родны бераг. — 1993. — № 11. — С. 45—46.

Супрун, А. Лексічная структура верша Якуба Коласа «Ручэй». — 1999. — № 10. — С. 80.

Сцяжко, Н. На экране — «Талаш». — 2012. — № 2. — С. 87.

Сячко, В. «Вось як цяпер, перада мною ўстае куточак той прыгожа…»: Урок-лекцыя па паэме Я. Коласа «Новая зямля». — 1990. — № 2. — С. 41 — 46.

Тараканава, М. Партрэтны жывапіс Івана Ахрэмчыка: Карціна «Якуб Колас і Янка Купала». — 2003. — № 12. — С. 68.

Тараканава, М. Узнёслыя выявы Івана Рэя: Партрэты Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, Цёткі, Якуба Коласа. — 2005. — № 7. — С. 99.

Тарасава, Т. «Беларускай моладзі сваю паэму прысвячаю. Аўтар»: Аспекты вывучэння паэмы Якуба Коласа «Сымон-музыка». — 2001. — № 8. — С. 71.

Тарасава, Т. Апавяданне Якуба Коласа «Адукацыя»: Змястоўнасць малой жанравай формы. — 2001. — № 11. — С. 6.

Ткачова, П. Да пытання пра смеханапаўненне «Нашай Нівы»: Сатырычныя і гумарыстычныя творы Якуба Коласа. — 2003. — № 9. — С. 86.

Томашава, С. Жыццёвы шлях Якуба Коласа: урок беларускай літаратуры ў Х класе. — 2009. — № 11. — С. 58.

Трафімчык, А. Вытокі паэтычнага таленту: Станаўленне Якуба Коласа як беларускага класіка. — 2012. — № 10. — С. 4.

Трус, М. Дарэктарства: ад народнай педагогікі да нацыянальнай ідэнтычнасці. — 2012. — № 10. — С. 34.

Трус, М. Якуб Колас — дэлегат Міжнароднага кангрэса пісьменнікаў у абарону культуры. — 2010. — № 6. — С. 23.

Трус, М. Слонімская закладка ў эпісталярнай спадчыне Якуба Коласа. — 2007. — № 11. — С. 74—76.

Тумаш, Г. Акінчыцы — пры шляху шырокім. — 1995. — № 5. — С. 164—169.

Тумаш, Г. Мікалаўская лясная камора. — 1996. — № 2. — С. 156—159.

Тычына, М. «Маці ўсё ведае і так…»: вобраз маці ў творчасці Якуба Коласа. — 2007. — № 11. — С. 3—5.

Тычына, М. Верш «Наш родны край» Якуба Коласа: да 100-годдзя першапублікацыі. — 2006. — № 8. — С. 37.

Урублеўская, С., Занька, В., Лютарэвіч, С. Школьныя літаратурныя музеі Якуба Коласа: Музей «Якуб Колас і Палессе» Сінкевіцкай СШ; музей Люсінскага дзіцячага сада-сярэдняй школы; музей Верхменскай СШ. — 2007. — № 11. — С. 87—90.

Фіцнер, Т. Гендарны аналіз на ўроках беларускай літаратуры: на прыкладзе трылогіі Якуба Коласа «На ростанях». — 2002. — № 4. — С. 56.

Хадоска, А. «Ад роднае зямлі…»: пра стварэнне сімфанічнай паэмы «Сымон-музыка». — 2000. — № 5. — С. 91.

Халімончык, Г. Закрануць сэрца вучня: кветкі ў вянок Я. Коласу. — 1992. — № 6. — С. 24 — 28.

Цікоцкі, М. Моўны вобраз апавядальніка ў аповесці «Дрыгва» Якуба Коласа: стылістыка пунктаў гледжання. — 2012. — № 2. — С. 29.

Цікоцкі, М. Любоўная лірыка Якуба Коласа: стылістычныя назіранні. — 2006. — № 11. — С. 26.

Чарота, І. Дрэвы балотнага краю: раслінны свет у фальклоры і літаратуры. — 1994. — № 7-8. — С. 113 — 119.

Чартовіч, Н. Праз гады: «Янка Купала і Якуб Колас» Сяргея Селіханава. — 2002. — № 3. — С. 76.

Чувак, С. Каханне і сям’я ў творчасці Якуба Коласа. — 2001. — № 9. — С. 13.

Шавыркін, М. Лёсавызначальнае сузор’е: Янка Купала, Якуб Колас… і Цётка, Змітрок Бядуля, Максім Багдановіч — знакавыя постаці для Беларусі. — 2002. — № 1. — С. 18.

Шаладонава, Ж. Семантыка вобраза дарогі ў творах Якуба Коласа. — 2010. — № 9. — С. 16.

Шаладонава, Ж. Топасы нацыянальнай прасторы ў мастацкім свеце Якуба Коласа, Мікалая Гогаля, Тараса Шаўчэнкі. — 2009. — № 10. — С. 18.

Шаладонава, Ж. «…Дзе ж калыска хараства святога?»: сакральнае як элемент твораў Якуба Коласа. — 1999. — № 8. — С. 39.

Шаладонава, Ж. «За край, за радзіму, за волю»: паэзія Якуба Коласа і Тараса Шаўчэнкі. — 2006. — № 5. — С. 18.

Шаладонава, Ж. «Зямля дасць волі, дасць і сілы…»: вырашэнне праблемы «зямля-селянін» у паэме Якуба Коласа «Новая зямля» ў кантэксце часу. — 1995. — № 10. — С. 14—19.

Шаладонава, Ж. «К вясне б маёй хацеў вярнуцца…»: Вобраз дзяцінства ў ідэйна-эстэтычнай канцэпцыі паэмы Якуба Коласа «Новая зямля». — 1997. — № 10. — С. 32—40.

Шаладонава, Ж. У пошуках ідэала: ідэйна-мастацкая парадыгма «вера — інтуіцыя — розум» у паэме Якуба Коласа «Новая зямля». — 1998. — № 6. — С. 61—66.; № 7. — С. 29—32.

Шаладонава, Ж. Эстэтыка мроі ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля» і аповесці Міхайлы Кацюбінскага «Fata morgana». — 2000. — № 12. — С. 22.

Шаладонаў, І. Часовае і вечнае ў творах Якуба Коласа. — 2012. — № 10. — С. 17.

Шамякіна, Т. Вобраз музыкі ў беларускай літаратуры: Паводле паэмаў Я. Купалы «Курган» і Я. Коласа «Сымон-музыка». — 1992. — № 12. — С. 38—44.

Шамякіна, Т. Якуб Колас — пясняр стыхіяў: новае прачытанне. — 1991. — № 2. — С. 42—50.

Шапашнікава, А. Сейбіты: Янка Купала і Якуб Колас у творчасці Міхаіла Савіцкага. — 2002. — № 2. — С. 84.

Шаранговіч, В. Янка Купала і Якуб Колас у маім жыцці і творчасці. — 2004. — № 1. — С. 74.

Шатэрнік, У. «Маленне аб вадзе…»: вобразы Коласавых «Казак жыцця» . — 2002. — № 11. — С. 102.

Шахлевіч, Т. Якуб Колас і Магілёўшчына. — 2004. — № 11. — С. 92.

Шкраба, Р. Ад роднае зямлі: Вывучэнне паэмы Якуба Коласа «Сымон-музыка» ў ХІ класе. — 1996. — № 10. — С. 105—117; № 11. — С. 97—101.

Шур, В. Онімы ў творах Якуба Коласа: паказчыкі і актуалізатары дадатковых адценняў значэння. — 2006. — № 6. — С. 23.

Шчэрба, С. Псіхалагічная сатырычная плынь у беларускай літаратуры: Творчасць Каятана Марашэўскага, Якуба Коласа, Андрэя Мрыя, Паўла Місько, Барыса Сачанкі. — 2005. — № 8. — С. 38.

Якавец, В. Хто хоча стаць дзесяцібальнікам?: гульня па творчасці Якуба Коласа — 2004. — № 9. — С. 57.

Янкоўскі, Ф. «Мой родны кут»: Крылатыя словы з паэмы Якуба Коласа «Новая зямля». — 1990. — № 2. — С. 59—60.

Янушкевіч, Я. Зямля для ўсіх: паэма «Новая Зямля» Якуба Коласа ў перакладах. — 2004. — № 2. — С. 14.

Янушкевіч, Я. Кабінет з вокнамі на «Батлейку»: мемарыяльны пакой Якуба Коласа. — 2003. — № 12. — С. 75.

Каляровыя ілюстрацыі

Давідовіч, І. Якуб Колас на возеры Нарач. — 2012. — № 10.

Дударэнка, Л. Якуб Колас. — 2012. — № 10.

Кругер Я. Якуб Колас. — 2012. — № 10.

Стальмашонак, У. Партрэт Якуба Коласа. — 2008. — № 11.

Азгур, З. Бюст Якуба Коласа, 1939 — 1941 гг. — 2003. — № 1. Уклейка.

Азгур, З. Мадэль помніка Якубу Коласу. — 2003. — № 1. — Уклейка.

Ахрэмчык, І. Карціна «Якуб Колас і Янка Купала», 1960 г. — 2003. — № 12. — Уклейка.

Волкаў, В. Партрэт Якуба Коласа, 1957 г. — 2002. — № 2. — Уклейка.

Ганкін, Е. Партрэт Якуба Коласа, 1995 г. — 2002. — № 8. — Уклейка.

Гарэлаў, Г. Партрэт Якуба Коласа, 1953 г. — 2002. — № 6. — Уклейка.

Герус, С. Замалёўкі «Якуб Колас на Нарачы», 1954 г., 1956 г. — 2002. — № 3. — Уклейкі.

Герус, С. Партрэты Якуба Коласа, 1953 г., 1955 г. — 2002. — № 4. — Уклейкі.

Давідовіч, І. Карціна «Якуб Колас на возеры Нарач», 1959 г. — 2002. — № 10. —Уклейка.

Канцавы, М. Бюст Якуба Коласа. — 1999. — № 12. Уклейка.

Купава, М. Гравюра «Карта-схема родных мясцінаў Якуба Коласа на Стаўпеччыне». — 1995. — № 5. — Ніжняя вокладка.

Марцуль, Ю. «Браты і сёстры Якуба Коласа» (схема). — 1995. — № 10. — Ніжняя вокладка.

Надмагільны помнік Якубу Коласу [40 гадоў з дня смерці Якуба Коласа]. — 1996. — № 8. — Ніжняя вокладка.

Партрэт Якуба Коласа. — 1992. — № 11. — Верхняя вокладка.

Партрэт Якуба Коласа. — 1996. — № 3. — Ніжняя вокладка.

Паўлоўскі, З. Карціна «Янка Купала і Якуб Колас гуляюць у шахматы», 1945 г. — 1993. — № 10. — Уклейка.

Паўлоўскі, З. Карціна «Падарожжа па Дняпры» (Я. Купала, Я. Колас), 1959 г. — 2002. — № 9. — Уклейка.

Паўлоўскі, З. Партрэт Якуба Коласа, 1940 г. — 2002. — № 1. — Уклейка.

Пратасеня, І. Карціна «Развітанне ў Ляўках Янкі Купалы і Якуба Коласа 27 чэрвеня 1941 года». — 2002. — № 11. — Уклейка.

Раманоўскі, Я. Партрэт Якуба Коласа, 1961 г. — 2003. — № 8. — Уклейка.

Раманоўскі, Я. Партрэт Якуба Коласа. — 1999. — № 12. — Верхняя вокладка.

Селіханаў, С. Скульптурная кампазіцыя «Янка Купала, Якуба Колас», 1952 г. — 2002. — № 3. — Уклейка.

Стальмашонак, У. «Партрэт Якуба Коласа». Палатно, алей, 1967 г. — 1991. — № 9. — Уклейка.

Стальмашонак, У. «Партрэт Якуба Коласа». Палатно, алей, 1967 г. — 2003. — № 2. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Акінчыцы. Інтэр’ер»: (з серыі «Радзіма Якуба Коласа»). — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Акінчыцы. Лясная камора». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Альбуць». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Альбуць. Інтэр’ер». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Бераг у Клешчыцах. Курган-магіла». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Бервянец. Восень». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Бервянец. Лета». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Вапельная гара ў Новым Свержні». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Высокі Бераг». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Елка ў пары з хваінаю». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Інтэр’ер Стаўпецкай лясной каморы ў Цёмных Лядах». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Крынічка». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Ласток». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Ласток. Інтэр’ер». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Ліпы ў Смольні». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Мікалаўская карчма». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Мікалаўская лясная камора». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Мікалаўская лясная камора. Інтэр’ер». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Прыстанька». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Смольня». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Смольня. Інтэр’ер». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Сулкоўскі, У. Карціна «Стаўпецкая лясная камора ў Цёмных Лядах». — 1993. — № 11. — Уклейка.

Фотаздымкі Якуба Коласа і хаты ў Акінчыцах, у якой нарадзіўся Я. Колас. — 1991. — № 2. — Ніжняя вокладка.

Фотапартрэт Якуба Коласа: [115 гадоў з дня нараджэння]. — 1997. — № 11. — Верхняя вокладка.

Федарэнка, С. Думы пра Беларусь (партрэт Я. Коласа), 1993. — 2002. — № 5. Уклейка.

Шчамялёў, Л. Карціна «На ніве роднай», 1982 г. — 1993. — № 10. — Уклейка.

Партрэт Якуба Коласа. — 2002. — № 11. — Верхняя вокладка.

Крыжаванкі

Сопікава, В. Жыццё і творчасць Якуба Коласа. — 2009. — № 11. — С. 96.

Целеш, Л. Летняя лірыка Янкі Купалы, Якуба Коласа і Максіма Танка. — 2012. — № 7. — С. 96.

Целеш, Л. Якуб Колас. — 2008. — № 11. — С. 112.

 Песні на вершы Якуба Коласа

Беларусам. Музыка Э. Зарыцкага. — 2004. — № 7. — С. 89

Гэй вы, коні… Музыка Э. Зарыцкага. — 2004. — № 7. — С. 89

Гой ты, Нёман… Музыка Э. Зарыцкага. — 2004. — № 9. — С. 89.

Знае толькі Бог адзіны. Музыка І. Лучанка. — 2003. — № 11. — С. 112.

Край ясназоры. Музыка Э. Зарыцкага. — 2004. — № 7. — С. 91.

Лес. Музыка М. Куліковіча-Шчаглова. — 1997. — № 11. — С. 129—136.

Люблю цябе, поле. Музыка Э. Зарыцкага. — 2004. — № 7. — С. 91.

Маёй каханцы. Музыка Э. Зарыцкага. — 2004. — № 7. — С. 91.

Месяц. Музыка К. Галкоўскага. — 1997. — № 5. — С. 141—146.

Мой родны кут. Музыка І. Лучанка. — 1996. — № 4. — С. 252.

Моладасць. Музыка Э. Зарыцкага. — 2004. — № 9. — С. 88.

На лузе. Музыка Э. Зарыцкага. — 2004. — № 9. — С. 88.

Ноч. Музыка Э. Зарыцкага. — 2004. — № 7. — С. 89

Светлыя хмаркі. Музыка Э. Зарыцкага. — 2004. — № 9. — С. 89.

У змярканне. Музыка М. Куліковіча-Шчаглова. — 1997. — № 11. — С. 129—136.

Вершы-прысвячэнні Якубу Коласу

Аўрамчык, М. У доме Якуба Коласа. — 2002. — № 2. — С. 100.

Броўка, П. Купала і Колас, вы нас гадавалі… — 2002. — № 7. — С. 92.

 

АРКАДЗЬ КУЛЯШОЎ

Азгур, З. «Маё натхненне — беларуская спадчына»: (гутарыў Б. Крэпак). — 1988. — № 2. — С. 73.

Апанасевіч, М. «Яўген Анегін» у перакладзе Аркадзя Куляшова: Крылатыя словы і выразы. — 2003. — № 6. — С. 28.

Арочка, М. Гонар і слава народа (пра паэму А. Куляшова «Хамуціус»). — 1988. — № 1. — С. 57.

Арочка, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура перыяду 1930 — 1941 гг.: [Аркадзь Куляшоў]. — 1993. — № 6. — С. 43—44.

Арочка, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура перыяду Вялікай Айчыннай вайны 1941 — 1945 гг.: [Аркадзь Куляшоў]. — 1993. — № 7. — С. 47—48.

Арочка, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура пасляваеннага часу: [Аркадзь Куляшоў]. — 1993. — № 10. — С. 45—47.

Бельскі, А. «…Хуткасць думкі… стагоддзе абганяе»: творчасць Аркадзя Куляшова. — 2000. — № 8. — С. 66—70.

Буланда, В. «Асуджан я любоўю пажыццёва…»: сцэнар свята, прысвечанага Аркадзю Куляшову. — 2004. — № 1. — С. 54.

Гарадніцкі Я. Класік беларускай паэзіі ХХ стагоддзя — Аркадзь Куляшоў. — 2009. — № 2. — С. 71.

Гарэлік, Л. На крылах песні: матэрыялы да правядзення літаратурнага вечара. — 1988. — № 12. — С. 63—66.

Гарэлік, Л. У будучага веку на парозе: гуманістычныя ідэалы паэзіі Аркадзя Куляшова. — 1996. — № 2. — С. 19 — 28.

Голуб, Т. «Я — акіяну жытняга калоссе…»: па старонках «Летапісу жыцця і творчасці Аркадзя Куляшова». 1941 — 1944. — 2005. — № 1. — С. 83.

Губернатараў, М. Асаблівасці паэтыкі Аркадзя Куляшова. — 1989. — № 1. — С. 37 — 38; № 2. — С. 23—25.

Куляшова, В. «Лясному рэху праўду раскажы…»: 75 гадоў з дня нараджэння Аркадзя Куляшова. — 1989. — № 1. — С. 61—65.

Куляшова, В. «Ты была маёй любай зямлёю…»: расповед пра Аксану Куляшову. Побач з дзядзькам Платонам. — 2007. — № 5. — С. 81—86.

Куляшова, В. «Ты была маёй любай зямлёю…»: расповед пра Аксану Куляшову. Разам з Аркадзем. — 2007. — № 6. — С. 66—70.

Куляшова, В. «Ты была маёй любай зямлёю…»: расповед пра Аксану Куляшову. На пачатку вайны. — 2007. — № 7. — С. 71—75.

Куляшова, В. «Ты была маёй любай зямлёю…»: расповед пра Аксану Куляшову. Вяртанне на Беларусь. — 2007. — № 8. — С. 72—76.

Куляшова, В. «Ты была маёй любай зямлёю…»: расповед пра Аксану Куляшову. Сямейныя перыпетыі. — 2007. — № 9. — С. 70—74.

Куляшова, В. «Ты была маёй любай зямлёю…»: расповед пра Аксану Куляшову. Маці і дачка. — 2007. — № 10. — С. 84—87.

Куляшова, В. «Я маці абавязаны кожнай рыскаю…»: Нарыс пра Кацярыну Ратабыльскую — маці Аркадзя Куляшова. — 2006. — № 1. — С. 86.

Куляшова, В. Алеся: Гісторыя аднаго твора Аркадзя Куляшова і аповед пра яго герояў. — 1997. — № 9. — С. 178—190.

Куляшова, В. З крыніц маленства: Саматэвічы — радзіма Аркадзя Куляшова. — 2000. — № 8. — С. 99.

Куляшова, В. З радаводу Аркадзя Куляшова. — 1996. — № 1. — С. 147—162; № 2. — С. 169—178; № 4. — С. 214—229; № 5. — С. 156—166; № 7. — С. 174—185.

Куляшова, В. Лебядзіная песня Аркадзя Куляшова. — 2000. — № 9. — С. 104.

Куляшова, В. Роздум над здымкам: 75 гадоў з дня нараджэння Аркадзя Куляшова. — 1989. — № 2. — С. 76—79.

Ляшчэня, Т. Паэзія Аркадзя Куляшова ў творчасці Анатоля Багатырова. — 2003. — № 5. — С. 79.

Маслоўскі, В. У сэрцы і думках…: успаміны пра Аркадзя Куляшова. — 2005. — № 2. — С. 84.

Мішчанчук, М. «Хачу неспакойнаю хмарай грымець…»: Аркадзь Куляшоў. Новыя праграмныя творы. — 2005. — № 12. — С. 53.

Навумчык, М. Вывучэнне балады «Маці» Аркадзя Куляшова. VII клас. — 2006. — № 3. — С. 42.

Рагойша, В. «Ёсць адказнасць перад строгім вершам…»: Шаснаццацірадкоўе Аркадзя Куляшова. — 2000. — № 2. — С. 20.

Рагойша, В. Паэтыка страфы: гіперстрофіка Аркадзя Куляшова. — 2004. — № 10. — С. 22.

Салаўёва, Т. Паэзія — яго душа: 75 гадоў з дня нараджэння Анатоля Багатырова (А. Куляшоў. «Над брацкай магілай» і інш.). — 1988. — № 8. — С. 69.

Смыкоўская, В. Інтымная лірыка: Верш «Бывай» Аркадзя Куляшова. VIII клас. — 2008. — № 11. — С. 35.

Песні на вершы Аркадзя Куляшова

Алеся. Музыка І. Лучанка. — 1997. — № 2. — С. 189—190.

 Вершы-прысвячэнні А. Куляшову

Панчанка, П. Верш «Куляшову». — 1994. — № 2. — С. 3.

 Каляровыя ілюстрацыі

Крук, У., Куляшова, В. «Паслаў мне лёс блакітную раку…»: фоталетапіс з жыцця Аркадзя Куляшова. — 1994. — № 2. — С. 3—6.

Фотаздымак. Аркадзь Куляшоў у дзень прысуджэння яму Дзяржаўнай прэміі СССР за паэму «Сцяг брыгады». 1947 г. — 1989. — № 1. — Ніжняя вокладка.

Партрэт Аркадзя Куляшова. — 1994. — № 2. — Верхняя вокладка.

Партрэт Аркадзя Куляшова. — 1996. — № 2. — Ніжняя вокладка.

Партрэт Аркадзя Куляшова. — 2000. — № 8. — Верхняя вокладка.

Партрэт Аркадзя Куляшова. — 2004. — № 2. — Верхняя вокладка.

Літаратура пра Аркадзя Куляшова. — 1996. — № 2. — С. 28.

 

ЯНКА КУПАЛА

Абламская, І. Янка Купала ва ўспамінах Вацлава Ластоўскага [Да 50-годдзя з дня адкрыцця Дзяржаўнага Літаратурнага музея Я. Купалы]. — 1995. — № 4. — С. 156—161.

Абрагімовіч, М. Вымкнуць, ляшыць, перыць: З лексікі Янкі Купалы. — 2012. — № 6. — С. 43.

Азгур, З. «Маё натхненне — беларуская спадчына»: (гутарыў Б. Крэпак). — 1988. — № 2. — С. 71 — 74.

Аладава, Р. Паэма Янкі Купалы «Над ракою Арэсай» у люстэрку музычнага міфа. — 2002. — № 5. — С. 87.

Амельчанка, Л. Новыя паступленні ў музей Янкі Купалы. — 1992. — № 10. — С. 62—66.

Анічэнка, У. Янка Купала — наш гонар і нацыянальная слава: пра слоўнік мовы Я. Купалы. — 1999. — № 7. — С. 49.

Арочка, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура перыяду Вялікай Айчыннай вайны 1941 — 1945 гг.: [Янка Купала]. — 1993. — № 7. — С. 46.

Арочка, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура перыяду грамадзянскай вайны і 20-х гг.: [Янка Купала]. — 1992. — № 11. — С. 24—25.

Астапкевіч, Л. «На цябе, наша моладзь, надзея…»: Музей — дзецям: [да 50-годдзя з дня адкрыцця Дзяржаўнага Літаратурнага музея Я. Купалы]. — 1995. — № 4. — С. 161—165.

Астапкевіч, Л. «Я тут бачу свой край…»: Купалаўскі мемарыяльны комплекс «Вязынка». — 1992. — № 7-8. — С. 131—134.

Багданава, А. «Зноў будзем шчасце мець і волю»: карціна «Развітанне ў Ляўках Янкі Купалы і Якуба Коласа 27 чэрвеня 1941 года» Івана Пратасені. — 2002. — № 9. — С. 75.

Багданава, А. «Мне сняцца сны аб Беларусі…»: помнік Янку Купалу. — 2000. — № 7. — С. 89.

Багданава, А. «Час, духам якога мы жылі»: «Партрэт Янкі Купалы» ў кантэксце творчасці Акіма Шаўчэнкі. — 2002. — № 9. — С. 77.

Багдановіч, І. «Жалейка» Янкі Купалы як прадвесце Маладой Беларусі. — 2008. — № 3. — С. 3.

Багдановіч, І. «К зорам жа мчаціся будзе твой дух…»: да 100-годдзя зборніка вершаў «Huślar» Янкі Купалы. — 2010. — № 12. — С. 8; 2011. — № 2. — С. 13.

Балдышэўская, Т. Вобраз русалкі ў вершах Янкі Купалы. — 2010. — № 7. — С. 37.

Бандарык, А. Калі пытанне робіцца адказам?: на моўным матэрыяле п’ес Янкі Купалы. — 2010. — № 12. — С. 38.

Бандарэнка, К. Купалаўскія вобразы на балетнай сцэне: балет Яўгена Глебава «Выбранніца». — 1999. — № 1. — С. 139.

Бароўская, І. «Паляці, мая мысль, лётам сокала…»: Янка Купала і нацыянальная песенная лірыка. — 2012. — № 6. — С. 88.

Бельская, Л. Янка Купала і «Наша Ніва»: з гісторыі супрацоўніцтва. — 1992. — № 12. — С. 66—69.

Бельскі, А. «Ідзі, вясна, красуйся!..»: вясна ў беларускай паэзіі [Я. Купала]. — 1994. — № 4. — С. 31—32.

Бурбоўская, А. Берагіня Купалавай спадчыны: музейны клопат Ядвігі Раманоўскай. — 2005. — № 5. — С. 87.

Бурбоўская, А. Янка Купала і Масква. — 2007. — № 7. — С. 76—77.

Бутэвіч, А. У храме Купалавага слова: развагі перад днём нараджэння Песняра. — 2008. — № 6. — С. 17.

Ваданосава, Ф. «Мне сняцца сны аб Беларусі…»: таямніца смерці Янкі Купалы. — 2012. — № 6. — С. 84.

Ваданосава, Ф. Янка Купала і кніга. — 2012. — № 7. — С. 80.

Ваданосава, Ф. «Вольная птушка сумнай зямліцы…»: пра Уладзіславу Луцэвіч. — 1997. — № 12. — С. 175—181.

Ваданосава, Ф. «Грай, мая жалейка…»: да 90-годдзя першага зборніка вершаў Янкі Купалы. — 1998. — № 6. — С. 199—206.

Ваданосава, Ф. «Гэй, да сонца, гэй, да зор!»: да 80-годдзя з дня выхаду ў свет зборніка Янкі Купалы «Шляхам жыцця». — 1993. — № 4. — С. 74—75.

Ваданосава, Ф. «Гэты крык, што жыве Беларусь…»: Янка Купала ў Яхімоўшчыне. — 2000. — № 6. — С. 85.

Ваданосава, Ф. «Ён быў як бы непрыкметны…»: пра скульптурны партрэт Кузьмы Чорнага. Янка Купала і Кузьма Чорны. — 2000. — № 6. — С. 85.

Ваданосава, Ф. «Музыка — блізкая сястра купалавай паэзіі…»: творчыя стасункі Янкі Купалы і Анатоля Багатырова. — 2002. — № 7. — С. 89.

Ваданосава, Ф. «Па Даўгінаўскім гасцінцы»: новы філіял музея Янкі Купалы на Лагойшчыне. — 1992. — № 6. — С. 62—65.

Ваданосава, Ф. Восеньскі роздум творцы: помнік Янку Купалу ў Ляўках. — 1998. — № 7. — С. 199—204.

Ваданосава, Ф. Невычэрпная моц жыцця: да 110-годдзя з дня нараджэння Уладзіславы Луцэвіч. — 2001. — № 12. — С. 78.

Ваданосава, Ф. Нязгасныя зоркі: пра бацькоў Янкі Купалы. — 1997. — № 7. — С. 186—196.

Ваданосава, Ф. Паэма «Над ракою Арэсай»: гісторыя, падзеі, людзі. — 2002. — № 5. — С. 97.

Ваданосава, Ф. Святло Купалавых вобразаў: паэма «Яна і я» ў ілюстрацыях беларускіх графікаў. — 1993. — № 7. — С. 68—70.

Ваданосава, Ф. Янка Купала і Барысаўшчына. — 2002. — № 6. — С. 94.

Ваданосава, Ф. Янка Купала і Дзмітры Полазаў: мастацкая Купаліяна. — 2005. — № 12. — С. 76.

Ваданосава, Ф. Янка Купала і Мінск: [да 50-годдзя з дня адкрыцця Дзяржаўнага Літаратурнага музея Янкі Купалы]. — 1995. — № 1. — С. 65—72; № 2. — С. 73—77.

Вайніцкі, П. Сугучча паэзіі і скульптуры: вобразы песняроў у сучаснай станковай пластыцы: [Я. Купала]. — 2004. — № 11. — С. 83.

Вальчук, А. Станаўленне светапогляду ранняга Янкі Купалы. — 2003. — № 8. — С. 103.

Вальчук, А. Янка Купала і пецярбургскае асяроддзе беларусаў-католікаў. — 2004. — № 5. — С. 76.

Варонава, Г. «У пошуках папараць-кветкі»: інтэрактыўная гульня ў літаратурным музеі. — 2012. — № 6. — С. 82.

Васіленка, Н. Сімволіка вобразаў у драме «Раскіданае гняздо» Янкі Купалы: урок беларускай літаратуры (ІХ клас). — 2012. — № 6. — С. 50.

Васючэнка, П. Янка Купала і сімвалізм. — 2002. — № 8. — С. 14.

Вітушка, Г. «На добры ўспамін…»: Пра дарчыя надпісы Янкі Купалы на кнігах. — 2002. — № 6. — С. 97; № 7. — С. 95; № 8. — С. 108.

Вітушка, Г. Ушанаванне памяці Янкі Купалы. — 2003. — № 8. — С. 106.

Вострыкава, А. Янка Купала ў чэшскай культурнай прасторы. — 2012. — № 6. — С. 13.

Гайдалёнак, Т. Вяртанне: п’еса Янкі Купалы «Тутэйшыя»: тэма, герой, жанр. — 1998. — № 10. — С. 60 — 67; № 11. — С. 37—44.

Галай, В. Словы нямецкага паходжання ў творчасці Янкі Купалы. — 2012. — № 6. — С. 40.

Галоўка, С. Стаўпецкія карані Янкі Купалы. — 1992. — № 7-8. — С. 128—130.

Ганчарова-Грабоўская, С. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і Янка Купала: праблема ўзаемасувязі. — 2005. — № 5. — С. 14.

Гапоненка, І. Асаблівасці аўтарскага лексікону Янкі Купалы і Якуба Коласа: пазаслоўнікавая лексіка ў творах пачатку ХХ ст. — 2012. — № 2. — С. 36.

Гарадніцкі Я. Польскамоўная творчасць Янкі Купалы ў беларускім літаратурным кантэксце. — 2008. — № 7. — С. 8.

Гаробчанка, Т. Вялікая сіла: тэатру імя Янкі Купалы — 75 гадоў. — 1995. — № 10. — С. 159—163.

Гарэлава, Г. Пра «Бандароўну». — 2001. — № 3. — С. 68.

Гарэцкі, Р. Янка Купала і браты Гарэцкія. — 2004. — № 7. — С. 96.

Гаўрош, М. «Малюся я небу…»: урок па вершах Янкі Купалы. VІІІ клас. — 2003. — № 3. — С. 58.

Гаўрусёва, Н. «Падымайся з нізін, сакаліна сям’я…»: вобраз маладой Беларусі ў творчасці Янкі Купалы. VIII, X класы. — 1999. — № 8. — С. 87.

Генаш, В., Смыкоўская, В. «Ён і сёння з намі, наш Купала…»: сцэнар літаратурна-музычнай кампазіцыі. — 2002. — № 7. — С. 60.

Гніламёдаў, У. Ён адкрыў Беларусь: пра Янку Купалу. — 2002. — № 7. — С. 3.

Гніламёдаў, У. Янка Купала: вястун нацыянальнай ідэі: выступленне на вечарыне ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы. — 2007. — № 12. — С. 18.

Гоўзіч, І. Насустрач святлу: праблема прасвятлення народа ў творчасці Янкі Купалы і Янкі Сіпакова. — 2003. — № 7. — С. 17.

Громак, З. Трагікамедыя Янкі Купалы «Тутэйшыя»: праблема нацыянальнага бяспамяцтва, прыстасавальніцтва, манкурцтва і яе вырашэнне. — 2002. — № 7. — С. 43.

Грынкевіч, М., Ліс, І. Вобраз Бандароўны як увасабленне знешняй і ўнутранай прыгажосці: урок беларускай літаратуры (IХ клас). — 2012. — № 6. — С. 54.

Грыцаль, І. Прыгажосць вонкавая і ўнутраная: урок-разважанне ў VIII класе паводле паэмы Янкі Купалы «Бандароўна» . — 2000. — № 1. — С. 48.

Гулак, І. Урок-лекцыя «З цэлым народам гутарку весці»: [вывучэнне творчасці Янкі Купалы дакастрычніцкага перыяду]. — 1989. — № 10. — С. 23—26.

Гумілеўскі, Л. «Скульптура — мая любоў, маё жыццё». — 1990. — № 10. — С. 76—78.

Гунько, Г., Алесавец, Г. «І сёння з намі Колас і Купала…»: пазакласнае мерапрыемства. — 2012. — № 10. — С. 76.

Гурчонак, А. Канцэпцыя асобы ў паэме Янкі Купалы «Адвечная песня». Х клас. — 2002. — № 7. — С. 41.

Гуткоўская, А., Тарабанька, Н. Школьныя літаратурныя музеі Янкі Купалы: музей Сеніцкай сярэдняй школы, музей гімназіі імя Янкі Купалы г. Мазыра. — 2007. — № 7. — С. 89—90.

Гучок, Я. Дзівоснае пераўтварэнне: вытокі верша Янкі Купалы «А хто там ідзе?» — 1994. — № 11. — С. 7—10.

Давідоўская, Л. «Не загаснуць зоркі ў небе…»: пра Купалаўскія прэміі. — 2001. — № 6. — С. 87.

Давідоўская, Л. «Стань вольным…»: пра выставу «Янка Купала — Прарок Адраджэння»: [да 50-годдзя з дня адкрыцця Дзяржаўнага Літаратурнага музея Янкі Купалы]. — 1995. — № 6. — С. 165—173.

Давідоўская, Л. Янка Купала на Падняпроўі. — 1992. — № 7-8. — С. 134 —137.

Давыдава, Г. «Для ўсіх папараць-кветка ўзыходзіць»: урок па паэме Янкі Купалы «Курган». — 1991. — № 10. — С. 34—36.

Дапкюнас, Ж. Радавод Янкі Купалы: [па бацькоўскай лініі]. — 1993. — № 7. — С. 63—67.

Долбік, І. Творчасць Янкі Купалы ў музычным увасабленні: дыдактычны матэрыял. — 2002. — № 7. — С. 46.

Драўніцкі, І. Вобраз Бандароўны ў паэме Янкі Купалы і яго інтэрпрэтацыя ў іншых відах мастацтва. — 1995. — № 7. — С. 94—102.

Драўніцкі, І. Вобраз Бандароўны ў паэме Янкі Купалы і яго інтэрпрэтацыя ў іншых відах мастацтва. — 1995. — № 7. — С. 94—102.

Есіс, Я. Паэма «Курган» Янкі Купалы: літаратурны зрэз (VII клас). — 2012. — № 6. — С. 60.

Еўменава, Л. Кніга «Избранные стихи» Янкі Купалы з дарчым надпісам аўтара лётчыку Аляксею Грацыянскаму. — 2012. — № 6. — С. 72.

Жмачынская, Р. «Не загаснуць зоркі ў небе…»: урок-конкурс па творчасці Янкі Купалы. — 1992. — № 6. — С. 10—12.

Жук, І. Абуджаная жалейка: Метадычныя аспекты вывучэння лірыкі Янкі Купалы на прыкладзе вершаў «аднаго дня». — 1998. — № 4. — С. 90—96.

Жураўлёў, В. Гуманістычная ідэя як матыў учынку чалавека на вайне: на прыкладах твораў Якуба Коласа і Янкі Купалы. — 2006. — № 5. — С. 8.

Журомская, Л. Песні беларускай валадар: урок-роздум па драме Янкі Купалы «Раскіданае гняздо». — 1996. — № 8. — С. 100—104.

Завадская, І. Свет няспраўджаных надзей…: драма «Раскіданае гняздо» на сцэне Рускага тэатра. — 2003. — № 3. — С. 94.

Запартыка, Г. З гісторыі архіва Янкі Купалы. — 1999. — № 11. — С. 208.

Івашын, В. Палымяны вяшчальнік свабоды: ідэя волі ў творчасці Янкі Купалы. — 1999. — № 11. — С. 40.

Івашын, В. Філасофская лірыка Янкі Купалы. — 2003. — № 5. — С. 13.

Кавалевіч, Д. «Быў гэта сон…»: Паўліна Мядзёлка і Янка Купала. — 2003. — № 9. — С. 99.

Кавалевіч, Д. Акопы. Ляўкі: сцежкамі Янкі Купалы. — 2002. — № 5. — С. 92.

Кавалевіч, Д. Вязынка. Яхімоўшчына. — 2002. — № 3. — С. 92.

Кавалевіч, Д. Дзяржаўны Літаратурны музей Янкі Купалы ў Мінску. — 2002. — № 1. — С. 94.

Казбярук, У. Вытокі і магія паэтычнага слова: верш Янкі Купалы «Мая навука». — 1998. — № 8. — С. 15—22.

Казбярук, У. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура пачатку ХХ ст. (нашаніўскі перыяд): [Янка Купала]. — 1992. — № 9. — С. 22—24.

Калясінскі, В. Памятныя манеты, прысвечаныя пісьменнікам [Францішак Скарына, Янка Купала, Якуб Колас]. — 2002. — № 11. — С. 91.

Калясінскі, В. Помнік Янку Купалу ў Акопах. — 2004. — № 7. — С. 82.

Капшай, Н. Спасціжэнне глыбіннага сэнсу: «Паязджане» Янкі Купалы і «Бесы» Аляксандра Пушкіна. — 2003. — № 6. — С. 24.

Каралюк, Н. «Загляне сонца і ў наша ваконца»: [да 90-годдзя выдавецкага таварыства]. — 1996. — № 5. — С. 167—169.

Каралюк, Н. «Я буду жыць…»: [да 50-годдзя з дня адкрыцця Дзяржаўнага Літаратурнага музея Янкі Купалы]. — 1995. — № 5. — С. 155—157.

Карэліна, М. «Ляўкі» Алены Лось: мастацкая Купаліяна. — 2003. — № 1. — С. 88.

Карэліна, М. Графік Міхаіл Басалыга [Янка Купала, ілюстрацыі да твораў]. — 2002. — № 5. — С. 82

Карэліна, М. Купаліяна Арлена Кашкурэвіча: ілюстраванне кнігі «Тры паэмы». — 2003. — № 7. — С. 89.

Каўрус, А. З моўнага набытку класікаў літаратуры. — 2012. — № 6. — С. 29.

Каханоўскі, Г. Паўліна, Паўлінка…: 100 гадоў з дня нараджэння П. Мядзёлкі. — 1993. — № 9. — С. 45—49.

Кашкан, М. Зберагчы для нашчадкаў: кінафотаархіў Дзяржаўнага Літаратурнага музея Янкі Купалы. — 1995. — № 3. — С. 73—76.

Клябанаў, Д., Скіба, В. «І сняцца сны аб Беларусі…»: літаратурна-музычная кампазіцыя, прысвечаная Янку Купалу. — 2007. — № 12. — С. 60.

Конан, У. «Беларусь мая старонка, дык люблю ж яе»: цыклічная структура лірыкі Янкі Купалы. — 1997. — № 7. — С. 21—31.

Конан, У. Прарок у вобразе музыкі: арфічныя матывы ў творчасці Янкі Купалы — 2005. — № 7. — С. 24.

Крапак, Б. Восень скульптара: апошняе інтэрв’ю з народным мастаком БССР Анатолем Анікейчыкам. — 1992. — № 7-8. — С. 141—144.

Красней, В. Магутнае роднае слова Купалы: адметнасць мовы грамадзянскай лірыкі пачатку ХХ ст. — 1992. — № 7-8. — С. 71—74.

Кручок, М. Дайсці да Беларусі: урок па п’есе Янкі Купалы «Раскіданае гняздо». Х клас. — 2002. — № 10. — С. 44.

Курбека, І. Красворд «Янка Купала». — 1988. — № 7. — С. 79.

Кушаль, Г. «Аднаві славу нашай старонцы…»: пра літаратурна-этнаграфічную экспазіцыю ў Вязынцы. — 1995. — № 5. — С. 157—163.

Л. В. Цётцы Уладзі сто гадоў. — 1991. — № 12. — С. 66.

Лапіцкая, Т. Паэма «Бандароўна» Янкі Купалы: сюжэт, героі: урок беларускай літаратуры (ІХ клас). — 2012. — № 6. — С. 53.

Левічава, Н. Вывучэнне тэмы «Янка Купала» ў Х класе. — 2003. — № 7. — С. 50.

Лепешаў, І. Пра моўныя асаблівасці твораў Янкі Купалы. — 1996. — № 9. — С. 82 — 88.

Літвін, М. Акно, праз якое Купала глядзеў на свет: інсцэніроўка паводле ўрыўкаў рамана-эсэ «Як агонь, як вада…» Алега Лойкі. — 2012. — № 6. — С. 61.

Ліякумовіч, Ц. «…Зброя нескаронага народа»: вывучэнне тэмы «Патрыятычная дзейнасць Янкі Купалы ў часы Вялікай Айчыннай вайны» ў ХІ класе. — 1996. — № 7. — С. 103—108.

Ліякумовіч, Ц. «З ветрам шчыра абдымуся…»: вобраз-матыў ветру ў лірыцы Янкі Купалы. — 2002. — № 6. — С. 23.

Ліякумовіч, Ц. «Пявучае слова Купалы я глыбока ў душы берагу…»: Янка Купала і Мікола Аўрамчык. — 2003. — № 1. — С. 98.

Ліякумовіч, Ц. Купалава ўдзячнае слова Адаму Міцкевічу. — 1999. — № 7. — С. 139.

Ліякумовіч, Ц. Янка Купала: запаветныя словы. — 1995. — № 2. — С. 42, 50; № 4. — С. 14, 38, 58, 75, 112, 140; № 5. — С. 10, 38, 144, 163, 177; № 6. — С. 55, 122, 136; № 7. — С. 57, 138, 181; № 8. — С. 24, 64, 71, 168; № 9. — С. 37, 65, 83, 99, 134; № 10. — С. 19, 92, 180; № 11. — С. 53, 66, 84, 91, 100, 157; № 12. — С. 71, 170, 190.

Лукашэнка, В. Вобраз маці ў драме «Раскіданае гняздо» Янкі Купалы. — 2005. — № 10. — С. 48.

Лукашэнка, В. П’еса «Тутэйшыя» Янкі Купалы: арганізацыя заняткаў. ХI клас. — 2005. — № 7. — С. 59.

Луста, Т. Сугуччы беларускай ліры: Купалаўскія матывы ў творчасці Уладзіміра Мулявіна і ансамбля «Песняры». — 2006. — № 7. — С. 82.

Луста, Т. Сцэнічны лёс камедыі «Паўлінка» Янкі Купалы: урок-семінар у VIII класе. — 2007. — № 2. — С. 48—51.

Лявонава, Е. Углыб аднаго твора: нацыянальнае і агульначалавечае ў вершы «Паязджане» Янкі Купалы. — 2010. — № 1. — С. 3.

Лявонава, Е. «Маркотна хаджу па зямлі…»: купалаўскі пераклад верша Г. Гесэ «У мгле». — 2002. — № 7. — С. 17.

Лявонава, П. Шматаспектны аналіз мастацкага тэксту: [на прыкладах апавядання Я  Коласа «У старых дубах» і верша Я. Купалы «Спадчына»]. — 1994. — № 7-8. — С. 92—95; № 9. — С. 39—42; № 11. — С. 51—53.

Ляшковіч, А. Канцэпцыя новай экспазіцыі Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы. — 2012. — № 6. — С. 76.

Ляшковіч, А., Дражына, А. Каталог «Аўтографы першага народнага паэта Беларусі Янкі Купалы». — 2012. — № 6. — С. 74.

Ляшук, В. «А ўжо свой выдаець непадкупны аб нас гісторыя прысуд»: Вывучэнне лірыкі Янкі Купалы ў Х класе. — 1992. — № 7-8. — С. 14.

Ляшчынская, В. Ключавы канцэпт культурна-нацыянальнага светапогляду праз фразеалагізмы з твораў Янкі Купалы. — 2012. — № 6. — С. 37.

Ляшчынская, В. Антрапанімічная лексіка ў паэзіі Янкі Купалы: імёны рэальных гістарычных асоб. — 2002. — № 10. — С. 24.

Ляшчынская, В. Тропы і іх сувязі ў вершаваным творы: на прыкладзе паэзіі Янкі Купалы. — 2003. — № 9. — С. 42.

Ляшчэня, Т. Паэзія Янкі Купалы ў творчасці Анатоля Багатырова. — 2002. — № 7. — С. 76.

Майсейчык, А. «…Да сонца з сонца сцежку высек…»: вывучэнне паэмы Я. Купалы «Безназоўнае». — 1992. — № 5. — С. 13—16.

Майсейчык, А. «Свой пачэсны пасад між народамі…»: паэма «Безназоўнае» Я. Купалы як гімн нацыянальнаму адраджэнню 20-х гадоў. — 1996. — № 3. — С. 22—24.

Майсейчык, А. З прыродай зліўшыся душою: экалагічныя клопаты паэзіі (Я. Купала «Адвечная песня»). — 1989. — № 6. — С. 27.

Макарэвіч, А. Вобразы Данілкі і Зоські з драмы «Раскіданае гняздо» ў кантэксце спадчыны Янкі Купалы і драм Францішка Аляхновіча. — 2003. — № 3. — С. 18.

Максімовіч, В. Літаратурная класіка як неад’емны складнік нацыянальнай духоўнай традыцыі: на прыкладзе творчасці Янкі Купалы і Максіма Багдановіча. — 2012. — № 3. — С. 19.

Максімовіч, В. «Спраўляюцца заручыны…»: матыў шлюбу ў паэме «Безназоўнае» Янкі Купалы. — 2003. — № 7. — С. 15.

Максімовіч, В. Купалаўская міфатворчасць і мадэрнісцкая паэтыка ў пачатку ХХ ст. — 1997. — № 4. — С. 52—60.

Максімовіч, В. Праблема аўтарскай пазіцыі ў драме Янкі Купалы «Раскіданае гняздо». — 2003. — № 3. — С. 24.

Максімовіч, В. Праблема нацыянальнай ідэнтыфікацыі ў паэзіі Янкі Купалы пачатку ХХ ст. — 2007. — № 7. — С. 3—6; № 8. — С. 6—7.

Мархель, У. У кантрастах часу: Аляксандр Ельскі — выдавецкая суполка «Загляне сонца і ў наша аконца» — «Жалейка» Янкі Купалы. — 2003. — № 8. — С. 100.

Марціновіч, А. «Думаў пра шчасце Беларусі»: 1. Колькі слоў аб вернутай паэзіі Янкі Купалы. — 1990. — № 7. — С. 33—36.

Марціновіч, А. «Думаў пра шчасце Беларусі»: 2. Паэтаў боль аб  Бацькаўшчыне. — 1990. — № 9. — С. 40—43.

Марціновіч, А. «Думаў пра шчасце Беларусі»: 3. Жальбы душы. — 1990. — № 10. — С. 66—69.

Марціновіч, А. «Думаў пра шчасце Беларусі»: 4. Поклічнае слова публіцыстыкі Я. Купалы. — 1990. — № 11. — С. 55—56.

Мацевасян А. З гісторыі Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы: да 65-годдзя з дня заснавання. — 2010. — № 9. — С. 97.

Мельнік, М. Янка Купала на Гродзеншчыне. — 2007. — № 6. — С. 74—78.

Міраславіч, А. «Мне сняцца сны аб Беларусі!» — 1992. — № 6. — С. 66—69.

Міраславіч, А. «Светлы вобраз яго…»: нататкі пра жывапісную Купаліяну. — 1993. — № 10. — С. 58— 59.

Міхайлоўская, А. Дзеепрыслоўе: абагульняльны ўрок на матэрыяле твораў Якуба Коласа і Янкі Купалы. VII клас. — 2006. — № 7. — С. 60.

Міцкевіч, В. Першая сустрэча Янкі Купалы і Якуба Коласа. — 2002. — № 8. — С. 98.

Музею Янкі Купалы — 45 гадоў: фотаздымкі. — 1990. — № 8. — Ніжняя вокладка.

Музею Янкі Купалы — 50 гадоў: фотаздымак. — 1995. — № 9. — Ніжняя вокладка.

Мятліцкая, Г. «За свабоду сваю ўсёй душой пастаю…»: формы бінарнай апазіцыі воля-няволя і шчасце-няшчасце ў нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы. — 2006. — № 7. — С. 12.

Мятліцкая, Г. «Каб чалавек ды мог скрыціся ад сваёй долі навекі…»: формы бінарнай апазіцыі «доля-нядоля» ў нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы. — 2006. — № 2. — С. 14.

Мятліцкая, Г. «Сваіх дум, сэрца запытай…»: формы бінарнай апазіцыі праўда-няпраўда ў нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы. — 2006. — № 11. — С. 28.

Навойчык, П. Дзве плыні ў «нашаніўскім руху»: [Я. Купала]. — 1993. — № 10. — С. 72 — 76.

Навуменка, І. На пераломе эпохі: творчасць Янкі Купалы [зб. «Гусляр» (1940)]. — 1995. — № 7. — С. 15—23; № 8. — С. 25—32.

Навумчык, М. Вывучэнне паэмы «Бандароўна» Янкі Купалы. VIII клас. — 2007. — № 1. — С. 43— 44.

Наскова, П. Грамадзянская лірыка: на прыкладзе вершаў «Спадчына» Янкі Купалы, «Беларусам» Якуба Коласа. — 2009. — № 7. — С. 74.

Ненадавец, А. Галасы стагоддзяў: вобразы-сімвалы дубоў у творах Якуба Коласа, Янкі Купалы і Уладзіміра Караткевіча. — 2004. — № 2. — С. 12.

Нячай, В. Янка Купала на экране: кінадакумент і кінапаэзія. — 2007. — № 7. — С. 62—68.

Павільч, А. Параўнальнае вывучэнне праблем этнічнай культуры: Культуралагічны аналіз у беларускай навуковай публіцыстыцы пачатку ХХ ст.: [Янка Купала]. — 2007. — № 8. — С. 77—79.

Падліпская З. Славуты Пясняр беларускага народа: да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы. — 2012. — № 6. — С. 3.

Пажэмяцкас, Г. Шляхамі Янкі Купалы і Якуба Коласа: гульня «Слабае звяно». ІХ — ХІ класы. — 2007. — № 11. — С. 59—61.

Палонік, Г. «…Сумленне ёсць і ў простым людзе»: урок па паэме Я. Купалы «Бандароўна». — 1989. — № 11. — С. 39—43.

Палупанаў, У. Невясёлыя абразкі з Лагойшчыны: пра магілу Дамініка Луцэвіча. — 1994. — № 7-8. — С. 134—138.

Паталкоў, Ю. Чытач — пасол святла: праблема «першааўтара» пры вывучэнні літаратуры: роздум над вершамі Янкі Купалы. — 2009. — № 7. — С. 10.

Паталкоў, Ю. Жыватворны боль спагады: маральная праблематыка верша Янкі Купалы «І прыйдзе». — 2002. — № 9. — С. 75.

Петрашкевіч, М. Янка Купала і Якуб Колас: гульня для старшых класаў. — 2012. — № 6. — С. 66.

Петрушкевіч, А. Янка Купала ў культурным, літаратурным і навуковым жыцці Гародні. — 2010. — № 7. — С. 78.

Праневіч, Г. Радавод маладой Беларусі: [у творчасці Я. Купалы]. — 1995. — № 4. — С. 26—38; № 5. — С. 21—30.

Праскаловіч, В. Культуратворчы падыход пры вывучэнні п’есы «Раскіданае гняздо» Янкі Купалы: метадычныя парады для ІХ класа. — 2012. — № 6. — С. 45.

Прыбытка, Г. Маскоўскімі шляхамі Янкі Купалы. — 1989. — № 1. — С. 11, 29, 65; № 5. — С. 31, 39, 66—68.

Пшанічная, Л. Гульня па творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа. VІІІ клас: урок-падагульненне. — 2004. — № 2. — С. 58.

Рагаўцоў, В. Фразеалагізмы як аснова стварэння камічнага эфекту: на матэрыяле п’ес Янкі Купалы. — 2012. — № 6. — С. 33.

Рагойша, В. Напісана рукой Купалы…: аўтографы песняра з музейных фондаў. — 2008. — № 7. — С. 3.

Рагойша, В. Янка Купала — лексікограф. — 2012. — № 6. — С. 21.

Рагойша, В. Па новых падручніках: Янка Купала (IX клас). — 2001. — № 7. — С. 51; № 8. — С. 66; № 9. — С. 50.

Рай, А. Некаторыя асаблівасці структурнай асновы сказа: на матэрыяле твораў Янкі Купалы. — 1996. — № 10. — С. 75—78.

Раманоўская, Я. «…Не забудзься ты матулі»: успаміны пра маці Янкі Купалы. — 2006. — № 7. — С. 96.

Раманоўская, Я. «Мне так пуста ў жыцці без яго»: сяброўскія адносіны Янкі Купалы і Якуба Коласа. — 1992. — № 6. — С. 71—74.

Раманоўская, Я. Была любіміцай Янкі Купалы: жыццё і лёс Яніны Раманоўскай. — 2005. — № 5. — С. 90.

Раманоўская, Я. З глыбіняў памяці: пра Уладзіславу Францаўну Луцэвіч. — 1995. — № 8. — С. 159—168.

Раманоўская, Я. Яны гадаваліся ў сям’і песняра: пляменнікі Янкі Купалы Уладзіслава і Уладзіслаў Раманоўскія. — 2007. — № 7. — С. 78—81.

Рашчынскі, Д. Персанальны аўтамабіль Янкі Купалы. — 2012. — № 6. — С. 83.

Рудая, З. Янка Купала: жыццё і творчасць (тэсты). — 2002. — № 7. — С. 49.

Рудніцкая, В. Нюансы перажыванняў і моц пачуццяў: карціна «Вясна ў Вязынцы» Адольфа Гугеля. — 2005. — № 6. — С. 83.

Рудніцкая, В., Тараканава, М. «Мне хацелася перадаць рухі душы паэта…»: вобразы народных песняроў: [Я. Купала, Я. Колас] у творчасці Заіра Азгура. — 2003. — № 1. — С. 85.

Рэзкая, І. Віктарыны па літаратуры: нацыянальна-адраджэнскі рух на пачатку ХХ ст. Янка Купала. — 2003. — № 7. — С. 53.

Сабалеўскі, А. Крутыя дарогі Купалавых трагічна-смяшлівых «Тутэйшых». — 2007. — № 4. — С. 72—75.

Сабалеўскі, А. Тэатральная біяграфія п’есы «Раскіданае гняздо» Янкі Купалы. — 2007. — № 7. — С. 55—59.

Садаўнічы, Э. Мастацкая літаратура і нацыянальная свядомасць: генезіс беларускай «тутэйшасці» паводле Янкі Купалы. — 2002. — № 7. — С. 8; 2002. — № 8. — С. 26.

Саевіч, Н. З гісторыі музейнай калекцыі «Аўтографы Янкі Купалы». — 2012. — № 7. — С. 84.

Саевіч, Н. Нам засталася спадчына: з гісторыі стварэння калекцый музея Янкі Купалы. — 2012. — № 6. — С. 70.

Саламевіч, Я. Здарэнец: з псеўданімаў Янкі Купалы. — 2008. — № 6. — С. 25.

Саламевіч, Я. Крыптанім Язэпа Дылы, прыпісаны Янку Купалу. — 2007. — № 6. — С. 59—61.

Саламевіч, Я. Псеўданімы Янкі Купалы. — 2007. — № 7. — С. 49 — 51.

Салаўёва, Т. Паэзія — яго душа: 75 год з дня нараджэння Анатоля Багатырова: [Я  Купала «Беларускім партызанам», «Жняя», «З недацветаў», «За свабоду сваю…» і інш.]. — 1988. — № 8. — С. 68.

Санюк, Д. «Не хачу весяліцца, гуляць…»: трагедыйнасць дакастрычніцкай творчасці Янкі Купалы. — 1992. — № 1. — С. 54—58.

Санюк, Д. Рэлігійная амбівалентнасць у творчасці Янкі Купалы. — 2000. — № 11. — С. 15.

Санюк, Д. Харызматычны статус творчасці Янкі Купалы. — 2000. — № 1. — С. 14.

Санюк, Д. Эстэтычная функцыя ідэалагічнага ў творчасці Янкі Купалы. — 2000. — № 6. — С. 11; № 7. — С. 14.

Смыкоўская, В. «У народ і край  свой толькі веру…»: вывучэнне лірыкі Янкі Купалы ў ІХ класе. — 2007. — № 2. — С. 45 — 48.

Содаль, У. «Явар»: з гісторыі аднаго верша Янкі Купалы. — 2009. — № 6. — С. 22.

Содаль, У. Верш Янкі Купалы «А хто там ідзе?» у гісторыі беларусаў. — 2002. — № 7. — С. 108.

Содаль, У. Ім пачынаюцца паэтычныя анталогіі: успаміны сучаснікаў пра верш «А хто там ідзе?» Янкі Купалы. — 2007. — № 9. — С. 76—78.

Содаль, У. Мастацкае ўвасабленне верша «А хто там ідзе?» Янкі Купалы. — 2002. — № 11. — С. 107.

Содаль, У. Пуцявінамі Янкі Купалы [Бараўцы. У Астрашыцкім Гарадку. На Сёмкаўскім бровары. У Яхімаўшчыне. Казіміраўка]. — 1992. — № 3. — С. 66—72; № 4. — С. 67—71; № 5. — С. 70—73.

Станкевіч, Р. “Адвечная песня” Янкі Купалы ў інтэрпрэтацыі Хрыста Папова. — 2011. — № 7. — С. 9.

Станкевіч, Р. Паэзія Янкі Купалы ў перастварэннях Янкі Дзімава. — 2006. — № 8. — С. 54.

Станкевіч, Р. Пра неперакладальнае ў перакладзе: нацыянальныя рэаліі ў перастварэннях паэзіі Янкі Купалы і Якуба Коласа на балгарскую мову. — 2007. — № 11. — С. 17—20.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: адкуль, як і калі ўзнік нацыянальны дэвіз «Жыве Беларусь!» і як вы яго разумееце? — 1997. — № 3. — С. 114—115.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: Галоўным героем многіх твораў Я. Купалы з’яўляецца мужык, якога аўтар называе гаротным братам, панскім нявольнікам, панам сахі і касы, сынам нядолі, беднай ахвярай і інш. Дапоўніце гэты спіс яшчэ 10 перыфразамі. — 1997. — № 1. — С. 96.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: Драма Янкі Купалы адлюстравала цярністы шлях беларускага беззямельнага селяніна ў пошуках страчанай Бацькаўшчыны, лепшай долі. Як адгукнулася купалаўская тэма «раскіданага гнязда» ў творчасці беларускіх пісьменнікаў? — 1997. — № 3. — С. 115.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: Хто напісаў вершы пад назвай «Малітва»? Якія тэмы, акрамя рэлігійнай, раскрываюцца ў іх? — 1997. — № 3. — С. 116.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: Якія вершы Янкі Купалы пакладзены на музыку? Назавіце імёны і прозвішчы кампазітараў. — 1997. — № 3. — С. 115—116.

Стрыбульская, Н. Міфалагічны кантэкст культуралагічнай сістэмы Купалаўскага мемарыяльнага запаведніка «Вязынка». — 2012. — № 6. — С. 80.

Тараканава, М. Гісторыя ў мастацтве Абрама Кроля: Карціна «Янка Купала і Цётка ў Пецярбургу ў 1913 годзе». — 2003. — № 5. — с. 86.

Тараканава, М. Дынамічная пластыка Анатоля Анікейчыка: [Янка Купала]. — 2002. — № 7. — С. 80.

Тараканава, М. Партрэтны жывапіс Івана Ахрэмчыка: Карціна «Якуб Колас і Янка Купала». — 2003. — № 12. — С. 68.

Тараканава, М. Помнік Янку Купалу ў Маскве. — 2007. — № 7. — С. 69—70.

Тарасюк, Л. «Быў гэта сон…»: лірыка кахання ў паэзіі Янкі Купалы. — 1996. — № 10. — С. 25—35.

Таўкун, В. Вывучэнне творчасці Янкі Купалы: дальтан-карткі. Х клас. — 2007. — № 7. — С. 33—34.

Ткачова, С. «Думаю на мове гэтай культуры»: вершы Янкі Купалы ў творчасці кампазітара Дзмітрыя Смольскага. — 2007. — № 7. — С. 60—61.

Трафімчык, А. «Калісь мы ў Рыгу збожжа везлі, цяпер зямлі завезлі часць…»: польска-савецкі падзел Беларусі 1921 г. у вершах Янкі Купалы. — 2012. — № 6. — С. 7.

Трус, М. «Угаварыць яго выступіць — гэта майстэрства»: Янка Купала ў Пешцянах. — 2008. — № 4. — С. 15.

Трус, М. Бясядскія вячоркі з Янкам Купалам. — 2012. — № 7. — С. 86.

Трус М. Захаванасць традыцый, пераемнасць клопатаў: слова і пасляслоўе пра візіт Янкі Купалы ў Чэхаславакію ў 1927 г. — 2012. — № 6. — С. 4.

Трус, М. На вастрыі палітыкі і дыпламатыі: апошнія дні ў Славакіі: забытае інтэрв’ю Янкі Купалы 1935 г. — 2008. — № 6. — С. 20.

Трус, М. Некаторыя падрахункі паездкі Янкі Купалы па Чэхаславакіі ў 1935 г. — 2008. — № 12. — С. 15.

Трус М. Славацкія сустрэчы Янкі Купалы: Гана Грэгарава, Ян Понічан, Гейза Вамаш. — 2008. — № 8. — С. 18.

Трус М. Славацкія сустрэчы Янкі Купалы: сям’я Шандар. — 2008. — № 9. — С. 21.

Трус, М. Янка Купала і беларуская тэматыка на старонках славацкага часопіса «Браціслава — Масква». — 2008. — № 11. — С. 19.

Трус, М. Янка Купала і Людавіт Штур: рэха знаёмства са славацкай Модрай. — 2008. — № 3. — С. 25.

Трус, М. Янка Купала ў Славакіі. Пачатак знаёмства. — 2007. — № 4. — С. 76—78.

Тычка, Г. Драматычная паэма Янкі Купалы «Сон на кургане» і яе повязі з рэгіянальнай польскамоўнай літаратурнай традыцыяй. — 2002. — № 1. — С. 20; 2002. — № 2. — С. 20.

Тычына, М. Быць першым у Беларусі: да стагоддзя публікацыі верша «Мужык» Янкі Купалы. — 2005. — №  5. — С. 4.

Тычына, М. Сын і маці: вобраз маці ў творчасці Янкі Купалы. — 2006. — № 7. — С. 8.

Фаміч, П. На сустрэчу з песняром: Літаратурны музей Янкі Купалы. — 1989. — № 7. — С. 66 — 67.

Філімонава, Н. Індывідуальна-аўтарская патэнцыя ў выкарыстанні фразеалагічных рэсурсаў: на прыкладзе п’есы «Раскіданае гняздо» Янкі Купалы. — 2006. — № 6. — С. 36.

Хальпукова, К. Міфапаэтыка часава-прасторавага кантынууму ў лірыцы Янкі Купалы і Максіма Багдановіча. — 2009. — № 7. — С. 4.

Хатэнка, А. «Яна і я…»: 80 гадоў з дня шлюбу Уладзіславы Францаўны Станкевіч і Івана Дамінікавіча Луцэвіча (Янкі Купалы). — 1996. — № 1. — С. 141.

Хромчанка, К. Тарас Шаўчэнка і Янка Купала: параднёныя народаў доляй. — 2002. — № 7. — С. 12.

Цікоцкі, М. «Дзіцячыя вочы» мастака слова: Да пытання пра вобразнае ўспрыманне рэчаіснасці (на прыкладах твораў Максіма Багдановіча, Максіма Гарэцкага, Янкі Купалы, Міхася Стральцова). — 2005. — № 10. — С. 25.

Чабатарэвіч, М. «Дык працуйма ж і далей!»: аб будзённых клопатах Купалавага музея: [да 50-годдзя з дня адкрыцця Дзяржаўнага Літаратурнага музея Янкі Купалы]. — 1995. — № 3. — С. 71—72.

Чарнякевіч, Ц. Аляксандр Вазнясенскі і Янка Купала: да праблемы рэцэпцыі творчасці Песняра. — 2012. — № 6. — С. 15.

Чарота, І. Дрэвы балотнага краю: раслінны свет у фальклоры і літаратуры. — 1994. — № 7-8. — С. 113—119.

Чартовіч, Н. «Я ад вас далёка, бацькаўскія гоні…»: пецярбургскі куток у Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы. — 2007. — № 7. — С. 81—82.

Чартовіч, Н. Праз гады: «Янка Купала і Якуб Колас» Сяргея Селіханава. — 2002. — № 3. — С. 76.

Чыгрын, С. Янка Купала і Слонімшчына. — 1992. — № 7-8. — С. 138 — 140.

Чырскі, М. Шлях у Акопы. — 1994. — № 10. — С. 72—76.

Шавыркін, М. «Малюся я небу…»: прыродацэнтрысцкія ідэі ў ранняй творчасці Янкі Купалы (вершы «Мужык», «Мая малітва»). — 2007. — № 3. — С. 69 — 71.

Шавыркін, М. Лёсавызначальнае сузор’е: Янка Купала, Якуб Колас… і Цётка, Змітрок Бядуля, Максім Багдановіч — знакавыя постаці для Беларусі. — 2002. — № 1. — С. 18.

Шаладонава, Ж. «Раем на зямлі выглядываў нам сад…»: духоўна-эстэтычная прастора паэмы «Яна і я» Янкі Купалы. — 2007. — № 3. — С. 3 — 5.

Шаладонава, Ж. «Што ёсць на свеце горш ад помсты»: інтэрпрэтацыя праблемы Янкам Купалам і Тарасам Шаўчэнкам. — 2007. — № 7. — С. 13 — 16.

Шамякіна, Т. Вобраз музыкі ў беларускай літаратуры: паводле паэмаў Я. Купалы «Курган» і Я. Коласа «Сымон-музыка». — 1992. — № 12. — С. 38 —44.

Шапашнікава, А. Сейбіты: Янка Купала і Якуб Колас у творчасці Міхаіла Савіцкага. — 2002. — № 2. — С. 84.

Шаранговіч, В. Янка Купала і Якуб Колас у маім жыцці і творчасці. — 2004. — № 1. — С. 74.

Шатэрнік, У. Гісторыя аднаго імя: вобраз Сама ў паэме Янкі Купалы «Сон на кургане». — 2006. — № 3. — С. 38.

Шахнюк, А. Польскамоўны санет «Беларус» Янкі Купалы: адлюстраванне ў перакладах твора нацыянальна-культурных асаблівасцей. — 2009. — № 7. — С. 7.

Шчуплякова, З. «Я адплаціў народу, чым моц мая магла…»: вечарына, прысвечаная жыццю і творчасці Янкі Купалы. — 2007. — № 7. — С. 41 — 46.

Ярашэвіч, Т. Мадэль ідэальнага існавання ў паэме «Яна і я» Янкі Купалы: урок беларускай літаратуры (IХ клас). — 2012. — № 6. — С. 56.

 

Каляровыя ілюстрацыі

Басалыга, М. Ілюстрацыі да паэмы Янкі Купалы «Курган». — 2008. — № 4.

Бржазоўскі, Г. Янка Купала на Садова-Набярэжнай. — 2008. — № 7.

Вашчанка, Г. Нараджэнне Купалы. — 2012. — № 6.

Гарачаў, С. Янка Купала і Валерый Брусаў у Вільні. — 2012. — № 6.

Кашкурэвіч, А. Ілюстрацыя да кнігі «Вершы і паэмы» Янкі Купалы. — 2009. — № 11.

Кашкурэвіч, А. Ілюстрацыя да кнігі «Яна і я: вершы і песні пра каханне». — 2009. — № 11.

Мацур, Г. Янка Купала. — 2011. — № 5.

Полазаў, Д. Янка Купала. — 2012. — № 6.

Рэй, І. Від на дом Янкі Купалы. — 2011. — № 2.

Саркісаў, С. Янка Купала. 1882 — 1982. — 2011. — № 5.

Азгур, З. Бюст Янкі Купалы, 1943 г. — 2003. — № 1. — Уклейка.

Андруховіч, С., Бржазоўскі, Г. Карціна «Янка Купала з маці», 1951 г. Палатно, алей. — 1993. — № 10. — Уклейка; 2007. — № 7. — Верхняя вокладка.

Анікейчык, А. Помнік Я. Купалу «Восень паэта» ў Ляўках, 1982 г. — 2002. — № 5. — Уклейка.

Анікейчык, А. Помнік народнаму паэту Беларусі Янку Купалу; 1972 г., Мінск. — 2002. — № 7. — Уклейка.

Анікейчык, А. Бюст Янкі Купалы; 1978 г., Дзяржаўны літаратурны музей Я. Купалы. — 2002. — № 7. — Уклейка.

Анікейчык, А. Бюст Янкі Купалы; 1978 г., Араў-парк у Нью-Ёрку. — 2002. — № 7. — Уклейка.

Ахрэмчык, І. Карціна «Партрэт Янкі Купалы», 1945 г. — 1993. — № 10. — Уклейка.

Ахрэмчык, І. Карціна «Якуб Колас і Янка Купала», 1960 г. — 2003. — № 12. Уклейка.

Басалыга, М. Янка Купала, 1980 г. — 2002. — № 5. — Уклейка.

Гумілеўскі, Л. Скульптура «Янка Купала». Бронза. 2002 г. — 2004. — № 11. — Уклейка.

Гугель, А. Карціна «Восеньскі роздум», 1982 г. — 1993. — № 10. — Уклейка.

Гусеў, М. Карціна «Янка Купала і Ян Райніс», 1949 г. — 1993. — № 10. — Уклейка.

Зайцаў, Я. Карціна «Янка Купала і Максім Горкі», 1945 г. — 1993. — № 10. — Уклейка.

Заспіцкі, А. Помнік «Малады Купала» ў Акопах, 1992 г. — 2004. — № 7. — Уклейка.

Кроль, А. Карціна «Думы пра Радзіму», 1962 г. — 1993. — № 10. — Уклейка.

Кроль, А. Карціна «Янка Купала і Цётка (А. Пашкевіч) у Пецярбургу ў 1913 г.», 1955 г. — 2003. — № 5. — Уклейка.

Купава, М. Лінарыты «Вязынка» і «Фальварак Акопы»: шляхамі Янкі Купалы. — 1992. — № 4. — Ніжняя вокладка.

Ліўшыц, Х. Карціна «Янка Купала і Кузьма Чорны ў Пячышчах у 1942 годзе», 1963 г. — 1993. — № 10. — Уклейка.

Паўлоўскі, З. Карціна «Беларускія пісьменнікі ў Янкі Купалы ў Маскве. 1942 год». Палатно, алей. 1947 г. — 1991. — № 9. — Уклейка.

Паўлоўскі, З. Карціна «Янка Купала і Якуб Колас гуляюць у шахматы», 1945 г. — 1993. — № 10. — Уклейка.

Паўлоўскі, З. Карціна «Падарожжа па Дняпры» (Я. Купала, Я. Колас), 1959 г. — 2002. — № 9. — Уклейка.

Полазаў, Д. Карціна «Янка Купала», 1921. — 1993. — № 10. — Уклейка.

Пратасеня, І. Карціна «Развітанне ў Ляўках Янкі Купалы і Якуба Коласа 27 чэрвеня 1941 года». — 2002. — № 11. — Уклейка.

Пуцявінамі Купалы. Фотаздымкі У. Содаля. — 1992. — № 3. — Ніжняя вокладка.

Раманоўскі, Я. Карціна «Янка Купала з моладдзю», 1962 г. — 1993. — № 10. — Уклейка.

Раманоўскі, Я. Партрэт Янкі Купалы. — 2003. — № 8. — Уклейка.

Савіцкі, М. Карціна «Янка Купала і Уладзіслава Францаўна Станкевіч», 1986 г. — 1996. — № 1. — С. 142.

Селіханаў, С. Скульптурная кампазіцыя «Янка Купала, Якуб Колас», 1952 г. — 2002. — № 3. — Уклейка.

Сургайліс, Л. Карціна «Янка Купала і Пятрас Цвірка», 1952 г. — 1993. — № 10. — Уклейка.

Тоўсцік, У. Карціна «Год 1913. 9 лютага. Пецярбургская прэм’ера». Палатно, алей, 1982 г. — 1991. — № 9. — Уклейка.

Фотапартрэт Янкі Купалы: [115 гадоў з дня нараджэння]. — 1997. — № 7. — Верхняя вокладка.

Шаўчэнка, А. Партрэт Янкі Купалы, 1951 г. — 2002. — № 11. — Уклейка.

Шчамялёў, Л. Карціна «На ніве роднай», 1982 г. — 1993. — № 10. — Уклейка.

Партрэт Янкі Купалы. — 2002. — № 7. — Верхняя вокладка.

Янушкевіч, В. Скульптура «Янка Купала». Бронза, 2002 г. — 2004. — № 11. — Уклейка.

Крыжаванкі

Сопікава В. Жыццё і творчасць Янкі Купалы. — 2012. — № 6. — С. 96.

Целеш, Л. Янка Купала. — 2008. — № 7. — С. 112.

Целеш, Л. Летняя лірыка Янкі Купалы, Якуба Коласа і Максіма Танка. — 2012. — № 7. — С. 96.

Песні на вершы Янкі Купалы

А ў бары, бары. Музыка У. Тэраўскага. — 1995. — № 7. — С. 185.

Вечарынка ў калгасе. Музыка С. Палонскага. — 2002. — № 9. — С. 105.

Малітва. Музыка А. Молчана. — 1995. — № 11. — С. 139—140; 2007. — № 3. — С. 96.

Мая жонка. Музыка Т  Шнітмана. — 1997. — № 4. — С. 179—180.

Мая жонка. Музыка А. Стаповіча. — 1997. — № 8. — С. 148—153.

Спадчына. Музыка І. Лучанка. — 1996. — № 4. — С. 11; 2007. — № 7. — С. 96.

Стук, стук, стук, малаток. Музыка У. Палупанава. — 1995. — № 4. — С. 182.

Ты, зялёная дуброва. Музыка А. Стаповіча. — 1997. — № 8. — С. 148 —153.

Шумныя бярозы. Музыка Р. Пукста. — 2007. — № 4. — С. 96.

Явар і каліна. Музыка Ю. Семянякі. — 1991. — № 3. — С. 74.

Янка Купала. Словы У. Някляева. Музыка У. Будніка. — 1994. — № 5. — С. 76.

 

Вершы-прысвячэнні Янку Купалу:

Аўрамчык, М. Вянкі Янку Купалу. — 2002. — № 1. — С. 90.

Барадулін, Р. Калі б усе вятры Беларусі…. Янку Купалу. Радзіме. Хада слядоў. Вязынка. Купалава дуброва. Рачулка вуліцы Купалы. Над Іматрай. — 2004. — № 6. — С. 96.

Броўка, П. Ляўкі. Купала і Колас, вы нас гадавалі… Не паверу смерці… Янку Купалу. — 2002. — № 7. — С. 92.

Бураўкін, Г. Купала (з паэмы «Ленін думае пра Беларусь»). — 2005. — № 1. — С. 93.

Вялюгін, А. Параход «Янка Купала». Выступленне ў Вязынцы. Мне сняцца сны аб Беларусі (урывак). — 2002. — № 3. — С. 89.

Гартны, Ц. Бяздомны.— 1997. — № 11. — С. 19.

Дзяргай, С. Ля помніка. Над спакоем крыніц. — 2002. — № 3. — С. 90.

Дубоўка, У.  Янку Купалу. — 2001. — № 9. — С. 94.

Жук, М. Памяці Янкі Купалы. — 1990. — № 10. — С. 79.

Кірэенка К. Памяці песняра. Вуліца Янкі Купалы. Спяшаю ў Вязынку. — 2001. — № 9. — С. 95.

Колас, Я. Над магілаю друга. — 2002. — № 6. — С. 100.

Макаль, П. Лёс народа — Купала. — 2002. — № 6. — С. 100.

Някляеў, У. Ляўкі. — 2007. — № 7. — С. 32.

Панчанка, П. Ля помніка Купалы. З Янкам Купалам. «З працы пачынаецца Купала…». Вязынка. Трое. Развітанне. Незабыўная цётка Уладзя. — 2001. — № 6. — С. 91.

Пысін, А. Да партрэта Янкі Купалы. — 2002. — № 7. — С. 91.

Сіпакоў, Я. Ляўкі. Прамова ў Ляўках. — 2004. — № 7. — С. 101; 2007. — № 7. — С. 32.

Танк, М. 28 чэрвеня. Янку Купалу. Пераносім урну з прахам Янкі Купалы. Ля помніка Янку Купалу. Акамянелыя волаты. — 2001. — № 6. — С. 89.

Янішчыц, Я. Ружы Купалы. — 2002. — № 6. — С. 100.

 

МІХАСЬ ЛЫНЬКОЎ

Азгур, З. «Маё натхненне — беларуская спадчына»: (гутарыў Б. Крэпак). — 1988. — № 2. — С. 73.

Асабіна, С. Фразеалагізмы ў творах Міхася Лынькова: некаторыя эфектыўныя прыёмы ўжывання. — 2009. — № 11. — С. 35.

Буланда, В. Вогнепаклоннік з добрым сэрцам: Літаратурная вечарына, прысвечаная жыццю і творчасці Міхася Лынькова. — 2009. — № 11. — С. 70.

Быхавец, І. Міхась Лынькоў. Тэмы пісьмовых работ (Х клас). — 1989. — № 11. — С. 31—32.

Грынкевіч, Р. Літаратурная віктарына па творчасці Міхася Лынькова. — 1989. — № 7. — С. 64—66.

Жуковіч, М. Сцежкамі маленства: вывучэнне аповесці Міхася Лынькова «Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў» у V класе. — 1996. — № 3. — С. 100—104; № 4. — С. 110 — 116.

Жураўлёў, В. Мастацкая функцыя побыту ў рамане Міхася Лынькова «На чырвоных лядах». — 2001. — № 5. — С. 32.

Мушынскі, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура перыяду грамадзянскай вайны і 20-х гг.: [Міхась Лынькоў]. — 1993. — № 4. — С. 52—54.

Мушынскі, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ — ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура перыяду 1930—1941 гг.: [Міхась Лынькоў]. — 1993. — № 5. — С. 54—56.

Нячай, В. Экранны лёс «Міколкі-паравоза»: 90 гадоў з дня нараджэння Міхася Лынькова. — 1989. — № 11. — С. 56—59.

Рагуля, А. Семантычныя ёмкасці лакальнай формы: эстэтыка прозы Міхася Лынькова. — 2009. — № 11. — С. 3.

Солахаў, А. Міхась Лынькоў: Літаратурная віктарына. — 1999. — № 11. — С. 160.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: Назавіце ўласныя імёны і прозвішчы, якія выкарыстаны ў творах Міхася Лынькова. — 1997. — № 2. — С. 115.

Суднік, З. Рамантычная накіраванасць ранніх апавяданняў Міхася Лынькова. — 1989. — № 11. — С. 27—31.

Тычына, М. Пясняр рамантычнага парыву: штрыхі да партрэта Міхася Лынькова. — 1999. — № 11. — С. 11.

Фаміч, П. Будні і святы музея: 90 гадоў з дня нараджэння Міхася Лынькова. — 1989. — № 5. — С. 76—79.

Яфімава, М. Прамяністае святло таленту: літаратурна-музычная кампазіцыя да 80-годдзя з дня нараджэння Міхася Лынькова. — 1989. — № 9. — С. 74—79.

 

Артыкулы пісьменніка

Лынькоў, М. Аўтабіяграфія. — 1999. — № 11. — С. 201.

 

Каляровыя ілюстрацыі

Партрэт Міхася Лынькова. — 1999. — № 11. — Верхняя вокладка.

Партрэт Міхася Лынькова. — 1989. — № 11. — Ніжняя вокладка.

 

АНДРЭЙ МАКАЁНАК

Азгур, З. «Маё натхненне — беларуская спадчына»: (гутарыў Б. Крэпак). — 1988. — № 2. — С. 73.

Васючэнка, П. Музей Андрэя Макаёнка. — 1991. — № 4. — С. 79.

Ганчарова-Грабоўская, С. Памфлет у творчасці Андрэя Макаёнка: аб п’есе «Дыхайце эканомна». — 1989. — № 3. — С. 48—51.

Караткоў, М. Хто каго «зацюкаў», або Цэзар у масцы Гамлета: развагі пра «Зацюканага апостала» Андрэя Макаёнка. — 2002. — № 12. — С. 11.

Лаўшук, С. Калі не я — дык хто?: да 90-годдзя з дня нараджэння Андрэя Макаёнка. — 2010. — № 11. — С. 29.

Лаўшук, С. «Пабядуем дый жыць будзем»: вобраз маці ў творчасці Андрэя Макаёнка. — 2006. — № 10. — С. 8.

Лаўшук, С. «Толькі больш працаваць і вучыцца»: Андрэй Макаёнак і адукацыя. — 2000. — № 11. — С. 87.

Лаўшук, С. Жыць ды жыць бы яму: успамін пра Андрэя Макаёнка: [агляд творчасці]. — 1995. — № 11. — С. 3—9.

Лаўшук, С. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура пасляваеннага часу: [Андрэй Макаёнак]. — 1994. —№ 3. — С. 44.

Літаратура па творчасці Андрэя Макаёнка: з картатэкі Інстытута літаратуры імя Я. Купалы АН БССР. — 1990. — № 11. — С. 29—30.

Лявоненка, С. Кантрольны ўрок па п’есе «Зацюканы апостал» Андрэя Макаёнка. ІХ клас. — 2004. — № 1. — С. 32.

Лявоненка, С. Месца і роля Андрэя Макаёнка ў драматургіі. Х клас. — 2006. — № 10. — С. 52.

Макаёнак, Л. Працавала ад ранку і да позняй ночы: нататкі пра маці Андрэя Макаёнка, яго сваякоў і родзічаў. — 2006. — № 10. — С. 89.

Маляўка, П. Талент чалавечнасці і дабрыні: творчая індывідуальнасць Андрэя Макаёнка. — 2002. — № 12. — С. 17.

Маляўка, П. Трагікамедыя «Трыбунал» А. Макаёнка на ўроках. — 1990. — № 4. — С. 26—29.

Нячай, В. Андрэй Макаёнак: кантакты з экранам. — 1990. — № 11. — С. 62—67.

Сабалеўскі, А. На кірмашы і з кірмашу: п’еса «Пагарэльцы» Андрэя Макаёнка і яе тэатральнае жыццё. — 2008. — № 10. — С. 22.

Смыкоўская, В. Вывучэнне п’есы «Зацюканы апостал» Андрэя Макаёнка. Х клас. — 2006. — № 10. — С. 46.

Шымчык, М. Сучаснае сцэнічнае ўвасабленне твораў Андрэя Макаёнка. — 2010. — № 11. — С. 100.

Каляровыя ілюстрацыі

Партрэт Андрэя Макаёнка: 75 гадоў з дня нараджэння. — 1995. — № 11. — Верхняя вокладка.

Партрэт Андрэя Макаёнка. Фота У. Крука. — 1990. — № 11. — Верхняя вокладка.

Фотапартрэт Андрэя Макаёнка. — 2000. — № 11. — Верхняя вокладка.

 

ІВАН МЕЛЕЖ

Астапчук, А. Стылістычныя асаблівасці ранняй прозы Івана Мележа і іх адлюстраванне ў перакладах на рускую мову. — 2010. — № 8. — С. 51.

Белік, Г. Лінгвістычны аналіз урыўка з рамана Івана Мележа «Завеі, снежань». — 2005. — № 5. — С. 42.

Бугаёў, Д. Радасць і боль мастака: роздум пра Івана Мележа з нагоды юбілею. — 1996. — № 2. — С. 3—18; № 3. — С. 26—34.

Верціхоўская, М. Глядзець у глыбіні тэксту: выкарыстанне метаду Я. М. Ільіна (пра вывучэнне рамана І. Мележа «Людзі на балоце»). — 1988. — № 5. — С. 11 — 12.

Воюш, І. Мележ.by, або Інтэрнэт-рэсурсы на ўроках беларускай літаратуры: раман «Людзі на балоце» Івана Мележа. — 2011. — № 2. — С. 82.

Воюш, I. Духоўны свет палескай жанчыны вачамі Івана Мележа. — 2001. — № 2. — С. 3.

Гарадніцкі, Я. Вобразы дарогі і падарожных у раманах «Палескай хронікі» Івана Мележа. — 2003. — № 4. — С. 18.

Губіна, Т. Каляды на Палессі: адлюстраванне абраду ў «Палескай хроніцы» Івана Мележа. — 2004. — № 11. — С. 96.

Дзеравяга, Т. Урок па рамане «Людзі на балоце» Івана Мележа: тэхналагічная карта. ХІІ клас. — 2006. — № 11. — С. 47.

Драздова, З. Каханне і сям’я: Дыялогі ў творах Якуба Коласа, Кузьмы Чорнага, Івана Мележа, Уладзіміра Дамашэвіча, Івана Шамякіна, Генрыха Далідовіча. — 2003. — № 1. — С. 27; 2003. — № 2. — С. 22.

Жураўлёў, В. Адвечная сіла зямлі: паводле раманаў «Палескай хронікі» Івана Мележа. — 1999. — № 11. — С. 27.

Жытковіч, А. «Жыў лёсам людзей на балоце…»: фармаванне нацыянальнага светаўспрымання на ўроках паводле творчасці Івана Мележа ў ХІ класе. — 1999. — № 11. — С. 100.

Кавалюк, А. Святло душы мележаўскай Канапляначкі: вобраз Хадоські ў «Палескай хроніцы» Івана Мележа. — 1999. — № 11. — С. 34.

Курбека, А. Выражэнне выказніка ў рэмарках дыялогу: на матэрыяле твораў Івана Мележа. — 1996. — № 10. — С. 79—87.

Курбека, А. Некаторыя асаблівасці няпоўных сказаў у рэпліках дыялогаў: на матэрыяле твораў Івана Мележа. — 1998. — № 11. — С. 74—79.

Курбека, А. Паўторы ў рэпліках дыялогу: на прыкладзе твораў Івана Мележа. — 1998. — № 11. — С. 74—79.

Курбека, А. Рэмаркі ў дыялогах твораў Іван Мележа. — 1999. — № 11. — С. 95.

Літаратура пра Івана Мележа: з картатэкі Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы АН БССР. — 1990. — № 12. — С. 17.

Мазанік, Л. Творчая эстафета пакаленняў: праблема народнасці: пераемнасць традыцый Івана Мележа ў сучаснай беларускай прозе. — 1991. — № 10. — С. 49—54.

Мішчанчук, М. Выхаваўчы патэнцыял: [з вопыту работы В. В. Войцік па вывучэнні творчасці П. Панчанкі, І. Шамякіна, І. Мележа]. — 1988. — № 10. — С. 4 — 6.

Нячай, В. Іван Мележ і экран. — 1991. — № 2. — С. 65 — 70.

Палонік, Г. «…Глыбіня духоўнага свету…»: урок па творчасці І. Мележа ў VІІІ класе з паглыбленым вывучэннем беларускай літаратуры. — 1990. — № 12. — С. 13—16.

Палякова, Т. Вясельны абрад на Палессі: сцэны вяселля ў рамане «Людзі на балоце» Івана Мележа. — 2003. — № 11. — С. 104.

Палякова, Т. Сапраўдны гаспадар: ці ёсць ён у «Палескай хроніцы» Івана Мележа?: урок-дыялог у ХІ класе. — 2003. — № 10. — С. 49.

Пяткевіч, А. Партрэт у літаратурным творы: партрэтная характарыстыка герояў рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». — 1988. — № 10. — С. 48 — 52.

Сабалеўская Н. Маналогі і дыялогі Ганны і Яўхіма ў сітуацыях эмацыянальнага напружання: па рамане «Людзі на балоце» Івана Мележа. — 2009. — № 12. — С. 37.

Саламевіч, В. Неаднойчы ўганараваная: пра «Палескую хроніку» Івана Мележа. — 2001. — № 2. — С. 82.

Сматрыцкая, Т. «Буў ты ў мяне адзін!..»: асаблівасці мовы герояў «Палескай хронікі» Івана Мележа. — 2007. — № 12. — С. 21.

Сматрыцкая, Т. «Сэрца білася так гулка…»: каханне ў жыцці герояў «Палескай хронікі» Івана Мележа. — 2007. — № 10. — С. 7—10.

Сматрыцкая, Т. Лёс мастака ў таталітарным грамадстве: вобраз Алеся Маёвага ў рамане «Подых навальніцы» Івана Мележа. — 2007. — № 11. — С. 6.

Смыкоўская, В. Ад задумы да ўвасаблення. — 1990. — № 12. — С. 29 — 34.

Смыкоўская, В. Вялікі дар нашчадкам: урокі жыцця Івана Мележа. — 2006. — № 2. — С. 96.

Смыкоўская, В. Слова пра Івана Мележа. — 2001. — № 2. — С. 92.

Собаль, Л. Іван Мележ. Жыццёвы і творчы шлях пісьменніка: урок беларускай літаратуры (ХІ клас). — 2011. — № 2. — С. 85.

Струкаў, В. Мянушка ў мове раманаў Івана Мележа. — 2004. — № 6. — С. 22.

Струкаў, В. Экспрэсіўна-ацэначныя прозвішчы герояў «Палескай хронікі» Івана Мележа. — 2005. — № 11. — С. 24.

Тычына, М. Ісці ў свет — і не губляць сябе: беларуская проза апошніх гадоў (Лідзія Пятрова — І. Мележ «Пачатак і канец»). — 1997. — № 7. — С. 12 — 20.

Тычына, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура пасляваеннага часу: [Іван Мележ]. — 1993. — № 11. — С. 42—44.

Ярашэвіч, Т. Чароўная рамантыка першага кахання і суровая праўда жыцця: Абагульняльны ўрок па рамане «Людзі на балоце» Івана Мележа. ХІІ клас. — 2006. — № 12. — С. 45.

Яфімава, М. «Жыў лёсам людзей на балоце…»: сцэнарый літаратурнага вечара. — 1990. — № 12. — С. 45—52.

Артыкулы Івана Мележа:

Роздумы: Вытрымкі з дзённікаў і публіцыстычных нататкаў. — 1996. — № 2. — С. 153.

Трохі згадак і думак: Аўтабіяграфія. — 2001. — № 2. — С. 87.

Каляровыя ілюстрацыі

Партрэт Івана Мележа. — 1996. — № 2. — Верхняя вокладка.

Партрэт Івана Мележа. — 1999. — № 11. — Ніжняя вокладка.

Партрэт Івана Мележа. — 2001. — № 2. — Верхняя вокладка.

 

ІВАН НАВУМЕНКА

Азгур, З. «Маё натхненне — беларуская спадчына»: (гутарыў Б. Крэпак). — 1988. — № 2. — С. 73.

Ляшук, В. «Вайна каля Цітавай копанкі» Івана Навуменкі: рэфлексійныя заданні пры вывучэнні аповесці. — 2008. — № 9. — С. 33.

Манкевіч, А. Іван Навуменка — навеліст. — 2010. — № 5. — С. 9.

Несцяровіч, С. Іван Навуменка, Рыгор Барадулін: біяграфія і творчасць (ХІ клас). — 2010. — № 12. — С. 74.

Давыдаў, А. Апавяданне «Сямнаццатай вясной» Івана Навуменкі: сімволіка-эстэтычнае асэнсаванне. ІХ клас. — 2003. — № 1. — С. 51.

Каваленка, В. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура пасляваеннага часу: [Іван Навуменка]. — 1994. — № 3. — С. 45.

Лявонава, П. Два асноўныя віды літаратуры: метадычны практыкум для настаўніка літаратуры ў VІ класе: [Іван Навуменка «Новая хата»]. — 1995. — № 9. — С. 92 — 99.

Мішчанчук, М. Салдаты самай вялікай вайны: творчасць Івана Навуменкі. — 2007. — № 2. — С. 52—58.

Васючэнка, П. Салдаты вярнуліся: ваенная проза Івана Навуменкі. — 2005. — № 1. — С. 6.

Карпава, Л. Колеравая карціна мастацкага свету ў ранняй прозе Івана Навуменкі: Апавяданні «Новая хата», «Жуль Верн», «Сямнаццатай вясной», «Рыжыя коні». — 2007. — № 2. — С. 12 — 15.

Марціновіч, А. З вышыні пражытага: штрыхі да творчага партрэта Івана Навуменкі. — 2000. — № 2. — С. 4.

Піскун, Л. Феномен мастацкай індывідуальнасці: агляд творчасці Івана Навуменкі. — 1995. — № 2. — С. 7—13; № 3. — С. 11—14.

Тычына, М. Курапаты — Хатынь — Чарнобыль: савецкая гісторыя ў люстэрку літаратуры: [Іван Навуменка. «Дзяцінства», «Падлетак»]. — 1994. — № 3. — С. 18—22.

Літаратура пра Івана Навуменку. — 1995. — № 3. — С. 14.

Каляровыя ілюстрацыі

Партрэт Івана Навуменкі (з аўтографам). — 1995. — № 2. — Верхняя вокладка.

 

ПIМЕН ПАНЧАНКА

Арочка, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура перыяду Вялікай Айчыннай вайны 1941 — 1945 гг.: [Пімен Панчанка]. — 1993. — № 8. — С. 49.

Арочка, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура пасляваеннага часу: [Пімен Панчанка]. — 1993. — № 10. — С. 47—48.

Бабіч, Ю. «Агнявыя валаконцы ткуцца ў шоўк чырвоны»: Чырвоны колер і яго адценні ў творах беларускіх пісьменнікаў: [Пімен Панчанка]. — 2007. — № 9. — С. 14—17.

Барадулін, Р. Будуць!: [абразок з кн. «Аратай, які пасвіць аблокі» пра творчасць Пімена Панчанкі]. — 1995. — № 10. — С. 182 — 186.

Бельскі, А. «Каб… навекі засталіся людзьмі»: творчасць Пімена Панчанкі. — 2000. — № 10. — С. 44.

Бугаёў, Д. Пра чалавечнасць Пімена Панчанкі. — 2003. — № 12. — С. 77.

Бураўкін, Г. З жаваранкам у душы: лірычныя ўспаміны пра Пімена Панчанку. — 1997. — № 8. — С. 177—185.

Быхавец, І. Пімен Панчанка: тэмы пісьмовых работ (Х клас). — 1989. — № 7. — С. 46.

Выбярэнец, А. Урок — прэс-канферэнцыя па творчасці Пімена Панчанкі. — 1989. — № 4. — С. 38—40.

Гарэлік, Л. Кантрасты і парадоксы жыцця: духоўныя арыенціры ў паэзіі Пімена Панчанкі. — 2002. — № 7. — С. 22.

Гніламёдаў, У. Паэзія і час (50 — 80-я гады): [паэзія П. Панчанкі, зб. «І вера, і вернасць,  і вечнасць»]. — 1988. — № 4. — С. 47.

Грыдзюшка Т. Трывожны роздум аб прыродзе: верш «Сармацкае кадзіла” Пімена Панчанкі. VI клас. — 2008. — № 8. — С. 34.

Гурская, А. Паэтычная споведзь сумлення: штрыхі да творчага партрэта Пімена Панчанкі. — 1992. — №  7-8. — С. 35—44.

Дарняк, Ю. «Не дай мне, Божа, стаць ілжывым…»: матывы паэзіі Пімена Панчанкі. — 2003. — № 12. — С. 18.

Дзям’янка, В. Педагагічная майстэрня: новыя тэхналогіі на ўроку па творчасці П. Панчанкі. ХІ клас — 2002. — № 7. — С. 50.

Законнікаў, С. Народжаная для любові: Зоя Кірылаўна Панчанка — верная муза паэта. — 2004. — № 3. — С. 92.

Краўчанка, В. Маленства Пімена Панчанкі. — 1992. — № 7-8. — С. 113—116.

Куляшова, В. Адчуць сябе плыўцом…: сустрэчы з Піменам Панчанкам. — 2005. — № 1. — С. 89.

Лепунова Т. «І ў песнях зазвіняць званы жыцця…»: літаратурна-паэтычны мантаж да 95-годдзя Пімена Панчанкі. — 2012. — № 7. — С. 70.

Літаратура пра Пімена Панчанку: з картатэкі Інстытута літаратуры імя Я. Купалы АН Беларусі. — 1992. — № 7-8. — С. 45—46.

Ляшук, В. Вывучэнне творчасці Пімена Панчанкі. Х клас. — 2007. — № 1. — С. 46—53.

Майсейчык, А. З прыродай зліўшыся душою: Экалагічныя клопаты паэзіі [П. Панчанка «Не люблю я слова «пакарыцель»…»]. — 1989. — № 6. — С. 28.

Марціновіч, А. «Прыйшла пара сапраўднай праўды…»: [П. Панчанка. «Паэма сораму і гневу»]. — 1988. — № 12. — С. 27—28.

Марціновіч, А. «Самы лепшы ў свеце гімн»: спартыўная тэма ў творчасці беларускіх пісьменнікаў: [П. Панчанка. «Люблю я ў футболе юнацкую сілу…»]. — 1988. — № 5. — С. 52—57.

Мілун, Р. «Беларусь — я твой воін і сын…»: абагульняючы ўрок па творчасці Пімена Панчанкі. — 1991. — № 9. — С. 13—17.

Мішчанчук М. «І зараз мне б толькі дабегчы да тых, хто пакліча мяне»: Пімену Панчанку — 95. — 2012. — № 8. — С. 57.

Мішчанчук, М. Выхаваўчы патэнцыял [з вопыту работы В. В. Войцік па вывучэнні творчасці П. Панчанкі, І. Шамякіна, І. Мележа]. — 1988. — № 10. — С. 4—6.

Мішчанчук, М. Палітычная лірыка Пімена Панчанкі як тэндэнцыя часу. — 1989. — № 7. — С. 47—52.

Мішчанчук, М. У гэтым прыцемку трагічнае эпохі…: пра кнігу Пімена Панчанкі «Высокі бераг». — 1995. — № 1. — С. 19—20.

Навумчык, М. Праблемны аналіз верша «Сармацкае кадзіла» Пімена Панчанкі. V клас. — 2003. — № 12. — С. 37.

Скобла, М. «Не спакушай нас высокай песняй гэтак рана, галактыка…»: Пімену Панчанку — 75 гадоў. — 1992. — № 7-8. — С. 110—112.

Старычонак, В. «Я вершы пішу, бо дужа растрывожаны любоўю і болем да кожнага з вас»: метафары ў творах Пімена Панчанкі. — 2002. — № 8. — С. 33.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: У мове П. Панчанкі выкарыстоўваецца сінтаксічны прыём паўторнага ўжывання адных і тых жа слоў. Якую ролю ў творах выконваюць такія паўторы? Прывядзіце 5–10 прыкладаў іх ужывання. — 1997. — № 3. — С. 121.

Тычко, Г. Вывучэнне ваеннай і пасляваеннай лірыкі Пімена Панчанкі: Х клас. — 2007. — № 8. — С. 22—25.

Шавыркін, М. Эцюды: Тапаліны звон. — 1997. — № 8. — С. 112 — 121.

Шагун, Н. Пімен Панчанка. Паэзія ваеннага часу: урок беларускай літаратуры (Х клас). — 2012. — № 12. — С. 60.

Яфімава, М. «Сячэ душу мне бліскавіц агонь…»: сцэнар літаратурнай вечарыны, прысвечанай Пімену Панчанку. — 1992. — № 7-8. — С. 89 — 95.

Песні на вершы Пімена Панчанкі

Герой. Музыка М. Пятрэнкі. — 1994. — № 12. — С. 74.

Песня пра Мінск. Музыка І. Лучанка. — 2007. — № 8. — С. 96.

Тапаліны звон. Музыка В. Іванова. — 1997. — № 8. — С. 117.

Каляровыя ілюстрацыі

Партрэт Пімена Панчанкі. Фота У. Крука. — 1989. — № 7. — Ніжняя вокладка.

Партрэт Пімена Панчанкі. Фота У. Крука. — 1992. — № 7-8. — Верхняя вокладка.

Партрэт Пімена Панчанкі. — 2002. — № 7. — Ніжняя вокладка.

Фотапартрэт Пімена Панчанкі. — 1997. — № 8. — Верхняя вокладка.

Фотапартрэт Пімена Панчанкі. — 2000. — № 10. — Верхняя вокладка.

 

МАКСІМ ТАНК

Адамовіч, Г. «…І адчуваю полымя жывое»: Максім Танк — класік беларускай літаратуры ХХ ст. — 2012. — № 8. — С. 4.

Азгур, З. «Маё натхненне — беларуская спадчына»: (гутарыў Б. Крэпак). — 1988. — № 2. — С. 73.

Арочка, М. Гонар і слава народа (аб паэме М. Танка «Каліноўскі»). — 1988. — № 1. — С. 56—57.

Арочка, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура перыяду 1930 — 1941 гг.: [Максім Танк]. — 1993. — № 6. — С. 44—45.

Арочка, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура перыяду Вялікай Айчыннай вайны 1941 — 1945 гг.: [Максім Танк]. — 1993. — № 8. — С. 48.

Арочка, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура пасляваеннага часу: [Максім Танк]. — 1993. — № 10. — С. 47.

Багамолава, А. Лексічныя вобразныя сродкі як адметнасць паэтычнага стылю Максіма Танка. — 2003. — № 5. — С. 31.

Бароўская, І. Пад зоркаю песні: песенная спадчына Максіма Танка. — 2002. — № 9. — С. 28.

Бельскі А. «Ёсць такая зямля…»: канцэпцыя зямлі ў паэзіі Максіма Танка. — 2010. — № 1. — С. 12.

Бельскі, А. «Цудадзейныя жывой вады крыніцы…»: творчасць Максіма Танка ў XI класе. — 2000. — № 9. — С. 46.

Бельскі, А. Зорка Палын: тэма чарнобыльскай трагедыі ў беларускай паэзіі: [М. Танк. «Пасля аварыі»]. — 1990. — № 3. — С. 38.

Блінава, Э. Дыямент Танкаўскай паэзіі: лінгвістычны аналіз верша «Аvе Магіа». — 2001. — № 3. — С. 44.

Босы, І. Тэставае апытванне пры вывучэнні жыццёвага і творчага шляху пісьменніка: [Максім Танк]. ІХ клас. — 1997. — № 9. — С. 98—106.

Быхавец, І. Максім Танк: тэмы пісьмовых работ. — 1989. — № 8. — С. 69.

Быхта, І. Кветкі паэту: заключны ўрок па творчасці Максіма Танка. — 1989. — № 8. — С. 67 — 69.

Весялуха, М. Урбаністычныя матывы ў паэзіі Максіма Танка 1930-х гг. — 2010. — № 2. — С. 24.

Волкава, Г. Вечнасць, устойлівасць, таямнічасць: сіні колер у паэзіі Максіма Танка. — 2007. — № 9. — С. 12—13.

Ганчарова-Цынкевіч, Т., Курыленка, Г. «Ля гэтых сосен нельга не спяваць…»: праблема чалавека і прыроды ў паэзіі Максіма Танка. — 2012. — № 8. — С. 14.

Гарэлік, Л. «Збіраю галасы сусвету»: літаратурны партрэт Максіма Танка. — 1992. — № 9. — С. 25—35.

Гарэлік, Л. «Зямля мая, любоў мая…»: развагі пра творчасць Максіма Танка. — 2002. — № 9. — С. 5.

Гаўрош, Н., Нямковіч, Н. «Хто склаў песню народу, яе рэхам уваскросне…»: афарыстычныя выслоўі ў творах Максіма Танка. — 2009. — № 9. — С. 52.

Герцык, А. Вывучэнне лірыкі Максіма Танка ў Х класе. — 2010. — № 1. — С. 69.

Гніламёдаў, У. Максім Танк і Назым Хікмет. — 2012. — № 12. — С. 27.

Гніламёдаў, У. Паэзія і час (50 — 80-я гады) [кн. М. Танка «За маім сталом»]. — 1988. — № 4. — С. 46 — 47.

Драўніцкі, І. Шчодрая на таленты зямля: літаратурная Мядзельшчына: [Максім Танк]. — 1994. — № 7-8. — С. 147 — 154.

Ждановіч, І. На зборы калосся: Максім Танк у дамашнім інтэр’еры. — 1992. — № 9. — С. 53—55.

Жыбуль, В. Адысея Максіма Танка. — 2012. — № 8. — С. 33.

Жытковіч, А. «З малітвай на вуснах…»: фармаванне нацыянальнай свядомасці на ўроках па творчасці Максім Танка. — 1999. — № 9. — С. 58.

Запартыка, Г. «Каб песень яго не схавалі пад камень…»: да гісторыі асабістага архіва Максіма Танка. — 2012. — № 8. — С. 27.

Каваленка, А. Паэзія Максіма Танка ў беларускай музыцы. — 2000. — № 9. — С. 101.

Калініна, Э., Станішэўская, Ч., Юрчук, І. «Прайсці праз вернасць»: літаратурна-музычная кампазіцыя. — 2012. — № 8. — С. 53.

Калядка, С.  «Бо толькі час можа даць паэту аб’ектыўную ацэнку…»: Максім Танк у перапісцы. — 2011. — № 10. — С. 13.

Калядка, С.  «Творчасць для мяне — работа надзвычай цяжкая…»: каментарыі да дзённікаў Максіма Танка. — 2009. — № 11. — С. 11.

Калядка, С. Публіцыстыка Максіма Танка як храналогія ХХ ст. — 2012. — № 8. — С. 18.

Канаш, В. Выхаванне грамадзянскай актыўнасці школьнікаў пры вывучэнні паэзіі М. Танка. — 1989. — № 8. — С. 57—60.

Каўрус, А. З моўнага набытку класікаў літаратуры. — 2012. — № 8. — С. 35.

Лісун, М. «З якіх крыніц чысціня такая»: абагульняльныя заняткі па тэме «Дзеяслоў» (на матэрыяле твораў Максіма Танка). — 2000. — № 4. — С. 43.

Лугоўскі, А. Аспекты народнай педагогікі ў паэзіі Максіма Танка. — 2010. — № 6. — С. 81.

Ляшук, В. Міжпрадметныя сувязі з мовай пры вывучэнні лірыкі: [М. Танк. «Спатканне» (VІІ клас)]. — 1988. — № 2. — С. 49 — 53.

Ляшчэня, Т. Песняры Нарачы: паэзія Максіма Танка ў творчасці Анатоля Багатырова. — 2004. — № 8. — С. 80.

Макаранка, Т. Максім Танк — Якубу Коласу: аўтографы, дарчыя надпісы, прысвячэнні. — 2009. — № 12. — С. 87.

Макарэвіч, С. Максім Танк на Вілейшчыне. — 2009. — № 7. — С. 22.

Мархель, У. Аўтографы Максіма Танка. — 2002. — № 9. — С. 32.

Марціновіч, М. «Самы лепшы ў свеце гімн»: спартыўная тэма ў творчасці беларускіх пісьменнікаў. — 1988. — № 5. — С. 52—57.

Мікуліч, М. «Пазваніце ці напішыце Жэню…»: на схіле дзён: бацькі Максіма Танка. — 2012. — № 7. — С. 19.

Мікуліч, М. «Трэба ўчуцца, адтварыць вобраз…»: Максім Танк у рускіх перакладах. — 2012. — № 8. — С. 21.

Мікуліч, М. «Запомніўся ён сапраўдным сем’янінам…»: успаміны сына пра Максіма Танка. — 1997. — № 9. — С. 170 — 188.

Мікуліч, М. «Калі рэха засталася вечна!..»: невядомыя вершы Максіма Танка. — 1998. — № 9. — С. 194—200.

Мікуліч, М. «Крыніцы нашай творчасці…»: традыцыі нацыянальнага фальклору ў ранняй паэзіі Максіма Танка. — 1995. — № 4. — С. 39—45.

Навумчык, М. Максім Танк. «Прытча пра хлеб». VІІ клас. — 2002. — № 9. — С. 65.

Настасіч, Н. Падарожжа даўжынёй у жыццё… — 2012. — № 8. — С. 8.

Падліпская, З. Незгасальнае святло беларускай паэзіі: да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка. — 2012. — № 8. — С. 3.

Праскаловіч, В. Выкарыстанне модульнай электроннай тэхналогіі: Вывучэнне тэмы «Максім Танк» (Х клас). — 2012. — № 8. — С. 49.

Рагойша, В. «Вершы мае — часовыя прыстанішчы…»: Максім Танк — майстар вершаванага слова. — 2009. — № 1. — С. 20.

Рагойша, В. Максім Танк. — 2001. — № 11. — С. 38; № 12. — С. 51.

Русілка, В. Голас магутнага дрэва: новыя вершы Максіма Танка. — 1994. — № 9. — С. 17—19.

Сайкоўская, В. «Дарога, закалыханая жытам»: слова-вобраз шлях у паэзіі Максіма Танка. — 2004. — № 12. — С. 21.

Содаль У. Сустрэчы з Максімам Танкам. — 2012. — № 8. — С. 31.

Старасценка, Т. Кантраст у паэтычным дыскурсе Максіма Танка. — 2012. — № 8. — С. 41.

Старычонак, В. «Усё жыццё збіраю галасы сусвету…»: кароткі слоўнік індывідуальна-аўтарскіх субстантыўных метафар Максіма Танка. — 2012. — № 8. — С. 45.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: Як разумець метафарычнасць, шматмернасць, умоўна-асацыятыўную вобразнасць паэзіі М. Танка? Якое месца займаюць у творчасці паэта лірычныя жанры верлібр і верш-мініяцюра? — 1997. — № 3. — С. 119 — 120.

Старычонак, В. Конкурс «Беларуская ластаўка». Адказ на пытанне: Якіх вы ведаеце пісьменнікаў, мастакоў, артыстаў, асветнікаў, грамадскіх дзеячаў, чый жыццёвы і творчы шлях звязаны з Мядзельшчынай? — 1997. — № 1. — С. 97.

Супрун, А. Лексічная структура паэтычнага тэксту: два вершы Максіма Танка. — 1998. — № 10. — С. 30—38.

Тычка, Г. Вільня ў жыцці і лёсе Максіма Танка. — 2004. — № 12. — С. 82.

Тычына, М. Ісці ў свет — і не губляць сябе: беларуская проза апошніх гадоў: [Максім Танк. «Дзённікі»]. — 1997. — № 7. — С. 12 — 20.

Чарняўскі, М. У Пількаўшчыне. — 1992. — № 9. — С. 56—59.

Шкодзік, І. Урок — прэс-канферэнцыя па творчасці Максіма Танка. — 1989. — № 8. — С. 61—67.

Ярац, В. У промнях незвычайнага святла: верлібр Максіма Танка. — 2012. — № 8. — С. 12.

Яфімава, М. «Мне за ўсё даражэй небазвод нарачанскі…»: матэрыялы да вечарыны, прысвечанай Максіму Танку. — 1992. — № 9. — С. 42—49.

 

Каляровыя ілюстрацыі

Гуціеў М. Максім Танк. — 2012. — № 8.

Ланцік В. Хутар Пількаўшчына. — 2012. — № 8.

Фотапартрэт Максіма Танка. — 1992. — № 9. — Верхняя вокладка.

Фотапартрэт Максіма Танка. — 1989. — № 8. — Ніжняя вокладка.

Фотапартрэт Максіма Танка. — 1997. — № 9. — Верхняя вокладка.

Фотапартрэт Максіма Танка. — 2000. — № 9. — Верхняя вокладка.

Фотапартрэт Максіма Танка. — 2002. — № 9. — Верхняя вокладка.

Крыжаванка

Целеш, Л. Летняя лірыка Янкі Купалы, Якуба Коласа і Максіма Танка. — 2012. — № 7. — С. 96.

 Інтэрв’ю

Мікуліч, М. «Я пакладаю надзею на час…»: гутарка з Максімам Танкам. — 1999. — № 9. — С. 211.

Песні на вершы Максіма Танка

Заячы дом. Муз. У. Будніка. — 2004. — № 4. — С. 112.

 

ІВАН ЧЫГРЫНАЎ

Бугаёў, Д. Праўдалюбства сілкавала яго талент: асаблівасці прозы і драматургіі Івана Чыгрынава. — 2008. — № 4. — С. 20.

Бугаёў, Д. Рэквіем Івана Чыгрынава. — 1996. — № 10. — С. 10—24.

Грамадчанка, Т. Каб не быць манкуртам: па старонках гістарычных драм Івана Чыгрынава. — 1994. — № 12. — С. 3—7.

Грамадчанка, Т. «Я ўсім у жыцці абавязаны маці»: вобраз жанчыны ў творчасці Івана Чыгрынава. — 2006. — № 11. — С. 17.

Каваленка, В. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ — ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура пасляваеннага часу (Іван Чыгрынаў). — 1994. — № 4. — С. 48.

Лебедзеў, У. Вывучэнне апавяданняў Івана Чыгрынава. Х клас. — 2007. — № 4. — С. 40—43.

Лісіцкая, Н. Па былінах нашага часу: пераклад «Слова пра паход Ігараў» Івана Чыгрынава. — 2002. — № 8. — С.  36.

Манкевіч, А. «Усё, што ведаю аб жыцці, — аддаць людзям…»: Чалавеказнавец Іван Чыгрынаў. — 2009. — № 12. — С. 14.

Марціновіч, А. Прага чалавечнасці: літаратурны партрэт Івана Чыгрынава. — 1991. — № 4. — С. 53—59; № 5. — С. 58—64; № 9. — С. 59—62.

Несцяровіч, С. Ніл Гілевіч, Іван Чыгрынаў: Біяграфія і творчасць (ХІ клас). — 2010. — № 11. — С. 85.

Тычына, М. Ісці ў свет — і не губляць сябе: беларуская проза апошніх гадоў: [І. Чыгрынаў. «Не ўсе мы згінем»]. — 1997. — № 7. — С. 12—20.

Тычына, М. Курапаты — Хатынь — Чарнобыль: савецкая гісторыя ў люстэрку літаратуры: [І. Чыгрынаў. «Ігракі»]. — 1994. — № 3. — С. 18—22.

Тычына, М. Песні Арфея: агляд сучаснай беларускай літаратуры: [Іван Чыгрынаў]. — 1994. — № 1. — С. 23—24.

Нячай, В. Іван Чыгрынаў і кінаэпас вайны. — 2004. — № 11. — С. 80.

Чыгрынава, Л. Нататкі пра маці Івана Чыгрынава і яго сям’ю. — 2006. — № 3. — С. 100.

Інтэрв’ю

Чыгрынаў, І. Лёс культуры — усенародны клопат: гутарыў карэспандэнт часопіса. — 1989. — № 3. — С. 72—74.

Каляровыя ілюстрацыі

Партрэт Івана Чыгрынава. Фота У. Крука. — 1991. — № 4. — Верхняя вокладка.

Фотапартрэт Івана Чыгрынава (з аўтографам). — 1994. — № 12. — Верхняя вокладка.

Фотапартрэт Івана Чыгрынава. — 1996. — № 10. — Верхняя вокладка.

Фотанарыс. Ішоў па зямлі чалавек: некалькі фрагментаў з жыцця Івана Чыгрынава. — 1994. — № 12. — С. 8—9.

Партрэт Івана Чыгрынава. — 2004. — № 11. — Верхняя вокладка.

 

ІВАН ШАМЯКІН

Анцалевіч, А., Забаронак, В. «Людзі — гэта самае каштоўнае…»: маральная праблематыка рамана Івана Шамякіна «Сэрца на далоні». — 2000. — № 7. — С. 50.

Бабіч, Ю. «Агнявыя валаконцы ткуцца ў шоўк чырвоны»: чырвоны колер і яго адценні ў творах беларускіх пісьменнікаў: [Іван Шамякін]. — 2007. — № 9. — С. 14—17.

Бельскі, А. З разуменнем і павагай: асоба і творчая спадчына Уладзіміра Карпава ў ацэнцы Івана Шамякіна. — 2012. — № 2. — С. 12.

Бельскі, А. Прапаведнік духоўнасці і чалавечнасці: сучаснасць у мастацкім асэнсаванні Івана Шамякіна. — 1996. — № 1. — С. 9 — 24.

Бугаёў, Д. Вобраз маці і ўвогуле жанчыны ў творах Івана Шамякіна. — 2007. — № 1. — С. 14—16.

Валынец, Л. Вывучэнне рамана «Сэрца на далоні» Івана Шамякіна — 2005. — № 11. — С. 46.

Верціхоўская, М. «Чалавек заўсёды павінен быць чалавекам»: Вывучэнне творчасці Івана Шамякіна. — 1990. — № 10. — С. 21—27.

Ганул, Н. «Тое, пра што пішаш, павінна быць перажыта сэрцам»: музыка Сяргея Картэса да фільма «Вазьму твой боль» паводле рамана Івана Шамякіна. — 2005. — № 1. — С. 80.

Гулак, І. У чым сэнс шчасця?: план-канспект урока па рамане І. Шамякіна «Трывожнае шчасце». — 1990. — № 10. — С. 30 — 32.

Давыдава, Г. «Любоў маці мацней за смерць»: вобраз жанчыны-маці ў творчасці Івана Шамякіна. — 2006. — № 10. — С. 45.

Давыдава, Г. Урокі па аповесці Івана Шамякіна «Непаўторная вясна». ІХ клас. — 2003. — № 1. — С. 54.

Давыдоўская, Н. Вобраз Мадонны ў прозе Івана Шамякіна і Віктара Казько: на матэрыяле аповесцяў «Палеская мадонна» і «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел». — 2007. — № 12. — С. 27.

Дзегцярова, В. Маладое пакаленне ў рамане «Сэрца на далоні» Івана Шамякіна: урок беларускай літаратуры. — 2011. — № 9. — С. 62.

Драздова, З. Каханне і сям’я: дыялогі ў творах Якуба Коласа, Кузьмы Чорнага, Івана Мележа, Уладзіміра Дамашэвіча, Івана Шамякіна, Генрыха Далідовіча. — 2003. — № 1. — С. 27; № 2. — С. 22.

Жардзецкая, А. Зямля, параненая Чарнобылем: праблема ўзаемаадносінаў чалавека і прыроды ў творах Віктара Казько, Алеся Кажадуба, Івана Шамякіна. — 2003. — № 10. — С. 28.

Клёнава, Р. «…Наш сучаснік — вось галоўны прадмет даследавання»: літаратурная віктарына па творчасці Івана Шамякіна. — 1990. — № 10. — С. 33—34.

Літаратура па творчасці Івана Шамякіна. — 1990. — № 10. — С. 34.

Літаратура пра Івана Шамякіна. — 1996. — № 1. — С. 24.

Мілун, Р. Жыць сучаснасцю: абагульняючы ўрок па творчасці Івана Шамякіна. — 1990. — № 10. — С. 27—30.

Мішчанчук, М. Аповесць «Гандлярка і паэт» Івана Шамякіна. — 2005. — № 11. — С. 41.

Мішчанчук, М. Выхаваўчы патэнцыял: [з вопыту работы В. В. Войцік па вывучэнні творчасці П. Панчанкі, І. Шамякіна, І. Мележа]. — 1988. — № 10. — С. 4—6.

Мішчанчук, М. Іван Шамякін: па новых падручніках. — 2003. — № 11. — С. 42.

Мушынскі, М. Вайна, жанчына, каханне ў аповесці «Гандлярка і паэт» Івана Шамякіна. — 2011. — № 1. — С. 15.

Несцяровіч, С. Літаратурны дыктант: Іван Шамякін: біяграфія і творчасць (ХІ клас). — 2011. — № 8. — С. 54.

Прохар, М. Эсхаталагічныя матывы ў творах Івана Шамякіна, прысвечаных чарнобыльскай трагедыі. — 2010. — № 2. — С. 26.

Прыгодзіч, З. У пошуках ідэалу: [І. Шамякін. Раман «Петраград-Брэст»]. — 1988. — № 11. — С. 31.

Смаль, В. Другая муза Івана Шамякіна: [экранізацыя твораў І. Шамякіна]. — 1991. — № 1. — С. 60—65.

Тычына, М. Ісці ў свет — і не губляць сябе: беларуская проза апошніх гадоў: [І. Шамякін. Дзённік «Роздум на перагоне», раман «Вялікая княгіня», аповесці «Адна на падмостках», «Палеская мадонна», «Выкармак», «Сатанінскі тур»]. — 1997. — № 7. — С. 12—20.

Тычына, М. Метафізіка кахання: аповесць Івана Шамякіна «Непаўторная вясна». — 2004. — № 11. — С. 21.

Тычына, М. Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VІІІ—ХІ класаў сярэдняй школы: літаратура пасляваеннага часу: [Іван Шамякін]. — 1994. — № 1. — С. 43—45.

Уласава, М. Фразеалагізмы з каларыстычным кампанентам: на матэрыяле твораў Івана Шамякіна, Змітрака Бядулі і іх перакладаў на нямецкую мову. — 2004. — № 10. — С. 74.

Шамякіна, Т. Псіхалагізм аповесці «Ах, Міхаліна, Міхаліна…» Івана Шамякіна. — 2010. — № 12. — С. 23—25.

Шамякіна, Т. Nоsсе tе ірsum: пісьменнік і малая Радзіма: Іван Шамякін. Музыка ў жыцці Івана Шамякіна. — 2003. — № 1. — С. 93.

Шамякіна, Т. Архітэктура ў жыцці і творчасці Івана Шамякіна. — 2004. — № 1. — С. 62.

Шамякіна, Т. Выяўленчае мастацтва ў жыцці і творчасці Івана Шамякіна. — 2006. — № 1. — С. 90.

Шамякіна, Т. Маці пісьменніка: пра Сынклету Сцяпанаўну Шамякіну. — 2005. — № 10. — С. 96.

Шамякіна, Т. Пра матулю. — 1999. — № 5-6. — С. 186.

Штэйнер, І. «Паклон табе, слынная кузніца кадраў!»: Іван Шамякін і Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт. — 2011. — № 1. — С. 21.

Шуцьева, Ж. Іван Шамякін — чалавек вялікай душы і таленту: урок па рамане «Сэрца на далоні» з выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій. — 2009. — № 10. — С. 73.

Якушава, А. Словаспалучальны патэнцыял лексемы як моўнай катэгорыі ў мастацкім тэксце: на прыкладзе мовы твораў Івана Пташнікава і Івана Шамякіна. — 2012. — № 8. — С. 72.

 Артыкулы

Аўтабіяграфія. — 1999. — № 1. — С. 185.

Пра сур’ёзны часопіс — сур’ёзныя думкі: у вянок «Роднаму слову». — 1996. — № 4. — С. 194—195.

Я любіў і люблю людзей». — 1996. — № 1. — С. 145—146.

«Слаўся, Марыя!»: урывак з аповесці. — 1999. — № 5-6. — С. 197.

Каляровыя ілюстрацыі

Партрэт Івана Шамякіна. Фота У. Крука. — 1990. — № 10. — Верхняя вокладка.

Фотапартрэт Івана Шамякіна (з аўтографам). — 1996. — № 1. — Верхняя вокладка.

Фотапартрэт Івана Шамякіна (з аўтографам). — 1999. — № 1. — Ніжняя вокладка.

Фотапартрэт Івана Шамякіна. — 2001. — № 1. — Верхняя вокладка.

 

 

Бібліяграфічны даведнік падрыхтаваны калектывам супрацоўнікаў
рэдакцыі часопіса «Роднае слова» спецыяльна для сайта «Народныя паэты
і пісьменнікі Беларусі» (галоўны рэдактар З. І. Падліпская).