ЛІТАРАТУРАЗНАЎЦЫ БДУ ПРА ЯНКУ КУПАЛУ

0
2161

Да 140-годдзя з дня нараджэння

Александровіч, С. Янка Купала і польская літаратура / С. Александровіч // Александровіч, С. Слова — багацце: літ.-крытыч. артыкулы. — Мінск: Маст. літ., 1981. — С. 78—123.

Александровіч, С. Янка Купала — перакладчык / С. Александровіч // Александровіч, С. Слова — багацце: літ.-крытыч. артыкулы. — Мінск: Маст. літ., 1981. — С. 124—152.

Бабарэка, А. З жыццёпісу Янкі Купалы / А. Бабарэка // Маладняк — Янку Купалу: да 20-гадовага юбілею (15.05.1905 — 15.05.1925): [зб.]. — Менск [Мінск], 1925. — С. 18—24.

Багдановіч, І. «Жалейка» Янкі Купалы як прадвесце Маладой Беларусі / І. Багдановіч // Роднае слова. — 2008. — № 3. — С. 3—6.

Багдановіч, І. «К зорам жа мчаціся будзе твой дух…»: да 100-годдзя зборніка «Huślar» Янкі Купалы / І. Багдановіч // Роднае слова. — 2010. — № 12. — С. 8—10; — 2011. — № 2. — С. 13—16.

Багдановіч, І. «Па развалінах нову ўсябытнасць ствару»: Метафара як ідэйна-эстэтычны прынцып мадэрнізму і яго актуалізацыя ў творчасці Янкі Купалы 1910-х гг. / І. Багдановіч // Багдановіч, І. Залатая горка: вершы, пераклады, артыкулы. — Мінск: Кнігазбор, 2016. — С. 281—290.

Багдановіч, І. Э. [ЯНКА КУПАЛА…] / І. Э. Багдановіч // Янка Купала: энцыкл. / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2017. — Т. 1. — С. 4—5.

Багдановіч, І. Э. Янка Купала і рамантызм / І. Э. Багдановіч; АН БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Навука і тэхніка, 1989. — 220 с.

Барычэўскі, Я. І. Паэтыка лірычных жанраў / Я. І. Барычэўскі; апрац. на ўзорах беларус. літ. Ул. Дзяржынскі. — Менск [Мінск]: Белдзяржвыд, 1927. — 167 с.

Бельскі, А. Беларуская літаратура ў кантэксце традыцый і сучаснасці / А. Бельскі. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2017. — С. 29—51.

Бельскі, А. Зямное — касмічнае ў паэзіі Янкі Купалы / А. Бельскі // Бельскі, А. Галасы і вобразы: літ.-крытыч. артыкулы. — Мінск: Литература и Искусство, 2008. — С. 5—11.

Бельскі, А. І. Песня як метакод у мастацкай свядомасці Янкі Купалы / А. І. Бельскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / УА «Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы»; рэдкал.: А. С. Садоўская (гал. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2019. — С. 3—9.

Бельскі, А. І. Экзістэнцыйны драматызм лірыкі Янкі Купалы / А. І. Бельскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац, прысв. 140-годдзю з дня нар. Янкі Купалы / ГрДУ імя Янкі Купалы; рэдкал.: А. С. Садоўская (гал. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2021. — С. 3—12.

Бельскі, А. Свет ад травы да зор. Беларуская паэзія: сістэма вобразаў прыроды, паэтыка пейзажу: дапам. для настаўнікаў / А. Бельскі. — Мінск: Нар. асвета, 1998. — 223 с.

Вазнясенскі, А. Н. [М.] Паэмы Янкі Купалы: сюжэтная пабудова і стыль / А. Н. [М.] Вазнясенскі // Узвышша. — 1927. — № 1. — С. 83—116.

Верабей, А. Уладзімір Караткевіч і Янка Купала: традыцыі і наватарства / А. Верабей // Верабей, А. Дарагое і блізкае: выбр. арт. пра У. Караткевіча. — Мінск: Беларус. навука, 2020. — С. 119—129.

Ганчарова-Грабоўская, С. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і Янка Купала: праблема ўзаемасувязі / С. Ганчарова-Грабоўская // Роднае слова. — 2005. — № 5. — С. 14—15.

Замоцін, І. Беларуская драматургія. Драматычныя творы Янкі Купалы / І. Замоцін // Узвышша. — 1927. — № 1. — С. 71—82.

Кабржыцкая, Т. Драматургічны геній Янкі Купалы / Т. Кабржыцкая // Полымя. — 2001. — № 11. — С. 169—180.

Кабржыцкая, Т. Літаратура і народная культура: фальклорны матыў як форма і ідэал у п’есе Янкі Купалы «Тутэйшыя» / Т. Кабржыцкая // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. — Мінск: Бестпрынт, 2004. — С. 126—131.

Кабржыцкая, Т. Янка Купала — публіцыст і Украіна / Т. Кабржыцкая // Янка Купала — публіцыст: ІІІ Міжнар. Купалаўскія чытанні, 20–21 кастр. 1997 г., Мінск / уклад. С. Панізнік; рэд. рада: Ж. Дапкюнас, В. Рагойша, С. Панізнік. — Мінск: Беларус. кнігазбор, 1998. — С. 48—52.

Каратай, В. Ад драмы да меніпеі: Жанравая поліфанічнасць паэмы Янкі Купалы «Сон на кургане» / В. Каратай // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 12 / пад навук. рэд. Т. В. Лук’янавай, С. В. Шамякінай. — Мінск: Права і эканоміка, 2015. —С. 154—155.

Ларчанка, М. Жывая спадчына: Станаўленне рэалізму ў беларускай літаратуры / М. Ларчанка. — Мінск: Маст. літ., 1977. — 240 с.

Ларчанка, М. Літаратурнае пабрацімства славян: літ.-крытыч. артыкулы / М. Ларчанка. — Мінск: Маст. літ., 1984. — 191 с.

Ларчанка, М. Патрыятычная тэма ў творах Янкі Купалы / М. Ларчанка // Полымя. — 1945. — № 7–8. — С. 134—143.

Лойка, А. А. Беларуская паэзія пачатку ХХ стагоддзя: некаторыя заканамернасці і асаблівасці / А. А. Лойка. — Мінск: Выд-ва БДУ імя У. І. Леніна, 1972. — 240 с.

Лойка, А. А. Паэтыка лірыкі Янкі Купалы / А. А. Лойка // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. — Сер. 4: Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. — 1973. — № 1. — С. 3—8.

Лойка, А. А. «Праўдзе служыць кожны з нас…» / А. А. Лойка // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. — Сер. 4: Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. — 1982. — № 1. — С. 3—5.

Лойка, А. Новы этап у асэнсаванні літаратурна-мастацкай спадчыны Я. Купалы і Я. Коласа (Мінск. Нац. акад. навук. Міжнар. навук.-тэарэт. канф. 3–4 кастр. 2002 г. Пленарнае пасяджэнне. Даклад) / А. Лойка // Лойка, А. Дрэва жыцця: кн. аднаго лёсу. — Слонім: ГАУПП «Слонім. друкарня», 2004. — С. 375—381.

Лойка, А. А. Янка Купала / А. А. Лойка // Лойка, А. А. Гісторыя беларускай літаратуры: дакастр. перыяд: у 2 ч.: падруч. для філал. фак. ВНУ. — Мінск: Вышэйш. шк. — 1989. — Ч. 2. — С. 89—203.

Лойка, А. Янка Купала — наша будучыня / А. Лойка // Лойка, А. Галгофа: кн. лёсаў. — Слонім: ГАУПП «Слонім. друкарня», 2001. — С. 143—149.

Лявонава, Е. Углыб аднаго твора: Нацыянальнае і агульначалавечае ў вершы «Паязджане» Янкі Купалы / Е. Лявонава // Роднае слова. — 2010. — № 1. — С. 3 —6.

Максімовіч, В. А. Паэтычная міфатворчасць Янкі Купалы пачатку ХХ стагоддзя: вучэб.-метад. дапам. па аднаймен. спецкурсу для студэнтаў філал. фак. / В. А. Максімовіч. — Мінск: БДУ, 1998. — 100 с.

Максімовіч, В. А. Я. Купала і М. Багдановіч: мадэрнісцкі ракурс творчасці / В. А. Максімовіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. — Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2001. — № 1. — С. 12—15.

Максімовіч, В. Праблема нацыянальнай ідэнтыфікацыі ў паэзіі Янкі Купалы пачатку ХХ ст. / В. Максімовіч // Роднае слова. — 2007. — № 7. — С. 3—6; — № 8. — С. 6—7.

Мятліцкая, Г. М. Генезіс і семантыка вобразаў-сімвалаў у паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыяду: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.01.01 / Г. М. Мятліцкая; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 21 с.

Мятліцкая, Г. М. Сімвалічная функцыя міфалагічных персанажаў у паэзіі Янкі Купалы / Г. М. Мятліцкая // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. — Сер. 4: Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. — 2005. — № 3. — С. 13—18.

Мятліцкая, Г. Міфалагема Сусветнага Дрэва і сімволіка раслін у паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыяду / Г. Мятліцкая // Полымя. — 2007. — № 7. — С. 123—140.

Мятліцкая, Г. М. Семантыка вобразаў лесу, бору і пушчы ў паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыяду / Г. М. Мятліцкая // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2007. — С. 43—49.

Навойчык, П. Кабзар «гаворыць» за Купалу: духоўны свет Янкі Купалы ў перакладах 30-х гадоў / П. Навойчык // Янка Купала і праблемы беларускага самапазнання: матэрыялы V Міжнар. Купалаўскіх чытанняў — навук. канф., Мінск, Дзярж. музей Я. Купалы, 7–8 снеж. 2000 г. / рэдкал.: Ж. Дапкюнас, В. Рагойша, І. Багдановіч; уклад. А. Бурбоўская. — Мінск: Беларус. кнігазбор, 2002. — С. 31—36.

Навойчык, П. І. Сімволіка жаночых вобразаў у драматургіі Янкі Купалы / П. І. Навойчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна, 2010. — С. 119—123.

Навойчык, П. Янка Купала і «Наша ніва» / П. Навойчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: да 90-годдзя з пачатку творч. дзейнасці Я. Купалы: матэрыялы навук. канф., 3–6 кастр. 1995 г. / Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы; рэдкал.: І. В. Жук, А. М. Пяткевіч, Т. І. Тамашэвіч. — Гродна: ГрДУ, 1996. — С. 39—44.

Навуменка, І. Збор твораў: у 6 т. / І. Навуменка.— Мінск: Маст. літ., 1984. — Т. 6. — С. 302—373.

Навуменка, І. Я. Янка Купала / І. Я. Навуменка. — 2-е выд., дап.. — Мінск: Вышэйш. шк., 1980. — 205 с.

Навуменка, І. Элементы міфалогіі ў паэзіі Янкі Купалы і Якуба Коласа / І. Я. Навуменка; АН БССР, Беларус. кам. славістаў. — Мінск: Навука і тэхніка, 1988. — 39 с. — (Х Міжнар. з’езд славістаў).

Навумовіч, У. А. Янка Купала / У. А. Навумовіч // Навумовіч, У. А. Беларуская літаратура. — Мінск: Вышэйш. шк., 2007. — С. 203—238.

Навумовіч, У. А. Янка Купала і Якуб Колас — выразнікі нацыянальнага духу беларусаў / У. А. Навумовіч // Гісторыя беларускай літаратуры: стан і перспектывы даследавання: да 135-годдзя з дня нар. Янкі Купалы і Якуба Коласа: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 15—16 ліст. 2017 г.) / НАН Беларусі; Цэнтр даслед. беларус. культ., мовы і літ.; рэдкал.: уклад. Н. В. Якавенка [і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2017. — С. 176—180.

Народныя песняры: да 90-годдзя з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа: зб. артыкулаў / пад рэд. І. Я. Навуменкі. — Мінск: Выд-ва БДУ імя У. І. Леніна, 1972. — 272 с.

Песні беларускай валадар / рэдкал.: А. А. Лойка (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Выд-ва БДУ, 1981. — 161 с.

Піятуховіч, М. Асноўныя этапы ў развіцці лірыкі Янкі Купалы / М. Піятуховіч // Полымя. — 1925. — № 4. — С. 149—161.

Пшыркоў, Ю. С. «Слова аб палку Ігаравым» у перакладзе Янкі Купалы / Ю. С. Пшыркоў // Беларуская літаратура і літаратуразнаўства: міжвуз. зб. — Мінск: Выд-ва БДУ імя У. І. Леніна, 1976. — Вып. 4. — С. 102—111.

Рагойша, В. Вяршыні: з невядомага і забытага пра Янку Купалу, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча / В. Рагойша. — Мінск: Універсітэцкае, 1991. — 197 с.

Рагойша, В. П. Мой Трыглаў: кніга пра Янку Купалу, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча / В. П. Рагойша. — Мінск: Кнігазбор, 2012. — 339 с.

Рагойша, В. Напісана рукой Купалы: архіўныя знаходкі / В. Рагойша. — Мінск: Выд-ва БДУ імя У. І. Леніна, 1981. — 136 с.

Рагойша, В. П. Структура санетаў Янкі Купалы як перакладазнаўчая праблема / В. П. Рагойша // Янка Купала і Якуб Колас у кантэксце славянскіх літаратур: матэрыялы Міжнар. навук.-тэарэт. канф., Мінск, 3–4 кастр. 2002 г. / НАН Беларусі, İн-т літ. імя Янкі Купалы; рэдкал.: У. В. Гніламёдаў (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — С. 195—200.

Семашкевіч, Р. Янка Купала і беларускае адраджэнне: [выбр. творы] / Р. Семашкевіч. — Маладзечна: Победа, 2012. — 195 с.

Сінькова, Л. Матывы з лірыкі Аляксандра Блока ў вершах Янкі Купалы 1910-х гг. / Л. Сінькова // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIII Міжнар. навук. канф., прысв. 125-годдзю з дня нар. Янкі Купалы і Якуба Коласа, 1–3 ліст. 2007 г., Мінск, БДУ: зб. навук. артыкулаў / пад агул. рэд. І. С. Роўды. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2008. — С. 251—255.

Тарасюк, Л. Апалогія красы: кн. пра беларус. паэзію / Л. Тарасюк. — Мінск: ВТАА «Права і эканоміка», 2003. — С. 31—54.

Тарасюк, Л. «Быў гэта сон…»: Лірыка кахання ў паэзіі Янкі Купалы / Л. Тарасюк // Роднае слова. — 1996. — № 10. — С. 25—35.

Тарасюк, Л. К. Мастацкiя кiрункi i плынi ў беларускай паэзii ХIХ — пачатку ХХ ст.: вучэб. дапам. для студэнтаў фiлал. фак. / Л. К. Тарасюк. — Мінск: БДУ, 1999. — 71 с.

Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба Коласа і развіццё славянскіх моў і літаратур: рэспубл. навук. канф., прысв. 100-годдзю з дня нар. народных паэтаў БССР Янкі Купалы і Якуба Коласа: тэз. дакл. / Беларус. дзярж. ун-т імя У. І. Леніна; рэдкал.: А. А. Волк [і інш.]. — Мінск: Вышэйш. шк., 1982. — 190 с.

Трус, М. Янка Купала ў Славакіі / М. Трус. — Мінск: Рэд. час. «Роднае слова», 2012. — 175 с.

Тычка, Г. Драматычная паэма Янкі Купалы «Сон на кургане» і яе повязі з рэгіянальнай польскамоўнай літаратурнай традыцыяй / Г. Тычка // Роднае слова. — 2002. — № 1. — С. 20—24; — 2002. — № 2. — С. 20—24.

Тычко, Г. К. «Адвечная песня» Янкі Купалы як драма адкрытай формы / Г. К. Тычко // Весці НАН Беларусі. — Сер. гуманіт. навук. — 2002. — № 1. — С. 88—96.

Тычко, Г. К. Творчасць Янкi Купалы i традыцыi духоўнай рэгiянальнасцi ў польскай літаратуры XIX — пачатку XX стагоддзяў / Г. К. Тычко. — Мінск: Тэхнапрынт, 2001. — 144 с.

Тычко, Г. У пошуках схаванага скарбу (вобразны свет паэмы Янкі Купалы «Сон на кургане») / Г. Тычко // Полымя. — 2014. — № 12. — С. 125—136.

Хальпукова, К. Міфапаэтыка часава-прасторавага кантынууму ў лірыцы Янкі Купалы і Максіма Багдановіча / К. Хальпукова // Роднае слова. — 2009. — № 7. — С. 4—6.

Хромчанка, К. Тарас Шаўчэнка і Янка Купала: параднёныя народаў доляй / К. Хромчанка // Роднае слова. — 2002. — № 7. — С. 12—16.

Чарота, І. А. Пошук спрадвечнай існасці. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя ў працэсах нацыянальнага самавызначэння / І. А. Чарота. — Мінск: Навука і тэхніка, 1995. — 159 с.

Чарота, І. Янка Купала і Югаславія / І. Чарота // Маладосць. — 2007. — № 6. —С. 70—78.

Шамякіна, Т. Вобраз музыкі ў беларускай літаратуры: паводле паэмаў Янкі Купалы «Курган» і Якуба Коласа «Сымон-музыка» / Т. Шамякіна // Роднае слова. — 1992. — № 12. — С. 38—42.

Шамякіна, Т. І. Беларуская класічная літаратура і міфалогія: манагр. / Т. І. Шамякіна. — Мінск: БДУ, 2001. — 186 с.

Шамякіна, Т. І. Сакралізацыя вобраза Маці-Радзімы ў творчасці Янкі Купалы / Т. І. Шамякіна // Янка Купала і праблемы беларускага самапазнання: матэрыялы V Міжнар. Купалаўскіх чытанняў — навук. канф., Мінск, Дзярж. музей Я. Купалы, 7–8 снеж. 2000 г. / рэдкал.: Ж. Дапкюнас, В. Рагойша, І. Багдановіч; уклад. А. Бурбоўская. — Мінск: Беларус. кнігазбор, 2002. — С. 129—134.

 Падрыхтавалі А. І. Бельскі, Г. М. Мятліцкая