Прыкладная тэматыка дыпломных работ па жыцці і творчасці народных пісьменнікаў Беларусі

0
2871
 1. Традыцыі еўрапейскага рамантызму і паэзія Янкі Купалы.
 2. Тыпалогія рамантызму ў ранніх паэмах Янкі Купалы.
 3. Янка Купала і мадэрнізм.
 4. Паэтычная міфатворчасць Янкі Купалы пачатку ХХ стагоддзя.
 5. Патрыятычная лірыка Янкі Купалы.
 6. Жанрава-стылёвая адметнасць драматургіі Янкі Купалы.
 7. Станаўленне беларускага вадэвілю (на матэрыяле твораў Янкі Купалы, Л. Родзевіча, У. Галубка і інш.).
 8. Янка Купала і руская паэзія.
 9. Янка Купала і ўкраінская літаратура.
 10. Тэма жаночага лёсу ў драматургіі Янкі Купалы і Івана Франко.
 11. Параўнальная характарыстыка зборнікаў Янкі Купалы “Спадчына” і Якуба Коласа “Водгулле”.
 12. Якуб Колас — майстар пейзажнага верша.
 13. Адлюстраванне нацыянальнага менталітэту ў паэме Якуба Коласа “Новая зямля”.
 14. Колеравая карціна свету ў паэме Якуба Коласа “Новая зямля”.
 15. “Новая зямля” Якуба Коласа і “Пан Тадэвуш” А. Міцкевіча: параўнальная характарыстыка.
 16. Рэалістычнае і рамантычнае ў паэмах Якуба Коласа.
 17. Канцэпцыя духоўнага свету чалавека ў паэме Якуба Коласа “Сымон-музыка”.
 18. “Казкі жыцця” Якуба Коласа: мастацкі феномен і яго літаратуразнаўчыя інтэрпрэтацыі.
 19. Стыль трылогіі Якуба Коласа “На ростанях”.
 20. Аповесць Якуба Коласа “Адшчапенец” у кантэксце прозы 1920—1930-х гг.
 21. Майстэрства гукапісу ў паэзіі Якуба Коласа.
 22. Традыцыі Якуба Коласа ў беларускай паэзіі.
 23. Майстэрства М. Лынькова-апавядальніка.
 24. Беларуская смехавая культура ў паэзіі і прозе Кандрата Крапівы.
 25. Канфлікт і персанаж у драматургіі Кандрата Крапівы (творы на выбар).
 26. Чалавек і вайна ў драматургіі Кандрата Крапівы.
 27. Стыль прозы Кандрата Крапівы.
 28. Дыялектыка канкрэтна-гістарычнага і агульначалавечага ў паэзіі П. Броўкі.
 29. Маральна-філасофскія матывы ў паэзіі П. Броўкі.
 30. Жаночыя вобразы ў паэзіі П. Броўкі і А. Куляшова.
 31. Чалавек — Зямля — Сусвет у паэзіі А. Куляшова.
 32. Філасофскія паэмы А. Куляшова.
 33. А. Куляшоў — перакладчык паэзіі А. Пушкіна.
 34. Гуманістычная канцэпцыя жыцця ў паэзіі П. Панчанкі.
 35. Прырода і чалавек у паэзіі П. Панчанкі (на матэрыяле паэтычных кніг 1970—1990-х гг.).
 36. Чалавек — час — вечнасць у паэзіі П. Панчанкі.
 37. Асаблівасці мастацкага стылю П. Панчанкі.
 38. Жанравая разнастайнасць лірыкі Максіма Танка.
 39. Нацыянальная карціна свету ў паэзіі Максіма Танка.
 40. Іншакультурны кантэкст у паэзіі Максіма Танка.
 41. Філасафічнасць паэзіі Максіма Танка.
 42. Колеравая палітра паэзіі Максіма Танка.
 43. Гармонія зместу і формы ў верлібрах Максіма Танка.
 44. Форма прытчы ў беларускай паэзіі другой паловы ХХ стагоддзя (на матэрыяле творчасці М. Танка, А. Вярцінскага, П. Макаля).
 45. Беларуская вёска і сялянства ў мастацкім адлюстраванні І. Мележа: традыцыі і наватарства.
 46. “Палеская хроніка” Івана Мележа: праблематыка, вобразы, стылёвыя асаблівасці.
 47. Рэгіянальнае і агульнанацыянальнае ў “Палескай хроніцы” І. Мележа.
 48. Прырода ў ідэйна-мастацкім кантэксце “Палескай хронікі” І. Мележа.
 49. Сродкі мастацкай тыпізацыі ў апавяданнях Я. Брыля.
 50. Паэтыка лірызму ў прозе Я. Брыля.
 51. Вайна ў жыцці і творчасці Я. Брыля
 52. Лірычная мініяцюра ў творчасці Я. Брыля.
 53. Гуманістычныя асновы прозы І. Шамякіна пра вайну.
 54. Жанчына і вайна ў прозе І. Шамякіна.
 55. Маральна-этычная праблематыка ў прозе І. Шамякіна пра сучаснасць (на матэрыяле кніг “Палеская мадонна” і “Пошукі прытулку”).
 56. Герой і антыгерой у мастацкай прозе І. Шамякіна (творы на выбар).
 57. Інтэртэкстуальнасць прозы І. Шамякіна 90-х гг. ХХ стагоддзя (творы на выбар).
 58. Драматургія А. Макаёнка (наватарства, жанр, стыль).
 59. Спецыфіка драматургічнага канфлікту ў драматургіі А. Макаёнка.
 60. Спецыфіка жанру трагікамедыі ў творчасці Андрэя Макаёнка.
 61. Вайна як катастрофа свядомасці ў прозе В. Быкава (творы на выбар).
 62. Творчасць В. Быкава і экзістэнцыялізм.
 63. Падзеі калектывізацыі ў мастацкім асэнсаванні В. Быкава (на матэрыяле аповесцей “Знак бяды” і “Аблава”).
 64. Канцэпцыя чалавека і даваеннага часу ў прозе В. Быкава (на матэрыяле твораў “Аблава” і “Жоўты пясочак”).
 65. Падпольная і партызанская барацьба з фашызмам у адлюстраванні І. Навуменкі.
 66. Стыль прозы І. Навуменкі.
 67. Спецыфіка адлюстравання падзей Вялікай Айчыннай вайны ў пенталогіі І. Чыгрынава.
 68. Чалавек і гісторыя ў п’есах І. Чыгрынава.
 69. Наватарства і жанравыя пошукі ў паэзіі Н. Гілевіча.
 70. Лірыка кахання Н. Гілевіча.
 71. Свет прыроды ў паэзіі Р. Барадуліна.
 72. Паэтычнае майстэрства Р. Барадуліна.

Падрыхтаваў А. І. Бельскі