МОВА І СТЫЛЬ ЯКУБА КОЛАСА

0
438
 1. Абабурка, М. Каментарый да «Лесніковай пасады» / М. Абабурка // Беларус. мова і літ. у шк. — 1990. — № 2. — С. 51—53.
 2. Абабурка, М. Якуб Колас і развіццё беларускай апавядальнай мовы / М. Абабурка // Роднае слова. — 1992. — № 11. — С. 31—36.
 3. Аксамітаў, А. Функцыянаванне і ўспрыманне фразеалагізмаў у тэксце твораў Якуба Коласа / А. Аксамітаў // Роднае слова. — 1996. — № 7. — С. 63—73.
 4. Албут, А. Структурная арганізацыя эпісталярных тэкстаў Якуба Коласа / А. Албут // Каласавіны: матэрыялы XXIX навук. канф., прысв. 70-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і 90-годдзю паэмы Я. Коласа «Сымон-музыка», 3 ліст. 2016 г., Мінск / склад.: З. М. Камароўская, І. М. Казловіч. — Мінск: Рифтур, 2016. — С. 20ؙ—27.
 5. Аляхновіч, М. М. Стылістычнае выкарыстанне фразеалагізмаў (паэма Якуба Коласа «Сымон-музыка» ў кантэксце іншых твораў) / М. М. Аляхновіч // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 65-годдзю выхаду ў свет паэмы Я. Коласа «Сымон-музыка» / склад. М. Д. Мацюх. — Мінск, 1990. — С. 67—70.
 6. Анамастычны слоўнік твораў Якуба Коласа / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; склад.: Г. У. Арашонкава [і інш.]; пад рэд. М. В. Бірылы. — Мінск: Навука і тэхніка, 1990. — 638 с.
 7. Арашонкава, Г. У. Польскія лексічныя запазычанні ў творах Я. Коласа / Г. У. Арашонкава // Беларус. лінгвістыка / АНБССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; адк. рэд. М. Р. Суднік. — Мінск: Навука і тэхніка, 1983. — Вып. 22. — С. 20—26.
 8. Арашонкава, Г. У. Тлумачальны слоўнік адметнай лексікі ў творах Якуба Коласа / Г. У. Арашонкава, Н. А. Чабатар. — Мінск: Беларус. навука, 2003. — 285 с.
 9. Арцямёнак, Г. А. Тэарэтычныя пытанні мовазнаўства ў асвятленні Якуба Коласа / Г. А. Арцямёнак // Творчая і метадычная спадчына Якуба Коласа: тэз. дакл. і паведамл. Рэсп. навук.-метад. канф., прысв. 110-й гадавіне з дня нар. Я.Коласа / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: У. А. Навумовіч [і інш.]. — Мінск, 1992. — С. 21—23.
 10. Астапчук, А. М. Адметная лексiка Якуба Коласа ў рускiм перакладзе паэмы «Сымон-музыка» / А. М. Астапчук // Весцi НАН Беларусi. — Сер. гуманiт. навук. — 2004. — № 4. — С. 115—118.
 11. Ашарчук, І. У. Сінанімічнае багацце фразеалагізмаў мовы твораў Якуба Коласа / І. У. Ашарчук // Весн. Магілёўс. дзярж. ун-та імя А. А. Куляшова. — — № 1. — С. 118—122.
 12. Бабіч, Ю. «Белая раўніна — ні канца ні краю…»: колеракод «белы» ў мове твораў Якуба Коласа / Ю. Бабіч // Роднае слова. — 2007. — № 3. — С. 15—18; № 4. — С. 15—19.
 13. Бабіч, Ю. Каларыстыка прыроды ў паэме «Пан Тадэвуш» і «Сымон-музыка» / Ю. Бабіч // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, лiтаратуразнаўства, культуралогія: матэрыялы V Мiжнар. навук. канф., Вiцебск, 25—27мая 2000 г. / пад агул. рэд. Л. М. Вардамацкага, А. М. Мезенкі. — Віцебск: Выд-ва ВДУ, 2000. — С. 9—10.
 14. Бабіч, Ю. Колеравая гармонія ў паэтычных творах Якуба Коласа і Адама Міцкевіча / Ю. Бабіч // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства i лiтаратуразнаўства: у 3 ч.: матэрыялы IV Мiжнар. навук. канф., Вiцебск, 22—24 крас. 1997 г. / рэдкал.: Г. М. Мезенка (адк. рэд.) [і інш.]. — Вiцебск, 1997. — Ч. 1. — С. 45—49.
 15. Бабіч, Ю. М. Колеравая і светлавая эстэтыка ў мове твораў Якуба Коласа / Ю. М. Бабіч. — Віцебск: Выд-ва ВДУ, 2002. — 127 с.
 16. Бабіч, Ю. М. Семантычныя палі «колер і святло» ў мове твораў Якуба Коласа: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / Ю. М.Бабіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 1999. — 17 с.
 17. Бадзевіч, З.І. Жывыя гаваркія слоўкі ў мове твораў Якуба Коласа / З. І. Бадзевіч // Янка Купала і Якуб Колас у сістэме дзяржаўна-культурных і духоўна-эстэтычных прыярытэтаў XXI стагоддзя: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 26—27 вер. 2007 г.) / рэдкал.: В. А. Максімовіч (навук. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2007. — С. 54—58.
 18. Бадзевіч, З. І. Жывыя народныя выразы ў мове твораў Якуба Коласа / З. І. Бадзевіч // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIII Міжнар. навук. канф., прысв. 125-годдзю з дня нар. Я.Купалы і Я. Коласа, 1—3 ліст. 2007 г., Мінск, БДУ: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: Т. І. Шамякіна [і інш.]; пад агул. рэд. І. С. Роўды. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2008. — С. 409—412.
 19. Бадзевіч, З. І. Звышфразнае адзінства ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля» / З. І. Бадзевіч // Каласавіны. Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка: матэрыялы ХХVІ навук. канф., 4ліст. 2011 г., Мінск; склад.: З. М. Камароўская, Г. І. Зайцава. — Мінск: Ковчег, 2012. — С. 294—300.
 20. Бадзевіч, З. І. Каб ты доўга жыў…: Праклёны ў творах Якуба Коласа / З. І. Бадзевіч // Мова — літаратура — культура: VII Міжнар. навук. канф., прысв. 130-годдзю з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа, 27—28 вер. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. артыкулаў / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. — С. 126—130.
 21. Бадзевіч, З. І. Суфіксальныя варыянты прыметнікаў у творах Якуба Коласа / З. І. Бадзевіч // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы: зб. навук. артыкулаў / Беларус. дзярж. ун-т, кафедра сучас. беларус. мовы. — Мінск: РІВШ, 2009. — Вып. 8. — С. 33—37.
 22. Базыленка, Г. Мова ранняй творчасці Якуба Коласа / Г.Базыленка // Пісьменнік і мова: зб. артыкулаў, прысв. барацьбе за культуру мовы / пад рэд. А. Александровіча. — Мінск : Выд-ва АН БССР, 1934. — С. 40—51.
 23. Базыленко, А. М. Роль Якуба Коласа в развитии белорусского литературного языка / А. М. Базыленко // Изв. АН БССР. — 1952. — № 6. — С. 29—38.
 24. Балотнікава, С. М. Антрапанімікон паэмы Якуба Коласа «Новая зямля» / С. М. Балотнікава // Каласавіны: Якуб Колас. Чалавек. Эпоха. Час: матэрыялы XXVII навук. канф., прысв. 130-годдзю з дня нар. Якуба Коласа, 2—3 ліст. 2012 г., г. Мінск / склад.: З. М. Камароўская, Г. С. Спорыш. — Мінск: Ковчег, 2013. — С. 241—246.
 25. Бандарэнка, Т. П. Аднасастаўныя інфінітыўныя і намінатыўныя сказы ў паэмах Я. Коласа «Новая зямля» і «Сымон-музыка» / Т. П.  Бандарэнка // Весці АН БССР. — Сер. грамад. навук. — 1991. — № 5. — С. 113—120.
 26. Бандарэнка, Т. П. Бяззлучнікавыя складаныя сказы са значэннем семантычнага разгортвання ў паэтычнай мове Якуба Коласа (стылістычны аналіз) / Т. П. Бандарэнка // Личность — слово — социум: материалы VIII междунар. науч.-практ. конф., 28—29 апр. 2008 г.: в 2 ч. / Ин-т соврем. знаний им. А. М. Широкова; отв. ред. В. В. Фалалеев. — Минск: Паркус плюс, 2008. — Ч. 1. — С. 66—70.
 27. Бандарэнка, Т. П. Словазлучэнні з абмежаваным і прасторавым значэннем у іх адносінах да літаратурнай нормы: [на матэрыяле з твораў Я. Коласа] / Т. П. Бандарэнка // Беларус. лінгвістыка / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа; рэдкал.: М. Р. Суднік (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Навука і тэхніка, 1981. — Вып. 19. — С. 17—22.
 28. Барсток, М. Якуб Колас і праблемы беларускай літаратурнай мовы / М. Барсток // Полымя. — 1954. — № 3. — С. 131—143.
 29. Барысюк, У. У. Перачытваючы Якуба Коласа: (Назоўнік неруш у сучаснай беларускай літаратурнай мове) / У. У. Барысюк // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 65-годдзю выхаду ў свет паэмы Я. Коласа «Сымон-музыка» / склад. М. Д. Мацюх. — Мінск, 1990. — С. 70—76.
 30. Белакурская, Ж. Я. Аб ролі Якуба Коласа ў фарміраванні слоўнікавага саставу беларускай літаратурнай мовы / Ж. Я. Белакурская // Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба Коласа і развіццё славянскіх моў і літаратур: рэсп. навук. канф., прысв. 100-годдзю з дня нар. народных паэтаў БССР Я. Купалы і Я. Коласа: тэз. дакл.; рэдкалегія: А. А. Волк [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1982. — С. 131—132.
 31. Белакурская, Ж. Я. Аб статусе нарматыўнасці лексічных сродкаў ранняй творчасці Якуба Коласа / Ж. Я. Белакурская // Рэгіянальныя асаблівасці ўсходнеславянскіх моў: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф. (26—27 кастр. 1990 г.). — Гомель, 1990. — С. 21—23.
 32. Белакурская, Ж. Я. Коласаўскі тэкст як аб’ект лінгвістычнай інтэрпрэтацыі / Ж. Я. Белакурская // Каласавіны. Асоба Якуба Коласа ў літаратурна-творчым і грамадска-культурным асяроддзі Беларусі: матэрыялы XXIII навук. канф., прысв. вывучэнню грамадска-інтэлектуальнага акружэння народнага паэта Беларусі Я. Коласа, 3 ліст. 2008 г., Мінск / склад.: З. М. Камароўская, Г. І. Зайцава. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2009. — С. 162—165.
 33. Белакурская, Ж. Я. Лексічныя асаблівасці ранніх апавяданняў Якуба Коласа / Ж. Я. Белакурская, Я. М. Камароўскі // Рэгіянальныя традыцыі ва ўсходнеславянскіх мовах, літаратурах і фальклоры: тэз. дакл. ІІ рэсп. навук. канф., 25—26 вер. 1980 г. — Гомель, 1980. — С. 70—71.
 34. Белакурская, Ж. Я. Лінгвістычная спадчына Якуба Коласа ў кантэксце станаўлення нацыянальнай беларускай мовы: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / Ж. Я. Белакурская; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2000. — 22 с.
 35. Белакурская, Ж. Я. Ранняя моватворчасць Якуба Коласа і першыя беларускія граматыкі / Ж. Я. Белакурская // Дыялекталогія і культура беларускай мовы: тэз. рэсп. навук.-практ. канф., 10—11снеж. 1991 г. — Мінск, 1991. — С. 24—27.
 36. Белакурская, Ж. Я. Ранняя творчасць Якуба Коласа ў кантэксце правапісна-граматычнай нармалізацыі беларускай літаратурнай мовы / Ж. Я. Белакурская // Беларускае слова: гісторыя і сучаснасць: зб. артыкулаў па матэрыялах навук. чытанняў, прысв. памяці праф. А. І. Жураўскага (27 кастр. 2009 г., г. Мінск) / пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. — Мінск: Права і эканоміка, 2010. — С. 30—36.
 37. Белакурская, Ж. Я. Структурна-семантычныя асаблівасці коласаўскага эпісталярнага тэксту / Ж. Я. Белакурская // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы / Беларус. дзярж. ун-т, кафедра сучас. беларус. мовы. — Мінск: РІВШ, 2009. — Вып. 8. — С. 40—44.
 38. Берднік, С. Жывое народнае слова ў творчасці Якуба Коласа / С. Берднік // Слова ў кантэксце часу: матэрыялы IVМіжнар. навук.-практ. канф., прысв. 90-годдзю з дня нар. д-ра філал. навук праф. А. І. Наркевіча, Мінск, 14—15 сак. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2019. — С. 137—140.
 39. Берднік, С. Моўнае багацце трылогіі Я. Коласа «На ростанях» / С. Берднік // Нар. асвета. — 1984. — № 11. — С. 23—27.
 40. Берднік, С. К. Праклёны ў творчасці Якуба Коласа / С. К. Берднік // Каласавіны: зб. навук. прац з нагоды дня нар. народнага паэта Беларусі Я. Коласа / АН БССР, Цэнтр. навук. біб-ка імя Я. Коласа; склад.: Г. З. Тумас, М. Н. Далідовіч; рэдкал.: Г. А. Ткацэвіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: ЦНБ АН БССР, 1986. — С. 51—53.
 41. Бердник, С. К. Фразеология в произведениях Якуба Коласа: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.02 / С. К. Бердник; АН БССР, Ин-т языкознания им. Я. Коласа. — Минск, 1985. — 21 с.
 42. Бірыла, М. В. Роля Якуба Коласа ў развіцці беларускай літаратурнай мовы / М. В. Бірыла // Весці АН БССР. — Сер. грамад. навук. — 1982. —№ 5. — С. 22—29.
 43. Бірыла, М. В. Роля Якуба Коласа ў фарміраванні беларускай літаратурнай мовы / М. В. Бірыла // Разам з народам: матэрыялы юбілейных навук. сесій АН БССР, прысв. 100-годдзю з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа / АН БССР; пад рэд. І. Я. Навуменкі. —Мінск: Навука і тэхніка, 1983. — С. 111—123.
 44. Бірыла, М. В. Сучасны стан і задачы вывучэння мовы Якуба Коласа / М. В. Бірыла // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 105-й гадавіне з дня нар. народнага паэта Беларусі Я. Коласа / АН БССР, Цэнтр. навук. б-ка імя. Я. Коласа, Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: Л. А. Антанюк (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1987. — С. 3—5.
 45. Богдан, Н. А. Знешні выгляд чалавека ў фразеалогіі Якуба Коласа: фізічнае аблічча / Н. А. Богдан // Беларус. лінгвістыка / НАНБеларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; рэдкал.: А. А. Лукашанец [і інш.]. — Мінск: Беларус. навука, 2015. — Вып. 75. — С. 153—160.
 46. Богдан, Н. А. Каханне як пачуццёва-эмацыйны стан чалавека ў фразеалогіі Якуба Коласа / Н. А. Богдан // Скарынаўскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць: зб. навук. артыкулаў: у 2 ч. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны», НДІ гіст. і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны. — Гомель, 2015. — Ч. 1. — С. 154—160.
 47. Богдан, Н. А. Саматычныя фразеалагізмы з кампанентам вока ў творах Якуба Коласа / Н. А. Богдан // Славянские народы и их культуры: традиция и современность: сб. науч. статей / Мин-во обр. Респ. Беларусь. — Гомель, 2013. — С. 98—101.
 48. Бузук, П. Мова і правапіс твораў Якуба Коласа / П.Бузук // Якуб Колас у літаратурнай крытыцы: да дваццацігадовага юбілею яго літ. дзейнасці / склад. У. Дзяржынскі. — Мінск: Дзяржвыд. Беларусі, 1926. — С. 132—149.
 49. Буряк, Л. І. Складанае сінтаксічнае цэлае ў паэме Я. Коласа «Новая зямля» / Л. І. Бурак // Весн. БДУ. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. — 1981. — № 2. — С. 30—34.
 50. Важнік, С. А. Камплімент і пахвала ў лістах Якуба Коласа / С. А. Важнік, А. А. Албут // Каласавіны: Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка: матэрыялы XXV навук. канф., 3 ліст. 2010 г., Мінск / склад.: З. М. Камароўская, Г. І. Зайцава. — Мінск: Выд. цэнтр, 2011. — С. 206—212.
 51. Васілеўская, А. С. Метафара лёсу ў паэме Якуба Коласа «Сымон-музыка» / А. С. Васілеўская // Беларусь на скрыжаванні стагоддзяў: ад класікі да сучаснасці: (да 130-годдзя з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа): матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 1—2 ліст. 2012 г. / рэдкал.: В. Д. Старычонак (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БГПУ, 2012. — С. 38—40.
 52. Васючэнка, П. «Таемны вы, зямлі скрыжалі!.»: Якуб Колас і сімвалізм / П. Васючэнка // Роднае слова. — 2003. — № 11. — С. 3—6.
 53. Ваўчок, А. Найменні паветранай прасторы ў прозе Якуба Коласа і ў сучаснай мастацкай літаратуры / А. Ваўчок // Мова — літаратура — культура: VII Міжнар. навук. канф., прысв. 130-годдзю з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа, 27—28 вер. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. артыкулаў / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. — С. 144—148.
 54. Вештарт, Г. Ф. Дзеясловы са значэннем «ісці» ў творах Я. Коласа / Г. Ф. Вештарт // Беларус. лінгвістыка / АНБССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; адк. рэд. М. Р. Суднік. — Мінск: Навука і тэхніка, 1983. — Вып. 22. — С. 32—37.
 55. Вештарт, Г. Ф. Рознадыялектная аснова назваў ежы ў творах Якуба Коласа / Г. Ф. Вештарт // Каласавіны. Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння беларускіх і іншанацыянальных літаратурных і культурных узаемасувязей: матэрыялы XXIV навук. канф., прысв. 50-годдзю з дня адкрыцця Дзярж. літ.-мемар. музея Я. Коласа, Мінск, 3 ліст. 2009 г. / склад.: З. М. Камароўская, Г. І. Зайцава. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. — С. 181—185.
 56. Выхота, В. «А з імі вобразы другія ўставалі, сэрцу дарагія»: вобразы келіха, крыжа, даха, фарбы, аксаміту ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля» і ў творах нямецкіх пісьменнікаў / В. Выхота // Роднае слова. — 1997. — № 7. — С. 131—134.
 57. Выхота, В. Да пытання «Славесны вобраз у паэме Я. Коласа “Новая зямля”» / В. Выхота // Роднае слова. — 1997. — № 2. — С. 121—126.
 58. Выхота, В. «Як нейкі лёс пусты, сярдзіты…»: інтэрпрэтацыя слова лёс у паэме «Новая зямля» Якуба Коласа і творах нямецкіх пісьменнікаў / В. Выхота // Роднае слова. — 2007. — № 8. — С. 55—56.
 59. Вярэніч, В. Л. Тапанімічныя назвы ў трылогіі Якуба Коласа «На ростанях» / В. Л. Вярэніч // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 107-гадавіне з дня нар. народнага паэта Беларусі Якуба Коласа і 30-годдзю адкрыцця музея песняра / АНБССР, Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: З. М. Камароўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1989. — С. 42—53.
 60. Галай, В. Германізмы ў паэтычнай творчасці Якуба Коласа / В. Галай // Роднае слова. — 2012. — № 10. — С. 46—47.
 61. Галай, В. М. Запазычанні ў паэтычнай кампазіцыі паэмы «Новая зямля» Якуба Коласа / В. М. Галай, В. П. Трайкоўская // Каласавіны: Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка: матэрыялы XXV навук. канф., 3 ліст. 2010 г., Мінск / склад.: З. М. Камароўская, Г. І. Зайцава. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. — С. 198—201.
 62. Гальмакоў, Д. І. Стыль прозы Якуба Коласа / Д. І. Гальмакоў. —Мінск: Выд-ва БДУ, 1973. — 221 с.
 63. Гапоненка, І. Асаблівасці аўтарскага лексікону Янкі Купалы і Якуба Коласа: пазаслоўнікавая лексіка ў творах пачатку ХХ ст. / І. Гапоненка // Роднае слова. — 2012. — № 2. — С. 36—39.
 64. Гардзей, Н. М. Культурна-бытавая дэталь у паэме Якуба Коласа «Новая зямля» / Н. М. Гардзей / Слова класічная вышыня: (да 130-годдзя з дня нар. Янкі Купалы і Якуба Коласа): зб. навук. прац / УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы». — Гродна: ЮрСаПрынт, 2012. — С.31—36.
 65. Гаўрош, Н. «Няхай родным словам шчасна загаворыць наш народ»: вобразнае азначэнне ў Коласавым мастацкім дыскурсе / Н.Гаўрош // Роднае слова. — 2017. — №  — С. 30—33.
 66. Гаўрош, Н. Эпітэт у паэтычных творах Якуба Коласа / Н. Гаўрош // Моўныя адзінкі і кантэкст / Э.Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1992. — С. 119—130.
 67. Горская, С. А. Функцыяніраванне ўказальных слоў туттам і гэты той у паэме «Новая зямля» Якуба Коласа / С. А. Горская // Весн. БДУ. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 1997. — № 3. — С. 28—31.
 68. Грыгор’ева, Л. М. Аб марфалагічнай дзеяслоўнай варыянтнасці ў мове Я. Коласа / Л. М. Грыгор’ева // Беларус. лінгвістыка / АНБССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; адк. рэд. М. Р. Суднік. — Мінск: Навука і тэхніка, 1983. — Вып. 22. — С. 39—44.
 69. Гутшміт, К. Да пытання аб развіцці стылю беларускай прозы на прыкладзе выкарыстання ўласных імёнаў у ранніх апавяданнях Якуба Коласа і Міхася Гарэцкага / К. Гутшміт // Замежная мовазнаўчая беларусістыка на міжнародных з’ездах славістаў: зб. дакл.: (да XV Міжнароднага з’езда славістаў) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., філ. «Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы»; уклад., прадм., камент. Г. А. Цыхуна. — Мінск: Беларус. навука, 2013. — С. 56—63.
 70. Данільчык, З. «…Жуюць смажэнне і вяндліну і хваляць добрую часіну»: намінацыі мясных прадуктаў і страў у паэме «Новая зямля» Якуба Коласа / З. Данільчык // Роднае слова. — 2005. — № 11. — С. 27—29.
 71. Данільчык, З. П. Назоўны прэдыкатыўны назоўнікаў са звязкай быць у форме цяперашняга часу ў мове твораў Якуба Коласа / З. П. Данільчык // Каласавіны: Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка: матэрыялы XXV навук. канф., 3 ліст. 2010 г., Мінск / склад.: З. М. Камароўская, Г. І. Зайцава. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. — С. 192—195.
 72. Данільчык, З. П. Пра некаторыя сінтаксічныя асаблівасці апавядання «Стары лес» з цыкла «Казкі жыцця» Якуба Коласа / З. П. Данільчык // Каласавіны: матэрыялы XXXI навук. канф., прысв. 134-й гадавіне з дня нар. народнага паэта Беларусі Я. Коласа і 110-годдзю творчай дзейнасці Я. Коласа, 3 ліст. 2016 г., Мінск / Дзярж. літ.-мемар. музей Якуба Коласа; склад.: З. М. Камароўская, Ю. В. Кішкурна. — Мінск: Рифтур, 2017. — С. 54—59.
 73. Дасаева, Т. Асаблівасці лірызму ў ранняй прозе Якуба Коласа / Т. Дасаева // Беларус. думка. — 2002. — № 4. — С. 149—156.
 74. Дзергачова, Т. Л. Частотныя характарыстыкі вуснага беларускага маўлення (на матэрыяле «Заключнага слова Якуба Коласа на вечары, прысвечаным яго 70-годдзю») / Т.Л. Дзергачова // Надзённыя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя праф. П. У. Сцяцко): матэрыялы міжнар. навук. канф., Гродна, 11 сак. 2005 г. / Гродзен. дзярж. ун-т, рэдкал.: А. І. Багдзевіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2005. — С. 317—320.
 75. Дзядок, М. Паэтонімы ў мастацкіх творах для дзяцей (на матэрыяле тэкстаў Якуба Коласа) / М. Дзядок // Мова — літаратура — культура: VII Міжнар. навук. канф., прысв. 130-годдзю з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа, 27—28 вер. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. артыкулаў / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. — С. 153—157.
 76. Жураўлёў, В. П. Якуб Колас і паэтыка беларускага рамана. — 2-е выд., выпр. і дап. / В. П. Жураўлёў. — Мінск: Беларус. навука, 2004. — 208 с.
 77. Жураўлёў, В. П. Якуб Колас пра мову як найважнейшы складнік мастацкай культуры пісьменніка / В. П. Жураўлёў // Каласавіны: Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка: матэрыялы XXV навук. канф., 3 ліст. 2010 г., Мінск / склад.: З. М. Камароўская, Г. І. Зайцава. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. — С. 22—30.
 78. Жывое Коласава слова / М. В. Бірыла [і інш.] // Беларус. лінгвістыка / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; рэдкал.: М. В. Бірыла [і інш.]. — Мінск: Навука і тэхніка, 1980. — Вып. 18. — С. 3—13.
 79. Жыркевіч, М. І. Аб мове камедыі Я. Купалы «Паўлінка» / М. І. Жыркевіч // Даследаванні па беларускай і рускай мовах / БДУ імя У.І. Леніна, каф. беларус. і рус. моў. — Мінск: Выд-ва БДУ, 1958. — С. 69 —80.
 80. Жыркевіч, М. І. Аб народнасці мовы паэмы Я. Купалы «Над ракой Арэсай» / М. І. Жыркевіч // Уч. зап. БГУ. — 1954. — Вып. 18. — Сер. филол. — С. 135—147.
 81. Запрудскі, С. М. Даследаванне мовы твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа ў 1920—50-я гг. / С. М. Запрудскі // Журнал Белорус. гос. ун-та. — 2017. — № 3. — С. 5—18.
 82. Запрудскі, С. М. Некаторыя аспекты вывучэння моўнага рэдагавання Якубам Коласам сваіх твораў / С.М. Запрудскі // Беларусь на скрыжаванні стагоддзяў: ад класікі да сучаснасці: (да 130-годдзя з дня нар. Янкі Купалы і Якуба Коласа): матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 1—2 ліст. 2012 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал.: В. Д. Старычонак (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДПУ, 2012. — С. 98—100.
 83. Зур, Г. Структурныя тыпы інтэр’ектыўных выказванняў у апавяданнях Якуба Коласа / Г. Зур // Мова — літаратура — культура: VII Міжнар. навук. канф., прысв. 130-годдзю з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа, 27—28 вер. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. артыкулаў / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. — С. 163—166.
 84. Зялёнка, В. Г. Акалічнасці мэты і экспліцытныя спосабы яе выражэння ў творах Якуба Коласа (на матэрыяле дзеяслоўных канструкцый з чыста мэтавым значэннем) / В. Г. Зялёнка // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысвеч. 107-й гадавіне з дня нарадж. нар. паэта Беларусі Я. Коласа і 30-годдзю адкрыцця музея песняра / АН БССР, Літ. музей Я.Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: З. М. Камароўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1989. — С. 75—77.
 85. Іваноў, Я. Я. Да праблемы ўкладання слоўніка афарызмаў мовы твораў Якуба Коласа / Я. Я. Іваноў // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та. — 2006. — № 1 (14). — С. 83—88.
 86. Іваноў, Я. Я. Індывідуальна-аўтарскія перафразаванні і парадыгматычныя формы афарызмаў у мове твораў Якуба Коласа / Я. Я. Іваноў // VI навуковыя чытанні, прысв. 120-годдзю з дня нар. акад. НАН Беларусі С. М. Некрашэвіча: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны 2003. — С. 199—204.
 87. Кавалёва, М. Коласава слова ў пейзажных замалёўках / М. Кавалёва // Моўныя адзінкі і кантэкст / Э.Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1992. — С. 52—58.
 88. Казачэнка, Т. М. Лексіка хатніх жаночых народных промыслаў у мове паэмы Якуба Коласа «Новая зямля» / Т. М. Казачэнка // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 109-й гадавіне з дня нар. і 85-годдзя пачатку літ. дзейнасці Я.Коласа / Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: З. М. Камароўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1991. — С. 52—55.
 89. Казейка, І. П. Наватворы ў паэзіі Якуба Коласа / І. П. Казейка // Каласавіны: зб. навук. прац з нагоды дня нар. народнага паэта Беларусі Я. Коласа / АН БССР, Цэнтр. навук. біб-ка імя Я. Коласа; склад.: Г. З. Тумас, М. Н. Далідовіч; рэдкал.: Г. А. Ткацэвіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: ЦНБ АН БССР, 1986. — С. 43—45.
 90. Казлова, В. В. Аб некаторых мастацка-стылявых і моўных асаблівасцях палескіх аповесцей Я. Коласа / В. В. Казлова // Уч. зап. БГУ. ‒ 1956. — Вып. 27. — Сер. филол. — С. 89 —112.
 91. Камароўскі, Я. Якуб Колас і некаторыя пытанні культуры роднай мовы / Я.Камароўскі // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы: зб. навук. артыкулаў / Беларус. дзярж. ун-т, кафедра сучас. беларус. мовы. — Мінск: РІВШ, 2009. — Вып. 8. — С. 17—21.
 92. Капцюг, І. У. Асаблівасці ўжывання зваротка ў творах Якуба Коласа / І. У. Капцюг // Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба Коласа ў сістэме дзяржаўна-культурных і духоўна-эстэтычных прыярытэтаў XXI стагоддзя: матэрыялы Міжнар. навук. канферэнцыі да 130-годдзя з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа (Мінск, 25—26 вер. 2012 г.) / НАН Беларусі, ДНУ «Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ.», Філ. «Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы»; рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2012. — С. 124—129.
 93. Карпуць, Н. І. Зваротак як кампанент сказа: на матэрыяле вершаў Я. Коласа / Н. І. Карпуць // Беларуская мова: міжвед. зб. — Мінск: Універсітэцкае, 1989. — Вып. 17. — С. 103—109.
 94. Каўрус, А. А. З крыніц народнай мовы: [аб мове твораў Я. Коласа] / А. Каўрус. — Мінск: Вышэйш. шк., 1968. — 77 с.
 95. Каўрус, А. А. Колас Якуб / А. А. Каўрус // Беларуская мова: энцыкл. / пад рэд. А.Я. Міхневіча. — Мінск: БелЭн, 1994. — С. 264—268.
 96. Каўрус, А. Мовазнаўчы аспект мастацкага твора: [трылогія Я. Коласа «На ростанях»] / А. Каўрус // Полымя. — 1986. — № 10. — С. 208—219.
 97. Каўрус, А. На Коласавым грунце: [пра моўн. традыцыі ў беларус. літ.] / А. Каўрус // Каўрус, А. Мова народа, мова пісьменніка. — Мінск: Маст. літ., 1089. — С. 110—178.
 98. Каўрус, А. Пяром душа вадзіла: Якуб Колас і беларуская літаратурная мова / А. Каўрус // Роднае слова. — 1992. — № 1. — С. 59—63; № 2. — С. 62—64
 99. Кніга, У. Д. Лексіка хатніх народных промыслаў у трылогіі Якуба Коласа «На ростанях» / У. Д. Кніга, Т. В.Кісялёва // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 109-й гадавіне з дня нар. і 85-годдзя пачатку літ. дзейнасці Я. Коласа / Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: З. М. Камароўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1991. — С. 60—62.
 100. Конан, У. Эстэтыка роднай зямлі ў паэзіі Якуба Коласа / У. Конан // Роднае слова. — 2009. — № 4. — С. 3—7.
 101. Красней, В. П. Да гармоніі слова і стылю: з працы Якуба Коласа над паэмай «Новая зямля» / В. П. Красней // Роднае слова. — 2002. — № 11. — С. 36—40.
 102. Кудрэйка, З.М. Адасабленне членаў сказа, выражаных ускосным склонам назоўніка (на матэрыяле з твораў Якуба Коласа) / З. М. Кудрэйка // Беларус. мова і літ. у шк. — 1989. — №  — С. 41—43.
 103. Кудрэйка, З. Мова дакладная, выразная, дынамічная: аб стылістычнай функцыі адасобленых прэдыкатыўных акалічнасцей у трылогіі Якуба Коласа «На ростанях» / З. Кудрэйка // Роднае слова. — 1992. — № 9. — С. 35—37.
 104. Кудрэйка, З. М. Сінтаксічная функцыя дзеепрыслоўя ў сучаснай беларускай мове (на матэрыяле твораў Якуба Коласа) / З. М. Кудрэйка // Беларус. лінгвістыка / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; рэдкал.: А. І. Жураўскі (адказ. рэд.) [i інш.]. — Мінск: Навука і тэхніка, 1989. — Вып. 35. — С. 51—55.
 105. Кузьміч, Л. П. Анамастыка Палесся ў творчасці Я. Коласа / Л. П. Кузьміч, Д. Д. Паўлавец // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 110-годдзю з дня нар. Я. Коласа / Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: З. М. Камароўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1992. — С. 57—59.
 106. Курцова, В. М. Месца і статус фанетычнага прынцыпу ў сістэме прынцыпаў правапісу Якуба Коласа / В. М. Курцова // Граматычны лад беларускай мовы. Шляхі гістарычнага развіцця і сучасныя тэндэнцыі: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 29—30 кастр. 2007 г. / НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі; навук. рэд. А. А. Лукашанец. — Мінск: Права і эканоміка, 2007. — С. 59—70.
 107. Кухарава, Н. А. Асаблівасці творчага стылю ў вершаваных творах Якуба Коласа / Н. А. Кухарава // Каласавіны: матэрыялы XXXI навук. канф., прысв. 134-й гадавіне з дня нар. народнага паэта Беларусі Я. Коласа і 110-годдзю творчай дзейнасці Я. Коласа, 3 ліст. 2016 г., Мінск / Дзярж. літ.-мемар. музей Якуба Коласа; склад.: З. М. Камароўская, Ю. В. Кішкурна. — Мінск: Рифтур, 2017. — С. 97—103.
 108. Леванцэвіч, А. В. Некаторыя заўвагі пра лексіка-граматычныя асаблівасці фразеалагізмаў паэмы «Сымон-музыка» / А. В. Леванцэвіч // Каласавіны: дакл. навук. канф., прысв. 65-годдзю выхаду ў свет паэмы Я.Коласа «Сымон-музыка» / АН БССР, Цэнтр. навук. біб-ка імя Я. Коласа, Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: З. М. Камароўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1990. — С. 81—83.
 109. Лепешаў, І.Я. Лінгвістычны аналіз тэксту: вучэб. дапам. для студэнтаў вышэйш. навуч. устаноў па філал. спецыяльнасцях / І. Я. Лепешаў. — Мінск: Вышэйш. шк., 2009. — 287 с.
 110. Лепешаў, І. Я. Пра слоўнік фразеалагізмаў з твораў Якуба Коласа / І. Я. Лепешаў // Роднае слова. — 2013. — № — С. 27—29; № 5. — С. 31—34; № 6. — С. 29—31.
 111. Ліхадзіеўская, Л. А. Дыялектызмы ў ранніх творах Якуба Коласа / Л. А. Ліхадзіеўская // Дыялекталогія і культура беларускай мовы: тэз. рэсп. навук.-практ. канф. / АН Беларусі, Ін-т мовазнаўства, АН СССР, Ін-т славяназнаўства і балканістыкі; рэдкал.: Э. Д. Блінава, І. Я. Яшкін. — Мінск, 1991. — С. 89—92.
 112. Лойка, А. А. Якуб Колас / А.А. Лойка // Лойка, А. А. Гісторыя беларускай літаратуры: дакастрычніцкі перыяд: у 2 ч.: падруч. для філал. фак. ВНУ. — Мінск: Вышэйш. шк. — 1989. — Ч.  — С. 204—273.
 113. Ляшук, В. М. Пра некаторыя лексіка-тэматычныя асаблівасці паэзіі Якуба Коласа / В. М. Ляшук // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 105-й гадавіне з дня нар. народнага паэта Беларусі Я. Коласа / АН БССР, Цэнтр. навук. б-ка імя Я. Коласа, Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх рэдкал.: Л. А. Антанюк (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1987. — С. 45—47.
 114. Мазуркевіч, Л. Саматычная лексіка як структурны кампанент фразеалагізмаў у мове алегарычных апавяданняў Якуба Коласа «Казкі жыцця» / Л. Мазуркевіч, Н. Барысенка // Мова — літаратура — культура: VII Міжнар. навук. канф., прысв. 130-годдзю з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа, 27—28 вер. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. артыкулаў / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. — С. 179—183.
 115. Малюк, А. І. Функцыі слоў са значэннем дзеяслоўнага дзеяння ў вершы Якуба Коласа «Ручэй» / А. І. Малюк, У. Ц. Піскун // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 109-й гадавіне з дня нар. і 85-годдзя пачатку літ. дзейнасці Я.Коласа / Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: З. М. Камароўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1991. — С. 69—71.
 116. Манкевіч, А. А. Праз прызму жыцця: стылёва-жанравыя асаблівасці апавяданняў Якуба Коласа / А.А. Манкевіч. — Мінск: Беларус. навука, 2009. — 125
 117. Марозава, А. Асабовыя намінацыі паводле нацыянальнай, этнічнай і рэлігійнай прыналежнасці ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля» / А. Марозава // Мова — літаратура — культура: VII Міжнар. навук. канф., прысв. 130-годдзю з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа, 27—28 вер. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. артыкулаў / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. — С. 84—189.
 118. Марчанка, А. Колеравая карціна свету ў апавяданнях Якуба Коласа нашаніўскага перыяду / А.Марчанка // Роднае слова. — 2010. — № 2. — С. 9—11.
 119. Махонь, С. У. Асаблівасці перыфразы ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля» / С. У. Махонь // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. артыкулаў / Беларус. дзярж. ун-т; уклад.: В.В. Прыемка, Н. Л. Канабеева; пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай. — Мінск: Права і эканоміка, 2014. — Вып. 10. — С. 151—153.
 120. Машчэнская, Л. Ад назвы да зместу: паэма Якуба Коласа «Сымон-мызыка» / Л. Машчэнская // Роднае слова. — 2004. — № 11. — С. 34—38.
 121. Мілашэўская, А. Няўласна-простая мова — састаўная частка складаных бяззлучнікавых сказаў: на матэрыяле празаічных твораў Я. Коласа / А. Мілашэўская // Роднае слова. — 1997. — № 4. — С. 73—87.
 122. Мілашэўская, А. Складанае сінтаксічнае цэлае з няўласна-простай мовай: на матэрыяле празаічных твораў Якуба Коласа / А. Мілашэўская // Роднае слова. — 1999. — № 8. — С. 97—103.
 123. Міхневіч, А. Я. Афарыстыка Якуба Коласа (да пастаноўкі праблемы) / А. Я. Міхневіч // Беларус. лінгвістыка / АНБССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; адк. рэд. М. Р. Суднік. — Мінск: Навука і тэхніка, 1983. — Вып. 22. — С. 59—65.
 124. Міхневіч, А. Я. Якуб Колас разважае, радзіць, смяецца… / А. Я. Міхневіч. — Мінск: Беларус. дзярж. ін-т праблем культуры, 2002. — 105 с.
 125. Мозольков, Е. Становление белорусского литературного языка и творчество Якуба Коласа / Е. Мозольков // Дружба народов. — 1952. — № 3. — С. 267—276.
 126. Мушынскі, М. І. Мае Каласавіны: з вопыту вывучэння літаратурнай і грамадска-культурнай дзейнасці Якуба Коласа / М.І. Мушынскі. — 2-е выд., выпраўл. і дап. — Мінск: Беларус. навука, 2016. — 418 с.
 127. Мушынскі, М. І. Тэксталогія твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа / М.І. Мушынскі. — Мінск: Беларус. навука, 2007. — 413 с.
 128. Навуменка, І. Я. Якуб Колас: нарыс жыцця і творчасці / І.Я. Навуменка. — 2-е выд., са змян. — Мінск: Нар. асвета, 2003. — 205 с.
 129. Назаранка, Ю. В. Выслоўе і стыль (лексіка-семантычныя асаблівасці афарызмаў Якуба Коласа) / Ю. В. Назаранка // Пісьменнік — мова — стыль: матэрыялы II Міжнар. навук. канф., прысв. 75-годдзю з дня нар. Л. М. Шакуна (Мінск, 15—16 ліст. 2001 г.): у 2 т. / рэдкал.: М. Р. Прыгодзіч [і інш.]. — Мінск: РІВШ, 2002. — Т. 1. — С. 70—72.
 130. Назаранка, Ю. В. Выслоўе ў мове твораў Якуба Коласа: камунікацыйна-маўленчы статус, класіфікацыя, моўна-стылістычныя асаблівасці: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / Ю. В. Назаранка; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2003. — 21 с.
 131. Назаранка, Ю. В. «Выслоўнасць» аўтарскага тэксту (на матэрыяле арыгінальных выслоўяў Якуба Коласа) / Ю. В. Назаранка // Жыццём і словам прысягаючы…: да 90-годдзя засл. работніка адук. Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. М.Я. Цікоцкага: зб. навук. прац / пад агул. рэд. д-ра філал. навук праф. В. І. Іўчанкава. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2012. — С. 411—415.
 132. Назаранка, Ю. В. Жанравая разнастайнасць выслоўяў у творах Якуба Коласа / Ю. В. Назаранка // Е. Ф. Карский и современное языкознание: материалы IX междунар. Карских чтений, Гродно, 16—17 мая 2002 г.: в 2 ч./ / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО«Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы»; отв. ред. М. И. Конюшкевич. — Гродно: ГрДУ, 2003. — Ч. 2. — С. 248—255.
 133. Назаранка, Ю. В. Моўныя асаблівасці апафегмаў як віду трапных выслоўяў (на матэрыяле выслоўяў Якуба Коласа) / Ю. В. Назаранка // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ: (да 80-годдзя БДУ) / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: А. Я. Мiхневiч (адк. рэд.) [і інш.].— Мінск, 2001. — Вып. 1. — С. 98—102.
 134. Назаранка, Ю. В. Сродкі стварэння гумару ў выслоўях Якуба Коласа / Ю. В. Назаранка // Весн. БДУ. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2003. — № 3. — C. 66—70.
 135. Назаранка, Ю. Якуб Колас і нацыянальная афарыстыка / Ю. Назаранка // Мова — літаратура — культура: VII Міжнар. навук. канф., прысв. 130-годдзю з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа, 27—28 вер. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. артыкулаў / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. — С. 191—194.
 136. Назаранка, Ю. Тропы ў выслоўях Якуба Коласа / Ю. Назаранка // Роднае слова. — 2012. — № 10. — С. 48—49.
 137. Налівайка, А. М. Выяўленчыя сродкі аповесці Якуба Коласа «Дрыгва» / А. М. Налівайка // Уч. зап. Мин. гос. пед. ин-та. — 1956. — Вып. VI. — C. 73—88.
 138. Налівайка, А. М. Стыль і мова аповесці Якуба Коласа «Дрыгва» / А. М. Налівайка // Полымя. — 1956. — № 4. — С. 143—151.
 139. Новік, Н. І. Агульныя асабовыя назоўнікі ў мове паэмы Якуба Коласа «Сымон-музыка» / Н. І. Новік // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 109-й гадавіне з дня нар. і 85-годдзя пачатку літ. дзейнасці Я.Коласа / Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: З. М. Камароўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1991. — С. 57—60.
 140. Падлужны, А. І. Лінгвістычныя погляды Я. Коласа // Каласавіны: матэрыялы навук. канф. з нагоды 90-годдзя творчай дзейнасці Я. Коласа (1996 г.) / Дзярж. літ.-мемар. музей Я. Коласа; рэд. Г. В. Гавароўскі. — Мінск, 1997. — С. 105—114.
 141. Панюціч, К. Слова, фразеалагізм у апавяданні Я. Коласа «Васіль Чурыла» / К. Панюціч // Моўныя адзінкі і кантэкст / Э.Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1992. — С. 73—79.
 142. Паплаўная, Л. В. Ад’ектыўная метафара ў паэзіі Якуба Коласа / Л. В. Паплаўная // Скарына і наш час: матэрыялы IV Міжнар. навук. канф.: у 2 ч. / рэдкал.: А.А. Станкевіч [і інш.]. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. — Ч. 1. — С. 202—206.
 143. Паплаўная, Л. В. Варыянтнасць формаўтварэння назоўнікаў і дзеясловаў у паэтычнай мове Якуба Коласа / Л. В. Паплаўная // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф.Скорины. — 2009. — № 1 (52). — С. 53—57.
 144. Паплаўная, Л. В. Кампаратыўныя фразеалагізмы як сродак стварэння вобразнасці ў паэтычнай мове Якуба Коласа / Л. В. Паплаўная // Славянская фразеология в синхронии и диахронии: сб. науч. статей / Мин-во обр. Респ. Беларусь, Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины / редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.). — Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. — Вып. 1. — С. 197—201.
 145. Паплаўная, Л. В. Лексічная парадыгматыка паэтычнага тэксту Якуба Коласа / Л. В. Паплаўная // Христианский гуманизм и его традиции в словянской культуре: сб. науч. статей, посвящ. 200-летию со дня рожд. Н. В. Гоголя / М-во обр. Респ. Беларусь, Гомел. гос. ун-т им. Ф.Скорины; редкол.: Т. Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]. — Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. — Вып.  — С. 234—237.
 146. Паплаўная, Л. В. Лексіка-семантычныя сродкі выяўленчай выразнасці ў паэтычнай мове Якуба Коласа / Л. В. Паплаўная // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф.Скорины. — 2010. — № 4 (61). — С. 99—106.
 147. Паплаўная, Л. В. Лексічныя асаблівасці паэтычных твораў Якуба Коласа / Л. В. Паплаўная // VІІ Калеснікаўскія чытанні: матэрыялы Рэспубл. навук. канф., Брэст, 15 сн. 2009 г. / пад агул. рэд. А. С. Кавалюк. — Брэст: Альтернатива, 2010. — С. 332—337.
 148. Паплаўная, Л. В. Метафара ў паэтычнай мове Якуба Коласа / Л. В. Паплаўная // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: матэрыялы Рэспубл. навук. канф., прысв. 70-годдзю з дня нар. праф. Г. М. Малажай, Брэст, 20—21сак. 2008 г. / пад агул. рэд. М. І. Новік; рэдкал.: М. І. Новік [і інш.]; Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна, каф. беларус. мовазнаўства. — Брэст: БрДУ імя А. С.  Пушкіна, 2008. — С. 235—237.
 149. Паплаўная, Л. В. Параўнанне як сродак стварэння вобразнасці ў паэзіі Якуба Коласа / Л.В. Паплаўная // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2007. — № 4 (43). — С. 106—109.
 150. Паплаўная, Л. В. Формаўтварэнне назоўнікаў у паэзіі Якуба Коласа / Л.В. Паплаўная // VIІІ навуковыя чытанні, прысв. С. Некрашэвічу: зб. навук. артыкулаў: у 2 ч. / рэдкал.: А. А. Станкевіч [і інш.]. — Гомель: ГДУ имя Ф. Скарыны, 2007. — Ч.  — С. 95—97.
 151. Парукаў, А. А. Старажытная лексіка ў творах Якуба Коласа / А. А. Парукаў // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 107-гадавіне з дня нар. народнага паэта Беларусі Якуба Коласа і 30-годдзю адкрыцця музея песняра / АНБССР, Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: З. М. Камароўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1989. — С. 55—56.
 152. Піліповіч, Т. П. Варыянтная лексіка ў мове твораў Якуба Коласа (на матэрыяле аднакарэнных прыметнікаў) / Т. П. Піліповіч // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 107-гадавіне з дня нар. народнага паэта Беларусі Якуба Коласа і 30-годдзю адкрыцця музея песняра / АНБССР, Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: З. М. Камароўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1989. — С. 72—74.
 153. Рагаўцоў, В. І. Аўтарскія неалагізмы ў паэтычных творах Якуба Коласа / В. І. Рагаўцоў // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 109-й гадавіне з дня нар. і 85-годдзя пачатку літ. дзейнасці Я.Коласа / Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: З. М. Камароўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1991. — С. 65—67.
 154. Рагаўцоў, В. Вербальныя сродкі камічнага ў беларускай драматургіі. 1920—1940-я гады / В. Рагаўцоў. — Мінск: ЮрСаПрынт, 2015. — С. 124—143.
 155. Рагаўцоў, В. Вербальныя сродкі камічнага ў п’есе «Антось Лата» Якуба Коласа / В. Рагаўцоў // Роднае слова. — 2012. — № 10. — С. 43—46.
 156. Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі камічнага ў драме Якуба Коласа «Вайна вайне» / В. І. Рагаўцоў // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та. — Сер. 3. — 2009. — № 3. — С. 13—17.
 157. Радзевіч, А. А. Сітуатыўнае пашырэнне структурнай асновы сказа ў «Казках жыцця» Якуба Коласа / А. А. Радзевіч // Веснік БДУ. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. — 1993. — № 1. — С. 51—56
 158. Рамановіч, Я. М. Бібліяграфія прац, прысвечаных вывучэнню мовы Янкі Купалы і Якуба Коласа / Я. М. Рамановіч // Беларус. лінгвістыка / АНБССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; адк. рэд. М. Р. Суднік. — Мінск: Навука і тэхніка, 1983. — Вып. 22. — С. 95—104.
 159. Рамза, Т. Р. Асаблівасці вуснага маўлення персанажаў у творы Якуба Коласа «Наша сяло, людзі і што робіцца ў сяле» / Т. Р. Рамза // Мова — літаратура — культура: VII Міжнар. навук. канф., прысв. 130-годдзю з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа, 27—28 вер. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. артыкулаў / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. — С. 203.
 160. Русілка, В. Колеравая палітра паэмаў Якуба Коласа «Новая зямля» і «Сымон-музыка» / В. Русілка // Роднае слова. — 1993. — № 11. — С. 25—29.
 161. Садоўскі, П. В. Словазлучэнні і сказы ў прозе Якуба Коласа / П. В. Садоўскі // Каласавіны: зб. навук. прац з нагоды дня нар. народнага паэта Беларусі Я. Коласа / АН БССР, Цэнтр. навук. біб-ка імя Я. Коласа; склад.: Г. З. Тумас, М. Н. Далідовіч; рэдкал.: Г. А. Ткацэвіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: ЦНБ АН БССР, 1986. — С. 15—16.
 162. Старычонак, В. «І ў тон адзін з зямлёю я пяю…»: (метафарычная парадыгма ў мастацкім дыскурсе Якуба Коласа) / В. Старычонак // Полымя. — 2017. — № 10. — С. 134—146.
 163. Ступень, Н. З назіранняў над функцыянаваннем хімічных тэрмінаў у аповесці Якуба Коласа «Дрыгва» / Н. Ступень // Мова — літаратура — культура: VII Міжнар. навук. канф., прысв. 130-годдзю з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа, 27—28 вер. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. артыкулаў / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. — С. 213—215.
 164. Супрун, А. Лексічная структура верша Якуба Коласа «Ручэй» / А. Супрун // Роднае слова. — 1999. — № 10. — С. 80—88.
 165. Трайкоўская, В. П. Стылістычная характарыстыка фразеалагізмаў з заонімамі ў творах Я. Коласа / В. П. Трайкоўская // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., 22—23 крас. 2008 г., г. Мінск: у 2 ч. / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2008. — Ч. 1. — С. 176—177.
 166. Трыпуціна, Т. Слова і вобраз у апавяданні Якуба Коласа «Малады дубок» / Т. Трыпуціна // Моўныя адзінкі і кантэкст / Э.Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1992. — С. 58—64.
 167. Усціновіч, А. К. Антрапанімія ў трылогіі Якуба Коласа «На ростанях» / А. К. Усціновіч // Каласавіны: зб. навук. прац з нагоды дня нар. народнага паэта Беларусі Я. Коласа / АН БССР, Цэнтр. навук. біб-ка імя Я. Коласа; склад.: Г. З. Тумас, М. Н. Далідовіч; рэдкал.: Г. А. Ткацэвіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: ЦНБ АН БССР, 1986. — С. 38—40.
 168. Усціновіч, А. К. Імёны і прозвішчы персанажаў у трылогіі Якуба Коласа «На ростанях» / А. К. Усціновіч // Беларускае слова ў кантэксце і ў сістэме мовы: зб. артыкулаў / АНБеларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; пад рэд. В. К. Шчэрбіна. — Мінск: Навука і тэхніка, 1994. — С. 72—85.
 169. Цікоцкі, М. Любоўная лірыка Якуба Коласа: стылістычныя назіранні / М. Цікоцкі // Роднае слова. — 2006. — № 11. — С. 26—27.
 170. Цікоцкі, М. Моўны вобраз апавядальніка ў аповесці «Дрыгва» Якуба Коласа / М. Цікоцкі // Роднае слова. — 2012. — № 2. — С. 29—30.
 171. Цікоцкі, М. Я. Урокі моўнага майстэрства: стылістычныя назіранні над паэзіяй і мастацкай прозай Янкі Купалы і Якуба Коласа: дапам. / М. Я. Цікоцкі. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. — 87 с.
 172. Цыхун, Г. А. «Мне сонцам свеціць Наднямонне…»: (нататкі аб уласных імёнах у «Новай зямлі») / Г. А. Цыхун // Каласавіны: зб. навук. прац з нагоды дня нар. народнага паэта Беларусі Я. Коласа / АН БССР, Цэнтр. навук. біб-ка імя Я. Коласа; склад.: Г. З. Тумас, М. Н. Далідовіч; рэдкал.: Г. А. Ткацэвіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: ЦНБ АН БССР, 1986. — С. 12—15.
 173. Чабатар, Н. А. Выкарыстанне прыдаткаў у паэме «Новая зямля» / Н. А. Чабатар // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 105-й гадавіне з дня нар. народнага паэта Беларусі Я. Коласа / АН БССР, Цэнтр. навук. б-ка імя. Я. Коласа, Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: Л. А. Антанюк (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1987. — С. 41—44.
 174. Чабатар, Н. А. Індывідуальна-аўтарскія словы ў творах Якуба Коласа / Н. А. Чабатар // Каласавіны: Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка: матэрыялы XXV навук. канф., 3 ліст. 2010 г., Мінск / склад.: З. М. Камароўская, Г. І. Зайцава. — Мінск: Выд. цэнтр, 2011. — С. 202—206.
 175. Чабатар, Н. А. Метафары-прыдаткі ў паэме «Сымон-музыка» / Н. А. Чабатар // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 65-годдзю выхаду ў свет паэмы Я. Коласа «Сымон-музыка» / склад. М. Д. Мацюх. — Мінск, 1990. — С. 71—81.
 176. Чабатар, Н. А. Стылістычныя функцыі прыдаткаў у творах Якуба Коласа / Н. А. Чабатар // Беларус. лінгвістыка / АНБССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; рэдкал.: А. І. Падлужны (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Навука і тэхніка, 1991. — Вып. 39. — С. 27—31.
 177. Чабатар, Н. А. Ужыванне прозвішчаў у творах Якуба Коласа / Н. А. Чабатар // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 110-годдзю з дня нар. Я. Коласа / Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: З. М. Камароўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1992. — С. 61—66.
 178. Чабатар, Н. А. Уласныя імёны ў мастацкіх творах Якуба Коласа / Н. А. Чабатар // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 107-гадавіне з дня нар. народнага паэта Беларусі Якуба Коласа і 30-годдзю адкрыцця музея песняра / АНБССР, Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: З. М. Камароўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1989. — С. 53—55.
 179. Чабатар, Н. А. Функцыі адасобленых прыдаткаў у творах Якуба Коласа / Н. А. Чабатар // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 109-й гадавіне з дня нар. і 85-годдзя пачатку літ. дзейнасці Я.Коласа / Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: З. М. Камароўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1991. — С. 71—74.
 180. Чалюк, Н. Няўласна-простая мова (формы і функцыі) у трылогіі «На ростанях» / Н. Чалюк // Моўныя адзінкі ў кантэксце: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва асветы БССР, МДПІ iмя А.М. Горкага. — Мінск, 1986. — С. 106—113.
 181. Шакун, Л. М. Лінгвістычныя і стылістычныя даследаванні творчасці Якуба Коласа / Л. М. Шакун // Творчая і метадычная спадчына Якуба Коласа: тэз. дакл. і паведамл. Рэсп. навук.-метад. канф., прысв. 110-й гадавіне з дня нар. Я.Коласа / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: У. А. Навумовіч [і інш.]. — Мінск, 1992. — С. 48—50.
 182. Шаладонава, Ж. С. Фарбы быту і быцця ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля» / Ж. С. Шаладонава; НАН Беларусі, Iн-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2001. — 104 с.
 183. Шаўчэнка, М.М. Канфесіянальная лексіка ў апавяданнях Якуба Коласа / М. М. Шаўчэнка // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 109-й гадавіне з дня нар. і 85-годдзя пачатку літ. дзейнасці Я. Коласа / Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: З. М. Камароўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1991. — С. 71—74.
 184. Шур, В. Беларускія ўласныя імёны: беларуская антрапанімія і тапанімія: дапам. для магістрантаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 80 11 «Мовазнаўства» / В. Шур. — Мазыр: Выснова, 2018. — 355 с.
 185. Шур, В. В. Гаваркія онімы ў творах беларускай мастацкай літаратуры (на прыкладах з твораў Якуба Коласа) / В. В. Шур // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та. Філалогія. — 2002. — № 7. — С. 76—81.
 186. Шур, В. В. Малая радзіма ў псеўданімах Якуба Коласа / В. В. Шур // Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня нар. праф. У.В. Анічэнкі: матэрыялы міжнар. навук. канф., рэдкал.: А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]; Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны . — Гомель, 2019. — С. 322—328.
 187. Шур, В. В. Некаторыя асаблівасці ўжывання прозвішчаў у творах Якуба Коласа / В. В. Шур // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 109-й 109-й гадавіне з дня нараджэння і 85-годдзя пачатку літ. дзейнасці Я.Коласа / Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: З. М. Камароўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1991. — С. 77—79.
 188. Шур, В. В. Пра адзін сінанімічны рад дыялектызмаў у творах Якуба Коласа / В. В. Шур // Каласавіны: тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысв. 107-й гадавіне з дня нар. народнага паэта Беларусі Якуба Коласа і 30-годдзю адкрыцця музея песняра / АНБССР, Літ. музей Я. Коласа; склад. М. Д. Мацюх; рэдкал.: З. М. Камароўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1989. — С. 56—58.
 189. Шур, В.  Малая і вялікая радзіма ў анамастыконе пісьменнікаў / В. Шур, В. Слівец / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Мазыр. дзярж. пед. ун-т імя І. П. Шамякіна». — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2019. — С. 11—27.
 190. Шур, В. В. Онімы як сродак стварэння экспрэсіўнасці і каламбураў у творах Якуба Коласа і Рыгора Барадуліна / В. В. Шур // Беларус. мова і літ. — 2003. — № 3. — С. 119—127.
 191. Юрэвіч, А. Вобразнасць Коласавага слова / А. Юрэвіч // Моўныя адзінкі і кантэкст / Э.Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1992. — С. 23—32.
 192. Юрэвіч, А. З паэтычнага сінтаксісу Якуба Коласа / А. Юрэвіч // Моўныя адзінкі і кантэкст / Э.Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1992. — С. 190—195.
 193. Юрэвіч, А. «Рамантызацыя» выяўленчых сродкаў у Коласавай «Песні аб званох» / А. Юрэвіч // Моўныя адзінкі і кантэкст / Э.Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1992. — С. 33—36.
 194. Юрэвіч, А. Слова-вобраз агонь у паэтычным радку Я. Коласа / А. Юрэвіч // Моўныя адзінкі і кантэкст / Э.Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1992. — С. 37—44.
 195. Юрэвіч, А. Слова і музыка ў паэме Я. Коласа «Сымон-музыка» / А. Юрэвіч // Моўныя адзінкі і кантэкст / Э.Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1992. — С. 45—52.
 196. Якуба, С. М. Творы Якуба Коласа ў сістэме навучання беларускай мове як замежнай / С. М. Якуба // Каласавіны: Якуб Колас. Чалавек. Эпоха. Час: матэрыялы XXVII навук. канф., прысв. 130-годдзю з дня нар. Я. Коласа, 2—3 ліст. 2012 г., г. Мінск / склад.: З. М. Камароўская, Г. С. Спорыш. — Мінск: Ковчег, 2013. — С. 222—229.
 197. Янкоўскі, Ф. М. Аб працы Якуба Коласа над мовай рамана «На ростанях» / Ф. М. Янкоўскі // Весці АН БССР. — Сер. грамад. навук. — 1961. — № 1. — С. 106—116.
 198. Янкоўскі, Ф. Коласавы афарызмы (тэзісы) / Ф. Янкоўскі // Моўныя адзінкі ў кантэксце: зб. навук. артыкулаў / пад рэд. праф. Ф.М. Янкоўскага. — Мінск: Універсітэцкае, 1987. — С. 93—94.
 199. Янкоўскі, Ф. «Мой родны кут…»: крылатыя словы з паэмы Якуба Коласа «Новая зямля» / Ф. Янкоўскі // Беларус. мова і літ. у шк. — 1990. — № 2. — С. 59—60.
 200. Яшкін, І. Я. Да лінгвагеаграфіі рэгіянальных фразеалагізмаў у творах Якуба Коласа / І. Я. Яшкін // Каласавіны: зб. навук. прац з нагоды дня нар. народнага паэта Беларусі Я. Коласа / АН БССР, Цэнтр. навук. біб-ка імя Я. Коласа; склад.: Г. З. Тумас, М. Н. Далідовіч; рэдкал.: Г. А. Ткацэвіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: ЦНБ АН БССР, 1986. — С. 40—42.

 

Падрыхтавалі А. І. Бельскі, А. Л. Садоўская