ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ ЯКУБА КОЛАСА

0
2691

Александровіч, С. На шырокі прастор. Крыжавыя дарогі: аповесці пра Я. Коласа / С. Александровіч. — Мінск: Беларусь, 1997. — 607 с.

Бабіч, Ю. М. Колеравая і светлавая эстэтыка ў мове твораў Якуба Коласа: манагр. / Ю. М. Бабіч; УА «Віцебскі дзярж. ун-т імя П. М. Машэрава». — Віцебск: Выд-ва УА «ВДУ імя П. М. Машэрава», 2002. — 127 с.

Беларускія пісьменнікі: біябібліягр. слоўн.: у 6 т. / пад рэд. А. В. Мальдзіса; рэдкал.: І. Э. Багдановіч [і інш.]. — Мінск: БелЭн, 1994. — Т. 3. — С. 229—371.

Бельскі, А. Беларуская літаратура ў кантэксце традыцый і сучаснасці / А. Бельскі. — Мінск: Зміцер Колас, 2017. — С. 51—60.

Бельскі, А. І. Жывая мова краявідаў: пейзаж у беларускай паэзіі / А. І. Бельскі. — Мінск: БГАКЦ, 1997. — 136 с.

Бібліяграфічны каталог дакладаў удзельнікаў навуковай канферэнцыі «Каласавіны» (1985—2015) / склад.: З. М. Камароўская, І. М. Казловіч, Н. А. Шувагіна-Адамовіч; Дзярж. літ.-мемар. музей Я. Коласа. — Мінск: Рифтур, 2017. — 93 с.

Васючэнка, П. В. Беларуская літаратура XX стагоддзя і сімвалізм: манагр. / П. В. Васючэнка. — 2-е выд, перапрац. і дап. — Мінск: МДЛУ, 2016. — 199 с.

Гальмакоў, Д. І. Стыль прозы Якуба Коласа / Д. І. Гальмакоў. — Мінск: Выд-ва БДУ, 1973. — 224 с.

Гніламёдаў, У Класікі і сучаснікі: артыкулы, нарысы, старонкі ўспамінаў / У. Гніламёдаў. — Мінск: Маст. літ., 1987. — С. 36—46.

Жук, І. Прыхінуцца да крыніцы / І. Жук. — Гродна: ГрДУ, 2017. —235 с.

Жураўлёў, В, П. Актуальнасць традыцый: Якуб Колас у пісьменніцкім асяродку / В. П. Жураўлёў; НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — 182 с.

Жураўлёў, В. П. Якуб Колас і паэтыка беларускага рамана / В. П. Жураўлёў. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мінск: Беларус. навука, 2004. — 204 с.

Жураўлёў, В. П. У пошуку духоўных ідэалаў: на матэрыяле беларус. літ. XIX — пач. XX ст. / В. П. Жураўлёў; НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2000. — 189 с.

Жыгоцкі, М. Прыйшоў у жыццё дзеля нас: нататкі пра лёс і творчасць Я. Коласа / М. Жыгоцкі. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2015. — 151 с.

З глыбінь народных / рэдкал.: А. А. Лойка (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Выд-ва БДУ, 1982. — 165 с.

Каваленка, В. А. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць: развіццё беларускай літаратуры XIX — XX стагоддзяў / В. А. Каваленка. — Мінск: Навука і тэхніка, 1975. — 336 с.

Каваленка, В. А. Міфапаэтычныя матывы ў беларускай літаратуры / В. А. Каваленка. — Мінск: Навука і тэхніка, 1981. — 320 с.

Каваленка, В. А. Якуб Колас / В. А. Каваленка // Гісторыя беларускай савецкай літаратуры: вучэб. дапам. для філал. фак. ун-таў / С. А. Андраюк [і інш.]; пад рэд. І. Я. Навуменкі, П. К. Дзюбайлы, Д. Я. Бугаёва. — Мінск: Вышэйш. шк., 1981. — Ч. 1. — С. 201—243.

Казлова, В. В. На скрыжаваннях лёсу: зб. прац / В. В. Казлова. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2009. — С. 13—43.

Конан, У. Выбранае / У. Конан; уклад. М. А. Козенкі. — Мінск: Смэлтак, 2009. — 535 с. — (Выдатныя постаці Беларусі).

Купала і Колас, вы нас гадавалі: дакументы і матэрыялы: у 2 кн. / уклад. В. Д. Селяменеў, В. У. Скалабан. — Мінск: Літ. і Мастацтва, 2010—2012. — Кн. 1: 1909—1939. — 317 с.; Кн  2: 1939—2009. — 333 с.

Лойка, А. А. «Новая зямля» Якуба Коласа: вытокі, веліч, хараство / А. А. Лойка. — Мінск: Выд-ва Мін-ва вышэйш., сярэд. спец. і прафес. адукацыі БССР, 1961. — 156 с.

Лойка, А. А. Якуб Колас / А. А. Лойка // Лойка, А. А. Гісторыя беларускай літаратуры: дакастрычніцкі перыяд: у 2 ч.: падруч. для філал. фак. ВНУ. — Мінск: Вышэйш. шк. — 1989. — Ч. 2. — С. 204—273.

Лужанін, М. Колас расказвае пра сябе: аповесць-эсэ / М. Лужанін. — Мінск: Маст. літ., 2010. — 430 с.

Ляшук, В. Вывучэнне творчасці Якуба Коласа ў школе: дапам. для настаўнікаў / В. Ляшук. — Мінск: Аверсэв, 2006. — 320 с.

Макарэвіч, А. М. Гісторыя беларускай літаратуры першай трэці XX ст.: дапам.: у 2 ч. / А. М. Макарэвіч; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, УА «Магілёўскі дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова». — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — Ч. 1. — 256 с.

Максімовіч, В. А. Нацыянальны космас класікі: дыялог традыцый і наватарства ў творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа / В. А. Максімовіч. — Мінск: Харвест, 2008. — 319 с.

Манкевіч, А. А. Праз прызму жыцця: стылёва-жанравыя асаблівасці апавяданняў Якуба Коласа / А. А. Манкевіч. — Мінск: Беларус. навука, 2009. — 127 с.

Міцкевіч, В. Якуб Колас: пясняр зямлі і неба Беларусі / В. Міцкевіч. — Мінск: Харвест, 2016. — 64 с.

Міцкевіч, Д. К. Любіць і помніць: успамінае сын Якуба Коласа / Д. К. Міцкевіч. — Мінск: Полымя, 2000. — 288 с.

Міцкевіч, М. К. Пад бацькоўскім дахам / М. К. Міцкевіч. — Мінск: Беларус. навука, 2009. — 221 с.

Міцкевіч, Н. Доўгая дарога ад дома Янкі Маўра да дома Якуба Коласа / Н. Міцкевіч. — Мінск: Звязда, 2016. — 237 с.

Мушынскі, М. І. Летапіс жыцця і творчасці Якуба Коласа / М. І. Мушынскі. — Мінск: Беларус. навука, 2012. — 1127 с.

Мушынскі, М. І. Мае Каласавіны: з вопыту вывучэння літаратурнай і грамадска-культурнай дзейнасці Якуба Коласа / М. І. Мушынскі. — 2-е выд., выпраўл. і дап. — Мінск: Беларус. навука, 2016. — 418 с.

Мушынскі, М. І. Тэксталогія твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа / М. І. Мушынскі. — Мінск: Беларус. навука, 2007. — 413 с.

Навуменка, І. Я. Якуб Колас: Духоўны воблік героя / І. Я. Навуменка. — 2-е выд., дап. — Мінск: Выд-ва БДУ, 1981. — 240 с.

Навуменка, І. Я. Якуб Колас: нарыс жыцця і творчасці / І. Я. Навуменка. — 2-е выд., са змян. — Мінск: Нар. асвета, 2003. — 205 с.

Пшыркоў, Ю. С. Летапісец свайго народа: жыццё і творчы шлях Якуба Коласа / Ю. С. Пшыркоў. — Мінск: Навука і тэхніка, 1982. — 365 с.

Рагойша, В. П. Мой Трыглаў: кн. пра Янку Купалу, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча / В. П. Рагойша. — Мінск: Кнігазбор, 2012. — 339 с.

Рагойша, В. П. Пераклаў Якуб Колас… / В. П. Рагойша. — Мінск: Выд-ва БДУ, 1972. — 112 с.

Трафімчык, А. В. Колас зямлі беларускай / А. В. Трафімчык. — Мінск: Нар. асвета, 2017. — 143 с.

Трафімчык, А. Якуб Колас — вядомы і невядомы / А. Трафімчык. — Мінск: Ковчег, 2012. — 139 с.

Тычына, М. А. Аляксандр Пушкін і Якуб Колас / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы / М. А. Тычына. — Мінск: Беларус. навука, 1999. — 167 с.

Тычына, М. А. Якуб Колас / М. А. Тычына // Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — 2-е выд. — Мінск: Беларус. навука, 2001. — Т. 1. — С. 176—236.

Тычына, М. А. Янка Купала і Якуб Колас: учора і сёння / М. А. Тычына. — Мінск: Беларус. навука, 2012. — 495 с.

Чыгрын, І. П. Рэальнае і магчымае: проза Якуба Коласа / І. П. Чыгрын. — Мінск: Навука і тэхніка, 1991. — 219 с.

Шаладонава, Ж. С. Фарбы быту і быцця ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля» / Ж. С. Шаладонава. — Мінск: Беларус навука, 2001. — 102 с.

Шамякіна, А. І. «Вобразы мілыя роднага краю…»: прастора і час у трылогіі Я. Коласа «На ростанях» / А. І. Шамякіна; НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск : Беларус. навука, 2004. — 174 с.

Шамякіна, Т. І. Беларуская класічная літаратурная традыцыя і міфалогія / Т. І. Шамякіна. — Мінск: БДУ, 2001. — 238 с.

Якуб Колас. Вобразы мілыя роднага краю…: успаміны, вершы, паэма / уклад. В. Шніп. — Мінск: Маст. літ., 2017. — 334 с.

Якуб Колас. У думках, у сэрцах, у песнях: успаміны, нарысы, эсэ, прысвячэнні / уклад. М. Міцкевіча. — Мінск: Маст. літ., 2012. — 605 с. — (Жыццё знакамітых людзей Беларусі).

Янка Купала і Якуб Колас і дзяржаўна-культурнае будаўніцтва / В. А. Максімовіч [і інш.]; навук. рэд. М. А. Тычына; НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2007. — 408 с.

Янка Купала і Якуб Колас у кантэксце славянскіх літаратур: матэрыялы Міжнар. навук.-тэарэт. канф., Мінск, 3–4 кастр. 2002 г. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — 319 с.