ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ ЯНКІ БРЫЛЯ

0
2310

Адамовіч, А. Здалёк і зблізку: беларус. проза на літ. планеце / А. Адамовіч. — Мінск: Маст. літ., 1976. — С. 559—597.

Адамовіч, А. Маральнасць таленту / А. Адамовіч // Крыніца. — 1995. — № 3. — С. 10—11.

Адамовіч, Я. К. Гармонія абставін — гармонія душы: беларускае апавяданне 50—60-х гадоў / Я. К. Адамовіч. — Мінск: Беларус. навука, 1998. — С. 37—38, 40—41, 65—78.

Альштынюк, А. Праблема аўтабіяграфізму ў творчасці Янкі Брыля / А. Альштынюк. — Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2017. — 211 с.

Андраюк, С. Вечнае ў штодзённым: да векавога юбілею Янкі Брыля / С. Андраюк // Белая вежа. — 2017. — № 7. — С. 45―55.

Андраюк, С. Пісьменнікі. Кнігі: літ.-крытыч. артыкулы / С. Андраюк. — Мінск: Маст. літ., 1997. — С. 96—115.

Баршчэўскі, Л. П. Беларуская літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён: папул. нарысы / Л. П. Баршчэўскі, П. В. Васючэнка, М. А. Тычына. — Мінск: Радыёла-плюс, 2006. — С. 445—453, 490—491.

Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.]; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. — Мінск: Вышэйш. шк., 2008. — С. 435—459.

Бельскі, А. Беларуская літаратура ў кантэксце традыцый і сучаснасці / А. Бельскі. — Мінск: Зміцер Колас, 2017. — С. 152—158.

Брыль, Я. Мой радавод / Я. Брыль // Брыль, Я. Парастак: запісы і эсэ. — Мінск: Про Хрысто, 2006. — С. 88—102.

Бугаёў, Д. Спавядальнае слова: літ. крытыка, успаміны / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 2001. — С. 28—57.

Бугаёў, Д. Я. Янка Брыль / Д. Я. Бугаёў // Беларуская літаратура: дапам. для вучняў 10-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання; пад рэд. А. І. Бельскага, М. А. Тычыны. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. — С. 195—205.

Васючэнка, П. Янка Брыль: падставы еўрапеізму / П. Васючэнка // Крыніца. — 1995. — № 3. — С. 21.

Дасаева, Т. М. Беларуская літаратура ў кантэксце часу: літаратуразн. артыкулы, рэцэнзіі, эсэ: вучэб.-метад. дапам. / Т. М. Дасаева. — Мінск: БДУ, 2011. — С. 159—164.

Дасаева, Т. М. Максім Гарэцкі і Янка Брыль: тыпалогія малых жанраў / Т. М. Дасаева. — Мінск: БДУ, 2004. — 113 с.

Казлова, В. В. На скрыжаваннях лёсу: зб. прац / В. В. Казлова. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2009. — С. 67—95.

Казлоўскі, Р. К. Празаічная мініяцюра ў творчасці Янкі Брыля / Р. К. Казлоўскі // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. — Сер. 1. — 2000. — № 2. — С. 162—169.

Казлоўскі, Р. Сапраўднае мастацтва трывожыць… / Р. Казлоўскі // Тэрмапілы. — 2004. — № 8. — С. 261—266.

Калеснік, У. Усё чалавечае: літ. партрэты, артыкулы, нарысы / У. Калеснік. — Мінск: Маст. літ., 1993. — С. 160—208.

Калеснік, У. Янка Брыль: нарыс жыцця і творчасці / У. Калеснік. — Мінск: Нар. асвета, 1990. — 256 с.

Канэ, Ю. Плынь: літ. крытыка / Ю. Канэ. — Мінск: Маст. літ., 1983. — С. 3—57.

Канэ, Ю. Як паветра і хлеб: жыццёвы і творчы шлях Я. Брыля / Ю. Канэ. — Мінск: Маст. літ., 1988. — 319 с.

Кісліцына, Г. М. Лірычная мініяцюра як жанр беларускай літаратуры / Г. М. Кісліцына; НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2000. — С. 77—92.

Колесник, В. Интервью длиною в сорок лет: несколько секретов мастерства, услышанных и вычитанных у Я. Брыля / В. Колесник; предисл. В. Яговдика // Нёман. — 1997. — № 7. — С. 219—237.

Лебедзеў, У. А. Назіранні над рамантычным каларытам аповесцей Янкі Брыля / У. А. Лебедзеў // Беларуская літаратура. — Мінск: Універсітэцкае, 1984. — Вып. 12. — С. 101—107.

Ляшук, В. Вывучэнне творчасці Янкі Брыля ў школе / В. Ляшук. — Мінск: Аверсэв, 2004. — 220 с.

Майхровіч, С. Янка Брыль: жыццё і творчасць / С. Майхровіч. — Мінск: Дзяржвыд. БССР, 1961. — 214 с.

Мікуліч, М. Паэтычны золак Янкі Брыля / М. Мікуліч // Роднае слова. — 2017. — № 8. — С. 31—33.

Навумовіч, У. А. Нацыянальны характар беларуса ў аповесцях Янкі Брыля / У. А. Навумовіч // Веснік БДУ. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2006. — № 2. — С. 68—72.

Нікіфарава, В. Б. «Вячэрні» роздум аб лёсе айчыннай літаратуры ў лірычных запісах Янкі Брыля / В. Б. Нікіфарава // Янка Купала і Якуб Колас у сістэме дзяржаўна-культурных і духоўна-эстэтычных прыярытэтаў XXI стагоддзя: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 26—27 верас. 2007 г. / рэдкал.: В. А. Максімовіч (навук. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2007. — С. 255—260.

Нікіфарава, В. Б. Янка Брыль / В. Б. Нікіфарава // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2001. — Т. 3. — С. 479—520.

Нікіфарава, В. Б. Янка Брыль: (да 80-годдзя з дня нараджэння) / В. Б. Нікіфарава // Весці НАН Беларусі. — Сер. гуманіт. навук. — 1997. — № 3. — С. 124—130.

Нікіфарава, В. Дыялог з польскай культурай у творчай эвалюцыі Янкі Брыля / В. Нікіфарава // Acta Albaruthenica / Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. — 2014. — Т. 14. — С. 71—84.

Нікіфарава, В. З адлегласці часу: творчы вопыт Я. Брыля-раманіста / В. Нікіфарава // Полымя. — 1997. — № 8. — С. 241—262.

Нікіфарава, В. Лірычныя нататкі Янкі Брыля: прынцыпы ўтварэння мастацкіх адзінстваў / В. Нікіфарава // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай = Slavonic Literatures within the World Context: VII Міжнар. навук. канф., Мінск, 12—14 кастр. 2005 г.: зб. навук. арт.: у 3 т. / Беларус. дзярж.
ун-т, філал. фак.; рэдкал.: Г. М. Бутырчык (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: PIBШ, 2010. — Т. 2. — С. 21—26.

Нікіфарава, В. На матчынай мове: вобраз маці ў прозе Я. Брыля / В. Нікіфарава // Полымя. — 1997. — № 6. — С. 217—221.

Оскоцкий, В. И даль свободного… рассказа: о новелистике Я. Брыля / В. Оскоцкий // Нёман. — 1976. — № 9. — С. 168—174.

Рагуля, А. Прастора свядомасці / А. Рагуля // Полымя. — 1998. — № 3. — С. 309—313.

Скібіцкая, Л. «Чэхаву я абавязаны вельмі многім…»: Я. Брыль пра жыццё і творчасць А. Чэхава / Л. Скібіцкая // Роднае слова. — 1997. — № 10. — С. 121—128.

Станюта, А. БРЫЛЬ — гэта БРЫЛЬ, гэта БРЫЛЬ… / А. Станюта // Крыніца. — 1995. — № 3. — С. 27—28.

Стральцова, В. М. Іван Антонавіч Брыль: (да 85-годдзя з дня нараджэння) / В. М. Стральцова // Весці НАН Беларусі. — Сер. гуманіт. навук. — 2002. — № 3. — С. 123—124.

Стральцоў, М. Пячатка майстра: літ.-крытыч. артыкулы, эсэ / М. Стральцоў. — Мінск: Маст. літ., 1986. — С. 66—77.

Стральцоў, М. У полі зроку: літ.-крытыч. артыкулы і эсэ / М. Стральцоў. — Мінск: Маст. літ., 1976. — С. 78—84.

Сямёнава, А. Хараство зямлі і неба / А. Сямёнава // Полымя. — 1981. — № 4. — С. 219—225.

Турбина, Л. Творчество Янки Брыля в контексте мировой литературы / Л. Турбина // Нёман. — 2017. — № 8. — С. 150—162.

Тычко, Г. К. Беларуская літаратура ХІХ — ХХ стагоддзяў: час i асобы / Г. К. Тычко. — Мінск: БДУКМ, 2010. — С. 164—180.

Тычына, М. Змена квадры: літ.-крытыч. артыкулы / М. Тычына. — Мінск: Маст. літ., 1983. — С. 55—67.

Тычына, М. Свет — наш дом / М. Тычына // Брыль, Я. Збор твораў: у 10 т. / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 2018. — Т. 1. — С. 6—57.

Украінка, С. «Быць самім сабою…»: да пытання «асоба аўтара» і «вобраз аўтара» ў мініяцюрах Я. Брыля / С. Украінка // Роднае слова. — 2002. — № 8. — С. 3—6.

Украінка, С. Раяцца словы з душою / С. Украінка // Літ. і мастацтва. — 1999. — 15 студз. — С. 6—7.

Шкраба, Р. Моваю вобразаў: выбр. / Р. Шкраба. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 278—286.

Шупенька, Г. Прага мастацкасці: выбр. / Г. Шупенька. — Мінск: Маст. літ., 1996. — С. 82—108.

Ягоўдзік, У. Школа майстра / У. Ягоўдзік // Літ. і мастацтва. — 1982. — 30 ліп. — С. 5.