МОВА І СТЫЛЬ ПЕТРУСЯ БРОЎКІ

0
4802

1. Абабурка, М. В. Броўка Пётр Усцінавіч / М. В. Абабурка // Беларуская мова: энцыкл. / пад рэд. А. Я. Міхневіча. — Мінск: БелЭн, 1994. — С. 95—96.

2. Асіпчук, А. М. Антонімы-назоўнікі ў паэзіі Петруся Броўкі / А. М. Асіпчук // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў: зб. навук. артыкулаў / адк. рэд. А. В. Солахаў, В. В. Шур; М-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Мазырскі дзярж. пед. ун-т». —  Мазыр: МДПУ, 2006. — C. 8—11.

3. Баўтрэль, І. Паэзія Петруся Броўкі: дарога да майстэрства / І. Баўтрэль // Роднае слова. — 2010. — № 6. — С. 8—11.

4. Бечык, В. Што сэрца праспявала… / В. Бечык // Прад высокаю красою…: літ.-крытыч. артыкулы. — Мінск: Маст. літ., 1984. — С. 4—22.

5. Броўка Пятрусь // Беларускія пісьменнікі: біябібліягр. слоўнік: у 6 т. / пад рэд. А. В. Мальдзіса. — Мінск: БелЭн, 1992. — Т. 1. — С. 305—350.

6. Броўка, П. Трэба вітаць спрашчэнне правапісу / П. Броўка // Пісьменнікі БССР аб рэформе правапісу беларускай мовы / Беларус. акад. навук, Ін-т мовазнаўства. — Мінск, 1934. — С. 75—76.

7. Васілеўскі, М. С. Пятрусь Броўка: бібліягр. паказальнік / М. С. Васілеўскі, М. А. Каваленка. — 2-е выд., дап. і перапрац. — Мінск: Маст. літ., 1976. — 205 с.

8. Васючэнка, П. Паэтычны свет рамана («Калі зліваюцца рэкі» П. Броўкі) / П. Васючэнка // Беларуская палічка. — Рэжыму доступу: knihi.com›Piatro_Vasiucenka/Paetycny_sviet_ramana…

9. Клышка, А. З маёй анталогіі: [аб творчасці П. Броўкі] / А. Клышка // Маладосць. — 2005. — № 4. — С. 138—142.

10. Колас, Я. Развіваць і ўзбагачаць беларускую літаратурную мову / Я. Колас // Збор твораў: у 20 т. — Мінск: Беларус. навука, 2012. — Т. 17: Публіцыстыка. З архіўных матэрыялаў. Нарысы. Літаратурная крытыка. — С. 561—565. [Аўтар спыняецца на мове паэмы П. Броўкі «Добры друг».]

11. Крапіва, К. Нескарыстаныя магчымасці / К. Крапіва // Збор твораў: у 5 т. — Мінск: Маст. літ., 1976. — Т. 5: Нарысы, артыкулы, пераклады. — С. 141—146.

12. Максiмовiч, В. «Лёгкiя крокi на вузкай сцяжынцы…»: верш П. Броўкi «Пахне чабор» / В. Максiмовiч // Роднае слова. — 1995. — № 6. —C. 3—7.

13. Малюк, А. К. Філалагічны аналіз тэксту верша Петруся Броўкі «Пахне чабор» / А. К. Малюк // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў: матэрыялы II Міжнар. навук. канф., г. Мазыр, 22—23 крас. 2010 г. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «Мазырскі дзярж. пед. ун-т імя І. П. Шамякіна»; рэдкал.: В. В. Шур (адк. рэд.) [і інш.]. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2010. — С. 150—152.

14. Мішчанчук, М. «На сэрцы шчасця асалода…»: лірыка кахання Петруся Броўкі / М. Мішчанчук // Роднае слова. — 2005. — № 6. — С. 3—6.

15. Мішчанчук, М. І. Пятрусь Броўка / М. І. Мішчанчук // Гісторыя беларускай літаратуры XX ст.: у 4 т. / НАН Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Беларус. навука, 1999. — Т. 2. — С. 413—453.

16. Несцяровіч, В. Б. Песеннасць, празрыстасць, пяшчотнасць…: да 100-годдзя з дня нараджэння Петруся Броўкі / В. Б. Несцяровіч // Пачатк. шк. — 2005. — № 6. — С. 53—54.

17. Перкін, Н. Творчасць Петруся Броўкі: (крытыч. нарыс) / Н. Перкін. — Мінск: Выд-ва АН БССР, 1952. — 142 с.

18. Пратасевіч, М. Яго паэзія гучыць у песнях: да 100-годдзя з дня нараджэння Петруся Броўкі / М. Пратасевіч // Маладосць. — 2005. — № 6. — С. 97—100.

19. Пятрусь Броўка і яго час: матэрыялы Рэспубл. навук. канферэнцыі (Мінск, 24 чэрв. 2005 г.) / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Янкі Купалы; рэдкал.: С. С. Лаўшук [і інш.]. — Мінск: Беларус. навука, 2005. — 158 с.

20. Пятрусь Броўка: да 60-годдзя з дня нараджэння: бібліягр. даведнік / Дзярж. біб-ка БССР імя У. І. Леніна, Аддзел беларус. літ. і бібліяграфіі. — Мінск: Кніжн. палата БССР, 1965. — 211 с.

21. Ярац, В. У. Аб некаторых рытмічных асаблівасцях лірыкі Петруся Броўкі / В. У. Ярац // Беларус. літ. і літаратуразнаўства: міжвуз. зб. — Мінск: БДУ, 1975. — Вып. 3. — С. 125—140.

22. Ярош, М. Пятрусь Броўка / М. Ярош // Стыль пісьменніка / АН БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск: Навука і тэхніка, 1974. — С. 19—78.