МОВА І СТЫЛЬ ІВАНА МЕЛЕЖА

0
2254
 1. Абабурка, М. В. Стылістычна абмежаваныя словы ў мове беларускай мастацкай літаратуры / М. В. Абабурка. — Мінск: Вышэйш. шк., 1981. — 159 с.
 2. Андраюк, С. Талент глыбока беларускі / С. Андраюк // Полымя. — 2001. — № 2. — С. 253—271.
 3. Астапчук, А. М. Стылістычныя асаблівасці ранняй прозы Івана Мележа і іх адлюстраванне ў перакладах на рускую мову / А. М. Астапчук // Роднае слова. — 2010. — № 8. — С. 51—54.
 4. Белiк, Г. Лінгвістычны аналіз урыўка з рамана Iвана Мележа «Завеi, снежань» / Г. Белiк // Роднае слова. — 2005. — № 5. — С. 42—44.
 5. Бугаёў, Д. Вернасць прызванню: творчая індывідуальнасць I. Мележа / Д. Бугаёў. — Мінск: Маст. літ., 1977. — 237с.
 6. Гарадніцкі, Я. А. Персанажная намінацыя ў мастацкай сістэме «Палескай хронікі» Івана Мележа / Я. А. Гарадніцкі // Весці БДПУ. — 2008. — № 3. — С. 77—80.
 7. Гарадніцкі, Я. А. Суб’ектнасць структуры рамана Івана Мележа «Завеі, снежань» / Я. А. Гарадніцкі // Весці НАН Беларусі. — 2011. — № 2. — С. 95—100.
 8. Гарадніцкі, Я. Вобразы дарогі і падарожных у раманах «Палескай хронікі» Івана Мележа / Я. Гарадніцкі // Роднае слова. — 2003. — № 4. — С. 18—21.
 9. Гніламёдаў, У. Іван Мележ: нарыс жыцця і творчасці / У. Гніламёдаў. — Мінск: Нар. асвета, 1984. — 128 с.
 10. Дзянісава, Н. В. Праблемы аўтаперакладу і аўтарызацыі (на матэрыяле перакладаў рамана Івана Мележа «Мінскі напрамак») / Н. В. Дзянісава // Веснік БДУ. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2001. — № 3. — С. 31—35.
 11. Драздова, З. У. Майстэрства слова: моўна-стылявыя асаблівасці «Палескай хронікі» Івана Мележа / З. У. Драздова; АН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. — Мінск: Навука і тэхніка, 1993. — 134 с.
 12. Дроздова, З. В. Языково-стилистические особенности «Полесской хроники» Ивана Мележа: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.02 / З. В. Дроздова. — Минск, 1988. — 19 с.
 13. Дэнейка, М. Мастацкія сродкі і іх роля пры стварэнні вобразаў Васіля і Ганны з рамана І. Мележа «Людзі на балоце» / М. Дэнейка // Моўнакультурная прастора Брэсцка-Пінскага Палесся: зб. навук. артыкулаў: у 2 ч. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна», каф. гісторыі беларус. мовы і дыялекталогіі. — Брэст, 2011. — Ч. 1. — С. 99—101.
 14. Жардзецкая, А. У. Асаблівасці паэтыкі ваенных твораў Івана Мележа / А. У. Жардзецкая // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3—4 сак. 2016 г.) / рэдкал.: А. А. Манкевіч (уклад.) [і інш.]. — Мінск, 2016. — С. 257—259.
 15. Заіка, З. М. Супастаўляльны аналіз анамастычнай лексікі (па ранніх апавяданнях І. Мележа і ў гаворках Заходняга Палесся) / З. М. Заіка // Зборнік навуковых матэрыялаў, прысвечаных 75-годдзю і 130-годдзю з дня нараджэння Івана Мележа і Марыі Радзевіч / навук. рэд. В. Я. Ляшук, У. А. Сенькавец. — Брэст: Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна, 1999. — С. 58—60.
 16. Зяневіч, А. П. Чалавек у моўнай карціне свету беларуса: (на матэрыяле параўнанняў І. Мележа) / А. П. Зяневіч // Современная филология: сегодня и завтра: материалы науч. конф. молодых ученых (Минск, 30 апр. 1999 г.). — Минск, 1999. — С. 67—69.
 17. Кавалёва, М. Метафара і макракантэкст у «Палескай хроніцы» Івана Мележа / М. Кавалёва // Моўныя адзінкі і кантэкст: зб. арт. / Э. Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1992. — С. 112—119.
 18. Кавалёва, М. Палескія дарогі ў мастацкім тэксце Івана Мележа / М. Кавалёва // Моўныя адзінкі і кантэкст: зб. арт. / Э. Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1992. — С. 64—68.
 19. Кавалёва, М. Слова — дзеянне ў мастацкім тэксце Івана Мележа / М. Кавалёва // Моўныя адзінкі і кантэкст: зб. арт. / Э. Д. Блінава [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1992. — С. 68—73.
 20. Кавалёва, М. Ц. Мележ Іван Паўлавіч / М. Ц. Кавалёва // Беларуская мова: энцыкл. / пад рэд. А. Я. Міхневіча. — Мінск: БелЭн, 1994. — С. 341—343.
 21. Калянковіч, І. І. Раннія апавяданні І. Мележа і станаўленне яго стылю / І. І. Калянковіч // Зборнік навуковых матэрыялаў, прысвечаных 75-годдзю і 130-годдзю з дня нараджэння Івана Мележа і Марыі Радзевіч / навук. рэд. В. Я. Ляшук, У. А. Сенькавец. — Брэст: Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна, 1999. — С. 22—24.
 22. Кісялёва, С. Ю. Рэгіянальныя асаблівасці мовы раманаў «Палескай хронікі» І. П. Мележа / С. Ю. Кісялёва // Перспектывы развіцця і функцыянавання нарматыўнай лексікі: арт. і матэрыялы міжнар. навук.-метад. канф., 22—23 мая 1998 г. / адк. рэд. Д. Паўлавец. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 1998. — С. 170—174.
 23. Краскоўская, С. У. Аб некаторых выяўленча-мастацкіх сродках у мастацкіх творах І. Мележа / С. У. Краскоўская // Сборник научных работ студентов и аспирантов Белгосуниверситета. — Минск: БГУ, 1998. — Ч. 1. — С. 19—20.
 24. Кульніс, А. М. Стылістычна маркіраваная лексіка ў творах Івана Мележа як форма вызначэння аўтарскай пазіцыі / А. М. Кульніс // Чтение: рецепция и интерпретация: сб. науч. статей: в 2 ч. / УО «Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы»; редкол.: Е. Е. Бразговская [и др.]. — Гродно: ГрГУ, 2011. — Ч. 1. — С. 374—376.
 25. Куляшоў, Ф. У дарозе: літ.-крытыч. артыкулы / Ф. Куляшоў. — Мінск: Маст. літ., 1988. — С. 9—35.
 26. Курбека, А. В. Дыялог у прозе Івана Мележа: лінгвістычны аспект: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2000. — 21 с.
 27. Курбека, А. Выражэнне выказніка ў рэмарках дыялогу: на матэрыяле твораў Івана Мележа / А. Курбека // Роднае слова. — 1996. — № 10. — С. 79—87.
 28. Курбека, А. В. Пабуджальныя сказы ў дыялогах: (на матэрыяле твораў Iвана Мележа) / А. В. Курбека // Беларус. мова i лiт. — 1997. — Вып. 6. — С. 98—111.
 29. Курбека, А. В. Рэплікі дыялогаў у форме складаназалежных сказаў: (на матэрыяле прозы І. Мележа) / А. В. Курбека // Улюбёны ў роднае слова: навук. выд. з нагоды 80-годдзя з дня нар. праф. Ф. М. Янкоўскага / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал.: П. А. Міхайлаў (навук. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2000. — С. 96—100.
 30. Курбека, А. Некаторыя асаблівасці няпоўных сказаў у рэпліках дыялогаў: на матэрыяле твораў Івана Мележа / А. Курбека // Роднае слова. — 1998. — № 11. — С. 74—79.
 31. Курбека, А. Паўторы ў рэпліках дыялогу: на прыкладзе твораў Івана Мележа / А. Курбека // Роднае слова. — 1998. — № 8. — С. 77—86.
 32. Курбека, А. Рэмаркі ў дыялогах твораў Івана Мележа / А. Курбека // Роднае слова. — 1999. — № 11. — С. 95—99.
 33. Лабанава, Н. М. Звароткі ў рамане І. Мележа «Людзі на балоце» / Н. М. Лабанава // Слово и время: материалы научн. конф., посвящ. 60-летию Н. Н. Воинова, Гомель, 25—26 сент.: в 2 ч. / под общ. ред. Л. Л. Ермаковой, И. И. Морозовой. — Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2003. — Ч. 1. — С. 61—65.
 34. Лапата-Загорскі, А. М. Раман І. П. Мележа «Мінскі напрамак»: некаторыя асаблівасці / А. М. Лапата-Загорскі // Рэспубліканскія Мележаўскія чытанні: (да 75-годдзя з дня нар. І. Мележа),    [7 лют. 1996 г.] / АН Беларусі, Аддз-не гуманіт. навук і мастацтваў, Ін-т літ. імя Я. Купалы, Аддз. навук. інфарм. па гуманіт. навуках; рэдкал.: Л. Ф. Яўменаў [і інш.]; уступ. слова Р. Г. Гарэцкага. — Мінск, 1996. — С. 91—99.
 35. Малажай, Г. М. Стылістычная роля галіцызмаў у мове твораў Івана Мележа / Г. М. Малажай, Г. А. Уюн // Зборнік навуковых матэрыялаў, прысвечаных 75-годдзю і 130-годдзю з дня нараджэння Івана Мележа і Марыі Радзевіч / навук. рэд. В. Я. Ляшук, У. А. Сенькавец. — Брэст: Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна, 1999. — С. 41—44.
 36. Мяснікоў, А. «Я наглядаю з увагаю за фактамі жыцця…»: Іван Мележ — публіцыст / А. Мяснікоў // Полымя. — 2011. — № 2. — С. 119—125.
 37. Ржавуцкая, М. С. Канкрэтызацыя як тып лексічных трансфармацый пры перакладзе мастацкага тэксту: [на матэрыяле арыгінала і перакладу твораў І. Мележа на рускую мову] / М. С. Ржавуцкая, С. С. Мароз // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: Д. В. Дзятко (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Выд-ва БДПУ, 2009. — С. 118—120.
 38. Ржавуцкая, М. С. Лексіка-граматычныя перакладчыцкія трансфармацыі ў структуры простага сказа // Весці Беларус. дзярж. пед. ун-та імя М. Танка. — 1998. — № 3. — С. 49—53.
 39. Ржавуцкая, М. С. Пераклад сінтаксічных канструкцый з беларускай мовы на рускую: на матэрыяле твораў Івана Мележа: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01; 10.02.02 / М. С. Ржавуцкая; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2000. — 20 с.
 40. Руцкая, А. В. Элементы прамоўніцкіх жанраў у аўтарскім наратыўным ракурсе (на матэрыяле прозы І. Мележа) / А. В. Руцкая // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики: сб. науч. статей: в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Т. Е. Автухович [и др.]. — Минск: РИВШ, 2007. — С. 30—34.
 41. Сабалеўская, Н. Маналогі і дыялогі Ганны і Яўхіма ў сітуацыях эмацыянальнага напружання: па рамане «Людзі на балоце» Івана Мележа / Н. Сабалеўская // Роднае слова. — 2009. — № 12. — С. 37—40.
 42. Сматрыцкая, Т. «Буў ты ў мяне адзін!..»: асаблівасці мовы герояў «Палескай хронікі» Івана Мележа / Т. Сматрыцкая // Роднае слова. — 2007. — № 12. — С. 21—23.
 43. Смыкоўская, В. І. Паэтычная структура «Палескай хронікі» І. Мележа / В. І. Смыкоўская // Беларуская літаратура і літаратуразнаўства: зб. арт. / рэдкал.: М. М. Грынчык (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Выд-ва БДУ, 1976. — Вып. 4. — С. 3—14.
 44. Смыкоўская, В. І. Творчая канцэпцыя пісьменніка: задума і яе мастацкае ўвасабленне ў «Палескай хроніцы» І. Мележа / В. І. Смыкоўская. — Мінск: Выд-ва БДУ, 1976. — 112 с.
 45. Старасціна, Г. М. Абсалютныя этнаграфічныя лакуны ў беларускай і нямецкай мовах (на матэрыяле раманаў з «Палескай хронікі» І. Мележа) / Г. М. Старасціна // Язык и межкультурные коммуникации: сб. науч. статей, Минск, 25—28 апр. 2007 г. / БГПУ им. М. Танка; редкол.: В. Д. Стариченок [и др.]. — Мінск, 2007. — С. 230—232.
 46. Старасціна, Г. М. Беларуская безэквівалентная лексіка і лакуны ў дачыненні да нямецкай мовы (на матэрыяле раманаў І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань») / Г. М. Старасціна // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы. — Сер. 3: Філалогія. Педагогіка. — 2007. — № 4. — С. 22—25.
 47. Старасціна, Г. М. Вітанні ў раманах І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» і іх пераклад на нямецкую мову // Фальклор і сучасная культура: у 2 ч.: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., 22—23 крас. 2008 г., Мінск / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2008. — Ч. 1. — С. 166—167.
 48. Старасціна, Г. М. Вобразна-мастацкія сродкі ў раманах I. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» i ix пераклад на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2016 г.: сб. науч. статей: материалы науч.-метод. конф. препод. и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2016 г. / под ред. Е. К. Сычовой. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2017. — С. 121—123.
 49. Старасціна, Г. М. Вобразныя лакунарныя адзінкі ў раманах Івана Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань»і асаблівасці іх элімінацыі ў перакладзе на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // На перекрестке культур: единство языка, литературы и образования — I: сб. науч. статей I Междунар. науч.-практ. интернет-конф., 3—17 дек. 2018 г. / под ред. А. К. Шевцовой. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2019. — С. 144—147.
 50. Старасціна, Г. М. Дыялектызмы ў раманах І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» і іх пераклад на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // «VIII Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу»: зб. навук. артыкулаў, Гомель, 18 мая 2007 г.: у 2 ч. / ГДУ імя Ф. Скарыны; рэдкал.: А. А. Станкевіч [і інш.]. — Гомель, 2007. — Ч. 2. — С. 116—119.
 51. Старасціна, Г. М. Звароткі ў раманах І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» і іх пераклад на нямецкую мову // VI Танкаўскія чытанні: да 125-годдзя з дня нар. Янкі Купалы і Якуба Коласа і 95-годдзя з дня нар. Максіма Танка: зб. навук. артыкулаў, Мінск, 26—27 кастр. 2007 г. / БДПУ імя М. Танка; рэдкал.: Г. Я. Адамовіч [і інш.]; адк. рэд. А. І. Лугоўскі. — Мінск, 2007. — С. 149—151.
 52. Старасціна, Г. М. Інверсія ў раманах І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» і яе перадача на нямецкую мову // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 24 крас. 2008 г.  / рэдкал.: В. М. Мартынава [і інш.]. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. — С. 35—38.
 53. Старасціна, Г. М. Калькаванне як спосаб перакладу (на матэрыяле «Палескай хронікі» I. Мележа) / Г. М. Старасціна // Куляшоўскiя чытанні: матэрыялы Мiжнар. навук.-практ. канф., Магiлёў, 20—21 крас. 2017 г. / пад рэд. В. М. Шаршнёвай. — Магiлёў: МДУ iмя А. А. Куляшова, 2017. — C. 137—140.
 54. Старасціна, Г. М. Мастацкі пераклад: лінгвістычны аспект: дапам. / Г. М. Старасціна. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — 73 c.
 55. Старасціна, Г. М. Метафара ў «Палескай хроніцы» І. Мележа і яе пераклад на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // Скарына і наш час: матэрыялы IV Міжнар. навук. канферэнцыі, 13—14 ліст. 2008 г.: у 2 ч. / рэдкал.: А. А. Станкевіч [і інш.]. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. — Ч. 1. — С. 233—238.
 56. Старасціна, Г. М. Параўнальныя звароты ў рамане І. Мележа «Людзі на балоце» і іх пераклад на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // «Мова — Літаратура — Культура»: матэрыялы V Міжнар. навук. канф. (да 80-годдзя праф. Л. М. Шакуна), Мінск, 16—17 ліст. 2006 г. / Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2007. — С. 184—186.
 57. Старасціна, Г. М. Паўтор як моўна-стылістычны сродак у раманах І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» і яго перадача на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // Вестн. Полоц. гос. ун-та. — 2009. — № 1. — С. 142—146.
 58. Старасціна, Г. М. Пераклад антрапонімаў на нямецкую мову (на матэрыяле раманаў з «Палескай хронікі» І. Мележа) / Г. М. Старасціна // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 26—27 крас. 2007 г. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. — С. 186—188.
 59. Старасціна, Г. М. Пераклад сказаў з дзеепрыслоўнымі зваротамі на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 24 крас. 2009 г.) / рэдкал.: В. І. Рагаўцоў [і інш.]. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — С. 238—239.
 60. Старасціна, Г. М. Пераклад стылістычна маркіраванай лексікі з раманаў І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // Весн. МДУ імя А. А. Куляшова. — 2008. — № 2—3. — С. 115—121.
 61. Старасціна, Г. М. Праблема перакладальнасці і эквівалентнасці ў тэорыі перакладу / Г. М. Старасціна // Актуальныя праблемы філалогіі і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін: зб. навук. артыкулаў / пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. — С. 264—267.
 62. Старасціна, Г. М. Праклёны ў рамане І. Мележа «Людзі на балоце» і іх пераклад на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // Романовские чтения — 3: сб. трудов Междунар. науч. конф., Могилёв, 23—24 нояб. 2006 г. / МГУ им. А. А. Кулешова; под ред. И. А. Марзалюка. — Могилёв, 2007. — С. 114—115.
 63. Старасціна, Г. М. Прыёмы выкарыстання прыказак у рамане І. Мележа «Людзі на балоце» і спосабы іх перакладу на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 26—27 крас. 2006 г. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. — С. 196—201.
 64. Старасціна, Г. М. Рэпрэзентацыя катэгорый прасторы i часу ў нацыянальнай моўнай карціне свету (на матэрыяле саматычных фразеалагізмаў з кампанентам ‘вока/вочы’ з рамана І. Мележа «Людзі на балоце» і яго перакладу на нямецкую мову) / Г. М. Старасціна // Вестн. МГЛУ. — Сер. 1: Филология. — 2019. — № 2. — С. 74—81.
 65. Старасціна, Г. М. Семантыка этыкетных адзінак са значэннем вітання ў беларускай і нямецкай мовах (на матэрыяле арыгінала і перакладу «Палескай хронікі» Івана Мележа) / Г. М. Старасціна // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2017 г.: материалы науч.-метод. конф., Могилев, 25 янв. — 8 февр. 2018 г. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2018. — С. 84—85.
 66. Старасціна, Г. М. Спосабы перакладу дзеяслоўных фразеалагізмаў (на матэрыяле рамана І. Мележа «Людзі на балоце») / Г. М. Старасціна // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зб. навук. артыкулаў, Гомель, 27 крас. 2006 г. / ГДУ імя Ф. Скарыны; рэдкал.: А. А. Станкевіч [і інш.]. — Гомель, 2006. — С. 391—395.
 67. Старасціна, Г. М. Спосабы перакладу ўзуальных фразеалагізмаў на нямецкую мову (на матэрыяле «Палескай хронікі» І. Мележа) / Г. М. Старасціна // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Магілёў, 29—30 крас. 2010 г.) / рэдкал.: Л. Ц. Кілевая [і інш.]. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2010. — С. 84—90.
 68. Старасціна, Г. М. Стылістычна маркіраваныя і мадыфікаваныя фразеалагізмы ў раманах І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» і іх пераклад на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // Весці БДПУ. — Сер. 1: Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. — 2007. — № 3. — С. 80—84.
 69. Старасціна, Г. М. Трансфармацыі пры перакладзе сказаў з беларускай мовы на нямецкую (на матэрыяле «Палескай хронікі» І. Мележа) / Г. М. Старасціна // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте: сб. статей по материалам ІІ-й Междунар. науч. конф. (30—31 окт. 2009 г.) / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2010. — С. 125—128.
 70. Старасціна, Г. М. Узуальныя і мадыфікаваныя парэміі ў раманах І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» і іх пераклад на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова в 2014 г.: сб. науч. статей / МГУ имени А. А. Кулешова. — Могилёв: МГУ им. А. А. Кулешова, 2015. — С. 116—120.
 71. Старасціна, Г. М. Эпітэты ў раманах І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» і іх пераклад на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2009. — № 1. — С. 70—77.
 72. Струкаў, В. В. Антрапонімы ў мове мастацкага тэксту: (на матэрыяле раманаў Івана Мележа «Палеская хроніка») / В. В. Струкаў // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зб. навук. артыкулаў. Вып. 2 / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, НДІ гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны; рэдкал.: А. А. Станкевіч [і інш.]. — Гомель, 2006. — С. 395—399.
 73. Струкаў, В. В. «Палеская хроніка» І. Мележа: прозвішчы з падтэкстам / В. В. Струкаў // Беларус. мова і літ. — 2006. — № 6. — С. 40—44.
 74. Струкаў, В. В. Прозвішчы ў мастацкім тэксце: на матэрыяле мовы раманаў Івана Мележа «Палеская хроніка» / В. В. Струкаў // Скарына і наш час: матэрыялы III Міжнар. навук. канф., прысв. 80-годдзю з дня нар. праф. У. В. Анічэнкі, 7 кастр. 2004 г. / УА «Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны»; рэдкал.:          А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Гомель, 2004. — С. 339—344.
 75. Струкаў, В. В. Экспрэсіўна-ацэначнае прозвішча як лінгвістычны тэрмін (на матэрыяле мовы раманаў Івана Мележа «Палеская хроніка») / В. В. Струкаў // Слово. Текст. Социум: сб. науч. трудов препод. филол. ф-та / Мин-во обр. Респ. Беларусь, УО «Мозыр. гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина»; редкол.: Л. В. Исмайлова (отв. ред.) [и др.]. — Мозырь, 2011. — С. 131—136.
 76. Струкаў, В. Мянушка ў мове Івана Мележа / В. Струкаў // Роднае слова. — 2004. — № 6. — С. 22—24.
 77. Струкаў, В. Экспрэсіўна-ацэначныя прозвішчы герояў «Палескай хронікі» Івана Мележа / В. Струкаў // Роднае слова. — 2005. — № 11. — С. 24—26.
 78. Стыль пісьменніка / АН БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Навука і тэхніка, 1974. — С. 231—302.
 79. Хартановіч, Л. Г. Дзеяслоўная сінаніміка ў «Палескай хроніцы» І. Мележа: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / Л. Г. Хартановіч. — Мінск, 2002. — 20 с.
 80. Хартановіч, Л. Г. Кантэкстуальныя сінонімы ў трылогіі І. Мележа «Палеская хроніка» / Л. Г. Хартановіч // Весці НАН Беларусі. — Сер. гуманіт. навук. — 2000. — № 4. — С.  130—133.
 81. Хартановіч, Л. Г. Функцыяніраванне дзеяслоўнай эмацыянальнай лексікі ў трылогіі І. Мележа «Палеская хроніка» / Л. Г. Хартановіч // Мастацкі вобраз: генезіс, эвалюцыя, сучасны стан: матэрыялы міжнар. навук. канф., 28—30 вер. 2000 г. — Брэст: Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна, 2001. — С. 287—289.
 82. Цікоцкі, М. Я. Сугучнасць слоў жывых…: нататкі па стылістыцы маст. літ. / М. Я. Цікоцкі. — Мінск: Выд-ва БДУ, 1981. — 190 с.
 83. Цэхановіч, Л. В. Моўныя паводзіны персанажаў у раманах І. Мележа «Людзі на балоце» і «Подых навальніцы» / Л. В. Цэхановіч // Вопросы общественных и гуманитарных наук: (материалы III науч. конф.) / Мин-во высш. и сред. спец. обр. БССР, Гомел. гос. ун-т; редкол.: М. В. Научитель (отв. ред.) [и др.]. — Гомель, 1974. — Вып. 1. — С. 220—222.
 84. Чарнышова, А. М. Моўная рэпрэзентацыя сімптаматычных жэстаў у беларускім мастацкім тэксце (на матэрыяле трылогіі I. Мележа «Палеская хроніка») / А. М. Чарнышова // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы. — Сер. 3: Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. — 2017. — Т. 7, № 2. — С. 44—50.
 85. Чарнышова, А. М. Слоўнік назваў невербальных сродкаў камунікацыі: (на матэрыяле твораў І. Мележа, В. Быкава, У. Караткевіча) / А. М. Чарнышова. — Гомель: ГДУ, 2018. — 109 с.
 86. Чарнышова, А. М. Структурна-семантычная парадыгма невербальных сродкаў зносін у мастацкім тэксце / А. М. Чарнышова // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2011. — № 2. — С. 92—96.
 87. Чарнышова, А. Нацыянальная абумоўленасць ужывання моўна рэпрэзентаваных невербальных сродкаў: на матэрыяле празаічных твораў Васіля Быкава, Уладзіміра Караткевіча, Івана Мележа / А. Чарнышова // Роднае слова. — 2019. — № 9. — С. 35—37.
 88. Шведава, З. У. Спосабы ўключэння прыказак у кантэкст твора (на матэрыяле мовы трылогіі «Палеская хроніка» І. Мележа) / З. У. Шведава // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2010. — № 4. — С. 148—154.
 89. Якавенка, Н. В. Спецыфіка мастацкага мадэлявання твора сродкамі іншай мовы (на прыкладзе перакладаў рамана І. Мележа «Мінскі напрамак») / Н. В. Якавенка // Доклады НАН Беларуси. — 2014. — Т. 58, № 6. — С. 112—118.
 90. Яскевіч, А. Мастацкія ўрокі Івана Мележа / А. Яскевіч // Літ. і мастацтва. — 1996. — 12 ліп. — С. 6—7.