ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ ІВАНА ЧЫГРЫНАВА

0
4855

Арцем’еў, В. Пісьменнікі і кнігі / В. Арцем’еў. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. — С. 23—26.

Бугаёў, Д. Арганічнасць таленту: літ.-крытыч. артыкулы / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 156—186.

Бугаёў, Д. Жыццём ідучы: з гіст. беларус. літ. і літ. крытыкі / Д. Бугаёў. — Мінск: БДУ, 2013. — С. 58—92.

Бугаёў, Д. Спавядальнае слова: літ. крытыка, успаміны / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 2001. — С. 119—129.

Бугаёў, Д. Чалавечнасць: літ. крытыка / Д. Бугаёў. ― Мінск: Маст. літ., 1985. — С. 88—118.

Бугаёў, Д. Я. Мастацкі свет Івана Чыгрынава / Д. Я. Бугаёў // Выбраныя навуковыя працы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1921—2001: у 7 т. — Мінск: БДУ, 2001. — Т. 2: Гісторыя. Філалогія. Журналістыка / адк. рэд. А. А. Яноўскі. — С. 244—258.

Гніламёдаў, У. Класікі і сучаснікі: арт., нарысы, старонкі ўспамінаў / У. Гніламёдаў. — Мінск: Маст. літ., 1987. — С. 165—175.

Грамадчанка, Т. Каб не быць манкуртам: па старонках гістарычных драм І. Чыгрынава / Т. Грамадчанка // Роднае слова. — 1994. — № 12. — С. 3—7.

Грамадчанка, Т. К. Жывая памяць народа: нарыс творчасці І. Чыгрынава / Т. К. Грамадчанка. — Мінск: Навука і тэхніка, 1984. — 111 с.

Грамадчанка, Т. К. Іван Чыгрынаў / Т. К. Грамадчанка // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — Т. 4, кн. 1. — С. 549—570.

Каваленка, В. Давер: літ.-крытыч. артыкулы / В. А. Каваленка. — Мінск: Беларусь, 1967. — С. 194—203.

Каваленка, В. Творчае ўзвышэнне / В. Каваленка // Маладосць. — 1995. — № 1. — С. 209—218.

Кавалюк, А. С. Гісторыя беларускай літаратуры другой паловы ХХ ст.: вучэб.-метад. дапам.: у 3 ч. / А. С. Кавалюк. — Брэст: Выд-ва БрДУ, 2008. — Ч. 2. — С. 43—49.

Клімуць, Я. І. Шляхі пазнання: нарысы гісторыі беларускай літаратуры другой паловы ХХ ст.: манагр. / Я. І. Клімуць. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 164—174.

Куляшоў, Ф. У дарозе: літ.-крытыч. артыкулы / Ф. Куляшоў. — Мінск: Маст. літ., 1988. — С. 229—242.

Лебедзеў, У. А. Стылявыя адметнасці апавяданняў Івана Чыгрынава / У. А. Лебедзеў // Беларуская літаратура: рэспубл. міжвед. зб. — Мінск: Універсітэцкае, 1991. — Вып. 19. — С. 98—106.

Лісіцкая, Н. Па былінах нашага часу: пераклад «Слова пра паход Ігараў» І. Чыгрынава / Н. Лісіцкая // Роднае слова. — 2002. — № 8. — С. 36—38.

Лойка, А. «…У ясным, як сонца, святле…» / А. Лойка // Лойка, А. Выбраныя творы: у 2 т. — Мінск: Маст. літ., 1992. — Т. 2. — С. 414—427.

Локун, В. Да новых вышынь: літ.-крытыч. артыкулы / В. Локун. — Мінск: Маст. літ., 1991. — С. 94—129.

Локун, В. Празаік эпічнага таленту / В. Локун // Беларус. думка. — 2004. — № 12. — С. 54—61.

Лопата-Загорский, А. «Дороже всех мне читатель молодой…» / А. Лопата-Загорский // Нёман. — 2005. — № 7. — С. 177—186.

Манкевіч, А. «Усё, што ведаю аб жыцці, — аддаць людзям…»: чалавеказнавец Іван Чыгрынаў / А. Манкевіч // Роднае слова. — 2009. — № 12. — С. 14—17.

Мартинович, А. Три ипостаси Ивана Чигринова / А. Мартинович // Нёман. — 2014. — № 12. — С. 188—203.

Марціновіч, А. За трэцім разам / А. Марціновіч // Полымя. — 1994. — № 12. — С. 198—210.

Марціновіч, А. Іван Чыгрынаў: нарыс жыцця і творчасці / А. Марціновіч. — Мінск: Нар. асвета, 1998. — 189 с.

Марціновіч, А. Шляхам праўды: выбр. старонкі беларус. літ. у святле сённяшняга дня: дапам. для настаўніка / А. Марціновіч. — Мінск: Нар. асвета, 1994. — С. 251—282.

Навумовіч, У. А. Іван Чыгрынаў / У. А. Навумовіч // Навумовіч, У. А. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. — 2-е выд., дап. — Мінск: Вышэйш. шк., 2013. — C. 435—438.

Нячай, В. Іван Чыгрынаў і кінаэпас вайны / В. Нячай // Роднае слова. — 2004. — № 11. — С. 80—83.

Оскоцкий, В. Обретение жанра: о прозе Ивана Чигринова / В. Оскоцкий // Нёман. — 1986. — № 6. — С. 144—154.

Саверчанка, I. Поле духоўнага ўзвышэння / I. Саверчанка // Полымя. — 2014. — № 12. — С. 169—175.

Сямёнава, А. Маштаб асобы: I. Чыгрынаў / А. Сямёнава // Полымя. — 1977. — № 9. — С. 213—225.

Тычына, М. Апраўданне / М. Тычына // Тычына, М. Змена квадры: літ.-крытыч. артыкулы. — Мінск: Маст. літ., 1983. — С. 92—108.

Тычына, М. Пісьменнік — гэта лёс / М. Тычына // Беларусь. — 1994. — № 12. — С. 6—7.

Чыгрынава, Л. Нататкі пра маці Івана Чыгрынава і яго сям’ю / Л. Чыгрынава // Роднае слова. — 2006. — № 3. — С. 100—101.

Шамякіна, Т. На лініі перасячэння: літ.-крытыч. нататкі / Т. Шамякіна. — Мінск: Маст. літ., 1981. — 142 с.

Юрэвіч, У. Адкрытая кніга жыцця: штрыхі да партрэта I. Чыгрынава / У. Юрэвіч // Полымя. — 1994. — № 2. — С. 219—227.