ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ ВАСІЛЯ БЫКАВА

0
2536

Адамович, А. Война и деревня в современной литературе / А. Адамович. — Минск: Наука и техника, 1982. — 199 с.

Адамовіч, А. Здалёк і зблізку: беларус. проза на літ. планеце / А. Адамовіч. — Мінск: Маст. літ., 1976. — С. 438—558.

Адамовіч, Г. Васіль Быкаў — вялікае сэрца народа / Г. Адамовіч // Роднае слова. — 2013. — № 6. — С. 3—5.

Адамовіч, Я. К. Гармонія абставін — гармонія душы: беларускае апавяданне 50—60-х гадоў / Я. К. Адамовіч. — Мінск: Беларус. навука, 1998. — С. 59—149.

Алейнік, Л. Пясочны гадзіннік: літ.-крытыч. артыкулы, рэцэнзіі, нататкі / Л. Алейнік. — Мінск: Літ. і Мастацтва, 2010. — С. 47—75.

Андраюк, С. Біяграфія творцы ў кантэксце часу / С. Андраюк // Полымя. — 2009. — № 6. — С. 143—153.

Андраюк, С. Пісьменнікі. Кнігі: літ.-крытыч. артыкулы / С. Андраюк. — Мінск: Маст. літ., 1997. — С. 116—142.

Афанасьев, И. Кто восходит на Голгофу?: антивоенная идея в творчестве В. Быкова / И. Афанасьев. — Минск: Маст. літ., 1993. — 160 с.

Баршчэўскі, Л. П. Беларуская літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён: папул. нарысы / Л. П. Баршчэўскі, П. В. Васючэнка, М. А. Тычына. — Мінск: Радыёла-плюс, 2006. — С. 414—427, 489—490.

Бельскі, А. Класікі і сучаснікі ў школе / А. Бельскі. — Мінск: Аверсэв, 2005. — С. 128—157.

Бугаёў, Д. Васіль Быкаў: нарыс жыцця і творчасці / Д. Бугаёў. — Мінск: Нар. асвета, 1987. — 207 с.

Бугаёў, Д. Жыццём ідучы: з гіст. беларус. літ. і літ. крытыкі / Д. Бугаёў. — Мінск: БДУ, 2013. — С. 18—45, 52—59.

Бугаёў, Д. Праўда i мужнасць таленту: выбр.: кн. пра В. Быкава: арт., дыялог / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. лiт., 1995. — 415 с.

Бугаёў, Д. Служэнне Беларусі: прабл. арт., літ. партр., эсэ, успаміны / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 2003. — С. 13—30.

Бугаёў, Д. Спавядальнае слова: літ. крытыка, успаміны / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 2001. — С. 58—107.

Бондарава, Е. Кінематограф i літаратура: творы В. Быкава на экране / Е. Бондарава. — Мінск: Веды, 1991. — 23 с.

Буран, В. Васiль Быкаў: нарыс творчасці / В. Буран. — Мінск: Маст. лiт., 1976. — 223 с.

Быкаў, В. Доўгая дарога дадому: кн. успамінаў / В. Быкаў. — Мінск: ГА БТ «Кніга», 2003. — 539 с.

Быкаў, В. На крыжах: выступленні, артыкулы, інтэрв’ю / В. Быкаў. — Мінск: Беларусь, 1992. — 271 с.

Быкаў, В. Праўдай адзінай: літ. крытыка, публіцыстыка, інтэрв’ю / В. Быкаў. — Мінск: Маст. літ., 1984. — 262 с.

Васіль Быкаў. Маладыя гады: аўтабіяграфічныя дыялогі з А. Адамовічам // Дзеяслоў. — 2014. — № 3. — С. 183—200.

Васiль Быкаў: вядомы i невядомы: лiтаратуразн. эсэ, успаміны / уклад. М. Н. Мінзер. — Мінск: Літ. і Мастацтва, 2011. — 176 с.

Васіль Быкаў = Василий Быков / аўт. тэксту А. М. Адамовіч. — Мінск: Беларусь, 1986. — 71 с.

Василь Быков: «Великая академия — жизнь». Беседу вел Л. Лазарев // Вопр. лит. — 1975. —  1. — С. 126144.

Василь Быков: «И был фронт, и была война, и был плен…». Беседу вел И. Афанасьев // Вопр. лит. — 2012. —  6. — С. 83—98.

Гимпелевич, З. Василь Быков: книга и судьба / З. Гимпелевич. — М.: Новое лит. обозрение, 2011. — 420 с.

Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава: зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. ун-т, Кафедра беларус. літ. XX ст.; пад агул. рэд. Л. Д. Сіньковай. — Мінск: БДУ, 2005. — 274 с.

Дедков, И. Василь Быков. Повесть о человеке, который выстоял / И. Дедков. — М.: Сов. писатель, 1990. — 312 с.

Дубашынскі, Р. Ю. Прыпавесць у сучаснай беларускай прозе / Р. Ю. Дубашынскі. — Мінск: Беларус. навука, 2011. — 127 с.

Жибуль, В. В. Белорусская проза о войне и классическая трагедия / В. В. Жибуль. — Минск: Наука и техника, 1986. — 151 с.

Жураўлёў, В. П. Класіка і літаратурная сучаснасць: духоўны патэнцыял чалавека / В. П. Жураўлёў. — Мінск: Беларус. навука, 2011. — С. 176—237.

Залоска, Ю. Дыялогі з Васілём Быкавым: інтэрв’ю, эсэ / Ю. Залоска. — Мінск: 1995. — 95 с.

Залоска, Ю. Праўда як рэлігія: гутаркі з Васілём Быкавым / Ю. Залоска. — Мінск: Медысонт, 2010. — 192 с.

Каваленка, В. Веліч праўды: выбр. / В. Каваленка. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 141—158, 270—283.

Канэ, Ю. Плынь: літ. крытыка / Ю. Канэ. — Мінск: Маст. літ., 1983. — С. 172—176.

Корань, Л. Цукровы пеўнік: літ.-крытыч. артыкулы / Л. Корань. — Мінск: Маст. літ., 1996. — С. 114—142.

Лазарев, Л. Василь Быков: очерк творчества / Л. Лазарев. — М.: Худож. лит., 1979. — 208 с.

Лазарев, Л. Правда останется: о Василе Быкове / Л. Лазарев // Знамя. — 2003. — № 12. — С. 113—124.

Локун, В. Васіль Быкаў у кантэксце сусветнай літаратуры / В. Локун. — Мінск: Тэхнапрынт, 2005. — 228 с.

Локун, В. Да новых вышынь: літ.-крытыч. артыкулы / В. Локун. — Мінск: Маст. літ., 1991. — С. 3—93.

Лявонава, Е. А. Беларускае мастацтва слова ХХ ст. у еўрапейскім  літаратурным кантэксце: тыпалогія, рэцэпцыя, пераклад / Е. А. Лявонава. — Мінск: БДУ, 2014. — С. 135—185.

Марціновіч, А. Сувязны паміж мінулым і будучым: Васілю Быкаву — 75 / А. Марціновіч // Беларус. думка. — 1992. — № 6. — С. 43—50.

Навуменка, І. Кніга адкрывае свет: літ.-крытыч. артыкулы / І. Навуменка. — Мінск: Маст. літ., 1978. — С. 185—191.

Навумовіч, У. А. Васіль Быкаў / У. А. Навумовіч // Навумовіч, У. А. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. — 2-е выд., дап. — Мінск: Вышэйш. шк., 2013. — C. 390—398.

Наш Быкаў: кн. успамінаў / уклад. Г. Бураўкін. — Мінск: ГА БТ «Кніга», 2004. — 494 с.

Нячай, В. «Звышлітаратура» Васіля Быкава на беларускім экране / В. Нячай // Роднае слова. — 2004. — № 6. — С. 84—89.

Оскоцкий, В. Д. О последних повестях В. Быкова / В. Д. Оскоцкий // Русская словесность. — 1995. — № 2. — С. 35—44.

Петрушкевіч, А. Гародня ў жыццёвым і творчым лёсе Васіля Быкава / А. Петрушкевіч // Роднае слова. — 2014. — № 6. — С. 26—29.

Слабковская, Е. Г. Поэтика военных повестей В. Быкова: эстетическое освоение категории времени: учеб. пособ. по спецкурсу / Е. Г. Слабковская; Иркут. гос. пед. ин-т. — Иркутск: ИГПИ, 1988. — 59 с.

Тарасава, Т. М. Праблема выбару ў творах Васіля Быкава канца ХХ стагоддзя / Т. М. Тарасава // Весці БДПУ. — 2011. — № 4. — С. 47—50.

Траццяк, З. Ваенная проза Васіля Быкава і Эрнэста Хемінгуэя / З. Траццяк // Роднае слова. — 2014. — № 6. — С. 20—23.

Тычына, М. Апошнія творы Васіля Быкава / М. Тычына // Роднае слова. — 2004. — № 2. — С. 23—27.

Тычына, М. Васіль Быкаў і мы / М. Тычына // Полымя. — 1994. —  6. — С. 207—219.

Тычына, М. А. Васіль Быкаў / М. А. Тычына // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2001. — Т. 3. — С. 640—688.

Тычына, М. А. Народ і вайна / М. А. Тычына. — Мінск: Беларус. навука, 2015. — 432 с.

Чалавецтва ўратуецца подзвігам духу: гутарка А. Адамовіча з В. Быкавым // Полымя. — 2001. —  5. — С. 148—196; № 6. — С. 219—256.

Шагалов, А. Василь Быков. Повести о войне / А. Шагалов. — М.: Худож. лит., 1989. — 430 с.

Шапран, С. Васіль Быкаў: гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах: у 2 ч. / С. Шапран; навук. рэд. М. Тычына. — Мінск; Гродна: Zaklad Graficzny «Colonel», 2009. — Ч. 1. — 729 с.; Ч. 2. — 768 с.

Юрэвіч, У. Абрысы: выбр. з літ. крытыкі / У. Юрэвіч. — Мінск: Маст. літ., 1976. — С. 348—354.

Якавенка, Н. Васіль Быкаў у рускамоўнай кніжнай прасторы: праблема адэкватнасці / Н. Якавенка // Роднае слова. — 2014. —  6. — С. 1215.

Gimpelevich, Z. Vasil Bykau: his Life and Work / Z. Gimpelevich — Montreal: McGill-Queen’s University Press 2005. — 260 р.