МОВА І СТЫЛЬ ПІМЕНА ПАНЧАНКІ

0
2023

 

 1. Аляхновіч, М. М. Панчанка Пімен Емяльянавіч / М. М. Аляхновіч // Беларуская мова: энцыкл. / пад рэд. А. Я. Міхневіча. — Мінск: БелЭн, 1994. — С. 406—408.
 2. Астапчук, А. М. Вершы Пімена Панчанкі ў перакладзе на рускую мову / А. М. Астапчук // Скарына і наш час: матэрыялы IV Міжнар. навук. канф., Гомель, 13—14 ліст. 2008 г.: у 2 ч. / рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Гомель, 2008. — Ч.  2. — С. 122—127.
 3. Барысенка, В. Я. Перыфраза як вобразна-выяўленчы сродак у паэтычным дыскурсе Пімена Панчанкі / В. Я. Барысенка // Беларуская лінгвістыка / НАН Беларусi, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філіял Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы / рэдкал.: А. А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2018. — Вып. 81. — С. 90—97.
 4. Бечык, В. Выбранае: літ.-крытыч. артыкулы / В. Бечык. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 211—237.
 5. Бугаёў, Д. Арганічнасць таленту: літ.-крытыч. артыкулы / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 1980. — С. 235—255.
 6. Бугаёў, Д. Талент і праца: літ. крытыка / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 1979. — С. 109—186.
 7. Бярозкін, Р. Кніга пра паэзію: выбр. / Р. Бярозкін. — Мінск: Маст. літ., 1974. — С. 368—415.
 8. Бярозкін, Р. Пімен Панчанка: крытыч.-біягр. нарыс / Р. Бярозкін. — Мінск: Беларусь, 1968. — 231 с.
 9. Гапава, В. І. Пімен Панчанка/ В. І. Гапава // Стыль пісьменніка / АН БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы; рэд. В. В. Барысенка, П. К. Дзюбайла. — Мінск: Навука і тэхніка, 1974. — С. 187—230.
 10. Гніламёдаў, У. В. Пімен Панчанка / У. В. Гніламёдаў // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі; Ін-т літ. імя Я. Купалы; навук. рэд. У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — Т. 4, кн. 1. — С. 521—573.
 11. Данільчык, З. П. Індывідуальна-аўтарскія антонімы ў мове твораў Пімена Панчанкі / З. П. Данільчык // Пісьменнік — мова — стыль: матэрыялы II Міжнар. навук. канф., прысв. 75-годдзю з дня нар. праф. Л. М. Шакуна, 15—16 ліст. 2001 г.: у 2 т. / рэдкал.: М. Р. Прыгодзіч [і інш.]. — Мінск: РІВШ БДУ, 2002. — Т. 1. — С. 108—111.
 12. Жураўская, Л. В. Перыфразы і іх пераклад на рускую мову (на матэрыяле твораў Пімена Панчанкі) / Л. В. Жураўская //Канцэптуальныя пытанні развіцця мовы, літаратуры і мастацтва ў святле адраджэння культуры і духоўнасці беларускага народа: зб. матэрыялаў Рэспубл. навук. канф., 23—24 крас. 1998 г. — Мазыр: МазПІ, 1998. — С. 64—67.
 13. Злобін, Л. І. Метафарычныя спалучэнні са значэннем псіха-эмацыянальнага стану чалавека [у творах П. Панчанкі] / Л. І. Злобін, Я. Н. Марозава // Весн. Віцеб. дзярж. ун-та. — 1996. — № 1. — С. 58—61.
 14. Зуёнак, В. Лінія высокага напружання: літ.-крытыч. нататкі, постаці, роздум / В. Зуёнак. — Мінск: Маст. літ., 1983. — С. 38—58.
 15. Іваноў, Я. Я. «Беларусу і ў Парыжы сняцца белізна бяроз і сосен медзь…»: (да складання «Анталогіі беларускага літаратурнага афарызма»: Пімен Панчанка) / Я. Я. Іваноў // Acta Germano-Slavica: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Магілёўс. дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова». — Магілёў, 2013. — Вып. 5. — С. 108—114.
 16. Лазарук, М. А. Пімен Панчанка: літ.-крытыч. нарыс / М. А. Лазарук. — Мінск: Дзяржвыд. БССР, 1959. — 143 с.
 17. Лісоўская, І. С. Асаблівасці нацыянальна-культурнай канцэптуалізацыі ў працэсе адлюстравання пазамоўнай рэчаіснасці (на матэрыяле паэзіі Пімена Панчанкі)/І. С. Лісоўская // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci: матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15—16 ліст. 2012 г. / рэдкал.: Я. Панькоў, І. Папоў, Э. Ярмусік. — Ліда: Лідская друкарня, 2014. — С. 75—78.
 18. Лісоўская, І. С. Беларускае паэтычнае мадэляванне ў аспекце катэгарызацыі і канцэптуалізацыі (на матэрыяле паэзіі Пімена Панчанкі) / І. С. Лісоўская, Ю. М. Парфіновіч // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та імя І. П. Шамякіна. — 2014. — № 2. — С. 112—116.
 19. Лісоўская, І. С. Канцэптасфера паэзіі Пімена Панчанкі: на матэрыяле дзеяслоўнай лексікі / І. С. Лісоўская // Вопросы функциональной грамматики: сб. науч. трудов. Вып. 5 / УО «Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы»; редкол.: Н. С. Гребенщикова, А. В. Никитевич, М. И. Конюшкевич. — Гродно: ГрГУ, 2005. — С. 233—239.
 20. Лісоўская, І. С. Канцэпты «радавацца» і «смуткаваць» у паэзіі Пімена Панчанкі / І. С. Лісоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастр. 2003 г.; Гродзен. дзярж. ун-т iмя Я. Купалы; рэд. рада: У. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. — Гродна: ГрДУ, 2003. — С. 397—403.
 21. Лісоўская, І. С. Спосаб адлюстравання канцэпту «смутак» у паэзіі Пімена Панчанкі / І. С. Лісоўская // Творчество Адама Мицкевича и современная мировая культура: сб. науч. работ/ УО «Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы»; под ред. С. Ф. Мусиенко; редкол.: Е. И. Билютенко, О. Е. Панькова, С. Ф. Мусиенко. — Гродно: Ламарк, 2010. — С. 263—268.
 22. Мазуркевіч, Л. М. Структурна-семантычная і марфалагічная адметнасці рознакаранёвых антонімаў у мове вершаў М. Танка і П. Панчанкі / Л. М. Мазуркевіч, Т. А. Стасенка // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час»: матэрыялы III Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 27 верас. 2013 г. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Мазыр. дзярж. пед. ун-т імя І. П. Шамякіна»; рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2013. — С. 247—250.
 23. Miszczenczuk, М. «Што расце на апошняй вярсце?»: стылёва-вобразная эвалюцыя творчасці Пімена Панчанкі / M. Miszczenczuk // Имя и слово: сб. науч. и учеб.-метод. трудов / УО «Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина», Ин-т неофилологии Академии Подлясской, каф. рус. филологии. — Брест, 2006. — Вып. 2. — С. 169—183.
 24. Нуждзіна, Т. Душою і сэрцам да праўды прыкуты…: штрыхі ў творчае аблічча Пімена Панчанкі / Т. Нуждзіна // Роднае слова. — 2017. — № 8. — С. 10—13.
 25. Паплаўная, Л. В. Адметнасць параўнанняў у паэзіі Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Актуальныя праблемы функцыянавання і развіцця лексікі славянскіх моў: матэрыялы міжнар. навук. канф., прысв. 60-годдзю ўн-та (7—8 кастр. 2004 г.); рэдкал.: А. В. Солахаў (адк. рэд.) [і інш.]. — Мазыр: МДПУ, 2004. — С. 120—121.
 26. Паплаўная, Л. В. Вобразнае азначэнне ў паэзіі Пімена Панчанкі // Л. В. Паплаўная // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2000. — № 2. — С. 140—144.
 27. Паплаўная, Л. В. Выяўленча-выразная роля паэтычнага сінтаксісу Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Тураўскія чытанні: матэрыялы Рэспубл. навук.-практ. канф. (Гомель, 4 вер. 2004 г.). — Гомель: УА «ГДУ імя Ф. Скарыны», 2005. — С. 134—138.
 28. Паплаўная, Л. В. Каларонімы ў паэтычнай мове Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2013. — № 1. — С. 35—38.
 29. Паплаўная, Л. В. Лексіка са значэннем колеру ў паэзіі Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння: зб. навук. артыкулаў: матэрыялы II Міжнар. навук. канферэнцыі, 17—18 ліст. 2011 г., г. Мінск: да 80-годдзя каф. беларус. мовазнаўства Беларус. дзярж. пед. ун-та імя М. Танка / рэдкал.: Д. В. Дзятко (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДПУ, 2011. — С. 206—209.
 30. Паплаўная, Л. В. Лексіка-семантычныя сродкі стварэння вобразнасці ў паэтычнай мове Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2002. — № 1. — С. 110—119.
 31. Паплаўная, Л. В. Метафара ў паэтычнай мове Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Актуальные проблемы исследования языка и речи: материалы междунар. науч. конф., Минск, 30—31 окт. 2001 г.: в 2 ч.; редкол.: Ю. А. Гурская (отв. ред) [и др.]. — Минск: БГПУ им. М. Танка, 2001. — Ч. 2. — С. 35—37.
 32. Паплаўная, Л. В. Метафарычны эпітэт у паэзіі Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // VII навуковыя чытанні, прысвечаныя С. Некрашэвічу: зб. навук. артыкулаў; рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Гомель: ГДУ, 2005. — С. 167—169.
 33. Паплаўная, Л. В. Моўныя сродкі выяўленчай выразнасці ў паэзіі Пімена Панчанкі: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / Л. В. Паплаўная. — Гомель, 2003. — 22 с.
 34. Паплаўная, Л. В. Параўнанне ў кантэксце паэтычных радкоў Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2003. — №  6. — С. 110—116.
 35. Паплаўная, Л. В. Параўнанне як сродак мастацкай выразнасці ў паэзіі Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Актуальные проблемы гуманитарных наук: материалы межрегиональной науч.-практ. конф. студентов и аспирантов / под общ. ред. Е. А. Носовой. — Могилев: Изд-во МГУ, 2000. — С. 15—17.
 36. Паплаўная, Л. В. Паўторы як спосаб арганізацыі паэтычнай мовы Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Пятыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: матэрыялы навук. канф.; рэдкал.: А. А. Станкевіч (адк. рэд.) [і інш.]: у 2 ч. — Гомель, 2001. — Ч. 1. — С. 135—137.
 37. Паплаўная, Л. В. Паэтычны сінтаксіс Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Слова і час. Навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У. В. Анічэнкі: зб. навук. артыкулаў. — Гомель, 2003. — Ч. 2. — С. 172—177.
 38. Паплаўная, Л. В. Перыфраза як сродак стварэння вобразнасці ў паэзіі Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Творчество молодых — 2000: сб. науч. работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины» / Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины; редкол.: Д. Г. Лин (отв. ред.) [и др.]. — Гомель, 2000. — С. 193—195.
 39. Паплаўная, Л. В. Структурна-семантычныя тыпы перыфраз у паэтычнай мове Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Скарына і наш час: матэрыялы ІІ Міжнар. навук. канф. (Гомель, 16—17 мая 2002 г.): у 2 ч. — Гомель, 2002. — Ч. 2. — С. 150—155.
 40. Паплаўная, Л. В. Стылістычнае выкарыстанне перыфразы ў паэтычнай мове Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў: матэрыялы ІІ Міжнар. канф., г. Мазыр, 22—23 крас. 2010 г. / рэдкал.: В. В. Шур (адк. рэд.) [і інш.]. — Мазыр: УА «МДПУ імя І. П. Шамякіна», 2010. — С. 153—155.
 41. Паплаўная, Л. В. Стылістычная роля паўтораў у паэтычнай мове П. Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Каб жыло наша слова: зб. навук. артыкулаў: да 90-годдзя Ф. Янкоўскага / рэдкал.: М. І. Новік [і інш.]; пад агул. рэд. М. І. Новік. — Брэст: Альтернатива, 2009. — С. 229—232.
 42. Паплаўная, Л. В. Стылістычныя прыёмы выкарыстання тропаў у паэзіі Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зб. навук. артыкулаў, Гомель, 27 крас. 2006 г. / ГДУ імя Ф. Скарыны; рэдкал.: А. А. Станкевіч [і інш.]. — Гомель, 2006. — С. 368—371.
 43. Паплаўная, Л. В. Стылістычныя фігуры ў паэзіі Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Чацвёртыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: матэрыялы навук. канф.; навук. рэд.: А. А. Станкевіч, І. Ф. Штэйнер. — Гомель: ГДУ, 1999. — С. 67—69.
 44. Паплаўная, Л. В. Тыпы метафар у пазіі Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Слово в культуре: сб. науч. статей: в 2 ч. / под общ. ред. В. Н. Калмыкова, И. И. Морозовой. — Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2004. — Ч. 2. — С. 320—325.
 45. Паплаўная, Л. В. Увасабленне і адухаўленне ў паэзіі Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // VI Навуковыя чытанні, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акадэміка НАН Беларусі С. М. Некрашэвіча: зб. навук. артыкулаў, г. Гомель, 23 мая 2003 г. / гал. рэд. А. А. Станкевіч. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2003. — С. 214—219.
 46. Паплаўная, Л. В. Фігуры ўбаўлення ў паэтычнай мове Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Скарына і наш час: матэрыялы III Міжнар. навук. канф., прысв. 80-годдзю з дня нар. праф. У. В. Анічэнкі, 7 кастр. 2004 г. / УА «Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны»; рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.].— Гомель, 2004. — С. 322—325.
 47. Паплаўная, Л. В. Эпітэт як сродак мастацкай вобразнасці ў паэтычнай мове Пімена Панчанкі / Л. В. Паплаўная // Слово и время. Первые научные чтения, посвященные памяти В. Н. Соболенко: сб. науч. статей. — Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2002. — С. 212—217.
 48. Старычонак, В. «Я вершы пiшу, бо дужа растрывожаны любоўю i болем за кожнага з вас»: Метафары ў творах Пімена Панчанкі / В. Старычонак // Роднае слова. — 2002. — № 8. — С. 33—35.
 49. Цюхай, Н. Колеры, гукі і пахі ў паэзіі Пімена Панчанкі / Н.Цюхай // Маладая плынь: навук. і літ. альманах кафедры гіст. беларус. літ. БДУ / рэдкал.: А. Бельскі (гал. рэд. і ўклад.) [і інш.]. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2019. — С. 62—65.
 50. Шкраба, Р. Характар, стыль, дэталь: літ.-крытыч. артыкулы / Р. Шкраба. — Мінск: Беларусь, 1965. — С. 108—110.
 51. Шукліна, Н. У. Паэзія абнаўлення свету: фарміраванне творчых прынцыпаў і стылявых форм беларускай савецкай паэзіі / Н. У. Шукліна, А. К. Кабаковіч, І. С. Шпакоўскі; АН БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Навука і тэхніка, 1981. — С. 148—150, 167.
 52. Ярац, А. Шматгалосы свет паэзіі Пімена Панчанкі / А. Ярац, В. Ярац // Роднае слова. — 2017. — № 8. — С. 14—17.