ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ ЯНКІ КУПАЛЫ

0
5474

Багдановіч, I. Э. Авангард і традыцыя: беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэння / І. Э. Багдановіч; НАН Беларусі, Iн-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2001. — 387 с.

Багдановіч, І. Э. Янка Купала і рамантызм / І. Э. Багдановіч. — Мінск: Навука і тэхніка, 1985. — 220 с.

Беларускія пісьменнікі: біябібліягр. слоўн.: у 6 т. / пад рэд. А. В. Мальдзіса; рэдкал.: І. Э. Багдановіч [і інш.]. — Мінск: БелЭн, 1994. — Т. 3. — С. 489—568.

Бельскі, А. Галасы і вобразы: літ.-крытыч. артыкулы / А. Бельскі. — Мінск: Литература и Искусство, 2008. — C. 5—11.

Бельскі, А. Свет ад травы да зор: беларус. паэзія: сістэма вобразаў прыроды, паэтыка пейзажу: дапам. для настаўнікаў / А. Бельскі. — Мінск: Нар. асвета, 1998. — 221 с.

Бярозкін, Р. Свет Купалы. Звенні: літ. крытыка: выбр. / Р. Бярозкін. — Мінск: Маст. літ., 1981. — 570 с.

Васючэнка, П. В. Беларуская літаратура XX стагоддзя і сімвалізм: манагр. / П. В. Васючэнка. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск: МДЛУ, 2016. — 199 с.

Васючэнка, П. В. Драматычная спадчына Янкі Купалы: вопыт сучас. прачытання / П. В. Васючэнка. — Мінск: Навука і тэхніка, 1994. — 173 с.

Гніламёдаў, У. Ад даўніны да сучаснасці: нарыс пра беларус. паэзію / У. Гніламёдаў. — Мінск: Маст. літ., 2001. — 246 с.

Гніламёдаў, У. В. Янка Купала: жыццё і творчасць / У. В. Гніламёдаў. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Мінск: Беларус. навука, 2012. — 252 с.

Жук, І. Прыхінуцца да крыніцы / І. Жук. — Гродна: ГрДУ, 2017. — 235 с.

Жураўлёў, В. П. У пошуку духоўных ідэалаў: на матэрыяле беларус. літ. XIX — пач. XX ст. / В. П. Жураўлёў; НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2000. — 189 с.

Есакоў, А. Янка Купала і беларускі тэатр / А. Есакоў. — Мінск: Маст. літ., 1972. — 205 с.

Каваленка, В. А. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць: развіццё беларускай літаратуры XIX — XX стагоддзяў / В. А. Каваленка. — Мінск: Навука і тэхніка, 1975. — 336 с.

Каваленка, В. А. Міфапаэтычныя матывы ў беларускай літаратуры / В. А. Каваленка. — Мінск: Навука і тэхніка, 1981. — 320 с.

Казбярук, У. М. Рамантычны пошук: назіранні над беларускім рамантызмам пачатку XX ст. / У. М. Казбярук. — Мінск: Навука і тэхніка, 1983. — 182 с.

Калеснік, У. Тварэнне легенды: літ. партрэты і нарысы / У. Калеснік. — Мінск: Маст. літ., 1987. — 431 с.

Колас, Г. Карані міфаў: жыццё і творчасць Янкі Купалы / Г. Колас. — Мінск: БГАКЦ, 1998. — 346 с.

Конан, У. Выбранае / У. Конан; уклад. М. А. Козенкі. — Мінск: Смэлтак, 2009. — 535 с. — (Выдатныя постаці Беларусі).

Купала і Колас, вы нас гадавалі: дакументы і матэрыялы: у 2 кн. / уклад. В. Д. Селяменеў, В. У. Скалабан. — Мінск: Літ. і Мастацтва, 2010—2012. — Кн. 1: 1909—1939. — 317 с.; Кн  2: 1939—2009. — 333 с.

Лойка, А. Выбраныя творы: у 2 т. / А. Лойка. — Мінск: Маст. літ., 1992. — Т. 1. Як агонь, як вада…: раман-эсэ пра Янку Купалу. — 461 с.

Лойка, А. А. Янка Купала / А. А. Лойка // Лойка, А. А. Гісторыя беларускай літаратуры: дакастрычніцкі перыяд: у 2 ч.: падруч. для філал. фак. ВНУ. — Мінск: Вышэйш. шк. — 1989. — Ч. 2. — С. 89—203.

Макарэвіч, А. М. Гісторыя беларускай літаратуры першай трэці XX ст.: дапам.: у 2 ч. / А. М. Макарэвіч; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, УА «Магілёўскі дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова». — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — Ч. 1. — 256 с.

Максімовіч, В. А. Нацыянальны космас класікі: дыялог традыцый і наватарства ў творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа / В. А. Максімовіч. — Мінск: Харвест, 2008. — 319 с.

Матыўная прастора беларускай літаратуры пачатку XX стагоддзя: манагр. / І. В. Жук [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2009. — 255 с.

Навуменка, І. Я. Янка Купала: Духоўны воблік героя / І. Я. Навуменка. — 2-е выд., дап. — Мінск: Выд-ва БДУ, 1980. — 205 с.

Навуменка, І. Я. Янка Купала / І. Я. Навуменка // Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — 2-е выд. — Мінск: Беларус. навука, 2001. — Т. 1. — С. 121—175.

Навуменка, І. Я. Элементы міфалогіі ў паэзіі Янкі Купалы і Якуба Коласа / І. Я. Навуменка; АН БССР, Беларус. кам. славістаў. — Мінск: Навука і тэхніка, 1988. — 40 с.

Петрушкевіч, А. Пра творы і творцаў / А. Петрушкевіч. — Слонім: ГАУПП «Слонім. друк.», 2002. — C. 5—9, 22—29, 55—69, 84—93.

Праневіч, Г. Славянскі рамантызм эпохі нацыянальна-вызваленчых рухаў і вобраз беларускага нацыянальнага адраджэння ў паэзіі Янкі Купалы / Г. Праневіч. — Брэст: БрДПІ, 1993. — 42 с. — (ХІ Міжнар. з’езд славістаў: даклады).

Пуцявінамі Янкі Купалы: дакументы і матэрыялы / уклад. Г. В. Кісялёва. — Мінск: Навука і тэхніка, 1981. — 312 с.

Рагойша, В. П. Мой Трыглаў: кн. пра Янку Купалу, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча / В. П. Рагойша. — Мінск: Кнігазбор, 2012. — 339 с.

Семашкевіч, Р. Янка Купала і беларускае адраджэнне / Р. Семашкевіч. — Маладзечна: Победа, 2012. — 195 с.

Тарасюк, Л. Апалогія красы: кн. пра беларус. паэзію / Л. Тарасюк. — Мінск: ВТАА «Права і эканоміка», 2003. — 139 с.

Тарасюк, Л. К. Мастацкія кірункі і плыні ў беларускай паэзіі XIX —пачатку XX ст. / Л. К. Тарасюк. — Мінск: БДУ, 1999. — 71 с.

Трус, М. Янка Купала ў Славакіі / М. Трус. — Мінск: Рэд. час. «Роднае слова», 2012. — 175 с.

Тычко, Г. К. Творчасць Янкi Купалы i традыцыi духоўнай рэгiянальнасцi ў польскай літаратуры XIX — пачатку XX стагоддзяў / Г. К. Тычко. — Мінск: Тэхнапрынт, 2001. — 144 с.

Тычына, М. А. Янка Купала і Якуб Колас: учора і сёння / М. А. Тычына. — Мінск: Беларус. навука, 2012. — 495 с.

Шамякіна, Т. І. Беларуская класічная літаратурная традыцыя і міфалогія / Т. І. Шамякіна. — Мінск: БДУ, 2001. — 238 с.

Янка Купала. Для тых, якіх люблю: успаміны, эсэ, вершы, паэмы, п’еса / уклад. В. Шніпа. — Мінск: Маст. літ., 2017. — 317 с.

Янка Купала. «Мне сняцца сны аб Беларусі…»: успаміны, эсэ, артыкулы, дакументы / уклад. Г. Шаблінскай. — Мінск: Маст. літ., 2012. — 700 с. — (Жыццё знакамітых людзей Беларусі).

Янка Купала: энцыкл. даведнік / рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БелСЭ, 1986. — 727 с.

Янка Купала: энцыкл.: у 3 т. / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БелЭн імя П. Броўкі, 2017. — Т. 1. — 400 с.; Т. 2. — 416 с.; Т. 3. — 496 с.

Янка Купала і Якуб Колас і дзяржаўна-культурнае будаўніцтва / В. А. Максімовіч [і інш.]; навук. рэд. М. А. Тычына; НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2007. — 408 с.

Янка Купала і еўрапейскі літаратурны працэс: матэрыялы VІ Міжнар. Купалаўскіх чытанняў, Мінск, Дзярж. літ. музей Я. Купалы, 4–5 ліп. 2002 г. — Мінск: Беларус. кнігазбор, 2003. — 236 с.

Янка Купала і Якуб Колас у кантэксце славянскіх літаратур: матэрыялы Міжнар. навук.-тэарэт. канф., Мінск, 3–4 кастр. 2002 г. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — 319 с.

Ярош, М. Р. Пясняр роднай зямлі: жыццё і творчасць Я. Купалы / М. Р. Ярош. — 2-е выд. — Мінск: Беларус. навука, 2003. — 339 с.