ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ ІВАНА ШАМЯКІНА

0
3882

Александровіч, С. Тут зямля такая / С. Александровіч. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Мінск: Нар. асвета, 1985. — С. 236—256.

Баруздин, С. Об Иване Шамякине / С. Баруздин // Баруздин, С. Писатель. Жизнь. Литература: лит. заметки. — М.: Сов. писатель, 1990. — С. 144—151.

Беларускія пісьменнікі: біябібліягр. слоўн.: у 6 т. / пад рэд. А. В. Мальдзіса; рэдкал.: І. Э. Багдановіч [і інш.]. — Мінск: БелЭн, 1995. — Т. 6. — С. 315—332.

Бельскі, А. Беларуская літаратура ў кантэксце традыцый і сучаснасці / А. Бельскі. — Мінск: Зміцер Колас, 2017. — С. 159—196.

Бельскі, А. Класікі і сучаснікі ў школе / А. Бельскі. — Мінск: Аверсэв, 2005. — 352 с. — (Вывучэнне творчасці пісьменнікаў).

Бельскі, А. Краса і смутак: дапам. для настаўнікаў / А. Бельскі. — Мінск: Маст. літ., 2000. — С. 49—60.

Бугаёў, Д. Жыццём ідучы: з гіст. беларус. літ. і літ. крытыкі / Д. Бугаёў. — Мінск: БДУ, 2013. — С. 5—10.

Вішнеўскі, А. Не проста час — філасофія часу: І. Шамякін як мастацкі летапісец жыцця беларускага народа / А. Вішнеўскі // Беларус. думка. — 2001. — № 1. — С. 20—28.

Дашкевіч, Г. М. Жанчына і вайна: па старонках твораў Івана Шамякіна / Г. Дашкевіч // Полымя. — 2001. — № 5. — С. 263—271.

Гардзіцкі, А. Усяго адно падарожжа / А. Гардзіцкі // Гардзіцкі, А. Сустрэчы. — Мінск: Маст. літ., 1972. — С. 26—36.

Гніламёдаў, У. Пісьменнік дзвюх эпох / У. Гніламёдаў // Шамякін, І. Збор твораў: у 23 т. / рэдкал.: У. В. Гніламёдаў [і інш.]. — Мінск: Маст. літ., 2010. — Т. 1. — С. 3—44.

Дзюбайла, П. Панарама сучаснай беларускай прозы: літ.-крытыч. артыкулы / П. Дзюбайла. — Мінск: Маст. літ., 1986. — С. 178—184.

Дзюбайла, П. У вялікай дарозе: літ.-крытыч. артыкулы / П. Дзюбайла. — Мінск: Маст. літ., 1981. — С. 88—94.

Іван Шамякін: вядомы і невядомы: успаміны, эсэ, аповесць / уклад. Т. Шамякіна. — Мінск: Літ. і Мастацтва, 2011. — 269 с.

Іван Шамякін: жыццё і творчасць / склад. Т. Шамякіна; аўт. прадм. В. Каваленка. — Мінск: Нар. асвета, 1982. — 95 с.

Іван Шамякін. Летапісец эпохі: успаміны, інтэрв’ю, эсэ / уклад. А. Шамякінай. — Мінск: Маст. літ., 2010. — 381 с. — (Жыццё знакамітых людзей Беларусі).

Іван Шамякін: «Палітыку ў вялікім мастацтве заўсёды рабілі каралі»: гутарка з пісьменнікам С. Явар // Крыніца. Славянскі свет. — 2003. — № 1. — С. 12—17.

Іван Шамякін: «Я роўна 50 гадоў у літаратуры…»: гутарка з пісьменнікам М. Тычыны // Беларусь. — 1996. — № 1. — С. 7—9.

Каваленка, В. А. Іван Шамякін / В. А. Каваленка // Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1941—1980: падруч. для філал. фак. пед. ін-таў БССР / В. І. Гапава [і інш.]; пад агул. рэд. М. А. Лазарука і А. А. Семяновіча. — Мінск: Вышэйш. шк., 1983. — С. 330—332.

Каваленка, В. А. Іван Шамякін: нарыс жыцця і творчасці / В. А. Каваленка. — Мінск: Нар. асвета, 1980. — 205 с. — (Народныя пісьменнікі БССР).

Кавалюк, А. С. Гісторыя беларускай літаратуры другой паловы ХХ ст.: вучэб.-метад. дапам.: у 3 ч. / А. С. Кавалюк. — Брэст: Выд-ва БрДУ, 2008. — Ч. 1. — С. 52—60.

Казлова, В. В. На скрыжаваннях лёсу: зб. прац / В. В. Казлова. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2009. — С. 139—151.

Куляшоў, Ф. У дарозе: літ.-крытыч. артыкулы / Ф. Куляшоў. — Мінск: Маст. літ., 1988. — С. 64—91.

Локун, В. І. Іван Шамякін / В. І. Локун // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы.
2-е выд. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — Т. 3. — С. 597—639.

Локун, В. І. Маральна-філасофскія пошукі беларускай ваеннай і гістарычнай прозы, 1950—1960-я гады / В. І. Локун. — Мінск: Навука і тэхніка, 1995. — 109 с.

Лысенка, А. Ф. Іван Пятровіч Шамякін: (да 80-годдзя з дня нараджэння) / А. Ф. Лысенка // Весці НАН Беларусі. — Сер. гуманіт. навук. — 2001. — № 1. — С. 126—127.

Лысенка, А. Ф. Іван Шамякін / А. Ф. Лысенка // Гісторыя беларускай савецкай літаратуры: вучэб. дапам. для філал. фак. ун-таў / С. А. Андраюк [і інш.]; пад рэд. І. Я. Навуменкі, П. К. Дзюбайлы, Д. Я. Бугаёва. — Мінск: Вышэйш. шк., 1981. — Ч. 2. — С. 311—339.

Лысенко, А. Ф. Иван Шамякин / А. Ф. Лысенко // История белорусской советской литературы / АН БССР, Ин-т лит. им. Я. Купалы. — Минск: Наука и техника, 1977. — С. 675—699.

Майхровіч, С. Іван Шамякін: нарыс жыцця і творчасці / С. Майхровіч. — Мінск: Маст. літ., 1978. — 111 с.

Марціновіч, А. Дарога ў запаветнае: нарысы, артыкулы / А. Марціновіч. — Мінск: Юнацтва, 1992. — С. 66—72.

Марціновіч, А. «З цэлым народам гутарку весці…»: сучаснасць праблематыкі твораў І. Шамякіна / А. Марціновіч // Полымя. — 2001. — № 1. — С. 230—243.

Марціновіч, А. Пошум веку, пошум кніг: [аб творчасці І. Шамякіна] А. Марціновіч // Беларус. думка. — 2005. — № 1. — С. 36—44.

Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час»: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., г. Мазыр, 19—20 ліст. 2009 г. / рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. — Мазыр: МДПУ, 2009. — 239 с.

Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час»: матэрыялы IIІ Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 27 верас. 2013 г. / рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. — Мазыр: МДПУ, 2013. — 273 с.

Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час»: матэрыялы IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 2 кастр. 2015 г. / рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. — Мазыр: МДПУ, 2015. — 162 с.

Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час»: матэрыялы V Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 29 верас. 2017 г. / рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. Мазыр: МДПУ, 2017. — 242 с.

Мікуліч, М. На зломе часу: старонкі інтэрв’ю, дыялогі / М. Мікуліч. — Мінск: Навука і тэхніка, 1995. — С. 88—104.

Мятліцкі, М. Атлант айчыннае літаратуры / М. Мятліцкі // Літ. і мастацтва. — 2011. — 28 студз. — С. 1.

Мятліцкі, М. На чарнобыльскім віражы / М. Мятліцкі // Полымя. — 2009. — № 4. — С. 151—157.

Навуменка, І. Кніга адкрывае свет: літ.-крытыч. артыкулы / І. Навуменка. — Мінск: Маст. літ., 1978. — С. 160—177.

Навумовіч, У. А. Іван Шамякін / У. А. Навумовіч // Навумовіч, У. А. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. — 2-е выд., дап. — Мінск: Вышэйш. шк., 2013. — C. 380—389.

Овчаренко, А. И. Современный белорусский роман: учеб. пособие / А. И. Овчаренко. — М.: Высш. шк., 1978. — С. 96—113.

Падаляк, Т. «Яе бацька — Іван Шамякін…»: гутарка з Т. І. Шамякінай, дачкой пісьменніка / Т. Падаляк // Звязда. — 2006. — 28 студз. — С. 7.

Прохар, М. Эсхаталагічныя матывы Чарнобыля ў творчасці Івана Шамякіна / М. Прохар // Полымя. — 2011.  № 4. С. 135141.

Творчасць Івана Шамякіна ў кантэксце сучаснасці: матэрыялы рэгіян. навук.-практ. канф., прысвеч. 80-годдзю з дня нараджэння пісьменніка (Гомель, 6 лют. 2001 г.) / рэдкал.: В. І. Яцухна (гал. рэд.) і інш. — Гомель: ГДУ, 2001. — 93 с.

Тычына, М. Усё чалавечае: развагі пра творчасць І. Шамякіна / М. Тычына // Роднае слова. — 2001. — № 1. — С. 8—14.

Тэксталогія твораў Івана Шамякіна: па выніках выдання Збору твораў у 23 тамах / А. А. Васілевіч [і інш.]; НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразн. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2016. — 344 с.

Шамякіна, Т. Вялікая Айчынная вайна ў адлюстраванні Івана Шамякіна з дыстанцыі часу: да 95-годдзя з дня нараджэння пісьменніка / Т. Шамякіна // Роднае слова. — 2016. —  1. — С. 814.

Шамякина, Т. Природа вошла в его сердце как Родина…: (город в жизни Ивана Шамякина) / Т. Шамякина // Нёман. — 2010. — № 8. — С. 187—197.

Шамякина, Т. Природа вошла в его сердце как Родина…: (деревня в жизни Ивана Шамякина) / Т. Шамякина // Нёман. — 2010. — № 7. — С. 164—174.

Юрэвіч, У. Выбранае / У. Юрэвіч; прадм. У. Гніламёдава. — Мінск: Маст. літ., 1987. — С. 295—329.