МОВА І СТЫЛЬ ВАСІЛЯ БЫКАВА

0
2022
 1. Абабурка, М. В. Адметнасці ў стылі і мове твораў В.Быкава: дапам. для студэнтаў і настаўнікаў па спец. «Беларус. мова і літ.» / М. В. Абабурка, Т. І. Тарасенка. — Магілёў: МДУ, 2004. — 68 с.
 2. Афанасьеў, І. Антываенная сімволіка ў аповесці Васіля Быкава «Знак бяды»/ І. Афанасьеў // Весці АН Беларусі. Сер. грамад. наук. — 1987. — № 6. — С. 83—88.
 3. Балдоўская, Т. В. Парадыгматыка і сінтагматыка фразеалагізмаў у мове твораў Васіля Быкава / Т.В. Балдоўская // Актуальные проблемы филологии: сб. науч. ст. / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО «Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины»; редкол.: А. В. Бредихина [и др.]. — Гомель, 2011. — Вып. 4. — С. 107—111.
 4. Беразоўская, А. Моўны вобраз апавядальніка ў аповесці В. Быкава «Знак бяды»/ А. Беразоўская // Беларуская журналістыка на пачатку тысячагоддзя: матэрыялы 58-й навук.-практ. канф. студэнтаў і аспірантаў (крас. 2001 г.) / рэдкал.: В. П. Вараб’ёў (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2001. — С. 13—15.
 5. Бугаёў, Д. Васіль Быкаў: нарыс жыцця і творчасці / Д. Бугаёў. — Мінск: Нар. асвета, 1987. — 207 с.
 6. Бузук, М. П. Мова твораў В. Быкава / М. П. Бузук // Асаблівасці развіцця літаратурнага працэсу ў Беларусі на сучасным этапе: матэрыялы Рэспубл. навук.-тэарэт. канф. / МДПІ імя А. М. Горкага; адк. рэд. П. К. Дзюбайла. — Мінск, 1979. — С. 10—13.
 7. Буран, В. Васiль Быкаў: нарыс творчасцi / В.Буран. — Мінск: Маст. лiт., 1976. — 232 с.
 8. Бычак, І. П. Сродкі выразнасці ў публіцыстыцы В. Быкава (метафара, эпітэт, параўнанне) / І. П. Бычак // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуал. праблемы выкладання: матэрыялы Рэспубл. навук. канф., 27 крас. 2000 г., Гродна / пад рэд. М. У. Мікуліча. — Гродна: ГрДУ, 2000. — С. 304—310.
 9. Васюковіч, Л. С. Быкаў Васіль Уладзіміравіч / Л.С. Васюковіч // Беларуская мова: энцыкл. / пад рэд. А. Я. Міхневіча. — Мінск: БелЭн, 1994. — С. 106—108.
 10. Гаўрош, Н. Ваенная тэрміналогія ў мастацкім дыскурсе Васіля Быкава / Н.Гаўрош, І. Савіцкая // Роднае слова. — 2017. — №  — С. 35—38.
 11. Гимпелевич, З. Василь Быков — повествователь белорусскости / З. Гимпелевич // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства: матэрыялы IV Мiжнар. навук. канф., Вiцебск, 22—24 крас. 1997 г. / рэдкал.: Г. М. Мезенка (адк. рэд.) [і інш.]. — Віцебск: Выд-ва Віцеб. дзярж. ун-та, 1997. — Ч. — С. 123—129.
 12. Грамадчанка, Т. Служэнне праўдзе адзінай / Т. Грамадчанка // Полымя. — 2000. — № 5. — C. 274—282.
 13. Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава: зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. ун-т, кафедра беларус. літ. XX стагоддзя; рэдкал.: Л. В. Алейнік, З. І. Бадзевіч, У. В. Рагойша; пад агул. рэд. Л. Д. Сіньковай. — Мінск, 2005. — С. 231—270.
 14. Дзямідава, Т. В. Фразеалагізмы якасці ў мове твораў В.Быкава / Т. В. Дзямідава // Актуальные проблемы филологии: сб. науч. ст. / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО «Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины». — Гомель, 2012. — Вып.  — С. 102—106.
 15. Дзянісаў, У. Вельмі прыкметны кампанент: эпітэт у пейзажных замалёўках Васіля Быкава / У.Дзянісаў // Роднае слова. — 1995. — №  — С. 51—55.
 16. Дзянісаў, У. С. Эпітэт у сучаснай беларускай прозе: матывацыя і стылістычныя функцыі: матэрыялы да спецкурса / У.С. Дзянісаў. — Магілёў: МДУ, 2003. — 63 с.
 17. Доўгаль, Д. Вербалізацыя этыкетных жэстаў у эпісталярным тэксце: з ліставання Рыгора Барадуліна і Васіля Быкава / Д.Доўгаль // Роднае слова. — 2011. — №  — С. 48—51.
 18. Дубашынскі, Р. Канцэпты прыпавесцей Васіля Быкава / Р.Дубашынскі // Полымя. — 2011. — №  — С. 90—99.
 19. Залоска, Ю. Эстэтыка мастацкага стылю Васіля Быкава / Ю. Залоска // Матэрыялы 51-й студэнцкай навуковай канферэнцыі БДУ (крас.-май 1994 г.) / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т, Савет па навукова-даследчай рабоце студэнтаў. — Мінск: БДУ, 1994. — С. 51.
 20. Кузнецова, Р. Р. Жанрово-стилевые новации в произведениях Василия Быкова, Алеся Адамовича и чешская балладная проза / Р. Р. Кузнецова // Славянские литературы в контексте мировой: материалы и тез. докл. междунар. науч. конф., Минск, 25—30 окт. 1993 г.— Минск, 1994. — С. 48—52.
 21. Кулеш, Г. Мова твораў Васіля Быкава ў лінгвістычных даследаваннях / Г. Кулеш // Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава: зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. ун-т, Кафедра беларус. літ. XX стагоддзя; рэдкал.: Л. В. Алейнік, З. І. Бадзевіч, У. В. Рагойша; пад агул. рэд. Л. Д. Сіньковай. — Мінск, 2005. — С. 245—251.
 22. Лапіцкая, І. М. Лексічныя русізмы ў мове твораў В.Быкава / І. М. Лапіцкая // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. — 1989. — №  — С. 116—123.
 23. Леванюк, А. Я. Афарыстычныя выслоўі ў творах В.Быкава / А. Я. Леванюк // Беларуская фразеалогія і еўрапейскі моўны кантэкст: зб. навук. арт.: у 2 т. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Брэсцкі дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна», кафедра гіст. беларус. мовы і дыялекталогіі. — Брэст, 2009. — Т.  — С. 97—101.
 24. Локун, В. Аналітычны стыль Васіля Быкава / В.Локун // Полымя. — 1983. — №  — С. 188—205.
 25. Локун, В. И. Стилевое своеобразие современной белорусской военной прозы: на материале творчества В.Быкова, Б. Саченко, И. Чигринова, 60—70 годы: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.02 / Минский гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. — Минск, 1984. — 17 с.
 26. Лынша, В. Характар тэкставай прасторы ў ваеннай прозе В.Быкава / В. Лынша // Полымя. — 2015. — №  — С. 143—151.
 27. Мікутавічэне, Н. М. Фразеалагізмы і іх пераклад: (на прыкладзе твораў В.Быкава) / Н. М. Мікутавічэне // Язык и межкультурные коммуникации: сб. науч. ст. / Мин-во обр. Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т, Вильнюсский пед. ун-т; редкол.: В. Д. Стариченок [и др.]. — Минск: БГПУ, — С. 146—147.
 28. Мова сучаснай беларускай мастацкай літаратуры: калектыўная манагр. / пад агул. рэд. М.В. Абабуркі; М. В. Абабурка [і інш.]. — Магілёў: МДУ, 2005. — 246 с.
 29. Пажарыцкі, М. Мова твораў Васіля Быкава: лінгвістычна-культуралагічны аналіз / М.Пажарыцкі // Роднае слова. — 2002. — №  — С. 41—45.
 30. Петыш, Г. В. Некаторыя структурна-семантычныя і функцыянальныя асаблівасці складаназалежных сказаў з даданымі часу ў мове твораў Васіля Быкава / Г. В. Петыш // Terra Alba. Праблемы беларускага літаратуразнаўства: (да 85-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова): матэрыялы Рэспубл. навук. канф. «Актуальныя праблемы беларускага літаратуразнаўства», Магілёў, 25—26 сак. 1999 г. / рэдкал.: Я. Клімуць (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: МНТ, 2000. — Т. 1 / рэд. тома: С. І. Даніленка і Я. Я. Іваноў. — С. 260—263.
 31. Рабкевіч, В. Крычала, енчыла слова / В. Рабкевіч // Літ. і мастацтва. — 1986. — 14 сак. — С. 7.
 32. Саўчанка, В. М. Выкарыстанне сінсемантычных сродкаў міжфразавай сувязі ў праспекцыйным значэнні (на матэрыяле твораў У.Караткевіча і В. Быкава) / В. М. Саўчанка // Ученые записки: сб. науч. трудов / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО «Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова». — Витебск, 2011. — Т.  — С. 186—190.
 33. Смольская, Т. Асаблівасці апавядальнай манеры Васіля Быкава. Вобраз аўтара-апавядальніка / Т.Смольская // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы IV Мiжнар. навук. канф. (Мiнск, 12—14 кастр. 1999 г.): у 2 ч. / рэдкал.: Л. К. Тарасюк (старш.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2000. — Ч.  — С. 112—118.
 34. Смяхоўская, В. Ю. Лексіка са значэннем часу ў аповесцях Васіля Быкава / В. Ю. Смяхоўская // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Мин-во обр. Респ. Беларусь, Полоц. гос. ун-т. — Новополоцк, 2007. — Вып. 21: Гуманит. науки. — С. 127—129.
 35. Сушкевіч, П. У. Безэквівалентная лексіка беларускай мовы ў перакладзе твораў Васіля Быкава на рускую мову / П.У. Сушкевіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. — 1994. — №  — С. 53—55.
 36. Тарасенка, Т. Асаблівасці аўтарскай мовы ў творах Васіля Быкава / Т.Тарасенка // Весн. Магілёўс. дзярж. ун-та. — 2004. — № 2—3. — С. 108—113.
 37. Тарасенка, Т. Да вывучэння мовы і стылю твораў В.Быкава / Т. Тарасенка // Материалы Международного научного семинара, посвященного памяти О. В. Озаровского. 27—28 февр. 1996 г. — Могилев, 1996. — С. 58—59.
 38. Тарасенка, Т. Моўна-стылявыя асаблівасці твораў В. Быкава / Т. Тарасенка // Пісьменнік — мова — стыль: тэз. дакл. і паведамл. міжнар. навук. канф., прысв. 70-годдзю з дня нар. праф. Л. М. Шакуна (17—19 вер. 1996 г.) / рэдкал.: М. Р. Прыгодзіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 1996. — С. 58—59.
 39. Тарасенка, Т. Стылістычная функцыя кантрасту ў дыялогах твораў Васіля Быкава / Т.Тарасенка // Роднае слова. — 1998. — №  — С. 69—76.
 40. Траццяк, З. І. Роля сімвалаў у моўнай свядомасці В. Быкава / З. І. Траццяк // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Мин-во обр. Респ. Беларусь, Полоц. гос. ун-т. — Новополоцк, 2007. — Вып. 21: Гуманит. науки. — С. 56—59.
 41. Тычына, М. А. Васіль Быкаў / М. А. Тычына // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2001. — Т. 3. — С. 640—688.
 42. Фёдарава, В. М. Паходжанне вайсковай лексікі: (на матэрыяле мовы твораў В.Быкава) / В. М. Фёдарава // Актуальные проблемы филологии: сб. науч. ст. / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО «Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины»; редкол.: И. И. Морозова [и др.]. — Гомель, 2012. — Вып.  — С. 139—144.
 43. Фёдарава, В. М. Функцыі вайсковай лексікі ў мове твораў В. Быкава / В. М. Фёдарава // Актуальные проблемы филологии : сб. науч. ст./ Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО «Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины»; редкол.: А. В. Бредихина [и др.]. — Гомель, 2013. — Вып.  — С. 126—130.
 44. Цікоцкі, М. Я. Словаі вобраз / М. Я. Цікоцкі // Цікоцкі, М. Я. Сугучнасць слоў жывых…: нататкі па стылістыцы маст. літ. — Мінск: Выд-ва БДУ імя У. І. Леніна, 1981. — С. 129—134. — [Мова твораў В. Быкава].
 45. Чагайда, Ю. М. Анамасіялагічны план дзеючай асобы ў аповесці В. Быкава «Сотнікаў»/ Ю. М. Чагайда // Беларуская лінгвістыка / НАН Беларусi, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філіял «Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы». — 2008. — Вып.  — С. 112—121.
 46. Чагайда, Ю. Н. Методика создания ономасиологического портрета героя художественного произведения (на примере произведений Василя Быкова и Бориса Васильева) / Ю.Н. Чагайда // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. — 2016. — №  — С. 64—74.
 47. Чагайда, Ю. Н. Номинации лица в военной прозе В. Быкова и Б.Васильева: ономасиологический аспект: автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.02.02; 10.02.01 / Ю. Н. Чагайда. — Минск, 2015. — 24 с.
 48. Чагайда Ю. Н. Ономасиологический портрет героев военных произведений В.Быкова и Б. Васильева: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.02; 10.02.01 / Ю. Н. Чагайда. — Минск, 2016. — 308 л.
 49. Чаеўская, М. Выяўленне рэлевантнасці зместу культурных канцэптаў у творах В.Быкава / М. Чаеўская // Міфалогія — фальклор — літаратура: праблемы паэтыкi: зб. навук. прац / Беларус. дзярж. ун-т, філал. ф-т, кафедра тэорыі літ., кафедра беларус. літ. i культуры. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2009. — Вып.  — С. 140—145.
 50. Чарнышова, А. М. Слоўнік назваў невербальных сродкаў камунікацыі: (на матэрыяле твораў І.Мележа, В. Быкава, У. Караткевіча) / А. М. Чарнышова. — Гомель: ГДУ, 2018. — 109 с.
 51. Часнок І. Вялікая Айчынная вайна ў наратыўнай будове твораў «Млечны шлях»Кузьмы Чорнага, «У тумане» Васіля Быкава / І. Часнок // Роднае слова. — 2014. — №  — С. 16—20.
 52. Чепиков, А. Текстообразующая функция прозвищ в повестях В.Быкова: (на материале повестей «Журавлиный кник» и «Обелиск» / А. Чепиков // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія: матэрыялы VI Мiжнар. навук. канф., Вiцебск, 15—17 мая 2003 г. / пад агул. рэд. Л. М. Вардамацкага, Г. М. Мезенка. — Віцебск: Выд-ва ВДУ, 2003. — Ч. 2. — С. 69—70.
 53. Шведава, З. У. Майстэрства выкарыстання фразеалагізмаў у мове аповесцей В.Быкава / З. У. Шведава // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2012. — №  — С. 201—206.
 54. Якжык, В. Асаблівасці функцыянавання ваеннай лексікі ў межах мастацкага тэксту (на матэрыяле прозы В. Быкава) / В. Якжык // Беларуская мова ў другой палове ХХ ст.: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 22—24 кастр. 1997 г.) / рэдкал.: М. Р. Прыгодзіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 1998. — С. 283—285.