ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ ПЕТРУСЯ БРОЎКІ

0
4154

Барадулін, Р. Аратай, які пасвіць аблокі: сяброўскае слова, эсэ і некананізаваныя ўспаміны / Р. Барадулін. — Мінск: Маст. літ., 1995. — С. 159—164.

Барадулін, Р. Парастак радка, галінка верша: арт., эсэ / Р. Барадулін. — Мінск: Маст. літ., 1987. — С. 75—94.

Барсток, М. М. Пятрусь Броўка / М. М. Барсток. — Мінск: Дзяржвыд БССР, 1955. — 43 с.

Баўтрэль, І. Паэзія Петруся Броўкі: дарога да майстэрства / І. Баўтрэль // Роднае слова. — 2010. — № 6. — С. 8—11.

Бельскі, А. Класікі і сучаснікі ў школе / А. Бельскі. — Мінск: Аверсэв, 2005. — С. 66—77. — (Вывучэнне творчасці пісьменнікаў).

Бельскі, А. І. Пятрусь Броўка / А. І. Бельскі // Беларуская літаратура: дапам. для вучняў 10-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання; пад рэд. А. І. Бельскага, М. А. Тычыны. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. — С. 117—127.

Бечык, В. Выбранае: літ.-крытыч. артыкулы / В. Бечык. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 150—167.

Бярозкін, Р. Паэзія — маё жыццё: літ.-крытыч. артыкулы / Р. Бярозкін. — Мінск: Маст. літ., 1989. — С. 78—85.

Вішнеўскі, А. У Беларусі ясныя вочы: першыя 100 гадоў Петруся Броўкі / А. Вішнеўскі // Беларус. думка. — 2005. — № 6. — С. 154—161.

Вішэўская, Л. Паэт купалаўскай школы / Л. Вішэўская // Белая вежа. — 2015. — № 7. — С. 12—17.

Глебка, П. Паэзія барацьбы і перамогі: арт. / П. Глебка. — Мінск: Маст. літ., 1973. — С. 69—79.

Гніламёдаў, У. Класікі і сучаснікі: арт., нарысы, старонкі ўспамінаў / У. Гніламёдаў. — Мінск: Маст. літ., 1987. — С. 280—284.

Гніламёдаў, У. Упоравень з векам: арт., эсэ, штрыхі да партрэтаў / У. Гніламёдаў. — Мінск: Маст. літ., 1976. — С. 144—178.

Гниломёдов, В. Поэт купаловской школы / В. Гниломёдов. — Нёман. — 2005. — № 8. — С. 176—190.

Гораш, С. А. «Хай святой кахання тайны дакранецца кожны з нас»: Інтымная лірыка Петруся Броўкі / С. А. Гораш // Нар. асвета. — 2017. — № 4. — С. 45—47.

Грахоўскі, С. Так і было: арт., успаміны, эсэ / С. Грахоўскі. — Мінск: Маст. літ., 1986. — С. 83—89.

Грышчук, Н. 10 фактаў пра Петруся Броўку / Н. Грышчук // Літ. і мастацтва. — 2015. — 26 чэрв. — С. 7.

Жыбуль, В. «Кулямёты… брахалі мопсікам»: дакументы Петруся Броўкі ў асабістым архіве Паўлюка Шукайлы / В. Жыбуль // Роднае слова. — 2015. — № 6. — С. 6—9.

Жыбуль, В. Футурыст Пятрусь Броўка / В. Жыбуль // ARCHE-Пачатак. — 2005. — № 5 (39). — С. 254—260.

Iмя Петруся Броўкi Беларуская Энцыклапедыя / уклад. Л. В. Календа. — Мінск: БелЭн, 2005. — 263 с.

Кавалёў, П. На ўсё жыццё: нарысы, успаміны / П. Кавалёў. — Мінск: Маст. літ., 1986. — С. 152—161.

Казека, Я. Падарожжа ў маладосць: арт., літ. партрэты, успаміны / Я. Казека. — Мінск: Маст. літ., 1984. — С. 3—13.

Кароткі, Р. Л. Проза Петруся Броўкі / Р. Л. Кароткі. — Мінск: Вышэйш. шк., 1964. — 41 с.

Клышка, А. Пра адзін верш / А. Клышка // Полымя. — 1978. — № 8. — С. 223—228.

Куратова, А. В. Проблемы эстетики в творчестве П. У. Бровки: автореф. дис… канд. филос. наук: 09-623 / А. В. Куратова. — Минск, 1971. — 28 с.

Ляшчэня, Т. «А я ж у сэрцы не змяніўся…»: пра вакальны цыкл А. Багатырова на вершы П. Броўкі / Т. Ляшчэня // Роднае слова. — 2003. — № 8. — С. 84—86.

Макаранка, Т. Пятрусь Броўка — Якубу Коласу: аўтографы, дарчыя надпісы, прысвячэнні / Т. Макаранка // Роднае слова. — 2011. — № 6. — С. 94—95.

Максімовіч, В. А. Шляхам спазнання існасці: літ. працэс другой паловы XIX — пачатку XXI ст. у постацях / В. А. Максімовіч. — Мінск: Беларус. навука, 2011. — С. 159—163.

Марціновіч, А. Дарога ў запаветнае: нарысы, артыкулы / А. Марціновіч. — Мінск: Юнацтва, 1992. — С. 42—48.

Міцкевіч, У. А. Пятрусь Броўка ў школе: дапам. для выкладчыкаў беларус. літ. / У. А. Міцкевіч. — Мінск: Нар. асвета, 1964. — 127 с.

Мішчанчук, М. І. «На сэрцы шчасця асалода…»: лірыка кахання П. Броўкі / М. І. Мішчанчук// Роднае слова. — 2005. — № 6. — С. 3—6.

Мішчанчук, М. І. Пятрусь Броўка / М. І. Мішчанчук // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — 2-е выд. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — Т. 2. — С. 413—453.

Мішчанчук, М. І. Пятрусь Броўка / М. І. Мішчанчук // Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1941—1980: падруч. для філал. фак. пед. ін-таў БССР / В. І. Гапава [і інш.]; пад агул. рэд. М. А. Лазарука і А. А. Семяновіча. — Мінск: Вышэйш. шк., 1983. — С. 136—164.

Мішчанчук, М. «Нішто не мае хады назад»: да 90-годдзя з дня нараджэння П. Броўкі / М. Мішчанчук // Літ. і мастацтва. — 1995. — 14 ліп. — С. 6—7.

Навумовіч, У. А. Пятрусь Броўка / У. А. Навумовіч // Навумовіч, У. А. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. — 2-е выд., дап. — Мінск: Вышэйш. шк., 2013. — C. 302—308.

Перкін, Н. С. Творчасць Петруся Броўкі: (крытыч. нарыс) / Н. С. Перкін. — Мінск: Выд-ва АН БССР, 1952. — 144 с.

Пратасевіч, М. Яго паэзія гучыць у песнях / М. Пратасевіч // Маладосць. —2005. — № 6. — С. 97—100.

Пятрусь Броўка і яго час: матэрыялы Рэспубл. навук. канф., (Мінск, 24 чэрв. 2005 г.) / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы; рэдкал.: С. С. Лаўшук [і інш.]. — Мінск: Беларус. навука, 2005. — 158 с.

Пятрусь Броўка = Петрусь Бровка / склад. В. І. Кудраўцава: аўт. тэксту У. В. Гніламёдаў. — Мінск: Беларусь, 1985. — 63 с.

Рагойша, В. І адгукнецца слова ў слове…: літ.-крытыч. артыкулы, эсэ, дыялогі / В. Рагойша. — Мінск: Маст. літ., 1992. — С. 33—42.

Турков, А. Открытое время: портреты, проблемы, полемика / А. Турков. — М.: Сов. писатель, 1975. — С. 147—155.

Успаміны пра Петруся Броўку / склад Р. Шкраба. — Мінск: Маст. літ., 1986. — 414 с.

Хелемскі, Я. Другая палова жыцця / Я. Хелемскі // Полымя. — 1984. — № 10. — С. 196—212.

Чарказян, Г. Незабыўны Пятрусь Усцінавіч… / Г. Чарказян // Полымя. — 2013. — № 6. — С. 136—153.

Шамякіна, А. Перапіска Якуба Коласа і Петруся Броўкі / А. Шамякіна // Каласавіны: Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка: матэрыялы XXV навук. канф., 3 ліст. 2010 г., Мінск / склад.: З. М. Камароўская, Г. І. Зайцава. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. — С. 53—56.

Шкраба, Р. Слова — што ў коласе зерне / Р. Шкраба // Полымя. — 1973. — № 2. — С. 162—182.

Якавенка, Н. Паэт і час / Н. Якавенка // Літ. і мастацтва. — 2005. — 24 чэрв. — С. 15.

Ярац, В. Аб некаторых рытмічных асаблівасцях лірыкі Петруся Броўкі / В. Ярац // Беларус. літ. і літаратуразнаўства: міжвуз. зб. — Мінск: Выд-ва БДУ імя У. І. Леніна, 1975. — Вып. 3. — С. 125—140.

Ярош, М. Пятрусь Броўка: нарыс жыцця і творчасці / М. Ярош. —  Мінск: Нар. асвета, 1981. — 118 с. — (Народныя пісьменнікі БССР).

Ярош, М. Светлы талент / М. Ярош // Броўка, П. Збор твораў: у 9 т. — Мінск: Маст. літ., 1987. — Т. 1: Вершы, паэмы, 1926—1941. — С. 7—22.