МОВА І СТЫЛЬ РЫГОРА БАРАДУЛІНА

0
2835

1. Багамолава, А. Вобразнае слова «Зоркі спагады» Рыгора Барадуліна / А. Багамолава // Роднае слова. — 2015. — № 5. — С. 41—44.

2. Барысенка, В. Я. Метафара ў паэтычным дыскурсе Рыгора Барадуліна / В. Я. Барысенка // Беларуская лінгвістыка / НАН Беларусi, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ., Філіял «Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы». — 2015. — Вып. 75. — С. 100—107.

3. Басава, Г. Аўтарскі неалагізм / Г. Басава, М. Прыгодзіч // Роднае слова. — 1995. — № 8. — С. 61—64; № 10. — С. 68—73; № 12. — С. 62—65.

4. Васюковіч, Л. Народна-дыялектная фразеалогія і літаратурная мова: (на матэрыяле гаворак Ушаччыны і твораў П. Броўкі, В. Быкава, Р. Барадуліна) / Л. Васюковіч // Слова, фразеалагізм, словазлучэнне: зб. артыкулаў / Мін-ва асветы БССР, Мінскі дзярж. пед. ін-т імя А. М. Горкага. — Мінск, 1984. — С. 57—58.

5. Васюковіч, Л. Нетрадыцыйныя моўныя сродкі ў паэзіі Р. Барадуліна / Л. Васюковіч // Беларуская фразеалогія, лексікалогія: зб. артыкулаў / Мін-ва асветы БССР, Мінскі дзярж. пед. ін-т імя А. М. Горкага. — Мінск: МДПІ, 1980. — С. 84—90.

6. Верына, У. Мастацкае цэлае падборкі перакладаў: Восіп Мандэльштам у перакладзе Рыгора Барадуліна / У. Верына // Роднае слова. — 2017. — № 10. — С. 15—19.

7. Вештарт, Г. Не пустазеліцца моўная ніва: неалагізмы ў «Псальмах Давыдавых» Рыгора Барадуліна / Г. Вештарт // Літ. і мастацтва. — 2000. — 1 снеж. — С. 6—7.

8. Вінакурава, К. С. Мастацкі канцэпт «радзіма» і яго моўная рэпрэзентацыя: на матэрыяле паэзіі Р. Барадуліна і У. Караткевіча / К. С. Вінакурава // Весн. Магілёўс. дзярж. ун-та імя А. А. Куляшова. — 2013. — № 1. — С. 67—72.

9. Вінакурава, К. Міфалогія і фальклор у паэзіі Р. Барадуліна: этналінгвістычны аспект / К. Вінакурава // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы III Міжнар. навук.-практ. канф., 21—22 крас. 2011 г., Мінск: у 2 ч. / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2011. — Ч. 2. — С. 102—104.

10. Вінакурава, К. С. Нацыянальная культура ў мове мастацкага тэксту (на прыкладзе паэзіі Р. Барадуліна) / К. С. Вінакурава // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння: зб. навук. артыкулаў: матэрыялы II Міжнар. навук. канф., 17—18 ліст. 2011 г., г. Мінск: да 80-годдзя кафедры беларус. мовазнаўства Беларус. дзярж. пед. ун-та імя М. Танка / рэдкал.: Д. В. Дзятко (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДПУ, 2011. — С. 52—55.

11. Вінакурава, К. С. Рэлігійны светапогляд беларусаў у паэзіі Р. Барадуліна: лінгвакультуралагічны аспект / К. С. Вінакурава // Скарына і наш час: матэрыялы V Міжнар. навук. канф., Гомель, 14—15 кастр. 2011 г. / рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Гомель, 2011. — С. 253—255.

12. Вінакурава, К. С. Функцыянаванне фразеалагізмаў у паэзіі Р. Барадуліна і У. Караткевіча / К. С. Вінакурава // Славянская фразеология в синхронии и диахронии: сб. науч. статей / Мин-во обр. Респ. Беларусь, Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины. — Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. — Вып. 1. — С. 170—172.

13. Воінаў, М. «А ці не лепей братове…»: роздум над новым перакладам «Слова пра паход Ігаравы» / М. Воінаў // Літ. і мастацтва. — 1965. — 20 снеж. — С. 6. [Аб перакладзе на беларускую мову «Слова…», зробленым Р. Барадуліным.]

14. Выгонная, Л. Ц. Інтанацыйныя асаблівасці ў паэзіі Р. Барадуліна / Л. Ц. Выгонная // Беларус. лінгвістыка. — 1981. — Вып. 20. — С. 28—34.

15. Гарэлік, Л. М. Барадулін Рыгор Іванавіч / Л. М. Гарэлік // Беларуская мова: энцыкл. / пад рэд. А. Я. Міхневіча. — Мінск: БелЭн, 1994. — С. 73—75.

16. Гарэлік, Л. Радзіму любяць не па абавязку: творчасць Рыгора Барадуліна ў школьнай праграме / Л. Гарэлік // Роднае слова. — 1993. — № 8. — С.  3—12.

17. Гірстун, А. А. Эмацыянальныя канцэпты «радасць», «надзея» і «шчасце» ў творчасці Рыгора Барадуліна / А. А. Гірстун // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / УО «Полоцкий государственный университет». — Новополоцк: ПГУ, 2008. — Вып. 29. — С. 11—15.

18. Гніламёдаў, У. «Абсяг» — слова ёмістае / У. Гніламёдаў // Літ. і мастацтва. — 1979. — 5 студз. — С. 6—7. [Аб моватворчасці ў вершах Р. Барадуліна.]

19. Голубева, В. Семантыка-граматычная мадыфікацыя лексем у нестандартных спалучэннях прыслоўяў на матэрыяле лірыкі Рыгора Барадуліна / В. Голубева // Роднае слова. — 2015. — № 2. — С. 52—55.

20. Гутар, О. И. Поэзия Эмили Дикинсон в переводах Рыгора Бородулина: диалог двух поэтов / О. И. Гутар // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та імя Я. Купалы. — 2010. — № 1. — С. 80—84.

21. Дзядова, А. С. Метафара як сродак рэпрэзентацыі канцэпту «вада» ў мове паэтычных твораў Р. Барадуліна / А. С. Дзядова // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія: Acta Albaruthenica, Rossica, Polonica: зб. навук. артыкулаў / склад. Г. М. Мезенка, С. У. Нікалаенка. — Віцебск: ВДУ, 2013. — С. 137—140.

22. Дзядова, А. С. Метафарычная рэпрэзентацыя канцэпту «агонь» у мове паэтычных твораў Р. Барадуліна / А. С. Дзядова // Славянская мифология и этнолингвистика: сб. науч. статей / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», Представительство Россотрудничества в Респ. Беларусь, Рос. науч. и культурный центр в Минске. — Гомель, 2015. — С. 73—77.

23. Доўгаль, Д. Вербалізацыя этыкетных жэстаў у эпісталярным тэксце: з ліставання Рыгора Барадуліна і Васіля Быкава / Д. Доўгаль // Роднае слова. — 2011. — № 4. — С. 48—51.

24. Дуброўскі, А. Методыка семантычнага аналізу рытмічнай арганізацыі верша: на матэрыяле паэзіі Рыгора Барадуліна / А. Дуброўскі // Роднае слова. — 2007. — № 2. — С. 19—23.

25. Дуброўскі, А. Метрычная арганізацыя вершаванага тэксту: на матэрыяле паэзіі Рыгора Барадуліна / А. Дуброўскі // Роднае слова. — 2007. — № 10. — С. 19—21.

26. Дуброўскі, А. У. Паэтыка Рыгора Барадуліна: рытмічная арганізацыя верша / А. У. Дуброўскі. — Мінск: Рэйплац, 2006. — 126 с.

27. Дуброўскі, А. У. Паэтыка Рыгора Барадуліна: рытмічная арганізацыя верша: аўтарэф. дыс. на атрыманне вучон. ступ. канд. філал. навук: 10.01.01; 10.01.08 / А. У. Дуброўскі. — Мінск, 2003.  — 20 с.

28. Дуброўскі, А. Сінтаксічныя аспекты вершаванага рытму: методыка семантычнага аналізу: на матэрыяле паэзіі Рыгора Барадуліна / А. Дуброўскі // Роднае слова. — 2007. — № 6. — С. 11—14.

29. Дулуб, А. А. Дэструктыўныя фігуры маўлення ў публіцыстыцы Р. Барадуліна / А. А. Дулуб // Актуальные проблемы филологии: сб. науч. статей / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины». — 2015. — Вып. 8. — С. 117—121.

30. Есіс, Я. «Трэба дома бываць часцей». Рыгор Барадулін: ідэйны змест і мастацкія асаблівасці (VIII клас) / Я. Есіс // Роднае слова. — 2014. — № 8. — С. 58.

31. Жураўская, Л. В. Аказіяналізмы-дзеясловы і іх формы ў паэтычным дыскурсе Рыгора Барадуліна «Евангелле ад мамы»: кагнітыўны аспект / Л. В. Жураўская // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та імя І. П. Шамякіна. — 2017. — № 1 (49). — С. 129—134.

32. Жураўская, Л. В. Аказіяналізмы-назоўнікі ў паэтычным маўленні Рыгора Барадуліна / Л. В. Жураўская, Т. У. Азёмша // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та імя І. П. Шамякіна. — 2013. — № 2. — С. 95—100.

33. Жураўская, Л. В. Філалагічны аналіз верша Рыгора Барадуліна «Каўчэг» / Л. В. Жураўская // Текст. Язык. Человек: сборник научных трудов [VIII Международной научной конференции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне]: в 2 ч. / Мин-во обр. Респ. Беларусь, Белорус. фонд фундаментальных исследований, Представительство Россотрудничества в Респ. Беларусь — Рос. центр науки и культуры в Минске, Белорус. общ. объед-ние препод. рус. яз. и лит., Мозырс. гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина, Белгородс. нац. гос. исслед. ун-т, Мос. гос. обл. гуманит. ин-т; редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. — Мозырь: МГПУ им. И. П. Шамякина, 2015. — Ч. 2. — С. 63—64.

34. Зразікава, В. А. Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы ў творчасці беларускіх пісьменнікаў / В. А. Зразікава // Беларус. мова і літ. — 2006. — № 2. — С. 36—40.

35. Каленік, І. В. Онімы-алюзіі: да праблемы азначэння і класіфікацыі / І. В. Каленік // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та імя І. П. Шамякіна. — 2010. — № 4. — С. 67—74.

36. Киватыцкий, В. Н. Проблема соотношения лингво-семантического и художественного в поэтической лексике Рыгора Бородулина / В. Н. Киватыцкий // Региональные особенности восточнославянских языков, литератур, фольклора и методы их изучения: тез. докл. и сообщ. III респ. конф. / редкол.: В. В. Аниченко (отв. ред.) [и др.]. — Гомель, 1985. — Ч. 2. — С. 25—27.

37. Ківель, І. Паэзія вяртання: лірыка Марка Шагала ў перакладах Рыгора Барадуліна / І. Ківель // Шагаловский сборник: материалы XXIV и XXV Шагаловских чтений в Витебске (2014—2015). — Минск, 2016. — Вып. 4. — С. 186—196.

38. Клімуць, С. В. Спосабы словатворчасці ў паэзіі Р. Барадуліна / С. В. Клімуць // Асаблівасці развіцця літаратурнага працэсу ў Беларусі на сучасным этапе: матэрыялы Рэспубл. навук.-тэарэт. канф. / адк. рэд. П. К. Дзюбайла. — Мінск: МДПІ, 1979. — С. 180—182.

39. Лемяшэўская, В. У. Аказіянальныя прыметнікі-кампазіты як сродак мастацкай выразнасці ў паэзіі Рыгора Барадуліна / В. У. Лемяшэўская // Святло скарынавых ідэй: да 90-годдзя з дня нараджэння У. В. Анічэнкі: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны», Навукова-даследчы ін-т гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны. — Гомель, 2014. — С. 146—148.

40. Лепешаў, І. Я. Пра мастацкае майстэрства Р. Барадуліна / І. Я. Лепешаў // Пісьменнік — мова — стыль: матэрыялы ІІ Міжнар. канф., прысвеч. 75-годдзю з дня нар. праф. Л. М. Шакуна, Мінск, 15—16 ліст. 2001 г. — Мінск, 2002. — Т. 1. — С. 67—70.

41. Літвінаў, Р. К. Рыфма ў паэзіі для дзяцей: (на матэрыяле творчасці Р. Барадуліна) / Р. К. Літвінаў // Беларус. літ. — 1983. — Вып. ІІ. — С. 110—124.

42. Маласай, К. Структурна-семантычныя асаблівасці аказіянальных прыслоўяў і безасабова-прэдыкатыўных слоў у паэзіі Р. Барадуліна (на матэрыяле зборніка «Евангелле ад Мамы») / К. Маласай // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы / БДУ, кафедра сучас. беларус. мовы. — Мінск: РІВШ БДУ, 2011. — Вып. 10. — С. 56—60

43. Мантур, А. Я. Аўтарскія неалагізмы і іх рускамоўныя перакладныя эквіваленты: (на матэрыяле беларускай паэзіі XX — пачатку XXI ст.) / А. Я. Мантур // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2016. — № 3. — С. 54—60.

44. Мантур, А. Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы Рыгора Барадуліна і іх рускія эквіваленты / А. Мантур // Роднае слова. — 2015. — № 7. — С. 45—47.

45. Міхайлаў, П. Крывіцкая мова з вушацкім прысмакам: пра словазбор Рыгора Барадуліна / П. Міхайлаў // Роднае слова. — 2015. — № 3. — С. 44—47.

46. Мойскі, А. Ч. Наватвор як сродак стварэння камічнага эфекту ў паэзіі Рыгора Барадуліна / А. Ч. Мойскі // Беларусь на скрыжаванні стагоддзяў: ад класікі да сучаснасці: (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа): матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 1–2 ліст. 2012 г. / рэдкал.: В. Д. Старычонак (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2012. — С. 177—179.

47. Навумовіч, У. Неруш слова ў паэзіі Рыгора Барадуліна / У. Навумовіч // Роднае слова. — 2013. — № 10. — С. 16—17.

48. Новік, М. «Пачуць, як душу адмыкае Бог…»: афарыстычныя выслоўі Рыгора Барадуліна / М. Новік // Роднае слова. — 2007. — № 10. — С. 22—24.

49. Паршина, А. П. Сравнительный анализ переводов «Слова о полку Игореве» белорусскими поэтами Я. Купалой и Р. Бородулиным / А. П. Паршина // Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., Ярославль, 25—26 февр. 2016 г. / редкол.: М. Д. Данилова (отв. ред.) [и др.]. — Ярославль, 2016. — С. 101—108.

50. Прахарэнка, Л. В. Спецыфіка мастацкага перакладу метафарычных вобразаў А. Пушкіна на беларускую мову / Л. В. Прахарэнка // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та імя І. П. Шамякіна. — 2010. — № 4. — С. 80—85.

51. Прозарава, Л. І. Структурна-кампазіцыйныя тыпы тэкстаў, заснаваных на антропнай метафары / Л. І. Прозарава // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та імя І. П. Шамякіна. — 2008. — № 3. — С. 75—81.

52. Прыгодзіч, М. Р. Аўтарскі неалагізм у мастацкім творы / М. Р. Прыгодзіч // Полымя. — 1984. — № 6. — С. 204—209.

53. Рамза Т. Верш «Быць!» Рыгора Барадуліна: аналіз паэтычнага тэксту / Т. Рамза // Роднае слова. — 2008. — № 2. — С. 77.

54. Сабуць, А. «Біблія слова матулінага»: барадулінскае ліставанне з маці / А. Сабуць, Н. Шандроха // Роднае слова. — 2011. — № 6. — С. 28—31.

55. Сабуць, А. Э. Генітыўная метафара ў паэзіі Рыгора Барадуліна / А. Э. Сабуць // Грані роднага слова: зб. мовазнаўчых навук. артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П. У. Сцяцко) / УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы»; рэдкал.: М. А. Даніловіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 234—240.

56. Сабуць, А. Э. Мастацка-вобразны свет паэзіі Р. Барадуліна: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.01.01 / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы / А. Э. Сабуць. — Мінск, 1998. — 22 с.

57. Сабуць, А. Э. Фалькларыстычны аспект паэзіі Рыгора Барадуліна / А. Э. Сабуць // Мова — літаратура — культура: матэрыялы VI Міжнар. навук. канф., Мінск, 28—29 кастр. 2010 г.: у 2 ч. — Мінск, 2011. — Ч. 2. — С. 84—89.

58. Сабуць, А. Э. Фальклорная паэтыка барадулінскіх твораў для дзяцей / А. Э. Сабуць // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., 22—23 крас. 2008 г., г. Мінск: у 2 ч. / рэдкал.: І. С. Роўда і інш.]. — Мінск, 2008. — Ч. 1. — С. 158—161.

59. Солахаў, А. В. Аказіянальныя назоўнікі-кампазіты з апорным кампанентам, роўным самастойнаму слову (на матэрыяле твораў беларускай паэзіі другой паловы XX стагоддзя) / А. В  Солахаў // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та. — 2005. — № 2. — С. 94—98.

60. Солахаў, А. В. Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы з агульнай фанемнай часткай утваральных асноў у мове сучаснай беларускай літаратуры / А. В. Солахаў // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та імя І. П. Шамякіна. — 2013. — № 4. — С. 155—159.

61. Солахаў, А. В. Суфіксальна-постфіксальны спосаб утварэння індывідуальна-аўтарскіх дзеясловаў у мове сучаснай беларускай паэзіі / А. В. Солахаў // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та. — 2009. — № 3. — С. 121—126.

62. Старасценка, Т. Стылістычны аналіз верша «Наведвайце бацькоў…» Рыгора Барадуліна / Т. Старасценка // Роднае слова. — 2010. — № 5. — С. 68—69.

63. Сузько, А. У. Рэгіянальны каларыт паэзіі М. Танка, Р. Барадуліна, Л. Дранько-Майсюка / А. У. Сузько // Слово. Текст. Социум: сб. науч. трудов препод. филол. факультета / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО «Мозыр. гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина». — Мозырь, 2011. — С. 182—187.

64. Тарасевіч, К. Класіка рускай паэзіі па-беларуску: перакладніцкая дзейнасць Рыгора Барадуліна / К. Тарасевіч // AVE: Адраджэнне. Вера. Еднасць: літ.-маст. альманах Беларус. дзярж. тэхнал. ун-та. — 2015. — Вып. 8. — С. 223—225.

65. Торра, В. А. Роля паранімічнай атракцыі ва ўзмацненні экспрэсіўнасці паэтычнага кантэксту Р. Барадуліна / В. А. Торра // Святло скарынавых ідэй: да 90-годдзя з дня нараджэння У. В. Анічэнкі: зб. навук. артыкулаў / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны», Навукова-даследчы ін-т гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны. — Гомель, 2014. — С. 166—170.

66. Торра, В. А. Эўфанічныя сродкі моўнай выразнасці ў паэзіі Рыгора Барадуліна: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / В. А. Торра. — Гомель, 2006. — 20 с.

67. Торра, В. А. Эўфанічныя сродкі моўнай выразнасці ў паэзіі Рыгора Барадуліна: дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / В. А. Торра. — Гомель, 2006. — 110 с.

68. Федарцова, Т. М. Канцэптасфера неба ў творах М. Багдановіча, М. Танка, Р. Барадуліна / Т. М. Федарцова // Труды БГТУ: научный журнал / УА «Белорус. гос. технол. ун-т». — 2016. — № 5. — С. 181—184.

69. Цыбакова, С. Б. Композиционное и жанрово-стилевое своеобразие стихотворно-дидактического цикла Р. Бородулина «Трыкірый» / С. Б. Цыбакова // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. науч. статей / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО «Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины». — Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. — Вып  6. — С. 72—77.

70. Чарнаброўкіна, Н. У. Лексіка-семантычная група аказіянальных назваў адцягненых паняццяў / Н. У. Чарнаброўкіна // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. — 1996. — № 3. — С. 24—27.

71. Штэйнер, І. Ф. Super flumina Babylonis: біблейскія міфалагемы ў паэзіі Рыгора Барадуліна / І. Ф. Штэйнер. — Мінск: Кнігазбор, 2008. — 74 с.

72. Ярац, А. Чараўнік роднага слова: іронія і досціп у творах Рыгора Барадуліна / А. Ярац, В. Ярац // Роднае слова. — 2015. — № 2. — С. 13—16.

73. Ярац, В. У. Аб рытміцы лірыкі Р. Барадуліна / В. У. Ярац // Беларус. літ. і літаратуразнаўства: зб. артыкулаў. — Мінск: БДУ імя У. І. Леніна, 1976. — Вып. 4. — С. 58—69.

74. Яраш, І. М. Уласна намінатыўная функцыя індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў у сучаснай беларускай паэзіі / І. М. Яраш // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та. — 2009. — № 2. — С. 167—170.